Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med.

Opsæt dit nyhedsabonnement.

Seniorråd Vest - medlemmer
Foto Navn og adresse Email
Ellen Birkkjaer

Formand

Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106,
7400 Herning

Tlf. 20478433

eb7307@gmail.com
Bent Haurballe

Næstformand

Bent Hauballe
Silkeborgvej 12A 3.tv, 7400 Herning

Tlf. 24259344

b.hauballe@gmail.com
Anglea Thygesen Aeldreraad

Sekretær

Angela Thygesen
Trælundvej 9, 7400 Herning

Tlf. 40424836
Repræsentant fra Ældrerådet

jeg.angela@gmail.com
 Bente Dahl

Bente Dahl

Bytoften 23, 
7400 Herning

Tlf. 97 268706 og 23366641

bentedahl.herning@gmail.com
Foto på vej

Bodil Kaptain

Brogårdvej 5, 
7400 Herning

Tlf. 97266776 og 40190523

lidobjnk@energipost.dk
 Ole Madsen

Ole Madsen

Herluf Trollesvej 2 1.tv, 
7400 Herning

Tlf. 97120388

oc37ma@gmail.com
 Leo Georg Moutritsen

Leo Mouritsen

Blomstertoften 157, 
7400 Herning

Tlf. 60658263

 blomstertoften@hotmail.dk
 Hanne Elisabeth Dahl Kirkegaard Kan Ikke Finde Bilag

Hanne E Dahl Kirkegaard

Ringkøbingvej 97, 
7400 Herning

Tlf. 60957053

 hanneelisabeth53@gmail.com
 Karen Skov

Karen Skov

Paghs Alle 33, 
7400 Herning

Tlf. 97122230

karenskov@dukamail.dk
 Eva Andersen Eva Andersen

Baunetoften 27 H, 
7400 Herning

Tlf. 20782340
eva.ernst@live.dk
Inge Holm

Inge Holm

Bøgens Kvarter 80,
7400 Herning

Tlf. 20289969

Repr. fra Ældrerådet

 holmskovbyen@gmail.com
Edith Blynning

Edith Blynning

Børglumvej 35, st. th.,
7400 Herning

Tlf. 28739455

Repr. fra Ældrerådet

 edithblynning@hotmail.com
Jane Andersen

Repræsentant fra Herning Kommune

Jane Andersen
Chef for hjemmeplejen, Sundhed og Ældre

Tlf. 96 28 59 01

hpaja@herning.dk

Sted: Rehabiliteringscentret, Brændgårdvej 20B, 7400 Herning

Tilstede:
Ole Madsen, Bente Dahl, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne E. D. Kirkegård, Edith Blyning. Eva Andersen, Inge Holm,
Fraværende /med afbud: Bodil Kaptain, Leo Mouritsen

1. Nyt fra Herning kommune

v/ Gitte Nørgaard

Besøg fra Norge - Flekkefjord kommune

En gruppe nordmænd besøger Sundhed og Ældre i Herning Kommune - den 30. oktober 2019 for at høre om hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre, daghjem, plejecentre, hjælpemidler osv.

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:
• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.
• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Vaccination 2019

Den årlige influenza-vaccination rundt på kommunens aktivitetscentrene er rykket til november måned. Der gøres en ihærdig indsats fra Danske Lægers Vaccinations Service for at få danskerne til at lade sig vaccinere og nedbringe sygdomsrisiko i den kommende vinter.

Budgetforlig

12 boliger i den allerede planlagte udvidelse af Kildehøj i Vildbjerg.
- 16 nye boliger på Vesterled i Herning.
- Et nyt projekt - Generationernes Hus - tænkes placeret et sted i Herning. Det skal blandt andet rumme 54 plejeboliger, men samtidig andre boligformer så som seniorboliger, ungdomsboliger, ældreboliger eller familieboliger. Projektet skal nu videreudvikles i forvaltningen.
- Derudover er der forskellige overvejelser om et privat plejecenter i Gødstrup. Hvis det bliver til realitet, forventes det at indeholde 50-60 nye plejeboliger.
- En udvidelse af Rosenlund i Snejbjerg med 10-20 plejeboliger.
- En omlægning af 10 ældreboliger på Toftebo til plejeboliger.
- En ny etape på Fuglsangsø Centret, herunder boliger til ældre handicappede.

