Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 9. september 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Høring af den nye udsattestrategi

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtog d. 17. juni at sende den nye udsattestrategi i høring i Udsatterådet.
 
I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelse af besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014, blev forvaltningen bemyndiget til at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af nye strategier på udsatteområdet.
 
Der anvendes årligt brutto 45,4 mio. kr. (netto ca. 35,4 mio. kr.) på området, svarende til ca. 11 % af budgettet på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. Heraf bruges alene 25,4 mio. kr. på køb af forsorgshjemspladser, botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Den nuværende indsats på området er præget af mange forskellige kommunale, private og frivillige aktører, og der er mange forskellige interesser og tilgange til opgaveløsningen. Målgruppens behov er mangfoldig, og indsatsen på området er mangfoldig. Den nye strategi er ikke et opgør med de mange aktører og mangfoldigheden. Mangfoldigheden er en styrke, som skal fastholdes, men den nye strategi skal sikre, at indsatsen sker under kommunal koordinering.
 
Formålet med den nye strategi er, at der skal arbejdes ud fra fælles og politisk fastlagte målsætninger, samarbejdet på området skal styrkes, indsatsen skal koordineres og effektiviseres, og udgiftsudviklingen skal styres. En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål. Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen d. 17. juni, hvor de skal fastlægge mål og rammer for strategien. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på om-rådet agerer inden for de fastlagte mål og rammer.
 
Udsattestrategien med bilag vedlægges dagsordenen. Høringssvaret skal være afgivet senest d. 30. september, hvorefter sagen genfremsættes i Social- og Sundhedsudvalget. 
Leder af Hjemløseteamet Tina Ladefoged Hansen deltager under sagens behandling og vil orientere om implementering af udsattestrategien.

Indstilling

Indstilling:

Udsattestrategien med tilhørende bilag fremlægges til Udsatterådets høring.

Beslutning

Rådet tilkendegav entydigt positiv opbakning til udsattestrategien. Det er godt, at der er blevet sat fokus på området. Rådet lægger særlig vægt på de målsætninger, der retter sig mod hjemløshed, herunder særligt sikring af en fast bopæl, som første forudsætning for vejen ud af social udsathed.
Rådet fremhæver vigtigheden i en helhedsorienteret social indsats i tilknytning til boligen og, at de sociale relationer bliver understøttet.

Udsatterådet ønsker at følge implementeringen og beslutter, at sagen skal genoptages om et år, hvor lederen af hjemløsteamet anmodes om at give en status på den styrkede indsats.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Skurvognen på Danmarksgades P-plads

Sagsfremstilling

Herning Kommune har opstillet en skurvogn på Danmarksgades parkeringsplads, som frit kan benyttes af byens socialt udsatte borgere. Skurvognen rengøres og vedligeholdes af Herning Kommunes rengøringskontor og finansieres over serviceområde 18, Handicap og Psykiatri, med 15.000 kr. årligt. Gennem det sidste ¾ år er skurvognen ikke blevet brugt. Den blev aflåst medio juli. Aflåsningen har ikke givet nogen reaktioner.

Nedtagelse af skurvognen blev drøftet på Udsatterådets møde d. 17. juni, hvor det blev foreslået, at der skulle holdes dialogmøde med de udsatte om en eventuel flytning af vognen.

Spørgsmålet har også været hørt i Blå Kors Varmestue og Hjemløseteamet. Alle er enige om, at skurvognen ikke bruges længere. Varmestuen forklarer, at det er en stærk gruppe med stor indflydelse på salg af stoffer, som terroriserer den gruppe, som befinder sig på det laveste trin i det hierarki, der er blandt de udsatte i Herning.

Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til nedtagning af skurvognen på møde d. 24. september.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Med oplysningen om, at lukningen af skurvognen ikke har givet anledning til henvendelser, finder rådet det ikke længere relevant at afholde et dialogmøde med evt. brugere.
 
Rådet understreger vigtigheden af, at der sikres plads til socialt udsatte i byplanlægningen.
 
Rådet henstiller, at der informeres grundigt om, at skurvognen lukkes, fordi den ikke længere bruges og ikke af økonomiske grunde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Skæve boliger

Sagsfremstilling

A. Ansøgning fra Blå Kors
Blå Kors søgte i september 2012 om etablering af ”Skæve boliger” på nuværende adresse i Bethaniagade 28. Ansøgningen blev behandlet og godkendt i Social- og Sundhedsudvalget d. 12. december 2012, men blev aldrig efterfølgende behandlet af Økonomi- og Erhvervsudvalget som forudsat.

