Seniorråd Vest

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Vest. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med.

Opsæt dit nyhedsabonnement.

Seniorråd Vest - medlemmer
Foto Navn og adresse Email
Ellen Birkkjaer

Formand

Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106,
7400 Herning

Tlf. 20478433

eb7307@gmail.com
Bent Haurballe

Næstformand

Bent Hauballe
Silkeborgvej 12A 3.tv, 7400 Herning

Tlf. 24259344

b.hauballe@gmail.com
Anglea Thygesen Aeldreraad

Sekretær

Angela Thygesen
Trælundvej 9, 7400 Herning

Tlf. 40424836
Repræsentant fra Ældrerådet

jeg.angela@gmail.com
 Bente Dahl

Bente Dahl

Bytoften 23, 
7400 Herning

Tlf. 97 268706 og 23366641

bentedahl.herning@gmail.com
Foto på vej

Bodil Kaptain

Brogårdvej 5, 
7400 Herning

Tlf. 97266776 og 40190523

lidobjnk@energipost.dk
 Ole Madsen

Ole Madsen

Herluf Trollesvej 2 1.tv, 
7400 Herning

Tlf. 97120388

oc37ma@gmail.com
 Leo Georg Moutritsen

Leo Mouritsen

Blomstertoften 157, 
7400 Herning

Tlf. 60658263

 blomstertoften@hotmail.dk
 Hanne Elisabeth Dahl Kirkegaard Kan Ikke Finde Bilag

Hanne E Dahl Kirkegaard

Ringkøbingvej 97, 
7400 Herning

Tlf. 60957053

 hanneelisabeth53@gmail.com
 Karen Skov

Karen Skov

Paghs Alle 33, 
7400 Herning

Tlf. 97122230

karenskov@dukamail.dk
 Eva Andersen Eva Andersen

Baunetoften 27 H, 
7400 Herning

Tlf. 20782340
eva.ernst@live.dk
Inge Holm

Inge Holm

Bøgens Kvarter 80,
7400 Herning

Tlf. 20289969

Repr. fra Ældrerådet

 holmskovbyen@gmail.com
Edith Blynning

Edith Blynning

Børglumvej 35, st. th.,
7400 Herning

Tlf. 28739455

Repr. fra Ældrerådet

 edithblynning@hotmail.com
Jane Andersen

Repræsentant fra Herning Kommune

Jane Andersen
Chef for hjemmeplejen, Sundhed og Ældre

Tlf. 96 28 59 01

hpaja@herning.dk

Afholdt hos Center for Kommunikation, Brahmsvej 8

Afbud fra Angela Thygesen, Hanne Dahl Kirkegaard og Bodil Kaptajn

1. Velkomst

Ellen Birkkjær bød velkommen til mødedeltagerne og takkede Louise Schjønning for, at vores møde kunne holdes hos Center og Kommunikation.

2. Center for Kommunikation

Louise Schjønning, som er forstander for Center og Kommunikation, gennemgik derefter de forskellige områder centeret tager sig af.

• CfK er en undervisningsinstitution. Vi arbejder med mennesker med kommunikationshandicap. Vi er en tidligere amtsinstitution i Ringkjøbing Amt. I forbindelse med strukturreformen i 2007 hjemtog Herning Kommune CfK. Vi har 6 abonnementskommuner (alle kommuner i det tidligere Ringkjøbing Amt).
• Lovgrundlaget, vi arbejder under, er Lov om specialundervisning for voksne, Lov om social service, Lov om folkeskolen og Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
• CfK har 5 fagafdelinger (Tale, Høre, Syn, Hjerneskade og Handicapteknologi) samt et sekretariat.
• Udenfor abonnement (dvs det er ydelser, der betales særskilt for) har CfK en høreklinik med kontrakt med Region Midtjylland. Endvidere sælges ydelser til jobcentrene, vi sælger neuropsykologydelser, og vi har et ADHD-projekt i 2019.
• Vi er ca 50 medarbejdere på CfK, herunder audiologopæder, speciallærere, ergo- og fysioterapeuter, psykologer, neuropsykolog, audiologiassistenter, socialrådgiver, optikere, HK'ere.
• Vi er specialiserede indenfor vores område, og det er vigtigt, at vi hele tiden er bekendt med nyeste forskning, nyeste metoder og hjælpemidler. Vi bruger mange ressourcer på uddannelse og efteruddannelse, således vi kan opretholde vores specialiserede niveau.
• I 2018 så vi godt 9.300 borgere i regi af CfK fordelt på vores 5 afdelinger. Hertil kommer det antal borgere, vi ser udenfor abonnement.
• Vi er på CfK meget aktive i DTHS (sammenslutningen af kommunikationscentre i DK). Vi er aktive i de faglige netværk og i ledernetværket.

Link til hjemmesiden hos Center for Kommunikation

Seniorråd Vest fik derefter en rundvisning i huset, hvor de forskellige aktiviteter havde lokaler.

3. Nyt fra Herning Kommune

ved Jane Andersen

Chef for hjemmeplejen, Sundhed og Ældre

Psykiatriske akut sygeplejersker

Projekt med psykiatriske akut sygeplejersker og døgnåbent telefon for borgere som har ondt i psyken på Skovlyset er kommer godt i gang.
Der har været over 400 opkald fra borgere på telefonen og akut sygeplejerskerne har mange henvendelser og opgaver hver dag.

Rehabiliteringscenter

Udvidelsen med 10 pladser er nu åbnet og de første patienter har indtaget nogle af stuerne.
Det er et dejligt hus, som har de rammer som pleje og behandling har brug for, foruden det er et sted, som er rart at være.
Den officielle åbning er ved at blive planlagt.
Det vil være muligt at afholde et kommende seniorrådsmøde på Rehabiliteringscenteret og få et oplæg og rundvisning.

40 nye studiepladser

Der bliver etableret 40 nye studiepladser for sygeplejestuderende i Herning med opstart i efteråret 2020. Det bliver en station under VIA University Collage i Holstebro.
Det er de første 3 semestre som afvikles i Herning foruden praktik som i forvejen afvikles i sygeplejedistrikter, på udvalgte plejecentre og Rehabiliteringscenteret. Foruden Hospitalsenheden Vest. Det kommer på sigt til at fremme vores rekruttering af sygeplejersker til både kommunen og hospitalet i Gødstrup.

"Kom godt hjem" projektet

Det går planmæssigt og vi gennemfører både Modtagebesøg inden for 24 timer og vi er kommet godt i gang med videomøder omkring planlægning af udskrivelse sammen med hospitalet og kommunal visitation og kommunale sygeplejersker.

Tilkøbsydelser fortsat muligt

Der er stor tilfredshed med ydelserne som borgerne der i forvejen modtager praktisk hjælp og/ eller pleje kan købe. Det er typisk ekstra rengøring der købes.
Vi forventer en stigning i salget, når klippekortene bortfalder i 2020. Til info, klippekortordningen bortfalder pr. 1. januar 2020.

Den kommunale Hjemmepleje har fået ny Hjemmesiden

Hjemmesiden kan ses på www.hjemmeplejen.herning.dk

Vi er fortsat på Instagram: Følg hjemmeplejen på instagram
https://www.instagram.com/fagligehaender/

4. Nyt fra Ældrerådet

Edith Blynning og Inge Holm orienterede om Ældrerådets aktiviteter og refererede til afholdte møder.

Se venligst Ældrerådets mødereferater på Herning Kommunes hjemmeside.

5. Frivilligdagen

Dagen afholdes den 23. august fra kl. 14:00 til 17:00.
Der er frivilligcentret som er arrangør og mødet afholdes som tidligere på biblioteket i samarbejde med ældrerådet.
Fra Seniorråd Vest deltager: Ellen Birkkjær, Karen Skov og Leo Mouritsen

6. Indholdet i vores næste møder

Følgende møder er vedtaget:

● Besøg hos rehabiliteringsområdet (REHAB), Brændgårdvej 20 B, mandag den 7. oktober fra 9-12.
Alternativ arrangeres et besøg på Skovlyset, Skovvænget 2 A.
Jane Andersen giver besked om mødested.

● Fuglsangsø Aktivitetscenter mandag den 9. december fra 11:00-14:00

7. Eventuelt

Tinitusforeningen

Ole Madsen nævnte, at der i dag findes vejledning for folk med tinnitus.
Forening en landsdækkende, vejledning pr telefon. Den eksisterer under Høreforeningen og er åben for alle. Se evt. Under Høreforeningen hjemmeside.nr. 70104929. Den er åben i dagtimerne. Desuden vejleder man fra Høreforeningens sekretariat om alt under hørelse.

Tinnitus Foreningen har valgt Ole Arndal til formand.

Valg til seniorråd

Seniorråd Vest - på valg til efteråret er følgende medlemmer:

 • Ellen Birkkjær,
 • Bente Dahl,
 • Leo Mouritsen og
 • Ole Madsen.

Bente Dahl, Leo Mouritsen og Ole Madsen modtager ikke genvalg.

Ellen Birkkjær modtager genvalg.


Ref. Bent


Møde på Fuglsangsø Aktivitetscenter

Afbud fra Angela Thygesen og Hanne E. D. Kirkegaard. Fravær Bodil Kaptajn.
Ellen Birkkjær bød velkommen til mødedeltagerne og specielt til Elin Mogensen.