Andre tiltag på Ældreområdet

- Værdighedspuljen fra staten er gjort permanent, og de 15,6 millioner kroner, der er Herning Kommunes andel bruges blandt andet på at fastholde tiltag som puljemidlerne har været brugt til: Opnormering på plejecentre, daghjem og aflastning, de åbnede pladser på Fuglsangsø Centret og Rosenlund og to millioner til at opretholde klippekort til sårbare brugere af hjemmeplejen.

Øget pres på Sygepleje Området

Der kommer hele tiden mange opgaver til sygepleje området både fra egen læge og fra hospitalet, hvor indlæggelser er kortere og mange opgaver løses ambulant. Det medfører vi har øget fokus på at få borgere til at møde i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. Det går rigtigt godt. Mange synes det er dejligt at gå i klinik, når det passer den enkelte borger og ikke sidde hjemme og vente på sygeplejersken kommer. Derved løser vi flere sygeplejeopgaver og anvender mindre tid på vejen. Vi har stor fokus på at lære borgeren op og derved få afsluttet ydelserne, når det er muligt.
De borgere som ikke kan komme i sygeplejeklinik og som har brug for sygepleje i eget hjem får det på vanligt vis.

Udvidelse på Rehabiliteringscenteret

I august åbnede vi 10 nye pladser i den nye tilbygning på Rehabiliteringscenteret. Det er især til borger med neurologiske udfordringer. Vi har ansat nye medarbejdere inden for dette speciale og arbejder på kompetenceudvikling for øvrige medarbejdere.


2. Nyt fra ældrerådet

V/ Edith Blyning & Hanne E. D. Kirkegård

Der er afholdt frivilligdag i august med god opbakning på dagen. Budget hørings møde, buskort til ældre på budgettet. Der er afgivet høringssvar vedr. nyt plejehjem m.m.

Bodil M. interviewet til bladet ældreglæde. Ældre learn i samarbejde med sprogskolen i Herning. Ældrerådet afholdt fællesmøde med seniorrådene. FN`s internationale ældredag d. 1. okt. blev afholdt i Hus nr. 7. med god tilslutning. Folder udgivet med ældrerådets mission, vision og værdier. Info om kvalitetsstandarder indenfor visitering i kommunen.
Bodil M. deltaget i regionsældrerådsmøde.
Fællesmøde med ældrerådet og sundhed og ældre i okt.

3. Nyt fra formanden

v/ Ellen Birkkjær

Der er valg til seniorråd i år og der er 5 på valg.
Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Bente Dahl, Ellen Birkkjær. De 4 første modtager ikke genvalg. Ellen Birkkjær modtager genvalg.

Af hensyn til ovennævnte, blev der besluttet at gøre lidt PR. d. 4. nov. på Aktivitetscenter på Brorsonsvej.
D. 20. nov. på Fuglesangsø centret. Begge dage om formiddagen.
Seniorråd`s formænd til møde med Elin vedr. valgprocedure. Skrivelse uddelt på mødet.

4. Evt.

Ole Madsen oplyste at han havde været til en konference i Kolding vedr. høretab og demens.

5. Rundvisning på Rehabiliteringscentret

v/ centerleder Kirsten M. Nielsen

Der er 30 pladser - udvidet med 10 pladser - akut team har kontor på stedet og der er træningssal.
Stedet er et populært undervisningssted indenfor 6 faggrupper. Det er primært 65 + der bliver henvist og ca. 90 % er på vurderingsophold.
Alt hvad borgeren gør, er træning, så personalet kan danne sig et overblik over borgerens resurser.
Der er døgndækning af sygeplejersker.
Derefter fik udvalget en rundvisning og der var tid til spørgsmål fra udvalget.

