Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 5. april 2016
Mødested: Lokale B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Godkendelse af referat fra mødet i Udsatterådet den 26. januar 2015

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet godkender referatet.

Beslutning

Da Sagsbehandler Søren Thomsen ikke deltog i mødet, blev godendelse af referatet udsat til næste møde i Udsatterådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Velkommen til de nye medlemmer og suppleanter i Udsatterådet

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde den 9. marts godkendt indstillingen fra Udsatterådet om valg af to nye medlemmer og to suppleanter til rådet.

 

Udsatterådet kan derfor i dag med glæde byde velkommen til:

 

Amir Rehman – nyt medlem af Udsatterådet

Zeljka Secerbegovic – nyt medlem af Udsatterådet

Birthe Mygind Sørensen – 1. suppleant

Bent Hansen – 2. suppleant

 

På mødet vil der være en præsentationsrunde, hvor alle deltagere får mulighed for at præsentere sig.

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

De nye medlemmer og suppleanter blev budt velkommen i Udsatterådet, hvorefter de hver især kom med en kort præsentation


Amir Rehman: har været tilknyttet Fællesbo i Gullestrup i 1 - ½ år. Er engageret i mange ungdomsprojekter i Herning Kommune, bl.a. Ungdomshuset Kontrast. Vil gerne bidrage med og arbejde for resultatsorienteret løsninger for Udsatte borgere.

 

Zejlka Secerbegovic: Har arbejdet i børnehave i 12 år. De sidste 2 år arbejdet som seniorkonsulent i Bydelsmødrenes Landsorganisation. Deltaget som frivillig i forskellige projekter i Herning Kommune, er medlem af Dialog Forum i Herning Kommune.

 

Birthe Mygind Sørensen: Har de sidste 3 år været leder af Kirkens Korshær i Herning, har en lang og stor erfaring med frivilligt arbejde med et stort kendskab til udsatte borgeres livsvilkår.

 

Bent Hansen: Har gennem 20 år arbejdet i tekstilindustrien. Måtte p.g.a en trafikulykke ophøre med dette – har været ansat ved Herning Kirke i flexjob – er nu tilknyttet Herning Frikirke som frivillig hjælper. Har derudover arbejdet på Lyngblomsten i Gullestrup. Er tillige frivillig på Værestedet Hjørnesten i Herning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Fremskudt Sundhedsindsats

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget vedtog sidste år en samlet forebyggelseshandleplan. Der blev blandt andet bevilget ca. 2,6 mill. kr. til projektet Fremskudt sundhedsindsats, der løber i perioden 1. februar 2016 til den 1. marts 2019. Projektet er forankret i Handicap og Psykiatri.

 

Projektets formål er (jf. projektbeskrivelsen):

 

”Projektets overordnede og langsigtede formål er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte, og som kan have et misbrug af stoffer og/eller alkohol.”

Baggrunden for indsatsen er, at borgere med psykisk sygdom dør langt tidligere end gennemsnitsdanskeren (op til 20 år kortere for mænd og op til 15 år kortere for kvinder).

Forskningen peger på, at mennesker med psykiske sygdomme er mindst lige så motiverede for at ændre sundhedsvaner som den øvrige del af befolkningen.

Der er i forbindelse med projektet dels nedsat en styregruppe og en implementeringsgruppe. Styregruppen består af repræsentanter fra Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri og med deltagelse af Herning kommunes praksiskonsulent (Karen Jepsen). Implementeringsgruppen består af medarbejdere fra Herning Kommune, en repræsentant fra Fællesbo (Charlotte Boel) samt projektlederen (Søren Thomsen) og de to projektmedarbejdere (Stine Dahlstrøm og Mona Løvstrøm).


På mødet vil projektlederen og de to projektmedarbejdere præsentere projektet.

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet tager orienteringen til efterretningen.

Beslutning

Projektmedarbejderne Stine Dahlstrøm (socialpædagog) og Mona Løvstrøm (sygeplejerske) præsenterede deres kommende arbejde med en Fremskudt Sundhedsindsats for borgere i Herning Kommune.

