Udsatteråd

Udsatterådet er et lokalt talerør for de udsatte. Det består af 8-12 medlemmer.

Udsatterådet skal gøre det fælles ansvar for de udsatte borgere synligt.

Rådet repræsenterer de borgere, som er særligt udsatte. Det kan være på grund af hjemløshed. Det kan skyldes alkohol- og stofmisbrug. En sindslidelse eller meget andet.

Der er tale om borgere, som befinder sig i udkanten af eller udenfor de normale fællesskaber. De bliver derfor ofte bliver overset. Det gør, at de risikerer at blive udsat for forskelsbehandling. De bliver også tit ramt af fordomme.

Mail til Udsatterådet: udsatteraad.herning@gmail.com.                                  (Der gøres opmærksom på, at dette ikke er en sikker e-mail.)

Udsatterådet
Medlemmer Baggrund
Mette Fink Møller (Formand)
20180920 Billede Mette2
Er uddannet pædagog og har arbejdet i Kirkens Korshærs børne- og familiearbejde i 2,5 år i Herning. Mit arbejde består af en blanding af mange forskellige funktioner.
Samtaler/rådgivning i forhold til udfordringer i familien mm. Bisidderfunktion for mødre/fædre, der skal til møde på kommunen, i Statsforvaltningen, skoler, institutioner mm.
Stå for planlægning og afholdelse af netværksskabende aktiviteter, så som mødregruppe for unge mødre, klub for børn fra 10-16 år, krea-formiddag for voksne, familieaftener med fællesspisning mm.
Planlægning af lejre og udflugter sammen med familierne.
Skrive ansøgninger til div. fonde.
Jeg har tidligere arbejdet på Blå Kors Pensionat i Herning. 

Line Krarup Kvartborg (Næstformand)

Jeg er fuldtidsansat som SSP-medarbejder fra januar 2020. Jeg har arbejdet i DOT, som ligger under SSP siden oktober 2018. 

Jeg er uddannet pædagog fra 2014 og i juni 2020 blev jeg færdig med min kandidat i pædagogisk sociologi.

Siden 2012 har jeg arbejdet med unge mennesker, derfor faldt det mig naturligt, da jeg blev spurgt, om der var nogen af os fra DOT der havde interesse i at være en del af udsatterådet.

Bent Hansen20180920 Billede Bent2

Det betyder rigtig meget for mig at være i Udsatterådet, så jeg derigennem kan være et talerør for de svageste i vores by.
I begyndelsen af 2001 blev jeg sendt ud på Værestedet Lyngblomsten i jobtræning på fuld tid. Det var her, mit hjerte begyndte at vokse for udsatte. Sidenhen har jeg været frivillig på Varmestuen, og senere igen, frivillig på Hjørnestenen.
I dag holder jeg meget af at komme på besøg på byens væresteder, i særdeleshed Varmestuen, da de udsatte der har en særlig plads i mit hjerte.

Grete Øster20180920 Billede Grethe2

Mange års frivilligt arbejde med udsatte mennesker hos Herning Krisecenter for voldsramte kvinder, Blå Kors Varmestue og Café Hjørnestenen.
Det er vigtigt, at vi i Udsatterådet kan stille den viden, vi har gennem kontakten med de udsatte, til rådighed, hvor den kan bruges.

Jens Christian Fischer20180920 Billede Jenschr2

Jeg har siden 1994 arbejdet med socialt udsatte. Jeg var først 1 år på Sønderskovhjemmet ved Nykøbing Falster. Her var jeg med til at få dagligdagen til at fungere, på alle fronter.I 1995 kom jeg til Møltrup Optagelseshjem. Jeg arbejder med bostøtte i vores §108 boform Lindely og vores udslusningsboliger. Jeg er også tilknyttet vores bostøtte Team. Her yder vi støtte til Møltrup beboer, som er flyttet i egen bolig.Jeg vil i udsatte rådet arbejde for, at den enkelte borger, får de bedste muligheder for at beholde sin bolig, og dermed få en værdig tilværelse. Være med til at skabe arrangementer på tværs af forskellige udsatte grupper.Få lavet et "Forværn" til hjælp for borgeren , inden det går galt.  