6. Næste møde.

Sted: Fuglesangsø Centret.
Dato: 9. dec. 2019. - kl. 11-14.

Referent Angela Thygesen


Afholdt hos Center for Kommunikation, Brahmsvej 8

Afbud fra Angela Thygesen, Hanne Dahl Kirkegaard og Bodil Kaptajn

1. Velkomst

Ellen Birkkjær bød velkommen til mødedeltagerne og takkede Louise Schjønning for, at vores møde kunne holdes hos Center og Kommunikation.

2. Center for Kommunikation

Louise Schjønning, som er forstander for Center og Kommunikation, gennemgik derefter de forskellige områder centeret tager sig af.

• CfK er en undervisningsinstitution. Vi arbejder med mennesker med kommunikationshandicap. Vi er en tidligere amtsinstitution i Ringkjøbing Amt. I forbindelse med strukturreformen i 2007 hjemtog Herning Kommune CfK. Vi har 6 abonnementskommuner (alle kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt).
• Lovgrundlaget, vi arbejder under, er Lov om specialundervisning for voksne, Lov om social service, Lov om folkeskolen og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
• CfK har 5 fagafdelinger (Tale, Høre, Syn, Hjerneskade og Handicapteknologi) samt et sekretariat.
• Udenfor abonnement (dvs det er ydelser, der betales særskilt for) har CfK en høreklinik med kontrakt med Region Midtjylland. Endvidere sælges ydelser til jobcentrene, vi sælger neuropsykologydelser, og vi har et ADHD-projekt i 2019.
• Vi er ca 50 medarbejdere på CfK, herunder audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, neuropsykolog, audiologiassistenter, socialrådgiver, optikere, HK'ere.
• Vi er specialiserede indenfor vores område, og det er vigtigt, at vi hele tiden er bekendt med nyeste forskning, nyeste metoder og hjælpemidler. Vi bruger mange ressourcer på uddannelse og efteruddannelse, således vi kan opretholde vores specialiserede niveau.
• I 2018 så vi godt 9.300 borgere i regi af CfK fordelt på vores 5 afdelinger. Hertil kommer det antal borgere, vi ser udenfor abonnement.
• Vi er på CfK meget aktive i DTHS (sammenslutningen af kommunikationscentre i DK). Vi er aktive i de faglige netværk og i ledernetværket.

Link til hjemmesiden hos Center for Kommunikation

Seniorråd Vest fik derefter en rundvisning i huset, hvor de forskellige aktiviteter havde lokaler.

3. Nyt fra Herning Kommune

ved Jane Andersen

Chef for hjemmeplejen, Sundhed og Ældre

Psykiatriske akut sygeplejersker

Projekt med psykiatriske akut sygeplejersker og døgnåbent telefon for borgere som har ondt i psyken på Skovlyset er kommer godt i gang.
Der har været over 400 opkald fra borgere på telefonen og akut sygeplejerskerne har mange henvendelser og opgaver hver dag.

Rehabiliteringscenter

Udvidelsen med 10 pladser er nu åbnet og de første patienter har indtaget nogle af stuerne.
Det er et dejligt hus, som har de rammer som pleje og behandling har brug for, foruden det er et sted, som er rart at være.
Den officielle åbning er ved at blive planlagt.
Det vil være muligt at afholde et kommende seniorrådsmøde på Rehabiliteringscenteret og få et oplæg og rundvisning.

40 nye studiepladser

Der bliver etableret 40 nye studiepladser for sygeplejestuderende i Herning med opstart i efteråret 2020. Det bliver en station under VIA University Collage i Holstebro.
Det er de første 3 semestre som afvikles i Herning foruden praktik som i forvejen afvikles i sygeplejedistrikter, på udvalgte plejecentre og Rehabiliteringscenteret. Foruden Hospitalsenheden Vest. Det kommer på sigt til at fremme vores rekruttering af sygeplejersker til både kommunen og hospitalet i Gødstrup.

