Udsatteråd

Udsatterådet er et lokalt talerør for de udsatte. Det består af 8-12 medlemmer.

Forretningsorden for Udsatterådet

§ 1. Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Herning Kommune.

Stk. 2. Udsatterådet skal fagligt rumme viden inden for områderne, som indbefatter hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere, unge etniske minoriteter og fattige.

Stk. 3. Udsatterådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og
forstærke ansvaret for hjemløse samt for de mest udsatte blandt stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet kan endvidere have fokus på udsatte blandt unge, etniske minoriteter og andre udsatte, som på grund af et eller flere problemer befinder sig i en udsat livssituation.

Stk. 4. Udsatterådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet for voksne, som Herning Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og lave information.

§ 2. Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Rådets sammensætning og udpegning

§ 3. Udsatterådet for Socialt Udsatte består af 8-12 medlemmer.

§ 4. Rådet udpeges af Beskæftigelsesudvalget.

Stk. 2. Efter indstilling fra interessegrupper og -organisationer udpeger Beskæftigelsesudvalget en formand for rådet, og i samråd med Udsatterådets formand udvælges ordinære medlemmer og suppleanter til rådet.

Stk. 3. Der udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med viden om udsatte grupper.

Stk. 4. Medlemmerne i rådet bor I Herning Kommune eller har en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune.

Stk. 5. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

Rådets funktionsperiode og konstituering

§ 5. Rådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

§ 6. Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Beskæftigelsesudvalget har udpeget medlemmerne. Social og Beskæftigelsesafdelingen indkalder til mødet.

Stk. 2. På det konstituerende møder vælger rådet blandt sine medlemmer en næstformand.

Rådets virksomhed

§ 7. Udsatterådet holder møde 4 gange om året. Mødedatoer fastsættes ved årets første møde.

Stk. 2. Rådet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.

§ 8. Formanden indkalder til møde ved at fremsende udkast til dagsorden senest fem dage, før mødet holdes.

Stk. 2. Hvis det kræves, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end fem dage.

Stk. 3. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes, eller der er enighed om det.

Stk. 4. Et referat er godkendt, medmindre et eller flere medlemmer på næste møde protesterer.

Stk. 5. Referaterne fra møderne offentliggøres, med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne.

§ 9. Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2. Rådet kan beslutte, at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det.

§ 10. Møderne ledes af formanden, men hvis denne er fraværende, overtager næstformanden. Hvis begge er fraværende, ledes mødet af den person, som rådet enes om ved stemmeflertal.

Stk. 2. Rådet behandler kun emner, som 2/3 del af rådet er enige om skal behandles eller efter anmodning fra forvaltningen.

Stk. 3. Formanden formulerer de spørgsmål, som rådet skal stemme om.

§ 11. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede. Beslutninger vedtages ved stemmeflertal. Ved stemmeenighed er det formandens eller mødelederens stemme, som er afgørende. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stk. 2. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 12. Formanden fungerer som pressechef for rådet.

Tavshedspligt og inhabilitet

§ 13. Medlemmerne af Udsatterådet samt personer, som deltager i møderne, er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2. Et medlem, som ved, at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give rådet besked.

Sekretariatsbetjening af Rådet

§ 14. Beskæftigelsesafdelingen varetager sekretariatsbetjeningen af rådet.

Stk. 2. Formanden planlægger med sekretæren, som indkalder til møder, laver referater, planlægger møder, offentliggør rådets udtalelser mv. Sekretæren planlægger på foranledning af og i samarbejde med formanden temadage, statistik og informationer, koordinerer med det nationale råd regeringens indsatser m.v.

Sekretariatsfunktionen bistår også ved udarbejdelse af rapporter mv.

Økonomiske forhold vedr. rådets virksomhed

§ 15. Der er afsat 20.000 kr. (2011-niveau) til rådets arbejde.

Rådets årscyklus og beretning

§ 16. Rådets årscyklus indeholder som udgangspunkt følgende;

  • Rådet udvælger i enighed fokusområder / en plan for det kommende års arbejde. Hertil kommer løbende sager til høring e.l.
  • Der afholdes minimum ét årligt "Udsatte-seminar"/fællesmøde e.l. (typisk i
  • slutningen af året), hvor der afrapporteres om de svageste gruppers situation i Herning Kommune, og der gives forslag til forbedringer og videre arbejde.
  • Rapporteringen og drøftelserne skrives ned og udgør en status over aktiviteterne på området samt om de svageste borgeres situation i Herning Kommune.
  • Formandskabet i Beskæftigelsesudvalget deltager årligt i et antal møder i Udsatterådet.

Stk. 2. Rådet bidrager til arrangementer på frivillighedsområdet.