1. Nyt fra Kommunen

Elin Mogensen præsenterede et indlæg omkring aktivitetsområder og nyt fra Herning Kommune.

Ny chef og leder

Sundhed og Ældre fik fra 1. maj 2019 ny chef efter Lis Bukholt. Anne Christmann Ramsgaard er ny sundheds- og ældrechef, og kommer fra en stilling som afdelingsleder i Staben i Sundhed og Ældre.

Træning og Aktivitet Vest har fra 1. juni 2019 fået ny leder - Kirsten Fugl Matthiasen. Kirsten bliver leder for aktivitets- og daghjemsmedarbejdere på Fuglsangsø Aktivitetscenter og Aktiv Centret - samt for ergo- og fysioterapeuter tilknyttet området, som udover at høre til på aktivitetscentrene også arbejder ud i borgernes hjem og ind på plejecentre.

Forebyggende hjemmebesøg

Folketinget har vedtaget en ændring af Servicelovens § 79a om forebyggende hjemmebesøg med virkning fra 1. juli 2019. Lovændringen indebærer en målretning af de forebyggende hjemmebesøg, hvor kommunerne forpligtes til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Så opgaven bliver nu at få lovændringen bearbejdet og ind i materialer og arbejdsgange.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder for træning og afløsning/aflastning af pårørende efter serviceloven - her er der formuleret tre nye kvalitetsstandarder, der erstatter tidligere standarder. De har været 1. behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. april og skal i høring i Handicapråd og Ældreråd. Serviceniveauet er uændret, men kvalitetsstandarderne er tilpasset Fælles Sprog 3, som er en ny dokumentationsmetode i Sundhed og Ældre:

 • §84 - Personalestøttet aktivitet og daghjem
 • §86, stk. 1 - Genoptræning
 • §86, stk. 2 - Vedligeholdelsestræning.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Det er et projekt som var planlagt fra 1. januar 2018 til 31. december 2019 - men forebyggelsesudvalget har godkendt, at projektet forlænges til udgangen af 2020, da det kan ske inden for den økonomiske ramme. Konceptet er, at frivillige som selv har erfaring med at være pårørende uddannes som instruktører. Kurserne forløber over 7 uger med 2½ time pr. uge.

Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode

Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen har været til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Hjælpemiddeldepot

Behov for nyt hjælpemiddeldepot har været drøftet i Social- og sundhedsudvalget. Det er vurderingen, at de nuværende bygninger ikke kan ud- eller ombygges, så de er velegnede til depotdrift grundet deres uhensigtsmæssige indretning og utidssvarende stand. Herning Kommune har ikke andre kommunale bygninger, som er velegnede til formålet. På denne baggrund anbefales, at der i arbejdet med investeringsoversigten afsættes midler til indgåelse af et eksternt lejemål.

Koncept for sammenhængende genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats

Det er blevet beskrevet. Inden for områderne opleves opgaveglidning fra hospitalsvæsenet til kommunerne, og det stiller nye krav til de kommunale funktioner. Genoptræningsenheden har fx modtaget over dobbelt så mange genoptræningsplaner i 2018 som i 2008. Samtidig kommer nye nationale krav på området. Senest er der indført krav til ventetider med frit valg til genoptræning pr. 1. juli 2018, hvilket medfører en større grad af koordinering. De nuværende sundhedstilbud er ikke synlige nok over for borgere og samarbejdspartnere. Samtidig har et stigende antal borgere har brug for tilstedeværelse af flere kommunale indsatser og kompetencer samtidigt, hvilket vanskeligt kan imødekommes i dag. Både Forebyggelsesudvalget og Social- og sundhedsudvalget drøfter og behandler emnet.

Center for Kommunikation

Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser. Én af de faglige indsatser, som er kommet til at fylde mere de senere år er indsats i forbindelse med hjernerystelse.
Seniorråd Vest har tidligere haft på tale at afvikle et seniorrådsmøde på Center For Kommunikation og få en rundvisning. Det er muligt efter nærmere aftale med forstander Louise Schjønning.

Seniorråd Vest ønsker at gennemføre et besøg på Center for Kommunikation ved førstkomne møde i august.
Elin kunne meddele, at vi blot skulle henvende os til forstander Louise Schjønning og lave en aftale.

Inger Holm fortalte, at hun var ansat i Centeret for kommunikation for bl.a. at varetage sorteringen af brugte/ allerede benyttede hjælpemidler.

2. Smart-træning v/ Charlotte Lam

Charlotte fortale om hendes uddannelse, så hun kunne undervise i SMART training.

SMART training kan bl.a. giver følgende forbedringer:

 • Styrker hjernen
 • Regenerer hjernen i et vist omfang
 • Forbedre hjernen til at finde nye veje - det gælder for personer i alle aldersgrupper
 • Forbedre situationen for stressramte
 • Udfordre hjernen konstant under træning

Charlotte nævnte, at personer testes før SMART training gennemføres.
Alle tilstedeværende medlemmer deltog derefter i praktiske øvelser i træningslokalet.
Træningen fik alle til at tænke over egne evner i forhold til udfordringer!
SMART Training er et tilbud til alle på flere aktivitetscentre og hos DGI.

3. Nyt fra Ældrerådet

Edith Blyning orienterede om Ældrerådets aktiviteter og refererede til afholdte møder.

Se venligst Ældrerådets mødereferater på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Nyt fra formanden

Seniorråd Vest pjecen er nu færdig og blev udleveret.

Ellen har fået lavet 100 eksemplarer.

Der findes et par trykfejl i pjecen, som dog først rettes ved næste optryk.

Alle bedes gennemgå egne data for fejl og meddele dette til Ellen.

Seniorråd Øst afholder et møde på Koloritten den 12. september med følgende titel: Faglig senior.
De har allieret sig med en foredragsholder, der ved noget om emnet.

Følgende møder er vedtaget:

 • Center for Kommunikation mandag den 19. august fra 9-12
 • Besøg hos rehabiliteringsområdet mandag den 7. oktober fra 9-12
 • Fuglsangsø Aktivitetscenter mandag den 9. december fra 9-12

5. Eventuelt

Seniorråd Vest- på valg til efteråret er følgende medlemmer:

Ellen Birkkjær, Bente Dahl, Leo Mouritsen og Ole Madsen


Ref. Bent


Møde afholdt på Vesterled.

Afbud fra Angela Thygesen, Bodil Kaptajn og Bent Hauballe.

Referat

1. Velkomst og rundvisning på Vesterled

ved centerleder Ruth Johannesen.

2. Nyt fra Herning kommune

ved Gitte Nørgård, chef for sygepleje, sundhed og ældre.

Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt 
Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

"Kom godt hjem" projekt
De 6 kommuner i vestklyngen og hospitalet deltager i projekt, hvor vi vil understøtte de skrøbeligste borgere ved udskrivelsen. Det indeholder 3 tiltag.
• Modtagebesøg af sygeplejerske inden for 24 timer og opfølgning efter 30 dage
• Videokonference med patient, pårørende, læge og sygeplejerske fra hospitalet, visitation og kommunal sygeplejerske og egen læge inden udskrivelse
• Special rådgivning fra hospitalets læger
Projektet løber til efteråret, hvor der evalueres på værdien af tiltagene på baggrund af data.

Udvidelse af Rehabiliteringscenter
Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen.

Ny tværfaglig palliativ indsats
Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos borger og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre gennem tidlige diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, socialt og åndelig.
Indtil nu har opgaven været båret af sygeplejersker med special funktion i palliation og faglig indsat hos borgere med livstruende sygdom og i den terminale fase. Det foregår i tæt samarbejde med hjemmesygeplejerskerne og hjemmeplejen. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet med 4 timer om ugen.

3. Nyt fra ældrerådet

ved Edith Blynning

Referatet fra ældrerådet kan læses på kommunens hjemmeside under Ældre.

Møderne om ældre i et digitalt samfund der er arrangeret af Borgerservice på initiativ af ældre og seniorråd er i fuld gang med at blive gennemført, og de blev rost.
De er blevet reklameret i Herning Folkeblad og på uddelte pjecer ligesom aktivitetshuset Koloritten har udsendt det pr. mail, Fuglsangsø Aktivitetscenter udsender også pr. mail.

4. Nyt fra formanden

Den nye pjece om seniorrådene er langt om længe blevet færdig, med billeder af medlemmerne og formålene med rådene, og hvad rådenes laver, pjecerne vil blive uddelt i de forskellige områder.
Formål og vedtægter for seniorrådene i Herning Kommune vedtaget på kommunal plan.

På fællesmødet blev søndagscaféerne drøftet, de har stor succes rundt i områderne.

Frivilligdagen den 23, august 2019 kl. 14 på biblioteket, de 4 seniorråd og ældrerådet deltager.

Ældredagen, den 1. oktober finder sted i Huset Nr. 7 samme koncept som i 2018.

Der er kommet en ny træningsform SMART, prøver om Charlotte fra Fuglsangsø Centret vil komme og fortælle om den nye aktivitet.

5. Nyt fra rådets medlemmer

Ole fortalte at der havde været god opbakning til mødet om: Høretab og demens. Ole oplyste endvidere om et foredrag På døveskolen i Fredericia senere på året.

