Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 3. juni 2019

Møde på Fuglsangsø Aktivitetscenter

Afbud fra Angela Thygesen og Hanne E. D. Kirkegaard. Fravær Bodil Kaptajn.
Ellen Birkkjær bød velkommen til mødedeltagerne og specielt til Elin Mogensen.

1. Nyt fra Kommunen

Elin Mogensen præsenterede et indlæg omkring aktivitetsområder og nyt fra Herning Kommune.

Ny chef og leder

Sundhed og Ældre fik fra 1. maj 2019 ny chef efter Lis Bukholt. Anne Christmann Ramsgaard er ny sundheds- og ældrechef, og kommer fra en stilling som afdelingsleder i Staben i Sundhed og Ældre.

Træning og Aktivitet Vest har fra 1. juni 2019 fået ny leder - Kirsten Fugl Matthiasen. Kirsten bliver leder for aktivitets- og daghjemsmedarbejdere på Fuglsangsø Aktivitetscenter og Aktiv Centret - samt for ergo- og fysioterapeuter tilknyttet området, som udover at høre til på aktivitetscentrene også arbejder ud i borgernes hjem og ind på plejecentre.

Forebyggende hjemmebesøg

Folketinget har vedtaget en ændring af Servicelovens § 79a om forebyggende hjemmebesøg med virkning fra 1. juli 2019. Lovændringen indebærer en målretning af de forebyggende hjemmebesøg, hvor kommunerne forpligtes til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Så opgaven bliver nu at få lovændringen bearbejdet og ind i materialer og arbejdsgange.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for træning og afløsning/aflastning af pårørende efter serviceloven - her er der formuleret tre nye kvalitetsstandarder, der erstatter tidligere standarder. De har været 1. behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. april og skal i høring i Handicapråd og Ældreråd. Serviceniveauet er uændret, men kvalitetsstandarderne er tilpasset Fælles Sprog 3, som er en ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre:

 • §84 - Personalestøttet aktivitet og daghjem
 • §86, stk. 1 - Genoptræning
 • §86, stk. 2 - Vedligeholdelsestræning.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Det er et projekt som var planlagt fra 1. januar 2018 til 31. december 2019 - men forebyggelsesudvalget har godkendt, at projektet forlænges til udgangen af 2020, da det kan ske inden for den økonomiske ramme. Konceptet er, at frivillige som selv har erfaring med at være pårørende uddannes som instruktører. Kurserne forløber over 7 uger med 2½ time pr. uge.

Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode

Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen har været til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Hjælpemiddeldepot

Behov for nyt hjælpemiddeldepot har været drøftet i Social- og sundhedsudvalget. Det er vurderingen, at de nuværende bygninger ikke kan ud- eller ombygges, så de er velegnede til depotdrift grundet deres uhensigtsmæssige indretning og utidssvarende stand. Herning Kommune har ikke andre kommunale bygninger, som er velegnede til formålet. På denne baggrund anbefales, at der i arbejdet med investeringsoversigten afsættes midler til indgåelse af et eksternt lejemål.

Koncept for sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats

Det er blevet beskrevet. Inden for områderne opleves opgaveglidning fra hospitalsvæsenet til kommunerne, og det stiller nye krav til de kommunale funktioner. Genoptræningsenheden har fx modtaget over dobbelt så mange genoptræningsplaner i 2018 som i 2008. Samtidig kommer nye nationale krav på området. Senest er der indført krav til ventetider med frit valg til genoptræning pr. 1. juli 2018, hvilket medfører en større grad af koordinering. De nuværende sundhedstilbud er ikke synlige nok over for borgere og samarbejdspartnere. Samtidig har et stigende antal borgere har brug for tilstedeværelse af flere kommunale indsatser og kompetencer samtidigt, hvilket vanskeligt kan imødekommes i dag. Både Forebyggelsesudvalget og Social- og sundhedsudvalget drøfter og behandler emnet.

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser. Én af de faglige indsatser, som er kommet til at fylde mere de senere år er indsats i forbindelse med hjernerystelse.
Seniorråd Vest har tidligere haft på tale at afvikle et seniorrådsmøde på Center For Kommunikation og få en rundvisning. Det er muligt efter nærmere aftale med forstander Louise Schjønning.

Seniorråd Vest ønsker at gennemføre et besøg på Center for Kommunikation ved førstkomne møde i august.
Elin kunne meddele, at vi blot skulle henvende os til forstander Louise Schjønning og lave en aftale.

Inger Holm fortalte, at hun var ansat i Centeret for kommunikation for bl.a. at varetage sorteringen af brugte/ allerede benyttede hjælpemidler.

2. Smart-træning v/ Charlotte Lam

Charlotte fortale om hendes uddannelse, så hun kunne undervise i SMART training.

SMART training kan bl.a. giver følgende forbedringer:

 • Styrker hjernen
 • Regenerer hjernen i et vist omfang
 • Forbedre hjernen til at finde nye veje - det gælder for personer i alle aldersgrupper
 • Forbedre situationen for stressramte
 • Udfordre hjernen konstant under træning

Charlotte nævnte, at personer testes før SMART training gennemføres.
Alle tilstedeværende medlemmer deltog derefter i praktiske øvelser i træningslokalet.
Træningen fik alle til at tænke over egne evner i forhold til udfordringer!
SMART Training er et tilbud til alle på flere aktivitetscentre og hos DGI.

3. Nyt fra Ældrerådet

Edith Blyning orienterede om Ældrerådets aktiviteter og refererede til afholdte møder.

Se venligst Ældrerådets mødereferater på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Nyt fra formanden

Seniorråd Vest pjecen er nu færdig og blev udleveret.

Ellen har fået lavet 100 eksemplarer.

Der findes et par trykfejl i pjecen, som dog først rettes ved næste optryk.

Alle bedes gennemgå egne data for fejl og meddele dette til Ellen.

Seniorråd Øst afholder et møde på Koloritten den 12. september med følgende titel: Faglig senior.
De har allieret sig med en foredragsholder, der ved noget om emnet.

Følgende møder er vedtaget:

 • Center for Kommunikation mandag den 19. august fra 9-12
 • Besøg hos rehabiliteringsområdet mandag den 7. oktober fra 9-12
 • Fuglsangsø Aktivitetscenter mandag den 9. december fra 9-12

5. Eventuelt

Seniorråd Vest- på valg til efteråret er følgende medlemmer:

Ellen Birkkjær, Bente Dahl, Leo Mouritsen og Ole Madsen


Ref. Bent