Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 9. februar 2012
Mødested: Rådhuset, Lokale A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Joan Bloch Overgaard  

Fastlæggelse af punkter til drøftelse mellem Social- og Sundhedsudvalgets formand og Udsatterådet

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal på rådsmødet torsdag d. 12. april 2012 mødes med udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard. Udsatterådet skal derfor afgøre, hvilke emner rådet ønsker at drøfte med udvalgsformanden. Medlem Folmer Clausen fremlægger på rådsmødet en bruttoliste som inspiration til, hvilke emner det vil være relevant at diskutere med udvalgsformanden.

Økonomi

[Husk at få din sagsfremstilling godkendt i Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling

Punktet er til beslutning af hvilke emner, der ønskes drøftet på rådsmødet i april.

Beslutning

Følgende punkter ønskes drøftet med udvalgsformand på mødet i april - prioriteret rækkefølge
 
1. Kanylesætsordning - kan denne ordning genoptages, så stofmisbrugerne igen kan modtage gratis kanyler? Det har stor betydning for den enkelte misbrugers generelle sundhed.
2. Udsættelser af lejemål - hvordan forebygger Socialudvalget, at enlige og familier udsættes af boliger/lejemål - med store, sociale konsekvenser til følge for den eller de enkelte?
3. Øget sundhedsindsats for socialt udsatte - forslag om gadesygeplejerske, sundhedsrum m.m. (OBS! MCH har sygeplejerske til folk, der er indskrevne - det dækker stort set behov)
4. Forslag om et sted udsatte kan henvende sig og få en frivillig arbejdsopgave, evt. mod arbejdsdusør
5. Fælles fokus hos Børn & Unge-Udvalg og Social- og Sundhedsudvalg på udsatte unge

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Joan Bloch Overgaard  

Konference "Socialt udsattes sundhed - muligheder for at styrke socialt udsatte sundhedstilstand"

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen inviterer i samarbejde med Socialstyrelsen til konference om sundhedsfremmeindsatsen til de socialt mest udsatte alkoholmisbrugere, stofmisbrugere og hjemløse.
 
Nytter det at lave sundhedsfremmeindsatser til socialt udsatte borgere? Hvilke udfordringer eksisterer der i organiseringen af sundhedsvæsenet? Hvordan kan sociale indsatser og sundhedsindsatser samtænkes? Dette er nogle af overskrifterne i konferencen, som har til formål at give ledere og ledende medarbejdere i kommuner og regioner inspiration til, hvordan vi kan styrke den sundhedsfremmende indsats til misbrugere og hjemløse.
Udsatteråd i kommunerne inviteres til at deltage i konferencen.
Konferencen afholdes d. 8. marts 2012 i DGI-Byen, København.
 
Konferencen er gratis, dog med tilmelding senest d. 27. februar 2012 via hjemmesiden www.sst.dk/socialtudsatte

Økonomi

[Husk at få din sagsfremstilling godkendt i Koncern Økonomi.]

Indstilling

Indstilling

Til orientering

Beslutning

Udsatterådet beslutter, at de, der vil deltage i konference "Socialt Udsattes sundhed - muligheder for at styrke socialt udsattes sundhedstilstand" melder tilbage til formand Lars Jensen inden den 20. februar. Lars Jensen koordinerer med Anne Boel om rejse m.m.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Joan Bloch Overgaard  

Evt.

Sagsfremstilling

Eventuelt yderligere punkter behandles – eller fastsættes til behandling på næste møde.

Økonomi

[Husk at få din sagsfremstilling godkendt i Koncern Økonomi.]

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]

Beslutning

Formand Lars Jensen orienterer om, at han har rådgivet Horsens Kommunes Udsatteråd om sammensætning m.m.
Leif El har fremsendt et punkt, som han har bedt om en drøftelse af. Leif kunne ikke selv deltage under punktet. Han ønsker en drøftelse af Rådets sammensætning, som IKKE lever op til målsætningen om 33 % brugere i Rådet.

P.t. er der 2 ud af 10 med brugerbaggrund i Rådet. Udsatterådet udtaler i den forbindelse, at Rådet er sammensat af Social- og Sundhedhedsudvalget efter indstilling fra embedsværket. Rådet kan ikke beslutte at gå på tværs af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om sammensætning - men Rådet kan henstille til embedsværket, at man arbejder på en bredere rekruttering næste gang, Rådets skal sammensættes.
 
Et af Rådets medlemmer vil undersøge muligheden for at arrangere gratis klipninger for socialt udsatte. Frivillige dyrlæger til socialt udsattes hunde blev nævnt som et andet udviklingstiltag, Rådet kan tage fat på senere på året.