Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 14. november 2017
Mødested: Lokale A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Godkendelse af referat og dagsorden

Sagsresume

Godkendelse af referat fra d. 6. oktober 2017, samt dagens dagsorden.

Sagsfremstilling

Referatet fra mødet d. 6. oktober 2017 kan læses på kommunes hjemmeside under Udsatterådet

 

Tilmeldinger til VISO-konference?

 

Indstilling

Det indstilles,

at referatet fra møde i Udsatterådet den 6. oktober 2017 godkendes.
at der i alt er 3 tilmeldinger til årets VISO-konference d. 5. december. Forvaltningen sørger for tilmelding.

Beslutning

Indstilling godkendt.

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-199-07 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådet - næste funktionsperiode

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forud for næste funktionsperiode (1. januar 2018 til 31. december 2021) ønskes der en evaluering af Udsatterådets rolle og funktion, herunder en revision af forretningsordenen.

Der er udarbejdet et udkast til evaluering, der ønskes drøftet inden behandlingen i Social- og Sundhedsudvalget d. 13. december 2017.

Sagsfremstilling

I evalueringen er der samtidig en selvkritik, der indeholder både prioritering af møder, aktiv anvendelse af Social- og Sundhedsudvalget, samt en større vedholdenhed på vigtige områder indenfor udsatte, der dagsordensættes i Herning Kommune.

 

Baggrund:

Herning Byråd nedsatte i 2008 Rådet for Socialt Udsatte, der senere ændrede navn til Udsatterådet. Herning var dermed blandt de første kommuner i Danmark, der oprettede udsatteråd i perioden 2007 – 2011. Der er i dag i alt 32 lokale udsatteråd i Danmark (heriblandt København, Aarhus, Aalborg og Odense). Yderligere tre er på vej. 

 

Det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil oprette et udsatteråd. På det formelle plan er det lovgivningen samt Udsatterådets forretningsorden, der regulerer rådets aktiviteter.

 

I følge Serviceloven, er det Kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at brugerne får muligheden for indflydelse. Det er samtidig Kommunalbestyrelsen, der sætter de nærmere rammer og omfanget for arbejdet.

 

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

   

Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet i Herning Kommune (vedlagt som bilag) er bl.a. følgende bestemt ift. rådets overordnede virke:

 

 • Udsatterådet skal være udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Herning Kommune (jf. forretningsordenens § 1)
 • Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager, men enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål (jf. forretningsordenens § 2)
 • Rådet har en funktionsperiode på fire år og følger den kommunale valgperiode (jf. forretningsordenens § 5).
 • Rådet holder fire møder per år (jf. forretningsordenens § 7)

 

Udsatterådets sammensætning

Jf. forretningsordenens § 4 stk. 3 og stk. 4 udpeges medlemmer af rådet blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsats og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Endvidere skal medlemmerne enten bo i eller være lokalt forankrede i og omkring Herning.

 

Udsatterådets rolle/funktion

Dagsordenen på møderne i Udsatterådet er præget af orientering om aktuelle sager i kommunen med relevans for udsatteområdet – eks. planerne for Bethaniagade. Udsatterådet høres ifm. større strategisk/politiske tiltag, eks. ifm. behandlingen af strategien på misbrugsområdet. Med sigte på at have dialog mellem kommunen og udsatterådet, har rådet siden foråret 2015 inviteret forskellige nøglemedarbejdere/ledere fra relevante dele af kommunen til at deltage i den første del af sine møder. Erfaringen herfra har været god, da disse møder har været præget af godt engagement og konstruktive diskussioner. Én gang årligt er Udsatterådet på studietur for at blive inspireret af andre kommuners arbejde på udsatteområdet.

 

Evaluering og punkter til overvejelse

Det er fra forvaltningens side vurderet, at Udsatterådets medlemmer er engagerede og gerne vil spille en rolle på området. Formålet med rådet vurderes til at blive delvist opfyldt i form af høringer og dialog med nøglemedarbejdere/ledere fra kommunen samt Socialudvalgsformanden. Forvaltningen vurderer dog, at rådet ikke anvender mulighederne for at blive hørt fuldt ud, herunder det at tilføre området nye forslag til behandling (jf. forretningsordenens § 1 stk. 4, hvoraf det fremgår, at ”Udsatterådet af egen drift, eller efter anmodning, kan give vejledende udtalelse om de almindelige indsatser på udsatteområdet for voksne, som Herning Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og lave information”.)

