Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 10. september 2012
Mødested: Rådhuset, lokale B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Nedlukning af Udsatte-team

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker orientering om, hvorledes de opgaver, som udsatte-team varetog, fremadrettet håndteres. Desuden ønsker rådet en status på udsatte-teams arbejde. Hvordan gik det?

 
Chef for Handicap og Psykiatri Ejnar Tang informerer.

 

Bilag fremsendes inden mødet.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning

Ejnar Tang informerede: Der er ikke lavet en officiel afslutning/evaluering.
 
Udsatte-team har udarbejdet 9 anbefalinger til, hvorledes det arbejde, som udsatteteam varetog, fremadrettet håndteres. Disse anbefalinger er sendt til samtlige medlemmer af udsatterådet.
 
Kerneopgaven i udsatte-team var fokus på at flytte sagsbehandling ud til udsatte borgere. Forum var gaden frem for kommunens lokaler.
 
Projektet havde en demografisk sammensætning som følger:
252 borgere (188 mænd, 51 kvinder).
200 over 30 år.
Ligelig fordeling ml. kontanthjælp og førtidspension.
 
Der blev fremsat betænkeligheder i.f.m. nedlukning af udsatteteam i forhold til den fremtidige dialog mellem sagsbehandler/kommune og de udsatte. Mange udsatte finder det vanskeligt at bevæge sig rundt i systemet, da opgaver ligger i forskellige forvaltninger.
 
Udsatteteam havde et særligt fokus omkring psykiatri og misbrug. Det er desværre vanskeligt at måle effekten af indsatsen.
 
Hvad skal der fremadrettet arbejdes med?
(vedlagt bilag med 9 anbefalinger til, hvorledes Herning Kommune fremadrettet håndterer de opgaver, som udsatteteam tog sig af).

Fremtidig organisering:
Der foretages ændringer i snitfladerne, således at flere udsatte får sager behandlet i HOP.
 
Ulla:
Opsøgende arbejde forsvinder. Borgerne skal møde op på rådhuset.
Der arbejdes på at etablere et ugentligt tilbud, hvor udsatte kan møde op og indgå i dialog med forskellige fagpersoner på ad-hoc-basis.
 
Der udtrykkes bekymring i udsatterådet for den fremtidige kommandogang. Hvem kontakter man ved akutte problemer? Før var det udsatte-team.
 
Der spørges til bisiddere i.f.m. støtte til udsatte. Der kunne evt. indgå en udsat, da alle kender hinanden i Herning By.
 
Der udtrykkes opbakning til de fremsatte anbefalinger, men der efterspørges innovative tiltag.
 
Der udtrykkes forbehold for udsattes tilknytning til Handicap og Psykiatri, da det virker stigmatiserende for nogle borgere. Ulla informerede om problemstillinger forbundet med at ændre i forvaltningsnavne.
 
Desuden kan der være praktiske problemer i.f.m. dobbeltdiagnoser. Hvilken forvaltning hører man til?
 
Organiseringen er endnu ikke på plads, men der leveres ikke en navngiven medarbejder til håndtering af fremtidige konkrete problemstillinger.
 
Der udtrykkes generel tilfredshed med udsatte-team og de opgaver, som de varetog.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Indsats for passive kontakthjælpsmodtagere

Sagsfremstilling

Udsatterådet efterspurgte på seneste møde en diskussion om, hvilken indsats der foretages for passive kontanthjælpsmodtagere. Desuden ønskes information om antal, hvilken hjælp de modtager, og om den gør gavn.

 

Administrationen har indhentet information fra BSK.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning

Henrik informerede om vilkår for matchgruppe 3 og de manglende aktiviteter for målgruppen.
Der efterspørges virksomhedsaktiviteter for de udsatte i begrænset omfang. Der berettes om lignende tiltag i andre kommuner (Silkeborg, Aarhus, Holstebro), hvor man har aktiveret sindslidende med positive resultater. 
Lars berettede om egne erfaringer med tilknytning til arbejdsmarkedet.
 
Der var enighed om, at fordomme er en stor barriere for aktivering af udsatte.
Der blev spurgt til, om ikke kommunen selv producerer matchgruppe 3-borgere, idet kommunen ikke magter at løse borgerens problemer. Det er ikke administrationens opfattelse. Førtidspension er sidste udvej, og man er fra forvaltningens side meget tilbageholdende med at tildele førtidspension.
Leif berettede om et tidligere projekt ved Herning Genbrugscenter, hvor man i en periode havde udsatte ansat.
Skema vedr. den beskæftigelsesrettede indsats sendes rundt til rådets medlemmer.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

"Brug for alle" - nyt projekt inden for matchgruppe 3

Sagsfremstilling

Administrationen redegør for et nyt projekt (Brug for alle) målrettet matchgruppe 3. Ulla Andersen orienterer.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Ulla orienterede om ”Brug for alle” projektet for matchgruppe 3.

Ca. 400 borgere i Herning Kommune skønnes at udgøre målgruppen.

Ulla informerede kort om BSK’s mentorordning, som i flere tilfælde er målrettet udsatte.

Perspektiver og gevinster for mentorordningen i.f.t. udsatte blev diskuteret. Der var enighed om, at ordningen er positiv.

Opfølgning på Mentorordning samt projekt ”Brug for alle” følger på næste møde i Udsatterådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Udsatterådet informeres om Hjemløseteam

Sagsfremstilling

Ulla Andersen informerer om permanent implementering af Hjemløseteam.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Ulla Andersen informerede om permanent implementering af Hjemløseteam.
 
Når projektperioden udløber, overvejes det at udvide indsatsen. Der skeles bla. til at inddrage personer, der har færdigafsonet straf og har afsluttet udslusningsforløb. Der må kunne foretages en bedre indsats.
 
Overvejelser vedr. støttetiltag til tidligere fanger blev vendt.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Besparelser på området for socialt udsatte

Sagsfremstilling

Udsatterådet orienteres om sagsbehandlingen i forbindelse med evt. besparelser på området for socialt udsatte. Ulla Andersen informerer.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Ulla informerede om potentielle besparelser på udsatteområdet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Økonomi

[Husk at drøfte sagen med Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

1. Pjece til forebyggelse af boligudsættelse blev uddelt (kvickguide).
   Der blev spurgt til udarbejdelse af folder i forbindelse med lovgivningen på området.
   Folder skal ligge relevante steder.

2. Økonomisk rådgivning Der skal nu bestilles tid via tlf. Der foretages ændringer

   pga. meget lavt fremmøde.

3. Bekymringer vedr. tuberkulose blandt udsatte (særligt grønlændere) i
   Herning Kommune blev vendt i rådet.

 
4. Ulla delte spørgeskema ud fra landsforeningen af væresteder.

5. Der efterspørges parkeringsbillet til mødedeltagere i udsatterådet.