Forespørgsel om eventuelt et besøg på rehabiliteringen?

Endvidere om der var mulighed for at slå udflugter sammen fra Aktivitetscentret på Brorsonsvej og Lindegården. (Søndagscafé udflugter) til Søndervig til sandskulpturer, og til Vedersø?

Orientering fra Bent Hauballe: Fuglsangsø Aktivitetscenter, ny struktur for samarbejde. Der vil holdes et fællesmøde 5. april hvor forslag vil blive præsenteret og de indbudte holdledere og udvalgsmedlemmer skal herefter komme med deres forslag og kommentarer til oplægget.

6. Næste møde

Mandag, den 3. juni på Fuglsangsø Centret.

Referent Eva.


Mødet

Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning

Tilstede: Ole Madsen, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne E. D. Kirkegård, Edith Blyning.
Fraværende /med afbud: Bodil Kaptain, Eva Andersen.

1. Nyt fra Formanden

v/ Ellen Birkkjær 

Den nye pjece vedr. alle seniorråd i Herning Kommune er under udarbejdelse.

2. Oplæg vedr. kørsel i Herning Kommune

Kirsten G. Pedersen adm. Sagsbehandler, Staben for Sundhed og Ældre.-

Kirsten orienterede hvilke kørselsmuligheder der var for borgere med fokus på Mobilitet for alle.
Der er følgende muligheder:
• FLEXTUR
• FLEXBUS - tidligere Teletaxa
• HANDICAPKØRSEL. Jf. Trafiklovens §11.
• PRIVATE TAXAORDNINGER - Herning Taxa
• §170 i SUNDHEDSLOVEN
• LEDSAGERORDNING § 97

Medlemmer af rådet har fået overleveret orientering / skriftlig beskrivelse vedr. ovennævnte.

På Midttrafik hjemmeside kan man læse mere om ovennævnte kørselsformer samt nedennævnte:
• Plustur
• Patientbefordring
• Kommunal kørsel
• Flextrafik rejsegaranti.

3. Nyt fra ældrerådet

v/ Edith Blyning og Angela Thygesen

Orientering bl.a. om:

 • Ældrerådet har haft stor fokus på de nye bus køreplaner. Indsendt høringssvar.
 • Sparekatalog inden for sundhed og ældre. Afsendt høringssvar.
 • Orientering om video kommunikation med borgere til møder med personalegrupper.
 • Projekt i gang i område Nord. Det er med udgangspunkt i støtte til: rehabilitering/ medicingivning/ oplæring/ vejledning/ observationer og tilsyn.
 • Telesundhedsløsningen skulle gerne give større værdi for borger og medarbejder. Viborg kommune kører et projekt.

Udvidet referat fra ældremødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Forsalg til emner på kommende møder

Center for kommunikation - evt. besøg - oplæg.

5. Evt.

Ole Madsen oplyste at høreforeningen vil i marts måned afholde et oplæg om høretab / demens.

Angela orienterede om en temadag omhandlende ensomhed blandt ældre, som Sundhedsstyrelsen har afholdt i Herning.
• Opsporing /organisering af indsats mod ensomme ældre i eget hjem.
• Hvad er ensomhed?
• Ensomhed på demens plejehjem.

En god diskussion på mødet om tiltaleform overfor hinanden og ordvalg. Nogle oplever at tiltale formen er blevet markant ændret samt at der ikke altid er en gensidig respekt for hinanden.

6. Næste møde

Sted: Plejecenter Vesterled
Dato: 1. april 2019.

7. Referent

Angela Thygesen.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning

Tilstede:
Ole Madsen, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Eva Andersen, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Hanne E. D. Kirkegård, Jane Andersen (Chef for hjemmeplejen i Herning Kommune).

Fraværende /med afbud:
Bodil Kaptain, Edith Blyning.

1. Velkomst og nyt fra formanden Ellen Birkkjær

Ny seniorråd folder under udarbejdelse. Folderen vil indeholde fælles info og derudover tildeles 1 side til det enkelte seniorråd hvori det fremgår
• Hvem der sidder i rådet?
• Hvad rådet har arbejdet med?
• Hvilke fokuspunker fremadrettet?
• Hvor har rådet gjort en forskel?

2. Nyt fra kommunen v/ Jane Andersen

Forebyggede hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg har nu gennemført en projektperiode med at finde vej til målgrup-pen 65+ i særlig risiko. Sagen bringes ind for Forebyggelsesudvalget på næste møde. Især systematisk henvendelse til borgere der har mistet en ægtefælle/samlever - eller hvor en ægtefælle/samlever er flyttet på plejecenter er blevet en målgruppe, hvor besøgene opleves meget relevante.

Frivillig bygger bro

Et arrangement den 31. oktober for alle centerråd på kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse. Oplæg fra hvert centerråd om planlagte tiltag for at bygge bro til lokalsamfundet - i forsøg på at synliggøre og tilbyde mulighed for samvær. Til arrangementet var et oplæg ved Poul Erik Tindbæk om frivillighed. Han talte bl.a. om livsfaser - i gamle dage var der tre: barn - voksen - gammel. Senere kom fasen at være "ung" - mellem barn og voksen, en livsfase (ungdom) som er kendt og anerkendt. Nu er tilkommet fasen at være "fuldvoksen" - mellem voksen og gammel. Som fuldvoksen tager man afsked med arbejdslivet, og der er nu 20-25 år i en livsfase (visdom), hvor det kan give mening at indgå i fællesskaber, hvor man både giver og modtager = frivillig.

Deltids-/fuldtidsbeskæftigelse

Kommunens HR-afdeling har undersøgt, hvor mange medarbejdere, der er tilfredse med deres ugentlige arbejdstimer og hvor mange, der gerne ville have flere/ færre timer. Målet er at få et billede af, om mange gerne vil op i tid, og drøfte hvordan vi vil kunne imødekomme det i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft især på social- og sundhedsområdet. Overordnet set peger undersøgelsen på, at ca. hver tredje er interesseret i at komme op i tid.
Alle ledere er blevet præsenteret for resultaterne fra egen afdeling og skal nu i samarbejdsudvalg drøfte barrierer i forhold til højere timetal, samt hvordan disse barrierer kan bearbejdes.

CURA - det nye omsorgssystem

Det nye omsorgssystem fungerer efter hensigten, men der er rigtig meget at lære. Det kræver forståelse og overbærenhed indbyrdes og på tværs af afdelinger. Alle er indforstået med, at vi bygger vejen mens vi går den. Men det er en stor opgave og vi ved, at hele 2019 vil gå med at blive fortrolig med den nye dokumentation og nye arbejdsgange.

Hjælpemidler

Hjælpemiddelområdet udviste i 2017 et samlet merforbrug. Forventet regnskab pr. 1. august 2018 viser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2018. Der ses en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:
• Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information
• Udvikling af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter
• En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre.
• En ny sundhedsprofil, hvor en større andel af borgerne har multisygdom (flere kroniske sygdomme), og hvor en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
• En øget grad af selvhjulpenhed - for nogle netop ved brug af flere hjælpemidler.
• Øget fokus på arbejdsmiljøet for at mindske nedslidning, sygefravær, understøtte rekrutte-ring af personale til plejen samt at understøtte, at plejepersonalet skal blive på arbejdsmarkedet i flere år end tidligere.

Bonusvenner

Projektet er godt i gang. Der er allerede frivillige, som har meldt sig til opstart. I første omgang får de undervisning af demenskonsulent og skal tilknyttes daghjem.

Salg af tilkøbsydelser

Vi har fra hjemmeplejen solgt flere rengøringsydelser som tilkøb, og oplever det fungerer godt, at man får den vanlige hjælper/ assistent til at udføre ekstra rengøring, sylte/ bage eller lignende ting.

Hjemmeside for den kommunale hjemmepleje

Hjemmeplejen arbejder på at få sin egen hjemmeside, for at sikre bedre information omkring den kommunale hjemmepleje - både for borgere, pårørende samt kommende kollegaer. Når den er oppe og køre vil vi meget gerne have feedback på hjemmesiden - kontakt gerne Jane Andersen med kommentarer.

Se Hjemmeplejen på vores hjemmeside - forventes at komme op i januar 2019 (måske før). www.hjemmeplejen.herning.dk.

Følg hjemmeplejen NU på instagram; https://www.instagram.com/fagligehaender/

En værdig død

På Finansloven for 2018 er der afsat et årligt beløb på 60 mio. kr. til kommunerne til indsatser, der kan understøtte en værdig død i eget hjem - herunder i plejeboliger.
Herning Kommune får herefter tildelt 906.000 kr. årligt via bloktilskuddet fra 2018 og frem til indsatser, der kan fremme en værdig død.
Med afsæt i de eksisterende indsatser ønsker Sundhed og Ældre at udvikle de eksisterende og eventuelt etablere nye indsatser og samarbejdsformer med henblik på at understøtte, at borgere, som ønsker at dø i eget hjem, oplever en værdig død - herunder med inddragelse af pårørende og frivillige organisationer eks. Røde Kors/Vågetjenesten.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.