Det skyldes, at der i løbet af foråret og sommeren 2013 var flere sonderinger mellem Blå Kors, Planafdelingen og Handicap og Psykiatri, om alternative placeringer. Dernæst skitserede Blå Kors en total bygningsfornyelse for alle aktiviteter i Bethaniagade. Det vil sige: Varmestue, Natherberg og lejligheds- og værelsesudlejning.
Senest blev planerne i november 2013 udsat, dels fordi vi skulle afvente resultatet af besparelserne på handicap- og psykiatriområdet, dels at Blå Kors' planer skulle sættes ind i sammenhæng med en ny strategi på udsatteområdet. Udsattestrategien er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i maj, og nu ønsker Blå Kors en afklaring på projektets fremtid.
 
Der gives på mødet en redegørelse for de overvejelser, der har været omkring etablering af ”Skæve boliger”.
 
B. Kortlægning af behovet
Der er foretaget en kortlægning blandt nedenstående aktører på udsatteområdet, ift. deres kendskab til borgere, der kunne være i målgruppen til en skæv bolig.

 • VHP

 • Hjemløseteam

 • Misbrugscentret

 • Blå Kors varmestue / nødherberg

 • Blå Kors pensionat

Denne kortlægning viser, at der pt. vil være mellem 8 og 10 borgere, der vurderes at kunne benytte et tilbud om en skæv bolig. Antallet kan vise sig lidt højere, da der kan være borgere (fra Herning kommune), der i dag opholder sig uden for kommunen, (på forsorgshjem el. som hjemløse) der med fordel vil kunne tilbydes en skæv bolig. Disse borgere, forventer vi, får kontakt til og mulighed for at hjælpe til en afklaring i forbindelse med implementering af den netop vedtagne udsattestrategi.
 
C. Besøg i forskellige alternative boformer
På mødet d. 17. juni evaluerede Udsatterådet turen til "Skurbyen" i Odense. Herunder blev det besluttet, at Udsatterådet skulle fortsætte drøftelsen og arbejde videre med forslag til at etablere alternative boliger / skæve boliger i Herning. Rådet ønsker evt. at besøge andre steder i landet, hvor der er etableret denne type boliger. 

Formanden ønsker herunder at drøfte en tur til Amager i december. Et besøg i en alternativ boform i en "campingby".

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Forvaltningen orienterer om processen omkring Blå Kors’ ansøgning om etablering af ”skæve boliger”.
 
Det besluttes, at rådet forsøger at arrangere besøg i skurbyen i Ålborg og en socioøkonomisk virksomhed i forbindelse med rådets næste møde d. 18. november.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Genoptagelse af sag vedr. etablering af socioøkonomisk virksomhed

Sagsfremstilling

Drøftelse af etablering af socioøkonomisk virksomhed genoptages fra sidste udsatterådsmøde.  

På mødet d. 17. juni blev det besluttet, at Anne-Mette Frydensberg retter henvendelse til Café Aroma, som skal forestå café-driften på det nye bibliotek vedr. mulighed for at blive involveret i denne café-drift. Anne-Mette giver en tilbagemelding på næste udsatterådsmøde.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Der har været kontakt til Café Aroma, og der er aftalt møde medio januar, når caféen er ovre de første opstartsvanskeligheder. Der gives en tilbagemelding på førstkommende møde i 2015.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Evt.

Sagsfremstilling

Der skal fastsættes en dato på julearrangementet med de frivillige tandlæger.

Beslutning

Forvaltningen finder en dato og planlægger arrangementet.

 

Flex-punkter:

 • Næste planlagte møde d. 18. november erstattes af tur til Ålborg jf. pkt. 17.

 • Lars orienterede om, at han d. 8/9 var i Fredericia for at videregive erfaringer omkring vores frivillige tandlægeordning. Fredericia Kommune har givet et tilskud på 100.000 kr. til gennemførelse af et projekt over 18 måneder. Der er også kommet henvendelse fra Ringkøbing–Skjern Kommune om etablering af et lignende projekt.

 • Forvaltningen skal fastlægge møderne for 2015, svarende til 2014. Mødedatoerne udsendes sammen med referatet.

 • Der er efter aftale mellem Regeringen, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti afsat en pulje på 40,0 mio. kr. til socialøkonomiske virksomheder. Der er samtidig nedsat et Råd for Socialøkonomiske Virksomheder. Forvaltningen forbereder til næste ordinære møde en nærmere orientering om initiativet.

 • Der orienteres på næste møde om Misbrugscenter Hernings projekt for udvikling og implementering af dokumenteret metodeprogram for stofmisbrugsbehandling - specifikt til unge mellem 15 og 25 år. Det primære formål med projektet på Misbrugscenter Herning er at styrke den kommunale stofmisbrugsindsats med afsæt i evidensbaserede behandlingsmetoder. Desuden afprøves og udvikles en metode med henblik på at fastholde de positive behandlingsresultater samt forebygge tilbagefald. Projektet skal således sikre, at den unges ønske om varig stoffrihed eller reduktion heraf, i højere grad indfries.

 • Rådet opfordrer til, at der snarest knyttes en fast sekretær til udvalget.