"Kom godt hjem" projektet

Det går planmæssigt og vi gennemfører både Modtagebesøg inden for 24 timer og vi er kommet godt i gang med videomøder omkring planlægning af udskrivelse sammen med hospitalet og kommunal visitation og kommunale sygeplejersker.

Tilkøbsydelser fortsat muligt

Der er stor tilfredshed med ydelserne som borgerne der i forvejen modtager praktisk hjælp og/ eller pleje kan købe. Det er typisk ekstra rengøring der købes.
Vi forventer en stigning i salget, når klippekortene bortfalder i 2020. Til info, klippekortordningen bortfalder pr. 1. januar 2020.

Den kommunale Hjemmepleje har fået ny Hjemmesiden

Hjemmesiden kan ses på www.hjemmeplejen.herning.dk

Vi er fortsat på Instagram: Følg hjemmeplejen på instagram
https://www.instagram.com/fagligehaender/

4. Nyt fra Ældrerådet

Edith Blynning og Inge Holm orienterede om Ældrerådets aktiviteter og refererede til afholdte møder.

Se venligst Ældrerådets mødereferater på Herning Kommunes hjemmeside.

5. Frivilligdagen

Dagen afholdes den 23. august fra kl. 14:00 til 17:00.
Der er frivilligcentret som er arrangør og mødet afholdes som tidligere på biblioteket i samarbejde med ældrerådet.
Fra Seniorråd Vest deltager: Ellen Birkkjær, Karen Skov og Leo Mouritsen

6. Indholdet i vores næste møder

Følgende møder er vedtaget:

● Besøg hos rehabiliteringsområdet (REHAB), Brændgårdvej 20 B, mandag den 7. oktober fra 9-12.
Alternativ arrangeres et besøg på Skovlyset, Skovvænget 2 A.
Jane Andersen giver besked om mødested.

● Fuglsangsø Aktivitetscenter mandag den 9. december fra 11:00-14:00

7. Eventuelt

Tinitusforeningen

Ole Madsen nævnte, at der i dag findes vejledning for folk med tinnitus.
Forening en landsdækkende, vejledning pr telefon. Den eksisterer under Høreforeningen og er åben for alle. Se evt. Under Høreforeningen hjemmeside.nr. 70104929. Den er åben i dagtimerne. Desuden vejleder man fra Høreforeningens sekretariat om alt under hørelse.

Tinnitus Foreningen har valgt Ole Arndal til formand.

Valg til seniorråd

Seniorråd Vest - på valg til efteråret er følgende medlemmer:

 • Ellen Birkkjær,
 • Bente Dahl,
 • Leo Mouritsen og
 • Ole Madsen.

Bente Dahl, Leo Mouritsen og Ole Madsen modtager ikke genvalg.

Ellen Birkkjær modtager genvalg.


Ref. Bent


Møde på Fuglsangsø Aktivitetscenter

Afbud fra Angela Thygesen og Hanne E. D. Kirkegaard. Fravær Bodil Kaptajn.
Ellen Birkkjær bød velkommen til mødedeltagerne og specielt til Elin Mogensen.

1. Nyt fra Kommunen

Elin Mogensen præsenterede et indlæg omkring aktivitetsområder og nyt fra Herning Kommune.

Ny chef og leder

Sundhed og Ældre fik fra 1. maj 2019 ny chef efter Lis Bukholt. Anne Christmann Ramsgaard er ny sundheds- og ældrechef, og kommer fra en stilling som afdelingsleder i Staben i Sundhed og Ældre.

Træning og Aktivitet Vest har fra 1. juni 2019 fået ny leder - Kirsten Fugl Matthiasen. Kirsten bliver leder for aktivitets- og daghjemsmedarbejdere på Fuglsangsø Aktivitetscenter og Aktiv Centret - samt for ergo- og fysioterapeuter tilknyttet området, som udover at høre til på aktivitetscentrene også arbejder ud i borgernes hjem og ind på plejecentre.

