Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 15. januar 2019

Møde afholdt på Friplejehjem Højbo, Arnborg

Deltagere

Deltager fra Herning Kommune: Jane Andersen, chef for hjemmeplejen.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud: Lisbeth Hansen og Niels Hedegaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat.

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Jane Andersen, chef for hjemmeplejen.

Jane Andersen præsenterede sig selv og fortalte godt om arbejdet i Hjemmeplejen.
Vi fik en fin forståelse af, hvad der er sygepleje og servicepleje.

Forebyggende hjemmebesøg har nu gennemført en projektperiode med at finde vej til målgrup-pen 65+ i særlig risiko. Sagen bringes ind for Forebyggelsesudvalget på næste møde. Især systematisk henvendelse til borgere der har mistet en ægtefælle/samlever - eller hvor en ægtefæl-le/samlever er flyttet på plejecenter er blevet en målgruppe, hvor besøgene opleves meget relevante.

Deltids-/fuldtidsbeskæftigelse

Kommunens HR-afdeling har undersøgt, hvor mange medarbejdere, der er tilfredse med deres ugentlige arbejdstimer og hvor mange, der gerne ville have flere/ færre timer. Målet er at få et billede af, om mange gerne vil op i tid, og drøfte hvordan vi vil kun-ne imødekomme det i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft især på social- og sundhedsområdet. Overordnet set peger undersøgelsen på, at ca. hver tredje er interesseret i at komme op i tid.
Alle ledere er blevet præsenteret for resultaterne fra egen afdeling og skal nu i samarbejdsudvalg drøfte barrierer i forhold til højere timetal, samt hvordan disse barrierer kan bearbejdes.

CURA - det nye omsorgssystem. Det nye omsorgssystem fungerer efter hensigten, men der er rigtig meget at lære. Det kræver forståelse og overbærenhed indbyrdes og på tværs af afdelinger. Alle er indforstået med, at vi bygger vejen mens vi går den. Men det er en stor opgave og vi ved, at hele 2019 vil gå med at blive fortrolig med den nye dokumentation og nye arbejdsgange.

Hjælpemiddelområdet udviste i 2017 et samlet merforbrug. Forventet regnskab pr. 1. august 2018 viser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2018. Der ses en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:
• Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information
• Udvikling af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter
• En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre.
• En ny sundhedsprofil, hvor en større andel af borgerne har multisygdom (flere kroniske sygdomme), og hvor en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
• En øget grad af selvhjulpenhed - for nogle netop ved brug af flere hjælpemidler.
• Øget fokus på arbejdsmiljøet for at mindske nedslidning, sygefravær, understøtte rekrutte-ring af personale til plejen samt at understøtte, at plejepersonalet skal blive på arbejds-markedet i flere år end tidligere.

Salg af tilkøbsydelser
Vi har fra hjemmeplejen solgt flere rengøringsydelser som tilkøb, og oplever det fungerer godt at man får den vanlige hjælper/ assistent til at udføre ekstra rengøring, sylte/ bage eller lign. ting.

Hjemmeside for den kommunale hjemmepleje
Hjemmeplejen arbejder på at få sin egen hjemmeside, for at sikre bedre information omkring den kommunale hjemmepleje - både for borgere, pårørende samt kommende kollegaer. Når den er oppe og køre vil vi meget gerne have feedback på hjemmesiden - kontakt gerne Jane Andersen med kommentarer.
Se Hjemmeplejen på vores hjemmeside - forventes at komme op i januar 2019 - ellers kan i også følge Hjemmeplejen på Instagram; https://www.instagram.com/fagligehaender/

En værdig død
På Finansloven for 2018 er der afsat et årligt beløb på 60 mio. kr. til kommunerne til indsatser, der kan understøtte en værdig død i eget hjem - herunder i plejeboliger.
Herning Kommune får herefter tildelt 906.000 kr. årligt via bloktilskuddet fra 2018 og frem til ind-satser, der kan fremme en værdig død.
Med afsæt i de eksisterende indsatser ønsker Sundhed og Ældre at udvikle de eksisterende og eventuelt etablere nye indsatser og samarbejdsformer med henblik på at understøtte, at borgere, som ønsker at dø i eget hjem, oplever en værdig død - herunder med inddragelse af pårørende og frivillige organisationer eks. Røde Kors/Vågetjenesten.

3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry Jensen berettede om deres arbejde.
Ændring af busruterne og konsekvenserne heraf.
Ældrerådsvalget kan kommer til at forgå digitalt fremover?
Video-kommunikation ud til borgerne/brugerne. Det er sat i gang i Herning nord.
Det skal give mere tryghed, reducerede ventetider osv.
Søndagscafeer er gode. Der må gerne komme flere.

4. Nyt fra Seniorrådet v/ Henning Poulsen

Lind Plejecenter er et åbent plejecenter, der samarbejder med foreninger, skolen, børnehaver o.lign. Det giver stor gensidig forståelse og glæde.
Alle os i bestyrelsen er blevet fotograferet til pjecen.
Vi mailer frem og tilbage om pjecens formulering, indtil det er allerbedst. Deadline 4. marts.
Hvilke aktiviteter er godt i gang? Hvilke ønskes ? Kom med forslag.
Nye aktiviteter: samarbejde om at hjælpe borgerne i småbyerne med læge- og tandlægebesøg
og oplevelser.

5. Evt.

Dorthe, lederen af Friplejehjemmet Højbo, gav os en information om forskellen mellem et friplejehjem og kommunalt. Det ville vi gerne høre.

Næste møde 21. maj -19 kl. 9.00
Skarrild Kulturcenter, Folkestuen, Skolevej 6.

ref.: Klara Søndergaard