Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 1. april 2019

Møde afholdt på Vesterled.

Afbud fra Angela Thygesen, Bodil Kaptajn og Bent Hauballe.

Referat

1. Velkomst og rundvisning på Vesterled

ved centerleder Ruth Johannesen.

2. Nyt fra Herning kommune

ved Gitte Nørgård, chef for sygepleje, sundhed og ældre.

Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt 
Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

"Kom godt hjem" projekt
De 6 kommuner i vestklyngen og hospitalet deltager i projekt, hvor vi vil understøtte de skrøbeligste borgere ved udskrivelsen. Det indeholder 3 tiltag.
• Modtagebesøg af sygeplejerske inden for 24 timer og opfølgning efter 30 dage
• Videokonference med patient, pårørende, læge og sygeplejerske fra hospitalet, visitation og kommunal sygeplejerske og egen læge inden udskrivelse
• Special rådgivning fra hospitalets læger
Projektet løber til efteråret, hvor der evalueres på værdien af tiltagene på baggrund af data.

Udvidelse af Rehabiliteringscenter
Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen.

Ny tværfaglig palliativ indsats
Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos borger og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre gennem tidlige diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, socialt og åndelig.
Indtil nu har opgaven været båret af sygeplejersker med special funktion i palliation og faglig indsat hos borgere med livstruende sygdom og i den terminale fase. Det foregår i tæt samarbejde med hjemmesygeplejerskerne og hjemmeplejen. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet med 4 timer om ugen.

3. Nyt fra ældrerådet

ved Edith Blynning

Referatet fra ældrerådet kan læses på kommunens hjemmeside under Ældre.

Møderne om ældre i et digitalt samfund der er arrangeret af Borgerservice på initiativ af ældre og seniorråd er i fuld gang med at blive gennemført, og de blev rost.
De er blevet reklameret i Herning Folkeblad og på uddelte pjecer ligesom aktivitetshuset Koloritten har udsendt det pr. mail, Fuglsangsø Aktivitetscenter udsender også pr. mail.

4. Nyt fra formanden

Den nye pjece om seniorrådene er langt om længe blevet færdig, med billeder af medlemmerne og formålene med rådene, og hvad rådenes laver, pjecerne vil blive uddelt i de forskellige områder.
Formål og vedtægter for seniorrådene i Herning Kommune vedtaget på kommunal plan.

På fællesmødet blev søndagscaféerne drøftet, de har stor succes rundt i områderne.

Frivilligdagen den 23, august 2019 kl. 14 på biblioteket, de 4 seniorråd og ældrerådet deltager.

Ældredagen, den 1. oktober finder sted i Huset Nr. 7 samme koncept som i 2018.

Der er kommet en ny træningsform SMART, prøver om Charlotte fra Fuglsangsø Centret vil komme og fortælle om den nye aktivitet.

5. Nyt fra rådets medlemmer

Ole fortalte at der havde været god opbakning til mødet om: Høretab og demens. Ole oplyste endvidere om et foredrag På døveskolen i Fredericia senere på året.

Forespørgsel om eventuelt et besøg på rehabiliteringen?

Endvidere om der var mulighed for at slå udflugter sammen fra Aktivitetscentret på Brorsonsvej og Lindegården. (Søndagscafé udflugter) til Søndervig til sandskulpturer, og til Vedersø?

Orientering fra Bent Hauballe: Fuglsangsø Aktivitetscenter, ny struktur for samarbejde. Der vil holdes et fællesmøde 5. april hvor forslag vil blive præsenteret og de indbudte holdledere og udvalgsmedlemmer skal herefter komme med deres forslag og kommentarer til oplægget.

6. Næste møde

Mandag, den 3. juni på Fuglsangsø Centret.

Referent Eva.