Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 6. oktober 2017
Mødested: Lokale A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 27.12.00-G01-199-07 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Projekt Sårbare Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejnar Tang, Handicap- og Psykiatrichef deltog under punktet (kl. 13)

Sagsfremstilling

Der har fra Udsatterådets side været et ønske om en status for projektet.

 

Indsatsen til sårbare unge udspringer i dag fra flere forvaltninger og afdelinger i kommunen. Projekterne har derfor alle i et eller andet omfang fokus på samspil og samarbejde internt i Herning Kommune. Politisk ligger arbejdet i hele tre politiske udvalg: Børne- og Familieudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Ejnar Tang, Handicap- og Psykiatrichef gav en fyldestgørende status for det tværgående arbejde der er i gang omkring de sårbare unge. Der er d. 4. oktober 2017 givet en status for de 3 politiske udvalg. Status herfra, herunder igangværende aktiviteter kan ses i vedlagte præsentation.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Høring af Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Sagsresume

Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere (stofbrugere og pårørende) samt samarbejdspartnere, om de ydelser, der kan tilbydes borgeren, hvis og når der ønskes social behandling for stofmisbrug. Kvalitetsstandarden beskriver samtidig det serviceniveau, som borgeren kan forvente at få ved ønske om behandling og er udtryk for de politiske målsætninger og prioriteringer, der ligger til grund for indsatsen.

 

Anne-Mette Jespersen, leder af Misbrugscenter Herning deltog under punktet.

Sagsfremstilling

Indsatsen på stofbehandlingsområdet tager udgangspunkt i Herning Kommunes Sundhedspolitik og Handicap og Psykiatris katalog over serviceydelser. Handicap og Psykiatri har et tæt samarbejde med Børn og Unge, Beskæftigelsesafdelingen og Sundhed og Ældre.

Der skal være sammenhæng i de tilbud, der gives borgerne på tværs af afdelingerne, da vi har ydelser, der komplementerer/eller er subsidiær til hinanden.

 

Der arbejdes ud fra nogle overordnede og fælles bærende principper. Principper der skal medvirke til afklaring af de faglige, juridiske og økonomiske snitflader, som altid vil være der, når flere afdelinger kommer i spil ved sammensætning af løsninger for den enkelte borger.

 

 • Borgeren mødes med forventning om, at de skal klare mest muligt selv.
 • Der iværksættes altid kun den mindst indgribende, men fagligt mest hensigtsmæssige og forsvarlige foranstaltning.
 • Borgeren tilbydes i udgangspunktet tilbud på normalområdet, frem for tilbud i specialområdet, som retter sig mod generhvervelse af funktionsevne, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • Normalområdet og specialområdet samarbejder for at udnytte vores fælles faglige ekspertiser bedst muligt.
 • Medarbejderne optræder altid som repræsentant for en samlet kommunal helhed i forhold til den enkelte borger.
 • Der sigtes mod, at der er færrest mulige forskellige medarbejdere omkring borgeren.
 • Der vælges altid den mest omkostningseffektive løsning på kommuneniveau til det fastsatte serviceniveau, og hvor det er fagligt og kvalitetsmæssigt hensigtsmæssigt og forsvarligt.

 

Målgruppen er borgere i Herning Kommune, uanset alder, der oplever at have problemer med rusmidler, og som ønsker råd og vejledning eller behandling med henblik på stabilisering, reduktion eller ophør af stofmisbrug. Målgruppen omfatter også familier og pårørende, som er berørte af et rusmiddelbrug.

Behandlingen for stofmisbrug tilbydes til borgere, uanset alder, der har et ønske om behandling og en ændring i forbrug af rusmidler, hvor forbruget kan karakteriseres som værende skadeligt og/eller præget af afhængighed.

 

Fokusområder i 2017 – 2019 vil være implementering af nye behandlingselementer. Misbrugscenter Herning deltager aktuelt i et randomiseret kontrolleret forskningsmetodeprojekt, hvor 4 forskellige behandlingselementer afprøves. Projektet er finansieret af satspuljemidler og forankret i Socialstyrelsen. Center for Rusmiddelsforskning er designer og udfører på forskningsdelen.

I 2017 – 2019 vil Misbrugscenter Herning have fokus på udvikling af familieplanlægning og forebyggelse af uønsket graviditet. Dette sker i et projektsamarbejde med Det Regionale familieambulatorium.

 

I 2017 – 2019 vil Misbrugscenter Herning også have fokus på udvikling og kvalificering af behandlingstilbud til dobbeltbelastede borgere. En udfordring vil være bidrag af psykiatriske lægekompetencer. Herning Kommune har i budgetforliget for 2017 afsat 500.000 kr. i 2017 og 2018 til denne opgave.