 

Ovenstående har tidligere på året været drøftet i Udsatterådet, herunder hvordan det er muligt at blive mere tydelige i og omkring det fælles ansvar for de svageste i Herning Kommune. Udsatterådet har derfor d. 21. juni 2017 afholdt et ekstra møde for at drøfte de fremtidige fokuspunkter. I tilbagemeldingen fra dette møde nævnes der konkret 2 områder, hvor der ønskes en yderligere drøftelse:

 

 1. Socioøkonomiske virksomheder. Rådet har drøftet behovet for Socioøkonomiske virksomheder og efterspørger om Herning Kommune arbejder med tiltag omkring Socioøkonomiske virksomheder i Herning Kommune.
 2. Skæve boliger. Rådet udtaler bekymring over placeringen i midtbyen. Bekymringerne er begrundet i de erfaringer der er fra andre byer i Danmark, som med fordel har placeret boligerne i udkanten af byen og samtidig tilknyttet en social vicevært.

 

Derudover, så har Udsatterådet fortsat et ønske om at blive holdt orienteret om indsatserne for Sårbare unge, Bethaniagadeplanerne og Varmestuens fremtid. Det vil fra forvaltningens opfattelse være punkter, der i en rum tid fortsat vil være aktuelle orienteringspunkter.  

 

Forvaltningen ønsker på baggrund af det forestående kommunalvalg, at Udsatterådet foretager en evaluering af rådets arbejde og indflydelse.

 

Derudover foreslås det samtidig fra forvaltningens side følgende proces frem mod en ny funktionsperiode, herunder vedtagelse af følgende ændringer i forretningsordenen:

 

 • Udpegning sker efter forretningsordenens § 4 stk. 2
 • Forretningsordenens § 4 stk. 3 suppleres med krav om politisk deltagelse (3 medlemmer fra relevante fagudvalg). Denne ændring foreslås for at skabe en bedre sammenhæng mellem rådet og fagudvalg.
 • Forretningsordenens § 4 stk. 4 ændres til: "Medlemmerne i rådet bor i Herning Kommune".
 • Forretningsordenens § 8 stk. 5 ændres til: "Referaterne fra møderne offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside, medmindre forhold taler for ikke at offentliggøre et referat. Beslutningen om offentliggørelse foretages af formanden for rådet."

 

Rådets evaluering og stillingtagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 13. december 2017.

 

Økonomi

Der afsættes årligt 20.000 kr. til dækning af mødeudgifter og studietur.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Udsatterådets rolle og funktion, samt ændringer til forretningsorden drøftes og at udvalget fremkommer med en evaluering.

Beslutning

Indledningsvis er der forud for mødet tilkendegivet fra formanden Lars Jensen, at han ikke ønsker at fortsætte i Udsatterådet - og på mødet fremkom der identiske tilkendegivelser fra Charlotte Boel, Svend Arne Sønderby og Hanne Ottow. Der vil i forhold til en kommende konstituering af Udsatterådet blive taget højde for disse tilkendegivelser.

 

Sagsfremstilling og evaluering er drøftet i blandt de fremmødte til Udsatterådsmødet. Der er bred enighed om, at selve sammensætningen i rådets, herunder rådets erfaringsmasse og virkeområde er et vigtigt punkt i forhold til en fremtidig sammensætning. Derimod er det rådets opfattelse, at selve bopælskravet i selve Herning Kommune ikke er væsentligt, da udsatteproblematikker mv. ikke blot er et Herning-fænomen, men derimod skal understøttes med erfaringer fra flere områder af landet.

 

Den udarbejdede evaluering blev godkendt af rådet. Denne evaluering vil blive fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 13. december.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Kortlægning af tilbud til udsatte mennesker

Sagsresume

Ved gennemgangen af den seneste Hjemløsetælling 2017 blev det på det sidste møde i Udsatterådet besluttet, at der skulle tegnes det fulde billede af frivillige tilbud til udsatte mennesker i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Udsatte mennesker i Herning Kommune har en vifte af tilbud, herunder flere frivillige tilbud. Kan vi som udsatteråd assistere med overblikket - og derigennem søge konsensus om hvilke indsatsområder, der har størst succes og effekt. Samtidig kunne der opstilles klare betingelser for anvendelse af eksempelvis ansøgte §18-midler.

