Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 7. oktober 2019

Sted: Rehabiliteringscentret, Brændgårdvej 20B, 7400 Herning

Tilstede:
Ole Madsen, Bente Dahl, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne E. D. Kirkegård, Edith Blyning. Eva Andersen, Inge Holm,
Fraværende /med afbud: Bodil Kaptain, Leo Mouritsen

1. Nyt fra Herning kommune

v/ Gitte Nørgaard

Besøg fra Norge - Flekkefjord kommune

En gruppe nordmænd besøger Sundhed og Ældre i Herning Kommune - den 30. oktober 2019 for at høre om hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre, daghjem, plejecentre, hjælpemidler osv.

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:
• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.
• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Vaccination 2019

Den årlige influenza-vaccination rundt på kommunens aktivitetscentrene er rykket til november måned. Der gøres en ihærdig indsats fra Danske Lægers Vaccinations Service for at få danskerne til at lade sig vaccinere og nedbringe sygdomsrisiko i den kommende vinter.

Budgetforlig

12 boliger i den allerede planlagte udvidelse af Kildehøj i Vildbjerg.
- 16 nye boliger på Vesterled i Herning.
- Et nyt projekt - Generationernes Hus - tænkes placeret et sted i Herning. Det skal blandt andet rumme 54 plejeboliger, men samtidig andre boligformer så som seniorboliger, ungdomsboliger, ældreboliger eller familieboliger. Projektet skal nu videreudvikles i forvaltningen.
- Derudover er der forskellige overvejelser om et privat plejecenter i Gødstrup. Hvis det bliver til realitet, forventes det at indeholde 50-60 nye plejeboliger.
- En udvidelse af Rosenlund i Snejbjerg med 10-20 plejeboliger.
- En omlægning af 10 ældreboliger på Toftebo til plejeboliger.
- En ny etape på Fuglsangsø Centret, herunder boliger til ældre handicappede.

Andre tiltag på Ældreområdet

- Værdighedspuljen fra staten er gjort permanent, og de 15,6 millioner kroner, der er Herning Kommunes andel bruges blandt andet på at fastholde tiltag som puljemidlerne har været brugt til: Opnormering på plejecentre, daghjem og aflastning, de åbnede pladser på Fuglsangsø Centret og Rosenlund og to millioner til at opretholde klippekort til sårbare brugere af hjemmeplejen.

Øget pres på Sygepleje Området

Der kommer hele tiden mange opgaver til sygepleje området både fra egen læge og fra hospitalet, hvor indlæggelser er kortere og mange opgaver løses ambulant. Det medfører vi har øget fokus på at få borgere til at møde i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. Det går rigtigt godt. Mange synes det er dejligt at gå i klinik, når det passer den enkelte borger og ikke sidde hjemme og vente på sygeplejersken kommer. Derved løser vi flere sygeplejeopgaver og anvender mindre tid på vejen. Vi har stor fokus på at lære borgeren op og derved få afsluttet ydelserne, når det er muligt.
De borgere som ikke kan komme i sygeplejeklinik og som har brug for sygepleje i eget hjem får det på vanligt vis.

Udvidelse på Rehabiliteringscenteret

I august åbnede vi 10 nye pladser i den nye tilbygning på Rehabiliteringscenteret. Det er især til borger med neurologiske udfordringer. Vi har ansat nye medarbejdere inden for dette speciale og arbejder på kompetenceudvikling for øvrige medarbejdere.


2. Nyt fra ældrerådet

V/ Edith Blyning & Hanne E. D. Kirkegård

Der er afholdt frivilligdag i august med god opbakning på dagen. Budget hørings møde, buskort til ældre på budgettet. Der er afgivet høringssvar vedr. nyt plejehjem m.m.

Bodil M. interviewet til bladet ældreglæde. Ældre learn i samarbejde med sprogskolen i Herning. Ældrerådet afholdt fællesmøde med seniorrådene. FN`s internationale ældredag d. 1. okt. blev afholdt i Hus nr. 7. med god tilslutning. Folder udgivet med ældrerådets mission, vision og værdier. Info om kvalitetsstandarder indenfor visitering i kommunen.
Bodil M. deltaget i regionsældrerådsmøde.
Fællesmøde med ældrerådet og sundhed og ældre i okt.

3. Nyt fra formanden

v/ Ellen Birkkjær

Der er valg til seniorråd i år og der er 5 på valg.
Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Bente Dahl, Ellen Birkkjær. De 4 første modtager ikke genvalg. Ellen Birkkjær modtager genvalg.

Af hensyn til ovennævnte, blev der besluttet at gøre lidt PR. d. 4. nov. på Aktivitetscenter på Brorsonsvej.
D. 20. nov. på Fuglesangsø centret. Begge dage om formiddagen.
Seniorråds formænd til møde med Elin vedr. valgprocedure. Skrivelse uddelt på mødet.

4. Evt.

Ole Madsen oplyste at han havde været til en konference i Kolding vedr. høretab og demens.

5. Rundvisning på Rehabiliteringscentret

v/ centerleder Kirsten M. Nielsen

Der er 30 pladser - udvidet med 10 pladser - akut team har kontor på stedet og der er træningssal.
Stedet er et populært undervisningssted indenfor 6 faggrupper. Det er primært 65 + der bliver henvist og ca. 90 % er på vurderingsophold.
Alt hvad borgeren gør, er træning, så personalet kan danne sig et overblik over borgerens resurser.
Der er døgndækning af sygeplejersker.
Derefter fik udvalget en rundvisning og der var tid til spørgsmål fra udvalget.

6. Næste møde.

Sted: Fuglesangsø Centret.
Dato: 9. dec. 2019. - kl. 11-14.

Referent Angela Thygesen