Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 21. maj 2019

Referat

Deltagere

Deltagere fra Herning Kommune: Gitte Rasmussen.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Klara Søndergaard.
Afbud fra Lisbeth Hansen, Poul Kæseler og Niels Hedegaard.

Mødet blev afholdt på Skarrild Kulturcenter.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/Gitte Rasmussen, Chef for plejecentrene.

 • Sundhed og Ældre har fået ny chef
  Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

 • Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden certificeret. Vi aftaler at seniorråd Syd skal lægge et møde på Lind plejecenter og høre om, hvad et Eden plejecenter står for. Centerleder Gundi Halfmann vil gerne komme og holde et lille oplæg eller Lind plejecenter kan besøges.
 • Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver, at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis. Der aftales at Gitte Henriksen der er Marte Meo superviser, skal inviteres med til et seniorrådsmøde og fortælle om Marte Meo tilgangen. Gitte har mail: gitte.henriksen@herning.dk
 • Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt
  Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
  Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
  Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
 • Udvidelse af Rehabiliteringscenter
  Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen".
 • Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode
  Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.
 • Center for Kommunikation
  På Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.
 • Ny tværfaglig palliativ indsats
  Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.


3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry og Mads gav en bred orientering om, hvad de arbejder med for tiden i Ældrerådet.
En gang årligt afholdes der revision i Sundhed og Ældre. Dette er et nyttigt redskab i forbindelse med oplysninger til "brugerne" og et godt arbejdsredskab for kommunen.

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde for Ældrerådet på Nyborg Strand den 29. april, hvor Mads og Jens Henry også deltog. Et meget givtigt møde.
Mogens Rasmussen fra Middelfart blev valgt som formand.

Hvor skal Herning placere et stort nyt plejecenter til 90 borgere? Det arbejdes der meget og hurtigt med for tiden på møder og i medierne.
Snejbjerg SØ, Snejbjerg NV, Hammerum eller Tjørring? Hvor skal der bygges til? Ja, der er mange spørgsmål.

4. Nyt fra Seniorrådet

Der er nu udgivet 200 pjecer Seniorråd syd Herning Kommune.
Vi har aftalt en fordeling og uddeling af pjecerne, som deles ud nu. Måske skal der trykkes flere.

5. Evt. Fastsættelse af næste mødested

Næste møde 27. august kl. 9.00 Aktivitetscenteret i Lind.
Gitte Henriksen vil fortælle om dements i 30 minutter.

Ref. Klara Søndergaard