Forebyggende hjemmebesøg

Folketinget har vedtaget en ændring af Servicelovens § 79a om forebyggende hjemmebesøg med virkning fra 1. juli 2019. Lovændringen indebærer en målretning af de forebyggende hjemmebesøg, hvor kommunerne forpligtes til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Så opgaven bliver nu at få lovændringen bearbejdet og ind i materialer og arbejdsgange.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for træning og afløsning/aflastning af pårørende efter serviceloven - her er der formuleret tre nye kvalitetsstandarder, der erstatter tidligere standarder. De har været 1. behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. april og skal i høring i Handicapråd og Ældreråd. Serviceniveauet er uændret, men kvalitetsstandarderne er tilpasset Fælles Sprog 3, som er en ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre:

 • §84 - Personalestøttet aktivitet og daghjem
 • §86, stk. 1 - Genoptræning
 • §86, stk. 2 - Vedligeholdelsestræning.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Det er et projekt som var planlagt fra 1. januar 2018 til 31. december 2019 - men forebyggelsesudvalget har godkendt, at projektet forlænges til udgangen af 2020, da det kan ske inden for den økonomiske ramme. Konceptet er, at frivillige som selv har erfaring med at være pårørende uddannes som instruktører. Kurserne forløber over 7 uger med 2½ time pr. uge.

Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode

Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen har været til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Hjælpemiddeldepot

Behov for nyt hjælpemiddeldepot har været drøftet i Social- og sundhedsudvalget. Det er vurderingen, at de nuværende bygninger ikke kan ud- eller ombygges, så de er velegnede til depotdrift grundet deres uhensigtsmæssige indretning og utidssvarende stand. Herning Kommune har ikke andre kommunale bygninger, som er velegnede til formålet. På denne baggrund anbefales, at der i arbejdet med investeringsoversigten afsættes midler til indgåelse af et eksternt lejemål.

Koncept for sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats

Det er blevet beskrevet. Inden for områderne opleves opgaveglidning fra hospitalsvæsenet til kommunerne, og det stiller nye krav til de kommunale funktioner. Genoptræningsenheden har fx modtaget over dobbelt så mange genoptræningsplaner i 2018 som i 2008. Samtidig kommer nye nationale krav på området. Senest er der indført krav til ventetider med frit valg til genoptræning pr. 1. juli 2018, hvilket medfører en større grad af koordinering. De nuværende sundhedstilbud er ikke synlige nok over for borgere og samarbejdspartnere. Samtidig har et stigende antal borgere har brug for tilstedeværelse af flere kommunale indsatser og kompetencer samtidigt, hvilket vanskeligt kan imødekommes i dag. Både Forebyggelsesudvalget og Social- og sundhedsudvalget drøfter og behandler emnet.

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser. Én af de faglige indsatser, som er kommet til at fylde mere de senere år er indsats i forbindelse med hjernerystelse.
Seniorråd Vest har tidligere haft på tale at afvikle et seniorrådsmøde på Center For Kommunikation og få en rundvisning. Det er muligt efter nærmere aftale med forstander Louise Schjønning.

Seniorråd Vest ønsker at gennemføre et besøg på Center for Kommunikation ved førstkomne møde i august.
Elin kunne meddele, at vi blot skulle henvende os til forstander Louise Schjønning og lave en aftale.

Inger Holm fortalte, at hun var ansat i Centeret for kommunikation for bl.a. at varetage sorteringen af brugte/ allerede benyttede hjælpemidler.

2. Smart-træning v/ Charlotte Lam

Charlotte fortale om hendes uddannelse, så hun kunne undervise i SMART training.

SMART training kan bl.a. giver følgende forbedringer:

 • Styrker hjernen
 • Regenerer hjernen i et vist omfang
 • Forbedre hjernen til at finde nye veje - det gælder for personer i alle aldersgrupper
 • Forbedre situationen for stressramte
 • Udfordre hjernen konstant under træning

Charlotte nævnte, at personer testes før SMART training gennemføres.
Alle tilstedeværende medlemmer deltog derefter i praktiske øvelser i træningslokalet.
Træningen fik alle til at tænke over egne evner i forhold til udfordringer!
SMART Training er et tilbud til alle på flere aktivitetscentre og hos DGI.