Poul Nygaard Kristensen20180920 Billede Poul2

Jeg er sognepræst i Kølkær og Herning kirke, og er i den forbindelse tilknyttet henholdsvis Herning Arrest, hvor jeg besøger de indsatte og Blå Kors Varmestue i Bethaniagade, hvor jeg holder gudstjenester. Jeg har boet i Kølkær siden foråret 2016, hvor jeg begyndte i min nuværende stilling.
Jeg er uddannet teolog fra Århus, hvor jeg har lagt en del timer i frivilligt arbejde og også har opbygget et godt netværk i det kirkelige sociale arbejde.
Jeg er en del af Udsatterådet, fordi jeg ønsker at styrke sammenhængs-kraften blandt de forskellige sociale arbejder i Herning, og for at skabe en fælles stemme for de udsatte i Herning og omegn.

Rita Mørup20180920 Billede Rita2

Jeg har en del erfaring med hjemløse og misbrugere igennem 22 års ansættelse på Møltrup Optagelseshjem.
De første 8 år arbejdede jeg med "beskæftigelsen og arbejdsfællesskab". Derefter fik jeg muligheden for nye udfordringer ved at blive kontakt- /støtteperson for beboerne vedr. deres økonomi, imens de bor på Møltrup, men også i forbindelse med udflytning til egen bolig.
Til daglig oplever jeg tit, at det kan virke uoverskueligt at forstå "systemet". At forstå sin ret og sin pligt.
Jeg håber på, at jeg ved at være med i Udsatterådet kan være med til at skabe bro i mellem borgere og kommunen. At jeg kan være talerør for borgerne, for hvad der er svært.

Zeljka Secerbegovic

Jeg er uddannet pædagog og har diplomuddannelse i pædagogik /psykologi.
i 12 år har jeg arbejdet i børnehave, og de sidste 5 år har jeg arbejdet som seniorkonsulent i Bydelsmødrenes Landsorganisation, som er en privat organisation under fonden Socialt Ansvar. 
Jeg er også frivillig i forskellige projekter og er medlem af Dialogforum i Herning Kommune. Jeg stræber efter at møde mennesker ligeværdigt "der hvor de er lige nu" med respekt for deres baggrund, meninger og holdninger.

§ 1. Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør i forhold til blandt andet de kommunale indsatser og skal forstærke det fælles ansvar for de svageste i Herning Kommune.

Stk. 2. Udsatterådet skal fagligt rumme viden inden for områderne, som indbefatter hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholikere, unge etniske minoriteter og fattige.

Stk. 3. Udsatterådet skal have fokus på de udsatte gruppers forhold og
forstærke ansvaret for hjemløse samt for de mest udsatte blandt stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende og alkoholmisbrugere. Rådet kan endvidere have fokus på udsatte blandt unge, etniske minoriteter og andre udsatte, som på grund af et eller flere problemer befinder sig i en udsat livssituation.

Stk. 4. Udsatterådet kan af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet for voksne, som Herning Kommune tilbyder. Rådet kan også afdække problemstillinger og lave information.

§ 2. Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager. Enkeltsager kan dog danne grundlag for rådets behandling af principielle spørgsmål.

Rådets sammensætning og udpegning

§ 3. Udsatterådet for Socialt Udsatte består af 8-12 medlemmer.

§ 4. Rådet udpeges af Beskæftigelsesudvalget.

Stk. 2. Efter indstilling fra interessegrupper og -organisationer udpeger Beskæftigelsesudvalget en formand for rådet, og i samråd med Udsatterådets formand udvælges ordinære medlemmer og suppleanter til rådet.

Stk. 3. Der udpeges blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med viden om udsatte grupper.

Stk. 4. Medlemmerne i rådet bor I Herning Kommune eller har en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune.

Stk. 5. Der foretages ny udpegning af formand, næstformand eller medlemmer til rådet, hvis disse udtræder af rådet, eller hvis 2/3 af rådets medlemmer beslutter dette.

Rådets funktionsperiode og konstituering

§ 5. Rådets funktionsperiode er 4 år og følger den kommunale valgperiode. Rådet forbliver i virksomhed, indtil udpegningen af nye medlemmer har fundet sted.

§ 6. Rådet afholder sit konstituerende møde snarest efter, at Beskæftigelsesudvalget har udpeget medlemmerne. Social og Beskæftigelsesafdelingen indkalder til mødet.

Stk. 2. På det konstituerende møder vælger rådet blandt sine medlemmer en næstformand.

Rådets virksomhed

§ 7. Udsatterådet holder møde 4 gange om året. Mødedatoer fastsættes ved årets første møde.

Stk. 2. Rådet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt, eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.

§ 8. Formanden indkalder til møde ved at fremsende udkast til dagsorden senest fem dage, før mødet holdes.

Stk. 2. Hvis det kræves, kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end fem dage.

Stk. 3. En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes, eller der er enighed om det.

Stk. 4. Et referat er godkendt, medmindre et eller flere medlemmer på næste møde protesterer.

Stk. 5. Referaterne fra møderne offentliggøres, med mindre forhold taler for ikke at offentliggøre et enkelt referat. Referaterne sendes til medlemmerne.

§ 9. Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2. Rådet kan beslutte, at andre kan deltage i møderne, når der er behov for det.

§ 10. Møderne ledes af formanden, men hvis denne er fraværende, overtager næstformanden. Hvis begge er fraværende, ledes mødet af den person, som rådet enes om ved stemmeflertal.

Stk. 2. Rådet behandler kun emner, som 2/3 del af rådet er enige om skal behandles eller efter anmodning fra forvaltningen.

Stk. 3. Formanden formulerer de spørgsmål, som rådet skal stemme om.

§ 11. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af rådet er til stede. Beslutninger vedtages ved stemmeflertal. Ved stemmeenighed er det formandens eller mødelederens stemme, som er afgørende. Et mindretal kan få sin opfattelse tilført rådets vejledende udtalelser.

Stk. 2. Rådets vejledende udtalelser offentliggøres og sendes til relevante myndigheder, organisationer og personer.

§ 12. Formanden fungerer som pressechef for rådet.

Tavshedspligt og inhabilitet

§ 13. Medlemmerne af Udsatterådet samt personer, som deltager i møderne, er omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2. Et medlem, som ved, at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give rådet besked.

Sekretariatsbetjening af Rådet

§ 14. Beskæftigelsesafdelingen varetager sekretariatsbetjeningen af rådet.

Stk. 2. Formanden planlægger med sekretæren, som indkalder til møder, laver referater, planlægger møder, offentliggør rådets udtalelser mv. Sekretæren planlægger på foranledning af og i samarbejde med formanden temadage, statistik og informationer, koordinerer med det nationale råd regeringens indsatser m.v.

Sekretariatsfunktionen bistår også ved udarbejdelse af rapporter mv.

Økonomiske forhold vedr. rådets virksomhed

§ 15. Der er afsat 20.000 kr. (2011-niveau) til rådets arbejde.

Rådets årscyklus og beretning

§ 16. Rådets årscyklus indeholder som udgangspunkt følgende;

  • Rådet udvælger i enighed fokusområder / en plan for det kommende års arbejde. Hertil kommer løbende sager til høring e.l.
  • Der afholdes minimum ét årligt "Udsatte-seminar"/fællesmøde e.l. (typisk i
  • slutningen af året), hvor der afrapporteres om de svageste gruppers situation i Herning Kommune, og der gives forslag til forbedringer og videre arbejde.
  • Rapporteringen og drøftelserne skrives ned og udgør en status over aktiviteterne på området samt om de svageste borgeres situation i Herning Kommune.
  • Formandskabet i Beskæftigelsesudvalget deltager årligt i et antal møder i Udsatterådet.

Stk. 2. Rådet bidrager til arrangementer på frivillighedsområdet.


Kontaktinfo

Bente Jutta Hjorth
Afdelingsleder
Tlf.: 96284104

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.