 

Herning Kommune har senest i februar 2017 ajourført udsattekataloget, som ses at kunne anvendes som udgangspunkt for denne drøftelse.

 

Kataloget er også tilgængelig på herning.dk: http://www.herning.dk/media/15041869/udsattekatalog-februar-2017.pdf

 

Indstilling

Det indstilles

at der nedsættes en arbejdsgruppe under Udsatterådet med kommunal assistance til at udarbejde et forslag til indsatsområder, herunder hvordan de enkelte tilbud kan supplere hinanden til et stærkere hele.

Beslutning

Der var en generel drøftelse af hvordan vi sammen som interessenter for de udsatte i Herning Kommune kan få et bedre overblik over de allerede eksisterende indsatser og derigennem undgå at vi laver identiske tilbud til de udsatte borgere - men at vi derimod får en bredere palette af tilbud ved at have overblikket og vide, hvad der mangler. Vigtigheden af at der også var en vis diversitet og rummelighed i vores tilbud. Samtidig var der en god drøftelse omkring det at ekskludere (evt. via karantæne) den udsatte borger - og specielt det emne, hvor at der reelt ikke er et tilbud, der kan modtages af den udsatte borger. Vi skal sammen blive bedre til at strikke de rigtige tilbud sammen.

 

Dette arbejde ville det samlede udsatteråd gerne arbejde videre med. For at skabe en vis forankring og fremdrift, så skal det undersøges hvorvidt der kan ansøges om midler - evt. via Innovationspuljen til (delvis) ansættelse af en projektleder til at drive og drifte denne del. Forvaltningen vil undersøge mulighederne frem mod det næste møde i Udsatterådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Orientering fra Handicap og Psykiatri

Sagsresume

Orientering om udsatteområdet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil indeholde status set fra forvaltningens side.

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der blev orienteret om:

 • omlægning internt i Hjemløseteamet, hvor de via en let styret proces nu har muligheden for at arbejde uvisiteret og kan derfor handle hurtigere i udvalgte sager.
 • Bethaniagade - der er dialog mellem Blå Kors Danmark og Herning Kommune ift. bygningerne mv.
 • der har været afholdt et møde med Hjem-til-alle-alliancen i forhold til et muligt samarbejde omkring prisbillige boliger til unge under 29 år. Udsatterådet vil blive holdt orienteret omkring fremdriften i dette mulige samarbejde.
 • at vi også arbejder fokuseret på at styrke sammenhængskraften på tværs af de enkelte afdelinger i Social-, Sundhed- og Beskæftigelse, så vi sikrer at det enkelte menneske, der har behov for hjælp, får den rette støtte.
 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Eventuelt

Beslutning

Charlotte Boel:

Orienterede omkring et nyt tilbud for unge (+18 år), der er kommet i stand i et samarbejde i mellem den boligsociale helhedsplan for hhv. Holtbjerg og Gullestrup og UngHerning. Der er tale om en vinterklub, der holder til på Kulturama (Holtbjerg) her i vintermånederne. Der er god søgning til tilbuddet.

 

Birthe Mygind Sørensen:

Orienterede omkring et møde hun har haft med Jesper Bjørn fra SocialSundhed, der arbejder hårdt på at etablere sig i Herning Kommune. Der er tale om en frivillig organisation, der er stiftet i Århus og samtidig har en afdeling i København. Der kan læses mere omkring tankerne bag Social Sundhed: http://socialsundhed.org/ , samt i vedhæftede dokumenter, hvor der bl.a. også er en forventet tidsplan. Bemærk info-aften for samarbejdspartnere d. 14. december 2017.

 

Der er stor interesse for denne ordning i Udsatterådet - og samtidig er der et stort ønske om at høre mere omkring dette. Forvaltningen vil sørge for at invitere Jesper til det kommende møde i Udsatterådet i starten af 2018.

 

Endvidere orienterede Birthe fra en undersøgelse udarbejdet i regi af Kirkens Korshær i forhold til antal af berørte borgere i forhold til de ændringer, der er sket som følge af den seneste kontanthjælpsreform.

 

 

 

Afslutningsvis skal der lyde et ekstra stort tak for indsatsen i Udsatterådet fra Herning Kommune til de medlemmer, der har valgt ikke at fortsætte i det frivillige arbejde omkring Udsatterådet.

Bilag