Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 7. marts 2018
Mødested: Lokale A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Godkendelse af referat fra 14. november 2018 samt dagens dagsorden

Sagsresume

Referatet fra det seneste møde i Udsatterådet

Sagsfremstilling

Der ønskes en godkendelse af det vedhæftede referat.

Indstilling

Det indstilles

at referatet fra d. 14. november 2017 godkendes

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Velkomst og kort præsentation af Udsatterådet

Sagsresume

Præsentation, herunder forventninger til arbejdet i Udsatterådet i Herning Kommune

Sagsfremstilling

Der blev op mod den nye byrådsperiode udarbejdet en evaluering af Udsatterådet og denne blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget på mødet i december 2017.

 

Udover at der blev ændret enkelte ting i forretningsordenen, så har der samtidig været flere medlemmer, der har ønsket at give plads til nye kræfter. Der har været et opsøgende arbejde i gang omkring bemanding af Udsatterådet, og dette arbejde er lykkedes. Administrationen har sammen med den konstituerede formand Birthe Mygind Thorup udarbejdet nedenstående indstilling til en kommende sammensætning af Udsatterådet i Herning Kommune:

 

  • Amir Rehman, bl.a. medstifter af Kontrast Ungdomshus (genvalg)
  • Bent Hansen, aktiv frivillig Åben kirke (genvalg)
  • Grethe Øster, aktiv frivillig på forskellige væresteder i byen (genvalg)
  • Jens Christian Fischer, har stor erfaring fra forskellige forsorgshjem
  • Mette Fink Møller, arbejder hos Kirkens Korshær
  • Poul Nygaard Kristensen, sognepræst i Kølkær og Arresthus-præst. Har også sin gang i bl.a. Bethaniagade
  • Rita Mørup, arbejder på Møltrup
  • Ulrik Madsen, bl.a. Tryghedsmedarbejder i den boligsociale helhedsplan PLADS TIL FORSKEL
  • Zeljka Secerbegovic, seniorkonsulent i fonden for Socialt Ansvar og en del af Bydelsmødre (genvalg)

 

Der vælges ingen suppleanter til Udsatterådet, men ved evt. frafald i løbet af byrådsperioden vil der være en drøftelse og efterfølgende godkendelse af mulige nye medlemmer i det samlede Udsatteråd.

Indstilling

Det indstilles

at medlemmerne giver en kort præsentation, der samtidig offentliggøres på hjemmesiden under Udsatterådet

Beslutning

Der blev givet en kort præsentation og samtidig blev det aftalt at rådets medlemmer udarbejdede en kort og personlig præsentation af dem selv, der kan placeres på hjemmesiden under Udsatterådet. Præsentationerne vil forventlig være på plads forud for næste møde i juni 2018.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Konstituering af Udsatterådet

Sagsresume

Udsatterådet skal konstitueres

Sagsfremstilling

Rådets sammensætning og udpegning

§ 3. Udsatterådet for består af 8-10 medlemmer.

 

§ 4. Rådet udpeges af Social- og Sundhedsudvalget.

Stk. 2. Efter indstilling fra interessegrupper og -organisationer udpeger Social- og Sundhedsudvalget en formand for rådet, og i samråd med Udsatterådets formand udvælges ordinære medlemmer og suppleanter til rådet.

 

Stk. 3. Der udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med viden om udsatte grupper.

 

Stk. 4. Medlemmerne i rådet bor I Herning Kommune.

 

Stk. 5. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

 

Rådets funktionsperiode og konstituering

§ 5. Rådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

 

§ 6. Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Social- og Sundhedsud- valget har udpeget medlemmerne. Handicap og Psykiatri indkalder til mødet.

Stk. 2. På det konstituerende møde vælger rådet blandt sine medlemmer en næstformand.

 

Indstilling

Det indstilles

at der i Udsatterådet vælges en formand og næstformand.

