Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 27. august 2019

Mødet blev afholdt på Aktivitetscenteret i Lind

Deltagere:

Deltagere fra Herning kommune: Elin Mogensen.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen.
Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud fra Lisbeth Hansen, Niels Hedegaard og Mads Videbæk.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Gitte Henriksen var optaget. Vi har fået Elin Mogensen med i dag. Godkendt.

2. Lind Plejecenter

Centerleder Gundi Halfmann vil fortælle om, hvad Eden Plejecenter står for.
Det er en selvstændig dansk virksomhed. Her er konstant fokus på, at livet skal være værd at leve for alle, der har behov for støtte, omsorg og pleje - uanset alder, bolig og handicap. Der er tid til faglighed, hvor der arbejdes med varme og kolde punkter. Varme punkter er gode ting. Kolde punkter er ting, der kan forbedres.
Vi var på gåtur gennem afdelingen og udenfor i haven med dufte og smag.

3. Orientering fra Herning kommune

v/ Elin Mogensen.

Bonusvenner til mennesker med demenssygdom

Ældresagen er i 2019 i samarbejde med Sundhed og Ældre involveret i et projekt, hvor vi ønsker at rekruttere frivillige bonusvenner, som undervises i demenssygdom og får mulighed for at være med i et daghjem, så de kan opleve sig godt klædt på til at møde ind i et hjem for at være sammen med en borger, som har demenssygdom. Bonusvennerne får også mulighed for at mødes med hinanden i et netværk. Der er plads til flere frivillige - aktuelt er der 4 aktive bonusvenner, så der gøres en særlig indsats for at informere ud for at nå flere. Der har været en fin omtale i Herning Folkeblad 3. juli, ÆldreSagen holder informationsmøde 2. sept., hvor der fortælles om gode oplevelser fra både borger med demenssygdom, pårørende og bonusvenner. Projektleder er demenskonsulent Anni Rønnow. Spred gerne det gode budskab!

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene har alle haft 1. tilmeldingsdag på holdene den 22. august 2019. Man tilmelder sig via Conventus (samme system som gymnastik og idrætsforeninger anvender) - eller man møder op på et aktivitetscenter og får hjælp til tilmeldingen. Aktivitetscentrene arbejder på hver sin måde med at udvikle og udbrede aktiviteter af forskellig art. "Frivillig bygger bro" er en indsats, hvor de enkelte centerråd arbejder med, hvordan indsatserne kan blive synlige i lokalområderne og hvordan man får rakt ud til nye brugere - og forsøger at opspore, om nogen sidder alene og har brug for fællesskab. I slutningen af oktober samles alle centerråd på tværs af hele kommunen og udvikler erfaringer og inspirerer hinanden.
Der arbejdes også på, hvordan man på aktivitetscentrene kan følge med tiden og blive mere kontantløs - der opleves øget efterspørgsel på mobilepay og dankort-løsninger - både i den daglige drift og ved arrangementer.

IT-systemer

Den daglige pleje og omsorg til ældre understøttes i stadigt højere grad af IT-systemer, som kører på de samme mobile enheder som tablets og smartphones. Alle systemerne er afhængige af mobilt netværk. IT-systemerne har til hensigt at styrke den borgeroplevede kvalitet, men når netdækningen eller systemerne er nede, har det en stor indvirkning på den daglige drift og dermed også for leveringen af indsatserne til borgerne. Sundhed og Ældre har fortløbende fokus på at holde leverandørerne af de mange systemer op på væsentligheden af driftsstabilitet. Sundhed og Ældre arbejder desuden fortløbende på at sikre et beredskab, der understøtter, at indsatserne til borgeren kan leveres i det nødvendige omfang - også under systemnedbrud.

Besøg fra Norge - Flekkefjord kommune

En gruppe nordmænd besøger Sundhed og Ældre i Herning Kommune - den 30. oktober 2019 for at høre om hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre, daghjem, plejecentre, hjælpemidler osv.

Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddeldepotet er udfordret i den daglige drift af de bygningsmæssige rammer, som ikke er velegnede til depotdrift. Depotet oplever også kapacitetsmæssige udfordringer, da der ses en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver. Det er vurderingen, at det nuværende hjælpemiddeldepot ikke kan ud- eller ombygges, så det er velegnet til depotdrift. Der arbejdes med at finde en brugbar løsning.

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:
• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.
• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Vaccination 2019

Den årlige influenza-vaccination rundt på kommunens aktivitetscentrene er rykket til november måned. Der gøres en ihærdig indsats fra Danske Lægers Vaccinations Service for at få danskerne til at lade sig vaccinere og nedbringe sygdomsrisiko i den kommende vinter.

Marte Meo

Superviser: video-optagelser, der viser medarbejderne, hvad der fungerer og , hvad der ikke fungerer. God læring.

4. Nyt fra Ældrerådet

v/ Jens Henry Jensen

De sidste informationer angående det ny aktivitetscenter ved Munkgård, Snejbjerg, eller flere etager inde i byen. Fordele og ulemper.
Frivillig fredag på Tinghuspladsen, med mange repræsentanter fra os.
De ny busruter er i gang.

5. Nyt fra Seniorrådet

v/ Henning Poulsen

Pjecer er udlagt som aftalt. Eventuelt suppleret.
Seniorrådet vil gerne give de forskellige byer information om vores tilstedeværelse.
I Snejbjerg, Lind og Kibæk kan vi bede om ordet ved et andet møde for samme målgruppe.
I Arnborg og Fasterholt kan vi gøre ligeså eller selv istandsætte en lille møde-aften, hvor vi kan informere lidt og høre, hvad der rører sig. Evt. med kaffe og kage.

6. Eventuelt

Herunder fastsættelse af næste mødested den 19.11.2019.
Her kommer Gitte Rasmussen fra Herning kommune.
Rosenlund Centeret, Sydgaden 8, Snejbjerg

Ref.: Klara