 

Arbejdet er endnu i startfasen – der er mange fokuspunkter i forhold til udsatte borgeres sygdomsmønster. Somatiske sygdomme bliver ofte overset hos denne gruppe borgere – sygdommen er ofte fremskredet, inden borgeren kommer til læge – der er en tendens til, at der fokuseres på evt. misbrug mv.


I første fase drejer det sig om at finde ud af behovet hos målgruppen (udsatte borgere), gerne i samarbejde med de forskellige væresteder i kommunen. Der planlægges også hjemmebesøg hos den enkelte borger, og man vil tillige gerne have et ”fast Sted og Tid ”, hvor borgeren kan henvende sig.

 

Det sundhedsfaglige fokus på udsatte borgere betyder også meget for familien, og især børnene. Opmærksomheden skal også rettes mod forskellige etniske grupper af borgere, hvor der også er et stort behov for hjælp.

Man må holde sig for øje, at udsatte borgere har svært ved at bruge de etablerede tilbud. Derfor er det vigtigt, at gruppen får nogle handlemuligheder, idet udsatte borgere også har et ønske om at ændre deres liv.

Men det er en stor og lang proces, der nu skal finde sin form ude i den virkelige verden. Projektet skal så vidt muligt være en bred vifte af tilbud.

 

Udsatterådet takkede Stine og Mona for en god og bred orientering om projektet, og deres arbejde vil blive fulgt med interesse.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Orientering om arbejdet med implementeringen af misbrugsstrategien

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen, der er nedsat for at drive processen ift. implementering af misbrugsstrategien ”Rammerne for en ny strategi på misbrugsbehandlingsområdet”, afholder workshop fredag den 29. april om det videre arbejde med implementeringen af misbrugsstrategien. Der forventes at deltage ca. 25 medarbejdere fra kommunen i workshoppen.  

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde i Udsatterådet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Blå Kors Danmarks renovering af bygningerne i Bethaniagade - herunder opførelse af skæve boliger

Sagsfremstilling

Blå Kors Danmark har besluttet, at bygningerne i Bethaniagade skal renoveres, da de ikke er tidssvarende. Blå Kors Danmark og Herning Kommune har indledt et samarbejde om gennemførelsen af projektet, hvis mål er, at der opføres en ny varmestue, et nyt herberg samt et antal skæve boliger i Bethaniagade 26, 28 og 30. I projektet deltager også Fællesbo samt Kuben Management, som er bygherrerådgiver.

 

De involverede parter har holdt et par møder om sagen, og der er nu nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentation fra de nævnte parter. Arbejdsgruppen ser nu på de enkelte elementer i projektet, herunder juridiske og økonomiske forhold.

Som tidligere meddelt blev projektet offentliggjort kort før jul, og der har været afholdt møde med de nærmeste naboer. Der er kommet naboklager til kommunen, og der har også været avisindlæg og avisartikler om planerne.

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning, men bemærkede, at det ikke er det mest optimale med ”Skæve boliger i Herning centrum”. En bedre placering ville være i udkanten af Herning by.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Unge frivillige - drøftelse af hvordan unge frivillige kan involveres i arbejdet på udsatteområdet

Sagsfremstilling

Udsatterådet besluttede på sit møde den 23. september 2015 at sætte drøftelsen af involveringen af unge frivillige på dagsordenen på sidste møde i Udsatterådet, hvor rådet havde en første drøftelse af sagen.

Udsatterådet besluttede på sit sidste møde at sætte emnet på dagsordenen til dagens møde.

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet drøfter, hvordan unge frivillige kan involveres i arbejdet på udsatteområdet.

Beslutning

Det besluttes at lave en brainstorm om emnet på næste møde, da det er vigtigt, at vi overvejer, hvordan vi kan involvere unge i arbejdet med udsatte borgere.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Evt.

Beslutning

Udsatterådet bemærkede vigtigheden af, at rådets medlemmer blev klædt godt på til arbejdet i rådet, samt at der er en forskellighed i rådets sammensætning.

 

Næste møde den 14. juni: Sommermøde den 20. september, hvor der planlægges et besøg i Århus med en byvandring med en ”Hjemløs Århusianer”.

 

Møde den 15. november: Det skal forsøges at få et møde med Socialudvalgsformand Anne Marie Søe, som der tidligere har været tradition for.