 

Kvalitetsstandarden revideres hvert 2. år.

 

Økonomi

Misbrugscenter Herning vil i tæt samarbejde med det øvrige resultatområde Misbrug/Udsatte i Handicap og Psykiatri arbejde ud fra målet om budgetoverholdelse. De særskilte bevillinger i hhv. 2017 og 2018 vil blive anvendt til at udvikle og kvalificere behandlingstilbuddene til dobbeltbelastede borgere.

Indstilling

Det indstilles

at kvalitetsstandarden efter høring i udsatterådet sendes til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning

Høringen i Udsatterådet gav følgende bemærkninger, der er sendt til Social- og Sundhedsudvalgets endelig behandling d. 1. november 2017:

 

 • At det ikke er på alle væresteder, hvor der kan udleveres værktøj til misbrugere - men kun på Blå Kors Varmestue.
 • At det var en flot og helhedsorienteret bearbejdning af et specialiseret område, hvor gennemsigtighed er vigtig i forhold til opgaveporteføljen
 • At den forebyggende indsats bør prioriteres
 • At en lignende kvalitetsstandard på alkoholområdet kan være formålstjenstlig (der er ikke lovkrav omkring dette, men vurderes af administrationen)

Bilag

 

Sagsnr.: 27.00.00-A00-7-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Hjemløsetælling 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Hjemløsheden i Danmark vokser fortsat, viser den seneste kortlægning fra VIVE, der er det nye Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – en fusion af det tidligere KORA og SFI. Hjemløsheden er på landsplan steget med 8 procent i forhold til 2015 og antallet af unge hjemløse mellem 18 og 24 år er fordoblet.

 

I Herning Kommune har der derimod været et kraftigt fald i antallet af hjemløse på 42 procent fra 178 borgere i 2015 til 104 borgere i 2017. For de unge under 25 år er hjemløsheden samtidig faldet fra 39 borgere i 2015 til 24 borgere i 2017, svarende til knapt 40 procent.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i mange år vedholdende arbejdet på at hjælpe socialt udsatte borger ud af hjemløshed. Hjemløstællingen for 2017 viser nu, at indsatsen er den rigtige.

 

Hjemløsetællingen er siden 2009 blevet foretaget hver 2. andet år i uge 6. Herning Kommune har indtil i år set stigende tal på området - og primært på unge-området har udfordringen været stor.

 

Der kan ikke peges på én bestemt indsats, men bevidste valg af flere anerkendte faglige metoder. Herning Kommune har siden 2010 været en del af den nationale hjemløsestrategi og tilbage i 2014 vedtog Social og Sundhedsudvalget en udsattestrategi for Herning Kommune, hvor der blev sat retning med nogle klare mål. Vi er ikke i mål endnu, men indsatsen har tydelige positive effekter. Der har i hele perioden været et tæt samarbejde med Socialstyrelsen og erfaringsudveksling med andre kommuner i netværket. Dette samarbejde har givet os en række værktøjer og erfaringer til både samarbejde og koordinering mellem de mange aktører på området.

 

Det drejer sig både om samarbejdet internt i kommunen, med eksterne aktører/leverandører, men også i forhold til boligselskaberne i kommunen, arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Det helt centrale omdrejningspunkt er de principper, der ligger i tilgangen ’Housing First’, som bygger på internationale erfaringer. Boligen er en helt afgørende forudsætning for at hverdagen kan hænge sammen. Først når boligen er på plads, er det muligt give den optimale socialfaglige støtte til bl.a. at få styr på økonomien, misbruget, fastholde arbejde og ikke mindst knytte sociale kontakter. Det kræver vedholdenhed i støtteindsatsen overfor borgeren, men løsningen ligger samtidig i at give borgeren de korrekte værktøjer til at kunne klare sig selv. 

 

Særligt hæfter administrationen sig ved, at hjemløstallet for unge er faldet. Der er ingen tvivl om, at den særligt målrettede indsats vi har haft i projektet ”Støt ung til bolig” er en væsentlig del af forklaringen. De metoder vi har lært og anvendt, samt de erfaringer vi har fået i dette projekt, vil nu blive forsøgt forankret i den indsats vi har omkring de unge i kommunen.

 

En sådan positiv måling afføder samtidig en nysgerrighed om på hvilke parametrer, der har haft den afgørende betydning i den positive udvikling. Derfor vil vi iværksætte en nærmere gennemgang af resultaterne og samtidig forsøge at få yderligere datamateriale fra VIVE, så vi kan blive få så en så god analyse som mulig. Dette arbejde vil foregå i tæt samarbejde med de relevante samarbejdspartnere på tværs af kommunens afdelinger og aktører.