Beslutning

Ulrik Madsen blev valgt som formand for Udsatterådet og Mette Fink Møller blev valgt som næstformand.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Gennemgang af den opdaterede forretningsorden for Udsatterådet

Sagsresume

Der er forud for konstituering af det nye Udsatteråd lavet enkelte ændringer i forretningsordenen.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen er ændret på nogle få punkter - bl.a. bopælskrav i Herning Kommune. Den opdaterede forretningsorden er vedhæftet.

 

Indstilling

Det indstilles

at der sker en kort gennemgang af forretningsordenen til orientering

Beslutning

Den opdaterede forretningsorden blev taget til efterretning, dog blev der tilkendegivet en undring omkring bopælskravet i Herning Kommune, da det at arbejde med socialt udsatte i Herning Kommune ikke nødvendigvis var lig med at man boede i Herning Kommune. Det var dog samtidig udsatterådets opfattelse, at der var sikret en bred sammensætning i det nye udsatteråd.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Input til fremtidige temadrøftelser

Sagsresume

Ved gennemgangen af den seneste Hjemløsetælling 2017 blev det på et tidligere møde i Udsatterådet besluttet, at der skulle tegnes et fuldt billede af frivillige tilbud til udsatte mennesker i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Udsatte mennesker i Herning Kommune har en vifte af tilbud, herunder flere frivillige tilbud. Kan vi som udsatteråd assistere med overblikket - og derigennem søge konsensus om hvilke indsatsområder, der har størst succes og effekt?

 

Herning Kommune har senest i februar 2017 ajourført udsattekataloget, som kan anvendes som udgangspunkt for dette arbejde. Kataloget er tilgængelig på herning.dk:

http://sundhed.herning.dk/media/18669098/udsattekatalog-december-2017.pdf

 

Hvilke temaer ser det nye udsatteråd, der kan være relevante i den kommende periode?

 

Indstilling

Det indstilles

at der sker en drøftelse af mulige temaer til Udsatterådets møder

Beslutning

Fremtidige temaer kunne være:

- kortlægning af eksisterende tilbud til socialt udsatte i Herning Kommune (målgruppe og aktivitet)

- socioøkonomisk virksomhed - kortlægning af eksisterende og en efterfølgende drøftelse af evt. nye tiltag

- hjemløshed i Herning Kommune - hvordan arbejdes der med at få flest mulige i egen bolig og hvordan samarbejdes der med forsorgshjem mv.

- opgangsfællesskaber, sociale viceværter og gademedarbejdere. Hvordan anvender vi det i dag og er der forbedringsmuligheder?

- fokus på forebyggende familiearbejde

- gode historier om udsatte (diskurs i forhold til udsatte)

- sammenhæng mellem by og omegn, struktur og helhed i kommunale indsatser, kvalificere sociale indsatser og strukturer

- vidensbank for forvaltning og politikere, at være talerør og have en aktiv stemme i debatten omkring socialt udsatte

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Sagsfremstilling

Der var følgende punkter under eventuelt:

 

Møderække: Maj, september og november/start december 2018 - ikke onsdag og gerne med start fra kl.12.30. Der indkaldes til møder.

Bent Hansen orienterede omkring initiativet, der er forsøgt iværksat i rammer af Åben kirkes og Herning Cares arbejde med unge udsatte. Der er udformet nogle retningslinjer, der skal fungere som guide i forhold arbejdet. Retningslinjerne var blevet uddelt til de frivillige under Åben kirke og Herning Care og der var forsøgt at finde frivillige til dette arbejde. Det har dog vist sig ikke at være muligt på nuværende tidspunkt, hvorfor det er vurderet at tiden ikke er modent til et sådant initiativ.

 

Amir Rehman efterlyste mulige placeringer til et kulturelt tilbud, hvor unge kunne spille/øve. Udsatterådet vil være opmærksom på mulige emner og samtidig vil Amir se hvordan eksisterende rammer kan anvendes. Amir har også møde på kommunen omkring en samlet indsats om opsøgende gadeplansarbejde i midtbyen i marts. Amir ønsker at involvere relevante parter på området.

 

Indstilling

Det indstilles

at [skriv indstilling]

Beslutning