Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 11. juni 2012
Mødested: Lokale A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Opfølgning på emner fra møde med udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard

Sagsfremstilling

På møde den 12. april drøftede Udsatterådet en række emner med udvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard. Administrationen v. Ulla B. Andersen blev bedt om at undersøge følgende:

  • Udsættelser af lejemål - hvordan er sagsgangen i Herning Kommune?

  • Sundhed for socialt udsatte - muligheden for at arbejde med frivillige

 

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning

Nogle kommuner samarbejder med boligselskaber om at have medarbejdere, der tager hånd om udsættelser.
 
I Herning Kommune kontaktes sagsbehandler, hvis der er en sådan; ellers sendes et brev fra det kommunale Jobcenter med oplysning om mulighed for rådgivning.
Det er ikke hensigtsmæssigt kun at sende et brev til en borger, der er ved at miste et lejemål. Mange åbner ikke brevene og hvis de ikke har en sagsbehandler eller en støtteperson, så er det ikke nok at få et brev om det.
 
Charlotte og Leif sender materiale om emnet til alle.
 
Udsatterådet ønsker en klar procedure, som omhandler ALLE borgere i Herning Kommune. Borgerne skal vide, hvor de henvender sig, og det samme skal boligselskaberne. Dette med henblik på at forebygge udsættelserne.
 
Umiddelbart efter mødet med Anne Marie Søe om muligheden for frivillige tiltag på sundhedsområdet blev Herning Kommune kontaktet med forslag om frivillig lægebistand. Det er for så vidt et sympatisk forslag – men frivillige læger, som ordinerer medicin, kan være et sundhedsmæssigt problem, som ikke umiddelbart ser ud til at kunne løses. Muligheden sættes på stand by.
 
Ulla Andersen indhenter oplysninger om eksisterende muligheder for sundhedstiltag for socialt udsatte og rundsender til Rådets medlemmer. Ulla Andersen sørger for, at der bliver lavet en lille folder om emnet.
 
SAND, "Projekt Udenfor”, laver en oversigt på regionalt plan, men der er ikke en tidsplan for det endnu.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Budgettal fra BDO

Sagsfremstilling

På Udsatterådsmøde i Odense den 8. maj fremlagde BDO en række nøgletal for 16 af de 19 kommuner, som har Udsatteråd. Nøgletallene er udarbejdet på foranledning af det nationale Råd for Socialt Udsatte, og tallene skal give mulighed for en kvalificeret drøftelse af den enkelte kommunes prioritering af området.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning

Tallene fremlægges til orientering, og Ulla Andersen orienterer desuden om, at der er besparelsesforslag på vej i Herning Kommune, som kan ramme området for socialt udsatte. Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til et besparelseskatalog den 20. juni, og herefter bliver det offentligt tilgængeligt. hvilke tilbud, der kan blive ramt.
 
Udsatterådet ser en opgave i at formidle til politikerne, at forebyggelse på området for socialt udsatte sparer penge på længere sigt. Der er et behov for at kunne dokumentere, hvordan regnestykket ser ud, når en socialt udsat hjælpes til et mere samfundstjenligt liv. Spørgsmålet er: hvor er de socialt udsatte henne, og hvad er det egentligt, der gøres for dem fra Kommunens side.
 
Udsatterådet ønsker et punkt på næste møde, hvor det diskuteres, hvilke indsatser der kan laves på de passive kontanthjælpsmodtagere – hvor mange er der, hvad modtager de af hjælp og hvordan lykkes det? Ulla Andersen finder tal.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

§ 18-midler til socialt udsatte

Sagsfremstilling

Administrationen redegør for, hvor mange penge, der bevilges til området for socialt udsatte fra Lov om Social Service § 1 - v/Ulla B. Andersen

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Mie Toft orienterer om bevilling af § 18-midler til socialt udsatte. Herning Kommunes frivillighedspolitik blev udleveret på mødet.
 
Cirka 3 millioner uddeles hvert år. Konkret fordeling af midler udleveres til Rådets medlemmer på mødet.
 
Misbrug og socialt udsatte får 37 % af den samlede pulje for § 18. Generelt søges der om langt flere midler, end der er til rådighed.
 
Der forventes ikke besparelser på § 18 i nærmeste fremtid.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Implementering af Hjemløseteam

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger dagsordenpunkt om plan for implementering af Hjemløseteamets indsats pr. 1. januar 2013 i Herning Kommune.
Hjemløseteamet har i projektperioden frem til dato hjulpet 35 hjemløse i bolig og eventuel behandling. Projektet løber 2012 ud og skal herefter implementeres som en del af driften i Handicap og Psykiatri. Indsatsen finansieres af konstaterede besparelser på udgifter til forsorgshjem, fordi de mange hjemløse, som har fået bolig nu ikke mere opsøger forsorgshjem.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Ulla Andersen orienterer om, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til implementering af Hjemløseteamet den 20. juni. Indsatsen forventes at blive implementeret den 1. januar 2013, hvis Udvalget godkender planen. Hvis Hjemløseteamet implementeres, flytter de fysisk sammen med Misbrugscenter Herning.
 
Udsatterådet er tilfredse med beslutningen, men påpeger dog, at det er vigtigt at drage lære af de erfaringer, andre tidligere har gjort sig med ”Housing First” som metode, nemlig at det har afgørende betydning, at indsatsen suppleres med støtte til sociale netværker.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Leif El Andersen fortæller om sit internationale arbejde for SAND

Sagsfremstilling

Medlem af Udsatterådet Leif El Andersen vil fortælle om det internationale arbejde for hjemløseområdet, han er en del af.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Leif El orienterer om, at EU har nedsat et organ, som er sammensat af hjemløse fra hele EU. Leif er Danmarks repræsentant.
 
Organet problematiserer hjemløses forhold i hele Europa og har indflydelse på EU's indsatser over for diverse europæiske regeringers politik for hjemløse.
 
Indsatsen kalder sig ”HOPE”, som står for Homeless People in Europe og har en ikke ubetydelig indflydelse på EU's holdninger til nationale hjemløseindsatser i EU-lande.
 
Leif fremsender yderligere materiale om emnet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Ulla Bitsch Andersen  

Evt.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Udlevering af SAND-materiale + Lænken + Økonomisk Rådgivning