 

Der er vedhæftet uddrag af rapporten, der i sin helhed kan læses via www.vive.dk.

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet var tilfreds med udviklingen i Herning Kommune, men fandt det bekymrende at tallene på landsplan har vist sig fortsat at være stigende. Der blev drøftet initiativer til at understøtte den positive udvikling som Herning Kommune er i. Administrationen har henvist til den masterplan, der har været behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 20. september 2017, hvor der fremgår en række en række anbefalinger, der både skal løses administrativt - men også i regi af Udsatterådet.

Der vil på det kommende møde d. 14. november 2017 blive taget initiativ til, at få tegnet det fulde billede af frivillige tilbud til udsatte borgere i kommune - og derigennem søge konsensus om indsatsområder, herunder at der samtidige opstilles klare betingelser for anvendelse af ansøgte §18-midler.

Bilag

 

Sagsnr.: 27.12.00-G01-199-07 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådet - næste funktionsperiode

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forud for næste funktionsperiode (1. januar 2018 til 31. december 2021) ønskes der en evaluering af Udsatterådets rolle og funktion, herunder en revision af forretningsordenen.

Sagsfremstilling

Herning Byråd nedsatte i 2008 Rådet for Socialt Udsatte, der senere ændrede navn til Udsatterådet. Herning var dermed blandt de første kommuner i Danmark, der oprettede udsatteråd i perioden 2007 – 2011. Der er i dag i alt 32 lokale udsatteråd i Danmark (heriblandt København, Aarhus, Aalborg og Odense). Yderligere tre er på vej. 

 

Det er frivilligt for den enkelte kommune, om den vil oprette et udsatteråd. På det formelle plan er det lovgivningen samt Udsatterådets forretningsorden, der regulerer rådets aktiviteter.

 

I følge Serviceloven, er det Kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for, at brugerne får muligheden for indflydelse. Det er samtidig Kommunalbestyrelsen, der sætter de nærmere rammer og omfanget for arbejdet.

 

§ 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Kommunalbestyrelsen fastsætter skriftlige retningslinjer for brugerindflydelsen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere råd, der rådgiver kommunen vedrørende tilrettelæggelse af indsatsen efter denne lov. Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne for og omfanget af rådenes opgaver.

   

Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet i Herning Kommune (vedlagt som bilag) er bl.a. følgende bestemt ift. rådets overordnede virke:

 

 • Udsatterådet skal være udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Herning Kommune (jf. forretningsordenens § 1)
 • Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager, men enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål (jf. forretningsordenens § 2)
 • Rådet har en funktionsperiode på fire år og følger den kommunale valgperiode (jf. forretningsordenens § 5).
 • Rådet holder fire møder per år (jf. forretningsordenens § 7)

 

Udsatterådets sammensætning

Jf. forretningsordenens § 4 stk. 3 og stk. 4 udpeges medlemmer af rådet blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsats og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Endvidere skal medlemmerne enten bo i eller være lokalt forankrede i og omkring Herning.

 

Udsatterådets rolle/funktion

Dagsordenen på møderne i Udsatterådet er præget af orientering om aktuelle sager i kommunen med relevans for udsatteområdet – eks. planerne for Bethaniagade. Udsatterådet høres ifm. større strategisk/politiske tiltag, eks. ifm. behandlingen af strategien på misbrugsområdet. Med sigte på at have dialog mellem kommunen og udsatterådet, har rådet siden foråret 2015 inviteret forskellige nøglemedarbejdere/ledere fra relevante dele af kommunen til at deltage i den første del af sine møder. Erfaringen herfra har været god, da disse møder har været præget af godt engagement og konstruktive diskussioner. Én gang årligt er Udsatterådet på studietur for at blive inspireret af andre kommuners arbejde på udsatteområdet.

 

Evaluering og punkter til overvejelse

Det er fra forvaltningens side vurderet, at Udsatterådets medlemmer er engagerede og gerne vil spille en rolle på området. Formålet med rådet vurderes til at blive delvist opfyldt i form af høringer og dialog med nøglemedarbejdere/ledere fra kommunen samt Socialudvalgsformanden. Forvaltningen vurderer dog, at rådet ikke anvender mulighederne for at blive hørt fuldt ud, herunder det at tilføre området nye forslag til behandling (jf. forretningsordenens § 1 stk. 4, hvoraf det fremgår, at ”Udsatterådet af egen drift, eller efter anmodning, kan give vejledende udtalelse om de almindelige indsatser på udsatteområdet for voksne, som Herning Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og lave information”.)