Projektmidler til udvidelse af Akut Team

Herning Kommune har fået 4.033.000kr til et 2 årigt projekt, hvor vi ansætter 4 psykiatriske sygeplejersker som sammen med nuværende akut sygeplejersker skal møde borgerne med både en psykiatrisk og somatisk tilgang. I projektet bliver der døgnåbent telefonrådgivning på Skovlyset, hvor borgere med psykiske udfordringer kan ringe ind og ved behov kan akut sygeplejersken kører ud. Projektet er forankret både i Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre.

Aftalekort

Vi har i samarbejde mellem sygepleje, terapeut, visitationen og Hospitalsenheden Vest udviklet et aftalekort, som skaber tryghed for borgere og pårørende ved udskrivelse fra sygehuset. Kortet som udleveres ved udskrivelsen indeholder aftaler for, hvornår blandt andre hjemmeplejen kommer til første besøg, telefonnummer på sygeplejersker og terapeuter. Vi har plan om at indføre kortet hurtigst muligt.

3. Nyt fra ældrerådet v/ Angela Thygesen

Høring om plejeboligbehovet i kommunen. Behovet er stigende på grund af  flere ældre i egen bolig som ikke kan klare sig med hjælp fra hjemmeplejen.
Der er stigende pres på de skærmede pladser på plejecentrene.
5 plejecentre har fået tildelt økonomisk midler til demensvenlig indretning.
Der er afsat puljemidler til ensomme ældre - Øje for fællesskabet - for hjemmeplejen for de mest plejekrævende, så de kan få adgang til sociale aktiviteter.
Herning Kommune er med i forsøgsordningen dvs. at vi er med i frikommune forsøg. Der er flere projekter i gang - blandt andet tilkøb af hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte og optagelse i et mere egnet botilbud for borgere, der ikke kan samtykke.
Teknologiske hjælpemidler som supplement til pædagogisk støtte og omsorg, når borgeren ikke kan give samtykke hertil.
Temadagen d. 1. okt. var en succes med 105 deltagere.
Ældrerådet har fået et kort budgetopfølgning.
Svært at få elever til området.
Nyt omsorgssystem CURA er ved at blive implementeret på området. Der forventes en merforbrug på hjælpemiddelområdet, for at gøre borgerne mere selvhjulpne i eget hjem, frem for at bevilge hjemmepleje.

Udvidet referat fra ældremødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

4. Nyt fra medlemmerne.

Bent Hauballe der er i udvalget - frivillige bygger bro.
Her inviterer man til brunch en søndag på Fuglesangsø Centret. I det nye år vil man forsøge, at invitere igen, der var for få tilmeldte ved første forsøg. Udvalget håber at kunne sende flyers via hjemmehjælpere og at den lokale kirke vil være behjælpelig med at få udbredt budskabet. Håber at finde frivillige som kunne hjælpe.

Inge Holm fortalte, at Gullestrup pensionist klub har fået en rundvisning på Fuglsangsø Centret. Det var en succes.

Hanne Kirkegård er i udvalget Bonus venner for demente. Håber at kunne finde venner til ovennævnte gruppe i f.eks. pædagogernes/ lærernes senior afdeling.

Angela Thygesen oplyste, at man kunne modtage nyhedsmail fra Sundhedsstyrelsen vedr. seniorer. Der udbydes kurser og konferencer som ofte er gratis at deltage i.
Hvis man ønsker at modtage nyhedsmail fra Danske ældreråd kan man gå ind på deres hjemmeside og tilmelde sig.

5. Evt.

Vi fik en rundvisning af husets Aktivitets Center.

6. Mødedatoer det første halve år

• 4. februar
• 1. april
• 3. juni.

7. Referent

Angela Thygesen


Sted: Lindegården Plejecenter, 7400 Herning

Tilstede:
Ole Madsen, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Eva Andersen, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Edith Blynning, Hanne E. D. Kirkegård, Gitte Rasmussen (Chef for plejehjemmene i Herning Kommune).
Fraværende /med afbud Bodil Kaptain

1. Nyt fra formaden Ellen Birkkjær

Frivillighedsdagen i august på Biblioteket og Tinghuspladsen var en positiv dag, med gode kontakter til borgere og PR. for International Ældredag d. 1. okt.
Der afholdes 2 årlige møder mellem seniorråd og ældrerådet. Der er nedsat et udvalg der skal udarbejde en fælles folder for alle seniorråd i H. K.
Vedtægterne for seniorråd er udarbejdet men skal godkendes af byrådet.
Søndags cafe i kommunen er blevet en stor succes. Sidste nye tiltag er på Aktiv Centret hvor Hanne Kirkegaard er initiativtager og kontakt person.
Hvert søndags cafe får et årligt tilskud på 18.000 kr. fra kommunen.
okt. International ældredag blev afholdt i Huset nr. 7 i Herning. Et godt varieret program med oplægsholder, underholdning m.m.. Der var tilmeldt 105 deltagere.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen - chef for plejehjemmene

Nyt omsorgssystem

Der blev i september 2018 påbegyndt en implementering af et nyt journalsystem i Sundhed og Ældre. Vi forventer at arbejdsgangene omkring dokumentationen bliver nemmere.
Klippekort.
Klippekortsordningen på plejecentrene er nu snart 2 år gammelt og man er stadig glad for ordningen, mange kommer ud og med til aktiviteter, der ikke var mulige før.

Levebo miljø på plejecentrene

Den 1. januar 2018 blev der indført levebo miljø på alle plejecentrene. Der laves nu mad til beboerne på plejecentrene igen. Der tilstræbes, at maden laves så tæt på beboerne som muligt. Dette giver anledning til en tæt dialog om maden mellem køkkenpersonalet og beboerne. Beboerne får mere direkte indflydelse på madplanen og kan med det samme fortælle, hvad de mener om dagens menu. Samtidig er der en skøn duft af mad og bagværk, hvilket blandt andet får de småtspisende til at spise mere.

Demensvenlig indretning på plejecentrene

Penge til endnu mere demensvenlig indretning på vore plejecentre. 5 plejecentre, som til sammen har fået godt 2 millioner kr. til demensvenlig indretning af inden - og udendørs arealer. Sørvad Plejecenter skal have en atriumgård med planter, vand og fugle. Plejecenter Søglimt i Sunds skal have nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer. Fuglsangsø Centret skal også have nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på nogle af deres gange og fællesarealer. Lindegården får døgnrytmelys på mørke gangarealer, Lind plejecenter udbygger deres udeareal bla. med legeplads for børn. Pengene er givet i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

Rekruttering af nye medarbejdere

Vi mærker en stigende udfordring i at kunne rekruttere nye medarbejdere. Der arbejdes på forskellige tiltag i Sundhed og ældre for at imødekomme udfordringen. Vi har blandt andet lige nu et projekt, der er målrettet flygtninge i Herning kommune. Hvor vi tilbyder en IGU uddannelse på tre af kommunens plejecentre. Målet er, at flygtninge kommer godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked.

Bonusvenner

Bonusven til personer med demens: Formålet er at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.
ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.

3. Nyt fra ældrerådet v/ Edith Blynning

Referat givet på mødet for august og september.
Edith orienterede bl.a. mobilitetsstrategien i kommunen - (bus omlægning bla. ved Fuglesangsø Centret) - køb af ekstra hjælp af kendt kommunalt personale - værdighedspolitik for ældreplejen - kortlægning af plejeboligbehovet fremadrettet - tema dage - Puljemidler til nogle af kommunens plejecentre - værgemål - Tilgængelighed i Bredgade vedr. ny gågade.
Referat kan også læses på Herning Kommunes hjemmeside for de 2 ovennævnte måneder.

4. Evt.

Inge Holm medlem af pensionistklub Lyngbyen i Gullestrup, som hører under boligforeningen Fællesbo. Ønsker med medlemskabet at få øget medlemsskaren og aktivitets niveau.

Hanne Kirkegård fra ældrerådet rep. i udvalget 

Demens bonus venner. Det første møde er planlagt til d. 15. okt.

5. Rundvisning på Lindgården

Udvalget fik en rundvisning af Centerleder Eva Østergaard.

6. Næste møde

3. dec. Kl. 11.00 på Fuglesangsø Centret.

7. Referent

Angela Thygesen


Afholdt på Aktivcenteret Brorsonsvej 12.

1. Velkomst ved formand Ellen Birkkjær.

Afbud: Angela Thygesen.

2. Rundvisning på aktivcenteret v/ Lis Daugård.

Lis er leder både på Fuglsangsø og Aktiv Centeret. Har været ansat siden 1. jan. 2018, i stillingen som Lene Brodde havde før.
Dejligt at se "hele huset ". Der er mange muligheder for aktiviteter.

3. Nyt fra kommunen ved Elin Mogensen

Sæsonstart for aktivitetscentre

På Herning Kommunes Hjemmeside fremgår, at borgere over 60 år og førtidspensionister kan købe medlemskab på aktivitetscentre fra den 16. august 2018 - og at tilmelding til holdene foregår fra den 23. august - kl. 9.00 - på både Fuglsangsø Centret og Aktiv Centret.

Tre nye initiativer på ældreområdet

Social- og Sundhedsudvalget støttede den 18. april 2018 tre nye indsatser på ældreområdet.


• Bonusven til personer med demens
Formålet er at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.

ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

• Frivillige bygger bro
Formålet er forebyggende og sundhedsfremmende attraktive initiativer.
Centerrådene bliver tovholdere for nye initiativer, netværk og sociale samværstilbud, hvor man om muligt lokalt kan gå på tværs af aktivitetscenter/-hus, frivillige foreninger, lokale interesseorganisationer mv. Det kan være spisefællesskaber, fester, udflugter eller hvad man lokalt finder interesse i.

• Frivilligt chaufførkorps
Formålet er at flere borgere kan deltage i aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte - på trods af, at de ikke kan transportere sig selv.
Afsættet er primært i de mindre byer/ landområder, hvorfra borgere skal kunne transportere sig til aktivitetscentre/-huse i de lidt større byer for at kunne deltage i aktiviteter. Der er tale om transport til aktiviteter, som der ikke kan bevilges kørsel til ad anden vej.
Centerrådene og aktivitetskoordinatorer lokalt bliver tovholdere for, hvordan en samarbejdsmodel kan etableres.

Nyt dokumentationssystem/ omsorgssystem

Der skal afvikles over 50 dags-kurser i september måned - med op til 25 deltagere pr. kursus - for at nå rundt af alle medarbejdere i Sundhed og Ældre. Det er en meget stor planlægningsopgave, der er gået forud - og nu venter en stor opgave, for alle medarbejdere i Sundhed og Ældre i at blive oplært i det nye dokumentationssystem.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.


4. Nyt fra ældrerådet ved Edith Blynning

 • Program 1. okt. Nørregade 7
 • Budget 30 august. Lundgårdsskolen.
 • Faste læger plejecentrene.
 • Ændring i klippekort ordningen.
 • Kollektiv trafik, flexture, gratis buskort for pensionister.

Se ref. fra ældrerådets møde 13. juni 2018.


5. Frivilligdagen er den 24. aug. kl.14-17.

Afholdes ved biblioteket. Seniorrådene har telt/bod sammen med ældrerådet. Lotte laver plancher og foldere til 1. okt. Vi aftalte hvem der møder op fra Vest.


6. Næste møde 8. oktober KL. 9-11 på Lindegården.

Fra kommunen kommer Gitte Rasmussen, der bliver rundvisning. Aftalerne lavet.

 

Ref. Bodil.


Referat af møde i Seniorråd Vest

Der var afbud fra Leo Mouritsen, Bodil Kaptain og Angela Thygesen
Referent: Bent Haurballe

1. Oplæg om brug af Marte Meo i forbindelse med demens

v/ Gitte Mørch Henriksen
Marte Meo er bl.a. udviklet til at hjælpe mennesker med demens.
Gitte Mørch Henriksen er uddannet pædagog og superviser i Marte Meo. Hun tager rundt i hele landet og fortæller om Marte Meo, som bruges i undervisningssammenhæng for plejepersonale, som skal have kendskab til modellen i deres arbejde med demente.
Marte Meo betyder ved egen kraft og samler mennesker om en fælles kurs. Modellen er udviklet af hollænderen Marie Aarts. Det kom til Danmark i 1994.
Der er 5 Marte Meo principper:

 1. Følge initiativer ved at vente- og gentage
 2. Positiv bekræfte på gøren- og på væren
 3. Benævne egne handlinger, skaber struktur og benævne hvad der skal ske med fokus på kontakt og opgave
 4. Turtagning
 5. Positiv ledelse

Der blev vist videooptagelser som understøttede principperne.
Ellen takkede Gitte Mørch Henriksen for et interessant og spændende foredrag.

2. Nyt fra Herning Kommune

v/ chef for hjemmeplejen Jane Andersen
Jane Andersen nævnte, at alle ansatte i ældreplejen får en grundlæggende uddannelse inden for demensområdet - via vores E-learning system.
I sundhed og Ældre er man i gang med at indføres et nyt it-system (CURA), som sættes "live" den 24. september 2018. Alle ansatte skal lære noget om det nye system, så de kan anvende det i praksis. Systemet er koblet op på Fællessprog III som er en ny national standard for dokumentationspraksis i kommunerne. Der er sæt ekstra ressourcer af til indføring i de nye metoder og systemer - men der kan forventes nedsat hastighed på opgaveløsningen i indkørselsfasen.

Der gennemføres pt. en spørgeskema undersøgelse omkring deltid/fuldtid for alle ansatte inden for ældre området samt Handicap og Psykiatri området. Vi undersøger i forhold til medarbejdernes nuværende ansættelsesforhold, om de eks. ønsker at gå op i tid eller ned i tid og andre relaterede spørgsmål hertil, desuden undersøges fleksibilitet i et ansættelsessammenhæng. Dansk Sygeplejeråd og FOA er ligeledes involverede i undersøgelsen.

Herning Kommune er med i et "frikommune forsøg" og vil i løbet af Juni 2018 begynde at tilbyde tilkøb af ydelser på selv § 83 og 85 området - til borgere som allerede modtager ydelser. Det kan være hjælp til praktiske opgaver, pleje samt ledsagelse. Hermed kan kommunens hjemmepleje konkurrere på lige fod med de private leverandører, samt borgeren kan nu købe ekstra hjælp fra et kendt ansigt.

I hjemmeplejen forventes det der købes til ydelser lig dem flere borgere for via den visiterede "klippekorts løsning.

Nyt fra ældrerådet ved Edith Blynning

Se næste afsnit.

Nyt fra formand Bodil Markmøller

Der er desværre ikke medtaget alle de områder/ omfang , som ældrerådet kunne ønske sig i forhold til Herning Kommunes fremtidige planer.
Ældrerådet prøver nu at sætte fokus på de forskellige områder ved at henvende sig til pressen!
Her kan nævnes fleks-tur-ordningen i Herning kommune. Set i forhold til nabokommunerne, er der pt. en prisforskel til ugunst for personer som bor i Herning. Når det nye sygehus i Gødstrup åbner, skal Herning Kommune have fundet den rigtige prispolitik.

Ole Arndal har holdt et foredrag om hørenedsættelse og nødvendigheden af høreapparater- meget inspirerende og interessant.

Ældrerådet har udsendt en folder om Ældrerådet i Herning Kommune.
Problemer med orientering angående busholdepladser ved den nye busterminal undersøges efter henvendelse fra ældrerådet. Herning Kommune kommer med et svar til ældrerådet desangående.
Fast tilknyttede læger til plejecentrene er et område som er prioriteret af ældrerådet.

Ældrerådet har været på konference, hvor man kunne deltage i forskellige seminarer - det var en stor succes!

Pårørenderåd, er et råd, som kan behandle forskellige emner i ældreplejen!
Brugerkort for frivillige på de forskellige plejecentre tages op til overvejelse igen - der er ingen løsning på dette område pt.
NB. Bodil Markmøller gør et stort stykke arbejde, som frivillig, for at få løst opgaver i ældrerådsregi.

3. Nyt fra formanden

Mødet om frivillighedsdagen blev aflyst.
Der er berammet Frivillig dag 24. august. Selve arrangementet skal forgå ude foran biblioteket og området deromkring. Personer, der vil give en hånd med på selve dagen, er velkommen.
Næste møde foreslås afholdt på Aktivcentret. Dato for mødet er den 13. august 2018.
Indkaldelse sker ved formanden.
Formanden ønskede en god sommer til alle.

4. Eventuelt

Ingen bemærkninger.


Seniorråd Vests møde mandag den 9. april 2018 kl. 9-11.
Afbud: Bent Hauballe og Angela.

1. Nyt fra formanden

- Ellen har været til møde med ældrerådet og øvrige senior råd, næstformand Bent Hauballe deltog også.
- Nye vedtægter blev vedtaget.
- Synlighed, foldere vedr. seniorråd. Billede på skærm.
- Møder forskellige steder, evt. lave mødetid, hvor alle kan spørge.
- Frivillighedsdag bliver 24. aug. Planlægningsmøde 8. maj.

2. Velkommen til Jane Andersen

Jane er chef for hjemmeplejen i Herning Kommune.

- Jane er seniorråd Vests samarbejdspartner til det kommunale system.
- Præsentationsrunde, hvor Jane også fortalte om, hvad hun tidligere havde beskæftiget med. Hun har meget ledererfaring og uddannelse inden for ledelse. Jane er ikke sundhedsuddannet. Kommer fra psykiatrien. Har arbejdet med handicappede, været konsulent, har ledet gymnastik m.m. Er uddannet som Socialrådgiver. Er tiltrådt 1. april, og er derfor ved at blive bekendt med sit arbejdsområde. Vi glæder os til at samarbejde med Jane. Vi snakkede med Jane om sprogvanskeligheder på plejehjemmene, når der er ansatte af "anden etnisk "herkomst. Ud over sproget er der også kultur forskelle!
- Der er et godt samarbejde mellem hjemmeplejen og visitatorer, også - med private aktører. Har svært ved at skaffe medarbejdere.

3. Nyt fra ældrerådet

v/ Edith Blynning & Inge Holm.

- Har haft indsendt høringssvar vedr. Bybusændring /Linjeføring.
- Der er mange forslag til Linjeføring, som er meget dårligt for Kommunens
Ældre. Der blev udleveret høringssvar og information om Flexture på mødet.
Der er ny høringsrunde vedr. køreplaner.
- Rådet har også indsendt ønsker vedr. Puljemidler til bedre bemanding, her blev vores ønsker heller ikke efterkommet. Midlerne går f.eks. til at der kan oprettes flere plejehjemspladser, vi havde bl.a. ønsket flere hænder, opnormering, deltidsstillinger til fuldtidsstillinger o.s.v.
Der er ingen brugerråd på Fuglsangsø. Det arbejder vi på at få.

4. Søndagscafeer

Søndagscafeerne kører som en stor succes. 60 er tilmeldte på Lindegården, så her er p.t. lukket for flere deltagere vi kan ikke rumme flere!!
Altså et stort behov for cafeer, ensomheden er der. Deltagerne danner selv netværk. Der er pt. 16 cafeer i Herning kommune, efter drejebog.
Så spørgsmålet om flere cafeer, handler også om at der er frivillige nok.

Ref. Bodil


Tilstede:
Ole Madsen, Bodil Kaptain, Bente Dahl, Leo Mouritsen, Angela Thygesen, Ellen Birkkjær, Eva Andersen, Karen M. S. Christensen, Bent Haurballe, Inge Holm, Edith Blynning, Hanne E. D. Kirkegård, Gitte Nørgård (Chef for sygeplejen i H. K.). Fraværende /med afbud: Ingen.

1. Velkommen og præsentations runde

Formanden Ellen Birkkjær bød velkommen til de nye medlemmer af SRV og til de nye repræsentanter fra ældrerådet.
Derefter var der en præsentations runde.

2. Seniorrådsarbejde, vedtægter m.m

Ellen fortalte kort om SRV distrikt i Herning Kommune og der blev udleveret vedtægter og fortalt hvordan arbejdsform og forbindelsesled var
til ældreområdet. Referater fra tidligere møder kan læses på H K. hjemmeside.
De nye fælles vedtægter for alle seniorråd forventes godkendt på fællesmødet, senior/ældrerådsmøde d. 6/3-18 og derefter af byrådet.

3. Konstituering

Formand: Ellen Birkkjær (modtog genvalg)
Næstformand: Bent Haurballe
Referent: Angela Thygesen (modtog genvalg)

4. Nyt fra kommunen v/ Gitte Nørgård

Gitte foreslog et billede af SRV på Herning Kommunes hjemmeside. Det var alle enige om var en god ide.
Gitte gav et godt referat hvad der sker inden for ældreområdet.
Bilag vedlagt fra Gitte Nørgård:

5. Nyt fra ældrerådet

Angela Thygesen gav et referat fra mødet i januar måned. Ældrerådets medlemmer er tildelt deres arbejdsgrupper og der er i det nye ældreråd sat fokus på synlighed de næste 4 år.

Referatet fra mødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

6. Temaer og datoer

Forslag fremme om et oplæg om Marte meo .
Årets møder blev fastlagt.
• 9. april
• 4. juni
• 13. august
• 8. oktober
• 3. december

7. Evt.

Forslag fremme om det var en ide med navneskilte når vi holder møde, da der har været stor udskiftning i SRV. Det får vi til næste møde.
Forslag fremme om en søndags cafe på Fuglesang sø Centret. Det er muligt såfremt der er frivillige der kan starte det op.

Referent
Angela Thygesen.

Bilag til punkt 4

• Herning Kommune har søgt og modtaget en puljebevilling fra Sundhedsstyrelsen på 939.000 kr. til at fremme sundheden for udsatte borgere med kronisk sygdom. Der tages afsæt i Lyngbyen i Gullestrup med ca. 900 beboere og Holtbjerg-området med knap 1700 borgere. Projektet kaldes "Frem-skudt sundhedstilbud i udvalgte boligområder". Det kan fx indeholde sundhedsfremme i form af ry-gestop, vægtstop - eller samtaler og undervisning i at lære at leve med kronisk sygdom. Det vi lærer af projektet kan gavne borgere bredt i kommunen.


• Social og sundhedsudvalget har bevilget midler til velfærdsteknologisk træningsudstyr:

1. De svært demente borgere på skærmede enheder på Lindegården, Fuglsangsø Centret, Toftebo Centret og Engholm Centret har fået installeret redskabet "Tover Tafel", der hænger som en lampe ned over et bord, og hvor lys-billeder rammer bordpladen og man kan "skubbe" til bolde, blade osv. Se evt. videoer på youtube.

2. Plejecentrene i Hammerum, Sunds og på Fuglsangsø - og Rehabiliteringscentret har fået leveret elektronisk trænings- og aktivitetsudstyr (Vita Mind), som skal være til gavn for borgere i daghjem, på plejecentre og på Rehab. Man kan evt. kombinere interesse for lokalhistorie med VitaMind. Lokale frivillige kan være med til at udvikle spil og præsentere det for beboere på plejecentrene. Der kan lægges billeder ind og fx laves puslespil af et landskabsfoto eller det gamle mejeri i byen eller man kan lægge rækkefølgen af billeder, der viser udviklingstrin i høstredskaber - kun fantasien sætter grænser.

• Finansloven for 2018 indebærer et punkt vedr. Frit valg for genoptræning. Borgere skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse fra sygehus. Den seneste opgørelse i vores Genoptræningsenhed viser opstart inden for 6-7 dage. Kommunen modtager over 2500 genoptræningsplaner årligt.

• Der skal indføres et nyt elektronisk omsorgssystem i Sundhed og Ældre fra efteråret 2018. Dvs. alle medarbejdere i Sundhed og Ældre skal undervises og lære at bruge det nye IT-system, som fra midt i september måned skal anvendes af alle. Der er allerede et stort forberedelsesarbejde i gang - og det vil fylde meget for alle medarbejdere i efteråret.

• Spar 2, privat hjemmehjælp er i sidste uge gået konkurs og Herning Kommune har forsynings forpligtigelsen til borgerne. Den kommunale hjemmepleje har i første omgang overtaget alle borgerne og efterfølgende får den enkelte borger frit leverandør valg. Vi har taget hånd om den enkelte borger for at skabe tryghed. Det er gået udmærket.

• Der er kommet nye krav til Akut funktionerne i kommunerne. I Herning foregår det både på akut pladser på Rehabiliterings centeret og i Akut Team. Så vi er klar til nye opgaver.

• Sundhed og Ældre har pt. en vakant stilling som Chef for hjemmeplejen. Indtil stillingen er besat er det Chef for sygeplejen, Gitte Nørgaard, som også varetager denne opgave.

 

Referent Gitte Nørgaard.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning

Tilstede

Ole Madsen, Bodil Kaptain, Bent Seldrup, Birde H. Lindholm, Bente Dahl, Bodil Markmøller, Leo Mouritsen, Kirsten Sørensen, Angela Thygesen, Susanne Hansen ( Leder af hjemmeplejen ).
Fraværende /med afbud: Margit Mølsted, Niels E. Møller, Ellen Birkkjær.

1. Nyt fra næst formanden

v/Bodil Kaptain vedr. Valgudvalget.

Bodil indledte mødet med at ønske tillykke til Bodil Markmøller som blev valgt som formand for ældrerådet. Et tillykke til Angela Thygesen som blev valgt ind i ældrerådet.

Følgende personer på valg i år:

 • Kirsten Sørensen - ønsker ikke at genopstille
 • Margit Mølsted - ønsker ikke at genopstille
 • Birde H. Lindholm - ønsker ikke at genopstille
 • Niels E Møller - ønsker ikke at genopstille
 • Bent Seldrup - fratræder
 • Angela Thygesen - fortsætter i SRV.

Der er udsendt mail vedr. valg til Seniorråd vest til medlemmer af Aktivitetscenter Fuglsangsø og Brorsons vej i Herning.

Følgende har reageret på vores henvendelse:

 • Karen Margrethe Skov Christensen / tilknytning til Vesterled.
 • Hanne Elisabeth Dahl Kirkegård / suppleant i ældrerådet
 • Eva Andersen / aktiv på Fuglsangsø centret
 • Bent Haurballe / aktiv på Fuglsangsø centret.

Ovennævnte personer indtræder 1. januar 2018 i SRV.

2. Nyt fra Herning kommune

v/ Susanne Hansen

Susanne orienterede om et nyt tiltag som er muligt, da Herning kommune er frikommune. I starten af det nye år kan man tilkøbe sig ekstra ydelser mod betaling. Brochure er udfærdiget og alt er klar fra kommunens side, dog mangler der et svar fra myndighederne. Der blev oplyst, at borger kan udnytte sit håndværkerfradrag, så man kan opnå et skattefradrag.

Se bilag vedr. følgende områder:
Leve bo miljø - pårørende strategi - demens venlig kommune - hjerte-
rehabilitering - diabetes kursus.

3. Nyt fra ældrerådet

V/ Bodil Markmøller

Bodil nævnte kort at ældreråds valget i Ikast /Brande kommune har haft en høj valg % , det kunne skyldes, at man kunne aflevere sit valgkort, da der var kommune / regionsvalg.
Stemme % i Herning kommune var lav i forhold til ovennævnte kommune.
Det nye ældreråd vil bl.a. de næste 4 år, arbejde med synlighed i offentlig forum.
Bodil forlader SRV med udgangen af 2017, som rep. for ældrerådet.

Der har været afholdt søndags cafe møde med udgangspunkt i erfaringsudveksling i november måned.

4. Evt.

Næste møde er fastsat til 5/2 - 2018.
Sted: oplyses med udsendelse af dagsorden.

Forslag til oplægsholder i 2018:
Gitte Henriksen - Marte Meo
Bibbi A. Høeg - Herning Frivilligcenter

5. Referent

Angela Thygesen

 

Bilag

Levebo-miljø

Der er travlhed på plejecentrene med at få bygget køkkenfaciliteterne i fællesarealer i boenhederne til fra januar 2018 at begynde arbejdet i Levebo-miljøer. Køkkenet på Birketoft i Aulum er holdt som centralkøkken og produktion er rykket til centralkøkkenet i Herning i overgangs-perioden frem til årets udgang. Det giver plads til, at der nu bygges om på Birketoft. I Herning produceres både til borgerne på plejecentre og borgere i eget hjem. Personalet fra Aulum har fået at vide, hvor de fremtidig skal være, og centerlederne på plejecentrene skal nu sammen med pleje- og kostfaglige medarbejdere tilrettelægge den nye hverdag med madproduktion tættere på beboerne.

Pårørende

Der er udarbejdet en Pårørendestrategi, som er tilgængelig på Herning Kommunes hjemmeside. Den blev godkendt 14. juli 2017 af Social- og Sundhedsudvalget. Ønsket er, at pårørende kan støtte deres nærtstående i et værdigt og selvstændigt liv. Målsætningerne er at styrke relationen mellem den pårørende og den nærtstående - omsorg for pårørende - at inddrage den pårørendes viden og erfaringer - og vejledning af pårørende.
I det politiske budgetforlig for 2018 indgår ønsket om en Pårørendevejleder, som professionelt skal hjælpe og støtte pårørende - og vil have særligt ansvar for, at pårørende får den bedst mulige information om muligheder og tilbud. Samtidig kan pårørende-vejlederen formidle kontakter til relevante samarbejdspartnere og være med til at sikre helhed i sagsbehandlingen. Ordningen skal evalueres efter to år og vil blive forankret i Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.
Lær at tackle hverdagen som pårørende - Komiteen for Sundhedsoplysning har i samarbejde med Københavns Kommune udviklet et pårørendekursus "Lær at tackle hverdagen som pårørende". Ved som kommune at betale et abonnement til Komiteen for Sundhedsoplysning kan kommunen udbyde kurset. Der er tale om et forløb over 7 uger á 2,5 time ugentlig, hvor undervisningen varetages af to instruktører, som selv har erfaring med at være pårørende og som har gennemført en systematisk uddannelse, der giver kompetencer til at gennemføre kurset. Forebyggelsesudvalget har bevilget abonnement, uddannelse af instruktører og tid til koordinering til 2018 og 2019.

Demens

Som eksempel på, at arbejdet med "Demensvenlig kommune" fortsætter, har vi her i efteråret arbejdet med sansestimulerende aktiviteter for demente på forskellig plejecentre. Vi har afprøvet bolde, sand, tæpper og puder med særlige overflader, værktøjskasser osv. - og drøftet og afprøvet modeller for, hvordan de sansestimulerende aktiviteter kan arbejdes ind i dagligdagen og vagterne. Samtidig har vi på bedding at afprøve noget nyt IT-system, som med lys, lyd og berøring kan stimulere erindring og i forskellig sværhedsgrad træne og vedligeholde kognitive funktioner. Det vil også være nogle enkelte plejecentre, som i første omgang skal lære at arbejde med det i hverdagen - og steder med både daghjem og plejecentre er gode at starte på for at sikre bedt mulig udnyttelse.

Hjerterehabilitering

Vi startede i Herning kommune med opgaven 1. januar 2017, fordi opgaven rykkede ud fra hospitalet til kommunerne. Vi har ansat to sygeplejersker i delestilling. De er ansat på Regionshospitalet Herning i Afdeling for Hjertesygdomme, og "købes" af os med 21 timer om ugen. Desuden to fysioterapeuter fra Genoptræningsenheden. Det foregår i Sportscenter Herning. Endvidere deltager diætist fra Sundhedsfremmeteamet i en del af undervisningen. I perioden 1.1. -

Diabetes-kursus

Vi er startet i Herning kommune med opgaven her fra efteråret 2017, fordi "diabetes-skolen" er rykket ud fra hospitalet til kommunerne fra sommeren 2017. Diabetes-kursus er for borgere der har fået diagnosen Diabetes type 2. Diabetes-kursus i kommunen gennemføres i samarbejde med en diabetes-sygeplejerske fra Regionshospitalet. Tilbuddet afvikles i Sportscenter Herning i samme lokaler som hjerte-rehabiliteringen.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Bent Seldrup, Birde H. Lindholm, Bente Dahl, Ellen Birkkjær og Angela Thygesen.

Fraværende:

Kirsten Sørensen, Margit Mølsted, Niels E. Møller og Bodil Markmøller.

Formanden:

Sidste SRV møde blev der diskuteret vedtægter / principper vedrørende senior råd i Herning kommune. Repræsenterer fra de berørte seniorråd mødtes d. 12/9 med ældrerådet, for at udarbejde fælles grundlag. Frivilligdag bliver afholdt d. 29/9. Der er udarbejdet nyt koncept i år, og det bliver afgjort d. 12/9, om ældrerådet og senior råd deltager. Formanden opfordrede alle medlemmer i SRV til at nævne de positive oplevelser, som hjemmeplejen yder borgere i forbindelse med sygdom med mere.

Herning Kommune ved Elin Mogensen, chef for sundhedsfremme, kost, træning og hjælpemidler:

Elin præsenterede sig selv og lagde ud med at fortælle om levebo-miljø på plejecentrene. Der arbejdes ud fra flere spor: det uddannelsesmæssige, hvor kostfaglig personale er på 3 dages AMU kursus på Social og sundhedsskolen, samt de bygningsmæssige ændringer. Vi fik udleveret en folder om at have tygge- og synkevanskeligheder. I folderen er det godt beskrevet, hvad man skal være opmærksom på, når borgeren har svært ved at indtage mad, og hvilke muligheder der er for at få ændret maden, så det bliver nemmere at indtage maden og undgå vægttab med mere. Folderen kan rekvireres ved kommunens ergoterapeuter. På kommunens aktivitetscentre er der travlhed, da ny sæson starter i denne måned. Et nyttiltag er faldforebyggelse. På kommunens hjemmeside kan man svare på nogle spørgsmål og se, om man er i risikogruppen for at falde. Er man det, er der et tilbud om at deltage på et faldudredningshold. Folder blev uddelt til SRV medlemmer på mødet.

Forebyggende hjemmebesøg for borgere, når man fylder 75 år - årligt når man er blevet 80 år. Et tilbud til borgere mellem 65 - 79 år, der er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Tilbuddet ligger på Herning Kommunes hjemmeside. Elin gjorde opmærksom på, at det også er relevant at seniorråd, pensionistklubber og foreninger har kendskab til tilbuddet og kan formidle det videre til borgerne. Folder blev uddelt til SRV medlemmer på mødet.

Fokus på kompetent arbejdsstyrke i fremtiden. Der er stor opmærksomhed på, at Sundheds og ældreområdet skal gøre en ekstra indsats for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden. Arbejdsstyrken bliver mindre (årgange), derfor er der fokus på forsat at uddanne fagpersonale og efteruddannelse, så man kan klare de nye udfordringer inden for området. Der var mange gode spørgsmål til Elin, og vi fik en god diskussion på mødet.

Ældrerådsvalg og seniorrådsvalg:

Der skal igen i år brevstemmes til ældreråds valget. Alle borgere over 60 år, bosiddende i Herning Kommune kan stemme. Valget er d. 9/10 - 17. Har man lyst til at stille op, kan man læse mere på Herning Kommunes hjemmeside. Der har været afholdt 4 infomøder i kommunen med få interesserede, Der skal vælges 13 nye medlemmer + 13 suppleanter.

Seniorråds valg: følgende medlemmer er på valg: Niels E. Møller, Kirsten Sørensen, Margit Mølsted og Angela Thygesen. Valget afholdes senere på året.

Nyt fra Ældrerådet:

Ældrerådet har sendt brev til byrådet vedrørende nedskæring på visse busruter i kommunen, så det kan komme med på budgetkonference, som afholdes sidst i denne måned. Ældrerådet holder møde d. 23/8. Der er international ældredag d. 2/10 kl. 13.30 på Lind plejecenter. Formand for ældrerådet, Erik Stagsted, taler, og Citrondrengen spiller.

Eventuelt:

Næste møde er fastsat til d. 2/10 - 17 på Fuglesang sø centret Fra kl. 9.30 - 11.30.

Referent: Angela Thygesen.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Kirsten Sørensen, Niels E Møller, Susanne Hansen og Ellen Birkkjær.

Fraværende:

Angela Thygesen, Bente Dahl, Bodil Markmøller, Birde H. Lindholm og Bent Seldrup.

Fælles vedtægter for de 4 seniorråd:

Ole Madsen havde fremsendt og medbragt et oplæg til vedtægter. Oplægget blev oplæst af Ellen Birkkjær. Efterfølgende blev brevets indhold gennemgået. Det medbragte brev tænkes anvendt som arbejdsredskab til et efterfølgende fællesmøde med Ældrerådet samt formændene for de 4 seniorråd i Herning, engang i september.

Nyt fra Susanne Hansen:

Herning er en Demensvenlig kommune. Herning Kommunes arbejde med demens tager sin begyndelse til efteråret 2017. Herning Kommune har søgt og blevet bevilget det søgte beløb til ældre. Pengene tænkes anvendt til "Leve Bo Miljø" på plejecenter i Herning Kommune. Arbejdet er for så vidt gået i gang, dels med opsøgning på tilbud på ombygning af eksisterende køkkener, fra små og mellemstore firmaer, således der en mulighed for de mindre firmaer at kunne være med delleverancer. Arbejdsstyrken på det nuværende storkøkken i Aulum tænkes fordelt efter behov på de ombyggede Centre. Det vurderes, at maden ikke bliver dyrere end på Plejecentret Vesterled i Herning.

Nyt tilbud til ældre: Der oprettes flere Faldforebyggelseshold.

Klippekort: Klippekort træder i kraft til ældre. Ældre over 75 år får tilbud fra kommunen om eventuel nødvendig hjælp Ældre over 65 år der er i risikogruppen, "Værdig trængende" kan henvende sig til Kommunen Hjemmehjælpen har Focus på at gøre maden til "Dagens Højdepunkt".

Nyt fra Ældrerådet:

Valgdatoen fastlægges i løbet af efteråret 2017. *
Emner: Et fællesmøde inden valget foreslået.

Nyt fra formanden:

Næste møde: Den 14-08-2017 på Fuglsangsø Centeret kl. 9.00 til 11.00.

Eventuelt:

På valg til Seniorråd Vest:
Kirsten Sørensen - der ikke ønsker genvalg.
Niels Møller - der ikke ønsker genvalg.

Referent: Niels Møller.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Niels E. Møller, Bent Seldrup, Birde H. lindholm, Bente Dahl, Kirsten Sørensen, Susanne Hansen (sundhed og ældre), Bodil Markmøller, Ellen Birkkjær og Angela Thygesen.

Ole Arndal, forstander på Center for kommunikation:

CFK - et kommunalt tilbud til personer med kommunikationshandicap (høre, syn, tale, hjerneskade og handicap teknologi) 47 ansatte deriblandt speciallærere, ergoterapeuter, optikere, psykolog, audiologiassistenter med flere. Der er et buget på ca. 25 millioner kroner årligt. Ole Arndal fortalte om de daglige udfordrende opgaver og inddeling af de mange arbejdsteam, som var nødvendige for, at de kunne yde den service, de skulle udføre. Målgruppen af borgere er blandt andet personer, der er ramt af afasi, dysartri, stemmevanskeligheder, stammen, udredning af ordblinde, programmerede lidelser, ALS, HC, Parkinson, Sclerose, Hjernetumorer. I konkrete sager tilbydes der løbende rådgivning og vejledning til nærmeste pårørende. Der afholdes kurser, hvor pårørende kan mødes i et forløb på 7 gange a 2,5 timer varighed, så man kan støtte op omkring den ramte person. Der er stor udvikling inden for handicap teknologi, der kan gøre hverdagen nemmere for den enkelte borger. Et godt indlæg som gav SRV en stor indsigt i, hvilke muligheder der er for borgere med ovennævnte handicaps.

Få mere info om tilbuddene.

Nyt fra Susanne Hansen:

Der er bevilget klippekort til plejecenter beboer en halv time om ugen med afsæt i den enkelte borgers ønsker. Der bliver fremover tilsyn i hjemmeplejen - tilsyn på sundhedsydelser for eksempel kunne det være medicin området - kommunikation læge - klient.
Leve bo miljø på plejecentre med opstart i 2017 har resulteret i, at man har indgået en demensalliance med forskellige organisationer for at udarbejde et fælles afsæt for Herning kommune. Der er pt. 12 ansøgninger, og der er bevilget cirka 8 millioner kroner til formålet.

Nyt fra Ældrerådet:

Der bliver installeret elektronisk nøgleboks til alle de beboer, der får besøg af hjemmeplejen. Cirka 1500 hjem.
Der kommer flere toiletter i Natur Center Herning, i Løvbakkerne.
Sundhed og ældre får overført ikke brugte midler fra 2016 - cirka 5 millioner kroner - til 2017.
Ældrerådet har sendt ansøgning vedrørende buskort til ældre i Herning kommune. Pris 400 kroner årligt. - da Herning byråd afholder budget seminar d. 24. april. Håber på en positivt svar.
Herning byråd afviste at valg til ældrerådet kunne afvikles sammen med byrådsvalget. Der bliver brevstemt som tidligere.
Herning Frivillig Center har et ønske om at ændre på frivilligdagen i august. Vi hører nærmere til næste SRV møde.
Ældredagen i 2017 er fastsat til d. 2/10 - program udsendes senere. Det afholdes på Lind aktivitetscenter.
Søndagscafeer er ved at blive en realitet i mange af kommunens byer.

Læs hvor de holdes på www.aeldre.herning.dk.

Nyt fra formanden:

Seniorrådet mødes 2 gange årligt med ældrerådet for at vidensdele interesser med mere. Der er et behov for at synliggøre seniorrådene i kommunen - men hvordan? Der mangler vedtægter for seniorrådene - gerne fælles vedtægter. Forslag at seniorråd vest holder arbejdsmøde d. 6/6 - fra kl. 13-15 Fuglsang sø Centret.

Eventuelt:

Intet.

Referent: Angela Thygesen.


Sted: Fuglesang sø Centret, 7400 Herning.

Deltagere:

Ole Madsen, Leo Mouritsen, Bodil Kaptain, Niels E. Møller, Bent Seldrup, Birde H. Lindholm, Bodil Markmøller, Ellen Birkkjær og Angela Thygesen.

Fraværende:

Bente Dahl, Kirsten Sørensen, Margit Mølsted, Susanne Hansen (Sundhed og Ældre).

Formanden:

Pjece fra Region Midt rundsendt pr. mail til orientering. Udvalget havde nogle kommenterer til ovennævnte vedr. eget medicin ved indlæggelse: At man bør oplyse eget forbrug at kosttilskud, naturmedicin, alternative behandlinger. Husk at medbringe alt så sygehuset kan få de oplysninger som er vigtige af hensyn til borgerens videre behandling. Ældreråd og kommunens senior råd samlet til fællesmøde i januar 2017. Referat fra mødet er på Herning Kommunes hjemmeside og er også rundsendt til alle Senior rådsmedlemmer. Der var en god dialog på mødet og et af emnerne var bl.a. hvilken funktion har senior rådet i nærmiljøet. Der vil blive udarbejdet en fælles folder for alle 4 råd - der ønskes større synlighed af rådet i de 4 nærmiljøer. Synlighed kunne bl.a. være at folder /referater på fladskærm på lokale pleje og aktivitetscentre. Ældreråd og senior råd mødes 2 x årligt.

Emner til møder i 2017:

Følgende forslag fremkom på mødet:

 • Demensvejleder Hanne Helms, der vil fortælle om demens og hvilke hjælpemidler der findes.
 • Ole Arndahl fra Kommunikations Center i Herning vil fortælle om Høreapparater, tilskud m.m.
 • Valg til senior råd i 2017.

Nyt fra Ældrerådet:

Folder vedr. pårørende strategi er udfærdiget. Læs mere på H.K. hjemmeside. Pga af for mange konkurser har H. K. skærpet kontrakter vedr. frit valg området inden for ældre området. Firmaer skal stille med en garanti på 25.000 kr. og skal ansætte uddannet personale. I 2016 var der 505 borgere der benyttede sig af privat leverandør. Der har været afholdt tema dag i ældreplejen. Der er d. 21/11-17 valg til ældreråd og senior råd sammen med det kommunale valg. Kommunen ønsker at det skal forgå elektronisk på stemmestedet af hensyn til økonomien. Læserbrev vedr. leve bo miljøer har været i områdets aviser. Der er søgt penge, men H.K. har endnu ikke hørt om de får de mange millioner til at søsætte projektet. Mange medlemmer af det nuværende ældreråd forlader rådet og i den forbindelse vil der være mulighed for at stille op hvis det har interesse.

Demensvejleder Hanne Helms:

Oplæg om de forskellige demens former og hvilke hjælpemidler der findes.

Ovennævnte hjemmeside beskriver det meget godt.

Derudover er der på Herning Kommunes hjemmeside en beskrivelse om demens teamets tilbud til borgere i Herning kommune.

Se mere info om kommunens demensteam.

Eventuelt:

Søndags cafe: der er afholdt 3 lokale møder i Herning Kommune, med god tilslutning. Der er afsat penge til 15 nye søndags cafeer. Senior råd øst starter op i Nørregade 30, Herning. Vesterled mangler frivillige. Fuglesang sø åbner cafe. Næste møde d. 3. april Sted: udsendes med næste dagsorden.

Se et kort over kommunens søndagscafeer.

Referent: Angela Thygesen


Kontaktinfo

Formand for Vest
Ellen Birkkjær
Tranekærvej 106
7400 Herning

Tlf:. 20478433
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail