Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra 19. august 2019

Afholdt hos Center for Kommunikation, Brahmsvej 8

Afbud fra Angela Thygesen, Hanne Dahl Kirkegaard og Bodil Kaptajn

1. Velkomst

Ellen Birkkjær bød velkommen til mødedeltagerne og takkede Louise Schjønning for, at vores møde kunne holdes hos Center og Kommunikation.

2. Center for Kommunikation

Louise Schjønning, som er forstander for Center og Kommunikation, gennemgik derefter de forskellige områder centeret tager sig af.

• CfK er en undervisningsinstitution. Vi arbejder med mennesker med kommunikationshandicap. Vi er en tidligere amtsinstitution i Ringkjøbing Amt. I forbindelse med strukturreformen i 2007 hjemtog Herning Kommune CfK. Vi har 6 abonnementskommuner (alle kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt).
• Lovgrundlaget, vi arbejder under, er Lov om specialundervisning for voksne, Lov om social service, Lov om folkeskolen og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
• CfK har 5 fagafdelinger (Tale, Høre, Syn, Hjerneskade og Handicapteknologi) samt et sekretariat.
• Udenfor abonnement (dvs det er ydelser, der betales særskilt for) har CfK en høreklinik med kontrakt med Region Midtjylland. Endvidere sælges ydelser til jobcentrene, vi sælger neuropsykologydelser, og vi har et ADHD-projekt i 2019.
• Vi er ca 50 medarbejdere på CfK, herunder audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, neuropsykolog, audiologiassistenter, socialrådgiver, optikere, HK'ere.
• Vi er specialiserede indenfor vores område, og det er vigtigt, at vi hele tiden er bekendt med nyeste forskning, nyeste metoder og hjælpemidler. Vi bruger mange ressourcer på uddannelse og efteruddannelse, således vi kan opretholde vores specialiserede niveau.
• I 2018 så vi godt 9.300 borgere i regi af CfK fordelt på vores 5 afdelinger. Hertil kommer det antal borgere, vi ser udenfor abonnement.
• Vi er på CfK meget aktive i DTHS (sammenslutningen af kommunikationscentre i DK). Vi er aktive i de faglige netværk og i ledernetværket.

Link til hjemmesiden hos Center for Kommunikation

Seniorråd Vest fik derefter en rundvisning i huset, hvor de forskellige aktiviteter havde lokaler.

3. Nyt fra Herning Kommune

ved Jane Andersen

Chef for hjemmeplejen, Sundhed og Ældre

Psykiatriske akut sygeplejersker

Projekt med psykiatriske akut sygeplejersker og døgnåbent telefon for borgere som har ondt i psyken på Skovlyset er kommer godt i gang.
Der har været over 400 opkald fra borgere på telefonen og akut sygeplejerskerne har mange henvendelser og opgaver hver dag.

Rehabiliteringscenter

Udvidelsen med 10 pladser er nu åbnet og de første patienter har indtaget nogle af stuerne.
Det er et dejligt hus, som har de rammer som pleje og behandling har brug for, foruden det er et sted, som er rart at være.
Den officielle åbning er ved at blive planlagt.
Det vil være muligt at afholde et kommende seniorrådsmøde på Rehabiliteringscenteret og få et oplæg og rundvisning.

40 nye studiepladser

Der bliver etableret 40 nye studiepladser for sygeplejestuderende i Herning med opstart i efteråret 2020. Det bliver en station under VIA University Collage i Holstebro.
Det er de første 3 semestre som afvikles i Herning foruden praktik som i forvejen afvikles i sygeplejedistrikter, på udvalgte plejecentre og Rehabiliteringscenteret. Foruden Hospitalsenheden Vest. Det kommer på sigt til at fremme vores rekruttering af sygeplejersker til både kommunen og hospitalet i Gødstrup.

"Kom godt hjem" projektet

Det går planmæssigt og vi gennemfører både Modtagebesøg inden for 24 timer og vi er kommet godt i gang med videomøder omkring planlægning af udskrivelse sammen med hospitalet og kommunal visitation og kommunale sygeplejersker.

Tilkøbsydelser fortsat muligt

Der er stor tilfredshed med ydelserne som borgerne der i forvejen modtager praktisk hjælp og/ eller pleje kan købe. Det er typisk ekstra rengøring der købes.
Vi forventer en stigning i salget, når klippekortene bortfalder i 2020. Til info, klippekortordningen bortfalder pr. 1. januar 2020.

Den kommunale Hjemmepleje har fået ny Hjemmesiden

Hjemmesiden kan ses på www.hjemmeplejen.herning.dk

Vi er fortsat på Instagram: Følg hjemmeplejen på instagram
https://www.instagram.com/fagligehaender/

4. Nyt fra Ældrerådet

Edith Blynning og Inge Holm orienterede om Ældrerådets aktiviteter og refererede til afholdte møder.

Se venligst Ældrerådets mødereferater på Herning Kommunes hjemmeside.

5. Frivilligdagen

Dagen afholdes den 23. august fra kl. 14:00 til 17:00.
Der er frivilligcentret som er arrangør og mødet afholdes som tidligere på biblioteket i samarbejde med ældrerådet.
Fra Seniorråd Vest deltager: Ellen Birkkjær, Karen Skov og Leo Mouritsen

6. Indholdet i vores næste møder

Følgende møder er vedtaget:

● Besøg hos rehabiliteringsområdet (REHAB), Brændgårdvej 20 B, mandag den 7. oktober fra 9-12.
Alternativ arrangeres et besøg på Skovlyset, Skovvænget 2 A.
Jane Andersen giver besked om mødested.

● Fuglsangsø Aktivitetscenter mandag den 9. december fra 11:00-14:00

7. Eventuelt

Tinitusforeningen

Ole Madsen nævnte, at der i dag findes vejledning for folk med tinnitus.
Forening en landsdækkende, vejledning pr telefon. Den eksisterer under Høreforeningen og er åben for alle. Se evt. Under Høreforeningen hjemmeside.nr. 70104929. Den er åben i dagtimerne. Desuden vejleder man fra Høreforeningens sekretariat om alt under hørelse.

Tinnitus Foreningen har valgt Ole Arndal til formand.

Valg til seniorråd

Seniorråd Vest - på valg til efteråret er følgende medlemmer:

  • Ellen Birkkjær,
  • Bente Dahl,
  • Leo Mouritsen og
  • Ole Madsen.

Bente Dahl, Leo Mouritsen og Ole Madsen modtager ikke genvalg.

Ellen Birkkjær modtager genvalg.


Ref. Bent