 

Ovenstående har tidligere på året været drøftet i Udsatterådet, herunder hvordan det er muligt at blive mere tydelige i og omkring det fælles ansvar for de svageste i Herning Kommune. Udsatterådet har derfor d. 21. juni 2017 afholdt et ekstra møde for at drøfte de fremtidige fokuspunkter. I tilbagemeldingen fra dette møde nævnes der konkret 2 områder, hvor der ønskes en yderligere drøftelse:

 

 1. Socioøkonomiske virksomheder. Rådet har drøftet behovet for Socioøkonomiske virksomheder og efterspørger om Herning Kommune arbejder med tiltag omkring Socioøkonomiske virksomheder i Herning Kommune.
 2. Skæve boliger. Rådet udtaler bekymring over placeringen i midtbyen. Bekymringerne er begrundet i de erfaringer der er fra andre byer i Danmark, som med fordel har placeret boligerne i udkanten af byen og samtidig tilknyttet en social vicevært.

 

Derudover, så har Udsatterådet fortsat et ønske om at blive holdt orienteret om indsatserne for Sårbare unge, Bethaniagadeplanerne og Varmestuens fremtid. Det vil fra forvaltningens opfattelse være punkter, der i en rum tid fortsat vil være aktuelle orienteringspunkter.  

 

Forvaltningen ønsker på baggrund af det forestående kommunalvalg, at Udsatterådet foretager en evaluering af rådets arbejde og indflydelse.

 

Derudover foreslås det samtidig fra forvaltningens side følgende proces frem mod en ny funktionsperiode, herunder vedtagelse af følgende ændringer i forretningsordenen:

 

 • Udpegning sker efter forretningsordenens § 4 stk. 2
 • Forretningsordenens § 4 stk. 3 suppleres med krav om politisk deltagelse (3 medlemmer fra relevante fagudvalg). Denne ændring foreslås for at skabe en bedre sammenhæng mellem rådet og fagudvalg.
 • Forretningsordenens § 4 stk. 4 ændres til: "Medlemmerne i rådet bor i Herning Kommune".
 • Forretningsordenens § 8 stk. 5 ændres til: "Referaterne fra møderne offentliggøres på Herning Kommunes hjemmeside, medmindre forhold taler for ikke at offentliggøre et referat. Beslutningen om offentliggørelse foretages af formanden for rådet."

 

Rådets evaluering og stillingtagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 13. december 2017.

 

Økonomi

Der afsættes årligt 20.000 kr. til dækning af mødeudgifter og studietur.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Udsatterådets rolle og funktion, samt ændringer til forretningsorden drøftes og at udvalget fremkommer med en evaluering.

Beslutning

Sagsfremstillingen er drøftet i blandt de fremmødte til Udsatterådsmødet. Der er bred enighed om, at selve sammensætningen i rådets, herunder rådets erfaringsmasse og virkeområde er et vigtigt punkt i forhold til en fremtidig sammensætning. Derimod er det rådets opfattelse, at selve bopælskravet i selve Herning Kommune ikke er væsentligt, da udsatteproblematikker mv. ikke blot er et Herning-fænomen, men derimod skal understøttes med erfaringer fra flere områder af landet.

 

Evalueringen vil blive udarbejdet og fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 13. december. Heri vil der bl.a. også være en selvkritik, der indeholder både prioritering af møder, aktiv anvendelse af Social- og Sundhedsudvalget, samt en større vedholdenhed på vigtige områder indenfor udsatte, der dagsordensættes i Herning Kommune.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Orientering fra Handicap og Psykiatri

Sagsresume

Orientering om udsatteområdet i Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil indeholde status omkring varmestue/Herberg og status på skæve boliger mv.

Indstilling

Det indstilles

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Der blev kort orienteret omkring status for Bethaniagade, herunder at området også har en bred politisk interesse. Der forventes at være en plan for proces mv. klar inden udgangen af 2017.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Muligheden for at involvere frivillige til at gøre en indsats overfor unge udsatte

Sagsfremstilling

Bent Hansen orienterer om punktet.

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Bent Hansen orienterede omkring initiativet, der iværksættes i rammer af Åben kirkes og Herning Cares arbejde med unge udsatte. Der er udformet nogle retningslinjer, der skal fungere som guide i forhold arbejdet. Retningslinjerne vil blive uddelt til de frivillige under Åben kirke og Herning Care.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Der blev uddelt en invitation til en VISO-konference d. 5. december 2017. Der var enighed i rådet om, at dette arrangement er relevant - og at det i 2017 kunne være en fuldgod erstatning for en studietur.

Såfremt rådsmedlemmer ønsker at deltage, så skal der gives besked til Anne Nørgaard, Handicap og Psykiatri inden d. 15. november 2017.