Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra mødet 4. februar 2019

Mødet

Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning

Tilstede: Ole Madsen, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne E. D. Kirkegård, Edith Blyning.
Fraværende /med afbud: Bodil Kaptain, Eva Andersen.

1. Nyt fra Formanden

v/ Ellen Birkkjær 

Den nye pjece vedr. alle seniorråd i Herning Kommune er under udarbejdelse.

2. Oplæg vedr. kørsel i Herning Kommune

Kirsten G. Pedersen adm. Sagsbehandler, Staben for Sundhed og Ældre.-

Kirsten orienterede hvilke kørselsmuligheder der var for borgere med fokus på Mobilitet for alle.
Der er følgende muligheder:
• FLEXTUR
• FLEXBUS - tidligere Teletaxa
• HANDICAPKØRSEL. Jf. Trafiklovens §11.
• PRIVATE TAXAORDNINGER - Herning Taxa
• §170 i SUNDHEDSLOVEN
• LEDSAGERORDNING § 97

Medlemmer af rådet har fået overleveret orientering / skriftlig beskrivelse vedr. ovennævnte.

På Midttrafik hjemmeside kan man læse mere om ovennævnte kørselsformer samt nedennævnte:
• Plustur
• Patientbefordring
• Kommunal kørsel
• Flextrafik rejsegaranti.

3. Nyt fra ældrerådet

v/ Edith Blyning og Angela Thygesen

Orientering bl.a. om:

  • Ældrerådet har haft stor fokus på de nye bus køreplaner. Indsendt høringssvar.
  • Sparekatalog inden for sundhed og ældre. Afsendt høringssvar.
  • Orientering om video kommunikation med borgere til møder med personalegrupper.
  • Projekt i gang i område Nord. Det er med udgangspunkt i støtte til: rehabilitering/ medicingivning/ oplæring/ vejledning/ observationer og tilsyn.
  • Telesundhedsløsningen skulle gerne give større værdi for borger og medarbejder. Viborg kommune kører et projekt.

Udvidet referat fra ældremødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Forsalg til emner på kommende møder

Center for kommunikation - evt. besøg - oplæg.

5. Evt.

Ole Madsen oplyste at høreforeningen vil i marts måned afholde et oplæg om høretab / demens.

Angela orienterede om en temadag omhandlende ensomhed blandt ældre, som Sundhedsstyrelsen har afholdt i Herning.
• Opsporing /organisering af indsats mod ensomme ældre i eget hjem.
• Hvad er ensomhed?
• Ensomhed på demens plejehjem.

En god diskussion på mødet om tiltaleform overfor hinanden og ordvalg. Nogle oplever at tiltale formen er blevet markant ændret samt at der ikke altid er en gensidig respekt for hinanden.

6. Næste møde

Sted: Plejecenter Vesterled
Dato: 1. april 2019.

7. Referent

Angela Thygesen.