3. Nyt fra Ældrerådet

Edith Blyning orienterede om Ældrerådets aktiviteter og refererede til afholdte møder.

Se venligst Ældrerådets mødereferater på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Nyt fra formanden

Seniorråd Vest pjecen er nu færdig og blev udleveret.

Ellen har fået lavet 100 eksemplarer.

Der findes et par trykfejl i pjecen, som dog først rettes ved næste optryk.

Alle bedes gennemgå egne data for fejl og meddele dette til Ellen.

Seniorråd Øst afholder et møde på Koloritten den 12. september med følgende titel: Faglig senior.
De har allieret sig med en foredragsholder, der ved noget om emnet.

Følgende møder er vedtaget:

 • Center for Kommunikation mandag den 19. august fra 9-12
 • Besøg hos rehabiliteringsområdet mandag den 7. oktober fra 9-12
 • Fuglsangsø Aktivitetscenter mandag den 9. december fra 9-12

5. Eventuelt

Seniorråd Vest- på valg til efteråret er følgende medlemmer:

Ellen Birkkjær, Bente Dahl, Leo Mouritsen og Ole Madsen


Ref. Bent


Møde afholdt på Vesterled.

Afbud fra Angela Thygesen, Bodil Kaptajn og Bent Hauballe.

Referat

1. Velkomst og rundvisning på Vesterled

ved centerleder Ruth Johannesen.

2. Nyt fra Herning kommune

ved Gitte Nørgård, chef for sygepleje, sundhed og ældre.

Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt 
Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

"Kom godt hjem" projekt
De 6 kommuner i vestklyngen og hospitalet deltager i projekt, hvor vi vil understøtte de skrøbeligste borgere ved udskrivelsen. Det indeholder 3 tiltag.
• Modtagebesøg af sygeplejerske inden for 24 timer og opfølgning efter 30 dage
• Videokonference med patient, pårørende, læge og sygeplejerske fra hospitalet, visitation og kommunal sygeplejerske og egen læge inden udskrivelse
• Special rådgivning fra hospitalets læger
Projektet løber til efteråret, hvor der evalueres på værdien af tiltagene på baggrund af data.

Udvidelse af Rehabiliteringscenter
Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen.

Ny tværfaglig palliativ indsats
Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos borger og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre gennem tidlige diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, socialt og åndelig.
Indtil nu har opgaven været båret af sygeplejersker med special funktion i palliation og faglig indsat hos borgere med livstruende sygdom og i den terminale fase. Det foregår i tæt samarbejde med hjemmesygeplejerskerne og hjemmeplejen. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet med 4 timer om ugen.

3. Nyt fra ældrerådet

ved Edith Blynning

Referatet fra ældrerådet kan læses på kommunens hjemmeside under Ældre.

Møderne om ældre i et digitalt samfund der er arrangeret af Borgerservice på initiativ af ældre og seniorråd er i fuld gang med at blive gennemført, og de blev rost.
De er blevet reklameret i Herning Folkeblad og på uddelte pjecer ligesom aktivitetshuset Koloritten har udsendt det pr. mail, Fuglsangsø Aktivitetscenter udsender også pr. mail.

4. Nyt fra formanden

Den nye pjece om seniorrådene er langt om længe blevet færdig, med billeder af medlemmerne og formålene med rådene, og hvad rådenes laver, pjecerne vil blive uddelt i de forskellige områder.
Formål og vedtægter for seniorrådene i Herning Kommune vedtaget på kommunal plan.

På fællesmødet blev søndagscaféerne drøftet, de har stor succes rundt i områderne.

Frivilligdagen den 23, august 2019 kl. 14 på biblioteket, de 4 seniorråd og ældrerådet deltager.

Ældredagen, den 1. oktober finder sted i Huset Nr. 7 samme koncept som i 2018.

