Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra 9. december 2019

Sted: Fuglesang sø Centret, Herning

Tilstede:
Ole Madsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne E. D. Kirkegård, Edith Blynning. Eva Andersen, Inge Holm, Jane Andersen, chef for hjemmeplejen, Bodil Kaptain, Leo Mouritsen.
Fraværende /med afbud Bente Dahl

Nyt fra formand Ellen Birkkjær

Ole Madsen, Bodil Kaptain og Leo Mouritsen udtræder af SRV med udgangen af 2019.
Der har været flot opbakning til at rekruttere nye medlemmer de 3 steder som hører under området. Nye medlemmer indtræder i 2020.
Formanden roste ovennævnte personer for deres indsats.

Nyt fra Jane Andersen

Chef for hjemmeplejen i Herning Kommune.

Elderlearn

Forebyggelsesudvalget har besluttet at indgå et samarbejde med Elderlearn. Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Elderlearn har således gjort det til sit koncept at skabe synergi mellem sine to målgrupper, ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det, og udlændinge, der vil integreres i det danske samfund og lære bedre dansk. Det gøres ved konkret ud fra interesser, afstand og tidsrum at "matche" udlændinge, der arbejder på at lære dansk, med potentielt ensomme ældre, så to personer mødes og taler med hinanden. For den ældre giver mødet selskab, der kan skabe trivsel, glæde samt indhold i hverdagen, og den ældre får mulighed for at bidrage og være en ressource for et andet menneske. For udlændingen giver mødet muligheden for at lære bedre dansk og lære om dansk kultur samt glæden ved en ny relation. Gennem Elderlearns arbejde har det vist sig, at mere end 50% af de deltagende udlændinge får lyst til at arbejde inden for omsorgsområdet som fx SOSU-personale.

Elderlearn indhenter straffeattester for alle udlændinge, der deltager, og understøtter særligt de første gange møderne samt følger løbende op på, hvordan det går. Alle ældre kan deltage, så længe man har lyst og er i stand til at føre en samtale. Elderlearn rekrutterer som udgangspunkt de ældre via plejecentre, hjemmepleje, de forebyggende hjemmebesøg, foreninger, netværk m.v. Udlændinge rekrutteres fx på sprogskolen, i sociale boligområder via den boligsociale helhedsplan og evt. på SOSU-skolens grundforløb 2, hvor der kan være udfordringer med sproget for nogle elever. I løbet af projektperioden afprøves, hvad der virker. Elderlearns erfaring er, at der ingen udfordringer er i at rekruttere udlændinge, mens det kan være sværere at finde nok ældre deltagere.
Elderlearn samarbejde med en række forskellige kommuner, myndigheder og organisationer, herunder Ældre Sagen, Sundhedsstyrelsen, Ensomme Gamles Værn og De Danske Sprogcentre.

Boblberg

Forebyggelsesudvalget har på møde den 21. oktober 2019 besluttet, at Herning Kommune pr. 1. januar 2020 skal tilbyde en internetbaseret borger-til-borger platform kaldet Boblberg.
Formålet med Boblberg-platformen er at understøtte sociale fællesskaber baseret på brugernes egne interesser. Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger m.m.
Indholdet på platformen oprettes af borgeren selv indenfor de emner, der interesserer dem. Platformen henvender sig til alle aldersgrupper. Der er ingen reklamer på platformen.

Boblberg har alle rettigheder til at skrive, redigere og slette indhold.
Ved opstart af platformen udarbejdes en fælles implementeringsplan. Heri vil indgå, at kommunen i samarbejde med Boblberg udarbejder informationsmateriale og at Boblberg afholder og deltager i events om platformens muligheder. Boblberg sørger for uddeling af informationsmateriale til bibliotek, sundhedscenter, aktivitetscentre, læger, uddannelsesinstitutioner m.v. Der aftales et antal præsentationer, hvor Boblberg deltager i personalemøder for at præsentere platformen. Derudover vil der i fællesskab blive udarbejdet artikler, annoncer og pressemeddelelse.

Work Force planning

  • Arbejdet med Rekruttering i Hjemmeplejen
  • Branding og Rekruttering
  • Hjemmesiden kan ses på www.hjemmeplejen.herning.dk
  • Instagram:https://www.instagram.com/fagligehaender/
  • Ny intern Kommunikations App
  • Hjemmeplejen begynder en kampagne i 2020 - med Billeder og de gode historier fra medarbejderne, for at vise karriereveje, udviklingsmuligheder, kollegafællesskab og indsigt i arbejdet - Fokus på kompetencer, teknologi mv.

Udvalget fik vist den nye hjemmeside for hjemmeplejen.

Nyt fra Ældrerådet

Orientering om budgetforlig og nye plejepladser i Kommunen. Værdighedsmilliard bliver permanent i 2020.
Klippekort i hjemmeplejen bibeholdes i 2020.
Buskort til seniorer, stadig under bearbejdelse.
Ældrerådet afgivet høringssvar vedr. forslag til planstrategi 2019 under emner - Det gode liv og fremtidens ældre.
Kvalitetsstandarder for visitering - orientering.
Ældrerådet møde med Sundhed og Ældre udvalget.
Læs endvidere på HK hjemmeside under bjælken Ældre.

Evt.

Forslag om fælles seniorråd julefrokost i 2020. Vi overvejer til næste møde.
Forslag om et årligt fælles seniorråds emne-arrangement i stedet for.
Seniorråd / ældreråds møde marts 2020.
Bonusvenner fortsætter i 2020. Der er 10 frivillige der er tilmeldt korpset. Ønsker flere frivillige.
Bent sendt en forespørgsel vedr. trafiklys ved FSC til borgmesteren. Har fået svar.

Næste møder

Næste møde mandag, den 3. februar Kl. 9.00 - 12.00 på Fuglesang sø Centret

April mødet, mandag den 6. april Kl. 9.00 - 12.00 Skovlyset

Referent - Angela Thygesen