Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 4. april 2017
Mødested: Lokale C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Godkendelse af referat fra møde i Udsatterådet den 15. november 2016

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet godkender referatet fra møde den 15. november 2016

 

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Orientering fra Handicap og Psykiatri omkring situationen på udsatteområdet

Sagsresume

I forlængelse af den ekstra opmærksomhed, som udsatteområdet har modtaget i den seneste tid, gives der status fra Herning Kommune.

Sagsfremstilling

Orienteringen vil indeholde status omkring varmestue/Herberg, status på skæve boliger mv. og indledende tanker omkring en masterplan for udsatteområdet.

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Leder af Psykiatri, Misbrug og Udsatte, René Frahm Jørgensen gav en orientering indeholdende følgende hovedelementer:

 

Status varmestue/herberg

Som følge af en beslutning i kredsen bag budgetforliget for 2017 er der igen døgnåbent på varmestuen. Samtidig er der foretaget ombygning af herberget, så pladserne nu opfylder kravene i forhold til Socialtilsynet.

Der henvises i øvrigt til status, der er beskrevet på mødet i Social- og Sundhedsudvalgsmødet d. 8. februar 2017.

 

Status på skæve boliger

Der er fortsat en god dialog med Blå Kors Danmark omkring opførelse af skæve boliger i Bethaniagade, men ingen konkret tidsramme. Udsatterådet gjorde opmærksom på, at de gerne indgår i en dialog omkring placering mv.

Forvaltningen har gjort udsatterådet opmærksom på forretningsordenen - og at rådet har mulighed for at udarbejde en udtalelse til Social- og Sundhedsudvalget.

 

Masterplan for udsatteområdet

Der er igangsat et analysearbejde omkring de nuværende forhold på udsatteområdet i Herning Kommune. Arbejdet er som udgangspunkt et analysearbejde, der gerne skal fremkomme med oplæg til måder, hvorpå vi i Herning Kommune kan få mere effekt ud af de penge der bruges på området.

 

Udsatterådet ville samles forinden næste møde og arbejde med en udtalelse/et oplæg, hvori der vil være input til en kommende proces omkring de udsatte borgere i Herning Kommune.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Muligheden for at involvere unge til at gøre en frivillig indsats overfor unge misbrugere

Sagsresume

Idé om involvering af unge til at gøre en frivillig indsats overfor unge misbrugere

Sagsfremstilling

Orientering fra Bent Hansen vedr. møde med Herning Care (åben kirke), hvor han præsenterede Udsatterådets idé om at involvere unge til at gøre en frivillig indsats overfor unge misbrugere i vores by.

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning
at det besluttes hvorvidt det er et område Udsatterådet skal arbejde videre med

Beslutning

Det er aftalt, at Bent Hansen arbejder videre med formål og proces. Dette gøres i samarbejde med Herning Care og sparring fra medlemmer i Udsatterådet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Temadrøftelse - socioøkonomiske virksomheder

Sagsresume

Temadrøftelse - socioøkonomiske virksomheder

Sagsfremstilling

I forlængelse af dialogen med Social- og Sundhedsudvalgets formand Anne Marie Søe Nørgaard på mødet d. 15. november 2016 blev det aftalt, at Udsatterådet tager en temadrøftelse omkring dette punkt, så mulighederne for socioøkonomiske virksomheder for målgruppen kan blive afdækket.

Indstilling

Det indstilles,

at punktet drøftes

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-17 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Sagsresume

1. Drøftelser af Udsatterådets rolle

Der var en drøftelse omkring rådets rolle i Herning Kommune, herunder om rådet bliver hørt i tilstrækkeligt omfang. Der er uden tvivl et stort fokus på området, herunder at vi også får inddraget de rigtige i mulige løsninger. Udsatterådet har en opfattelse af, at de forskellige projekter i kommunen er gode, men at der savnes et fastholdelseselement, når midlerne slipper op. Der er behov for længere varighed af de enkelte projekter, så der sikres en tilstrækkelig implementering.

 

2. Udsatte unge og muligheden for etablering af eksempelvis gadeteams mv.

Flere af rådets medlemmer finder det problematisk, at der ikke er tilstrækkelig med kommunal støtte til de unge. Der var en længere drøftelse - og der ønskes en orientering om indholdet i projektet Sårbare Unge. Der vil blive forsøgt til et kommende møde, at der vil blive givet en statusorientering. Sekretæren for udvalget vil sørge for at Handicap- og psykiatrichefen kommer og giver en status.

 

3. Skæve boliger - henvendelse fra TV Midt/Vest. Birthe Mygind Sørensen fra Kirkens Korshær er blevet kontaktet ift. at finde borgere, der vil medvirke i et interview, hvilket rådet vil støtte op omkring.

 

 

Generelt for alle punkterne, så er der i rådet en stor vilje til at arbejde aktivt i de udsattes sag. Formanden vil indenfor kort tid indkalde hele rådet til et arbejdsmøde, hvor der kan udarbejdes et oplæg/bidrag til den fremtidige indsats omkring de udsatte borgere.

Beslutning