Der er kommet en ny træningsform SMART, prøver om Charlotte fra Fuglsangsø Centret vil komme og fortælle om den nye aktivitet.

5. Nyt fra rådets medlemmer

Ole fortalte at der havde været god opbakning til mødet om: Høretab og demens. Ole oplyste endvidere om et foredrag På døveskolen i Fredericia senere på året.

Forespørgsel om eventuelt et besøg på rehabiliteringen?

Endvidere om der var mulighed for at slå udflugter sammen fra Aktivitetscentret på Brorsonsvej og Lindegården. (Søndagscafé udflugter) til Søndervig til sandskulpturer, og til Vedersø?

Orientering fra Bent Hauballe: Fuglsangsø Aktivitetscenter, ny struktur for samarbejde. Der vil holdes et fællesmøde 5. april hvor forslag vil blive præsenteret og de indbudte holdledere og udvalgsmedlemmer skal herefter komme med deres forslag og kommentarer til oplægget.

6. Næste møde

Mandag, den 3. juni på Fuglsangsø Centret.

Referent Eva.


Mødet

Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning

Tilstede: Ole Madsen, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne E. D. Kirkegård, Edith Blyning.
Fraværende /med afbud: Bodil Kaptain, Eva Andersen.

1. Nyt fra Formanden

v/ Ellen Birkkjær 

Den nye pjece vedr. alle seniorråd i Herning Kommune er under udarbejdelse.

2. Oplæg vedr. kørsel i Herning Kommune

Kirsten G. Pedersen adm. Sagsbehandler, Staben for Sundhed og Ældre.-

Kirsten orienterede hvilke kørselsmuligheder der var for borgere med fokus på Mobilitet for alle.
Der er følgende muligheder:
• FLEXTUR
• FLEXBUS - tidligere Teletaxa
• HANDICAPKØRSEL. Jf. Trafiklovens §11.
• PRIVATE TAXAORDNINGER - Herning Taxa
• §170 i SUNDHEDSLOVEN
• LEDSAGERORDNING § 97

Medlemmer af rådet har fået overleveret orientering / skriftlig beskrivelse vedr. ovennævnte.

På Midttrafik hjemmeside kan man læse mere om ovennævnte kørselsformer samt nedennævnte:
• Plustur
• Patientbefordring
• Kommunal kørsel
• Flextrafik rejsegaranti.

3. Nyt fra ældrerådet

v/ Edith Blyning og Angela Thygesen

Orientering bl.a. om:

 • Ældrerådet har haft stor fokus på de nye bus køreplaner. Indsendt høringssvar.
 • Sparekatalog inden for sundhed og ældre. Afsendt høringssvar.
 • Orientering om video kommunikation med borgere til møder med personalegrupper.
 • Projekt i gang i område Nord. Det er med udgangspunkt i støtte til: rehabilitering/ medicingivning/ oplæring/ vejledning/ observationer og tilsyn.
 • Telesundhedsløsningen skulle gerne give større værdi for borger og medarbejder. Viborg kommune kører et projekt.

Udvidet referat fra ældremødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Forsalg til emner på kommende møder

Center for kommunikation - evt. besøg - oplæg.

5. Evt.

Ole Madsen oplyste at høreforeningen vil i marts måned afholde et oplæg om høretab / demens.

Angela orienterede om en temadag omhandlende ensomhed blandt ældre, som Sundhedsstyrelsen har afholdt i Herning.
• Opsporing /organisering af indsats mod ensomme ældre i eget hjem.
• Hvad er ensomhed?
• Ensomhed på demens plejehjem.

En god diskussion på mødet om tiltaleform overfor hinanden og ordvalg. Nogle oplever at tiltale formen er blevet markant ændret samt at der ikke altid er en gensidig respekt for hinanden.

6. Næste møde

Sted: Plejecenter Vesterled
Dato: 1. april 2019.

7. Referent

Angela Thygesen.


Kontaktinfo

Formand for Vest
Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106
7400 Herning

Tlf:. 20478433
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail