Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 20. januar 2020

Deltagere

Gitte Henriksen, Marte Meo supervisor ved Demensteamet Herning kommune.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Lisbeth Hansen, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud fra Steen Nygaard og Niels Hedegaard.

Mødet blev holdt på Fuglsang sø centeret i Herning.

Referat

1. Velkomst og godkendelse af referat

Godkendt. Godt Nytår.

2. Orientering om Marte Meo Metoden v/ Gitte Henriksen

Her følger et kort resumè af en rigtig interessant orientering om Marte Meo:

Marte Meo betyder "ved egen kraft" og er udviklet af hollænderen Maria Aarts. Metoden er kendt i Danmark siden 1994 og den anvendes i familier, i dagplejen, daginstitutioner, døgninstitutioner, specialinstitutioner, inden for psykiatrien, plejehjem og skoler og er også brugbar til plejepersonale, par terapi, ja i alle situationer hvor mennesker indgår i et samspil med hinanden.

Marte Meo metoden er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I Marte Meo tager man udgangspunkt i hvad man gør godt - der er fokus på muligheder frem for begrænsninger.

Marte Meo metoden er en meget konkret og løsningsorienteret metode, hvor vejledningen/ rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne. Via udvalgte videoklip får man konkrete handleanvisninger, som kan forbedre samspillet og støtte udviklingen.

Videooptagelse og analyse af samspil i almindelige dagligdags situationer gør det muligt at få øje på den ældres ressourcer og herfra arbejde mod hensigtsmæssig udvikling og samspil.

Metoden er et redskab til at få øje på:
- Hvad den ældre allerede mestrer, og hvad han/hun har brug for hjælp til.
- Hvad den voksne/hjælperen allerede gør, som er udviklingsstøttende for den ældre.
- Hvad den voksne/hjælperen har brug for at gøre mere af, eller gøre på en bestemt måde for at hjælpe den ældre videre i sin udvikling.

Via Marte Meo metoden er det blandt andet muligt at støtte op om selvværd - herunder selvfølelse og selvtillid - sociale kompetencer, empati, koncentration, vitalitet, sprog og impulsstyring.

Og så skal vi huske STEMNINGER SMITTER MERE END FORKØLELSE!


3. Nyt fra Ældrerådet

v/ Jens Henry og Mads.

Der er lavet en balanceplan inden for sygeplejen. Sygeplejens økonomi er ude af balance, hvilket er en stor udfordring. Der afventes at komme en ny sundhedsreform, idet der efterhånden er flyttet al for mange opgaver fra sygehusene og ud i det kommunale pleje.
Kommunen har et par akutte, små klinikker, der kan hjælpe de ældre lidt. Det har vist sig, at behovet er noget større. Vi ønsker flere klinikker.

Bredgade vest er i gang med en renovering, som forventes færdiggjort til 1. okt. 2020.

Temadag i Tinghallen i Viborg 3. marts kl. 9.00 -15.30 Tilmelding.

Beskæftigelsesudvalget har fået penge.

I forbindelse med indlæggelse på sygehuset får patienten udleveret en pjece: Kom godt hjem.
Møde i Aulum 6. februar.

4. Nyt fra Seniorrådet

Der har været afholdt informations- og valgmøde rundt i kommunen. Resultat. Ingen tilgang.
Konstituering i vores bestyrelse: genvalg.

23. marts fællesmøde for alle seniorråd.

Henning Poulsen indhenter tilbud fra Det danske Madhus til næste møde.

5. Næste møde

Næste møde 27. maj kl. 9.00 Skarrild Kulturhus.

Referent: Klara