Seniorråd Syd

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Syd. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement. 

Seniorråd Syd - medlemmer
Foto Navn og adresse Email
 Henning Sallina Pedersen

Formand

Henning S. Poulsen
Snejbjerg 
Tlf.: 97161399 

Henningspoulsen@mail.dk
 Lisbeth Hansen

Næstformand

Lisbeth Hansen
Kibæk
Mobil: 60954134

Lisbeth-hansen@mail.tele.dk
 Seniorraad Syd Klara Soendergaard

Sekretær

Klara Søndergaard
Arnborg
Mobil: 60732656

Klara.soendergaard@gmail.com
 Steen Nygaard Seniorraad

Steen Nygaard
Snejbjerg

Tlf. og mobil: 97161874 og 30208719

Snygaard68@gmail.com
 Poul Kaeseler

Poul Kæseler
Skarrild
Tlf. og mobil: 86813910 og 20320868

pdkaeseler@mail.dk
 Vagn Mikkelsen

Vagn Mikkelsen

Lind
Mobil: 23936203

vagnnm@hotmail.com
 Portaet 4281

Repr. fra Ældrerådet

Niels Hedegaard
Tlf.: 97124832

krogen5@email.dk
 Portaet 4291

Repr. fra Ældrerådet

Mads Videbæk 

Snejbjerg 

lisbyvidebaek@hotmail.com
 Portaet 4315

Repr. fra Ældrerådet

Jens Henry Jensen 

Hammerum 
Mobil: 21748551 

Jenshenryjensen215@gmail.com
 foto er på vej

Repræsentant fra Herning Kommune

Chef for Sygepleje
Gitte Nørgaard
Mobil: 21341699

Gitte.noergaard@herning.dk


Mødet blev afholdt på Rosenlund Aktivitetshus i Snejbjerg.

Deltagere

Deltagere fra Herning kommune: Gitte Nørgaard chef for Sygepleje, Sundhed og Ældre.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Niels Hedegaard.
Seniorråd Syd: Henning Poulsen, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler, Steen Nygaard og Klara Søndergaard.
Afbud fra Lisbeth Hansen og Mads Videbæk.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

2. Orientering fra Herning kommune v/ Gitte Nørgaard

Øget pres på Sygepleje Området

Der kommer hele tiden mange opgaver til sygepleje området både fra egen læge og fra hospitalet, hvor indlæggelser er kortere og mange opgaver løses ambulant. Det medfører vi har øget fokus på at få borgere til at møde i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. Det går rigtigt godt. Mange synes det er dejligt at gå i klinik, når det passer den enkelte borger og ikke sidde hjemme og vente på sygeplejersken kommer. Derved løser vi flere sygeplejeopgaver og anvender mindre tid på vejen. Vi har stor fokus på at lære borgeren op og derved få afsluttet ydelserne, når det er muligt.
De borgere som ikke kan komme i sygeplejeklinik og som har brug for sygepleje i eget hjem får det på vanligt vis.

Udvidelse på Rehabiliteringscenteret

I august åbnede vi 10 nye pladser i den nye tilbygning på Rehabiliteringscenteret. Det er især til borger med neurologiske udfordringer. Vi har ansat nye medarbejdere inden for dette speciale og arbejder på kompetenceudvikling for øvrige medarbejdere.

Den gode smag

Den gode smag var i fokus til et kostfagligt møde den 1. oktober for alle kostfaglige medarbejdere tilknyttet Sundhed og Ældre. Dvs. fra Dit Lokale Køkken, fra alle kommunens plejecentre, de tre plejecentre drevet af Danske Diakonhjem, Rehabiliteringscentet og Bytoften. Professor ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Ole G. Mouritsen, som også er centerleder i "Smag for livet", formidlede viden om mad og smag, umami, mundfølelse og gav både smagsprøver og gode tips til arbejdet i køkkenerne.

3. Nyt fra Ældrerådet v/ Jens Henry Jensen

De har deltaget i et fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget.
Man har drøftet plejehjememnet specielt udbygningen af plejehjem i kommunen. Plejeboligplan: Der skal skaffes 200 plejeboliger i nær fremtid. Det kræver en visitation om en borger kan bo i plejebolig eller på plejecenter.
Et nyt projekt Generationernes Hus, der er for alle aldre, indeholdende: ungdoms-, senior-, ældre- og familieboliger. Placeringen er et sted i byen.
Der blev drøftet et privat plejecenter i Gødstrup.
Klippekort fungerer godt. Flextaxa er dyrt i Herning kommune. 14 kr. pr. km.

4. Nyt fra Seniorråd Syd v/ Henning Poulsen

Information om valget, der allerede er i gang. Annonce kom ud. Pjecer er fremskaffet og uddelt efter behov. Vi håber, at det bliver et bedre valg end sidste år.

Mødedatoer for næste år

 • den 22. januar 2020 kl. 9.00 på Fuglesang sø Centeret (gerne Gitte Rasmussen med Marte Meo video).
 • den 27. maj 2020 kl. 9.00 på Rehabiliseringen evt.
 • den 26. august 2020 kl. 9.00
 • den 18. november 2020 kl. 9.00.

Julefrokost 12.december kl. 10.00 Skarrild Kulturcenter, Skolevejen 6.
Man skal tilmelde sig til Poul Kæseler mobil 20320868

Ref.: Klara


Mødet blev afholdt på Aktivitetscenteret i Lind

Deltagere:

Deltagere fra Herning kommune: Elin Mogensen.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen.
Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud fra Lisbeth Hansen, Niels Hedegaard og Mads Videbæk.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Gitte Henriksen var optaget. Vi har fået Elin Mogensen med i dag. Godkendt.

2. Lind Plejecenter

Centerleder Gundi Halfmann vil fortælle om, hvad Eden Plejecenter står for.
Det er en selvstændig dansk virksomhed. Her er konstant fokus på, at livet skal være værd at leve for alle, der har behov for støtte, omsorg og pleje - uanset alder, bolig og handicap. Der er tid til faglighed, hvor der arbejdes med varme og kolde punkter. Varme punkter er gode ting. Kolde punkter er ting, der kan forbedres.
Vi var på gåtur gennem afdelingen og udenfor i haven med dufte og smag.

3. Orientering fra Herning kommune

v/ Elin Mogensen.

Bonusvenner til mennesker med demenssygdom

Ældresagen er i 2019 i samarbejde med Sundhed og Ældre involveret i et projekt, hvor vi ønsker at rekruttere frivillige bonusvenner, som undervises i demenssygdom og får mulighed for at være med i et daghjem, så de kan opleve sig godt klædt på til at møde ind i et hjem for at være sammen med en borger, som har demenssygdom. Bonusvennerne får også mulighed for at mødes med hinanden i et netværk. Der er plads til flere frivillige - aktuelt er der 4 aktive bonusvenner, så der gøres en særlig indsats for at informere ud for at nå flere. Der har været en fin omtale i Herning Folkeblad 3. juli, ÆldreSagen holder informationsmøde 2. sept., hvor der fortælles om gode oplevelser fra både borger med demenssygdom, pårørende og bonusvenner. Projektleder er demenskonsulent Anni Rønnow. Spred gerne det gode budskab!

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene har alle haft 1. tilmeldingsdag på holdene den 22. august 2019. Man tilmelder sig via Conventus (samme system som gymnastik og idrætsforeninger anvender) - eller man møder op på et aktivitetscenter og får hjælp til tilmeldingen. Aktivitetscentrene arbejder på hver sin måde med at udvikle og udbrede aktiviteter af forskellig art. "Frivillig bygger bro" er en indsats, hvor de enkelte centerråd arbejder med, hvordan indsatserne kan blive synlige i lokalområderne og hvordan man får rakt ud til nye brugere - og forsøger at opspore, om nogen sidder alene og har brug for fællesskab. I slutningen af oktober samles alle centerråd på tværs af hele kommunen og udvikler erfaringer og inspirerer hinanden.
Der arbejdes også på, hvordan man på aktivitetscentrene kan følge med tiden og blive mere kontantløs - der opleves øget efterspørgsel på mobilepay og dankort-løsninger - både i den daglige drift og ved arrangementer.

IT-systemer

Den daglige pleje og omsorg til ældre understøttes i stadigt højere grad af IT-systemer, som kører på de samme mobile enheder som tablets og smartphones. Alle systemerne er afhængige af mobilt netværk. IT-systemerne har til hensigt at styrke den borgeroplevede kvalitet, men når netdækningen eller systemerne er nede, har det en stor indvirkning på den daglige drift og dermed også for leveringen af indsatserne til borgerne. Sundhed og Ældre har fortløbende fokus på at holde leverandørerne af de mange systemer op på væsentligheden af driftsstabilitet. Sundhed og Ældre arbejder desuden fortløbende på at sikre et beredskab, der understøtter, at indsatserne til borgeren kan leveres i det nødvendige omfang - også under systemnedbrud.

Besøg fra Norge - Flekkefjord kommune

En gruppe nordmænd besøger Sundhed og Ældre i Herning Kommune - den 30. oktober 2019 for at høre om hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre, daghjem, plejecentre, hjælpemidler osv.

Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddeldepotet er udfordret i den daglige drift af de bygningsmæssige rammer, som ikke er velegnede til depotdrift. Depotet oplever også kapacitetsmæssige udfordringer, da der ses en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver. Det er vurderingen, at det nuværende hjælpemiddeldepot ikke kan ud- eller ombygges, så det er velegnet til depotdrift. Der arbejdes med at finde en brugbar løsning.

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:
• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.
• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Vaccination 2019

Den årlige influenza-vaccination rundt på kommunens aktivitetscentrene er rykket til november måned. Der gøres en ihærdig indsats fra Danske Lægers Vaccinations Service for at få danskerne til at lade sig vaccinere og nedbringe sygdomsrisiko i den kommende vinter.

Marte Meo

Superviser: video-optagelser, der viser medarbejderne, hvad der fungerer og , hvad der ikke fungerer. God læring.

4. Nyt fra Ældrerådet

v/ Jens Henry Jensen

De sidste informationer angående det ny aktivitetscenter ved Munkgård, Snejbjerg, eller flere etager inde i byen. Fordele og ulemper.
Frivillig fredag på Tinghuspladsen, med mange repræsentanter fra os.
De ny busruter er i gang.

5. Nyt fra Seniorrådet

v/ Henning Poulsen

Pjecer er udlagt som aftalt. Eventuelt suppleret.
Seniorrådet vil gerne give de forskellige byer information om vores tilstedeværelse.
I Snejbjerg, Lind og Kibæk kan vi bede om ordet ved et andet møde for samme målgruppe.
I Arnborg og Fasterholt kan vi gøre ligeså eller selv istandsætte en lille møde-aften, hvor vi kan informere lidt og høre, hvad der rører sig. Evt. med kaffe og kage.

6. Eventuelt

Herunder fastsættelse af næste mødested den 19.11.2019.
Her kommer Gitte Rasmussen fra Herning kommune.
Rosenlund Centeret, Sydgaden 8, Snejbjerg

Ref.: Klara


Referat

Deltagere

Deltagere fra Herning Kommune: Gitte Rasmussen.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Klara Søndergaard.
Afbud fra Lisbeth Hansen, Poul Kæseler og Niels Hedegaard.

Mødet blev afholdt på Skarrild Kulturcenter.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/Gitte Rasmussen, Chef for plejecentrene.

 • Sundhed og Ældre har fået ny chef
  Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

 • Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden certificeret. Vi aftaler at seniorråd Syd skal lægge et møde på Lind plejecenter og høre om, hvad et Eden plejecenter står for. Centerleder Gundi Halfmann vil gerne komme og holde et lille oplæg eller Lind plejecenter kan besøges.
 • Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver, at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis. Der aftales at Gitte Henriksen der er Marte Meo superviser, skal inviteres med til et seniorrådsmøde og fortælle om Marte Meo tilgangen. Gitte har mail: gitte.henriksen@herning.dk
 • Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt
  Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
  Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
  Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.
 • Udvidelse af Rehabiliteringscenter
  Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen".
 • Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode
  Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.
 • Center for Kommunikation
  På Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.
 • Ny tværfaglig palliativ indsats
  Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.


3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry og Mads gav en bred orientering om, hvad de arbejder med for tiden i Ældrerådet.
En gang årligt afholdes der revision i Sundhed og Ældre. Dette er et nyttigt redskab i forbindelse med oplysninger til "brugerne" og et godt arbejdsredskab for kommunen.

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde for Ældrerådet på Nyborg Strand den 29. april, hvor Mads og Jens Henry også deltog. Et meget givtigt møde.
Mogens Rasmussen fra Middelfart blev valgt som formand.

Hvor skal Herning placere et stort nyt plejecenter til 90 borgere? Det arbejdes der meget og hurtigt med for tiden på møder og i medierne.
Snejbjerg SØ, Snejbjerg NV, Hammerum eller Tjørring? Hvor skal der bygges til? Ja, der er mange spørgsmål.

4. Nyt fra Seniorrådet

Der er nu udgivet 200 pjecer Seniorråd syd Herning Kommune.
Vi har aftalt en fordeling og uddeling af pjecerne, som deles ud nu. Måske skal der trykkes flere.

5. Evt. Fastsættelse af næste mødested

Næste møde 27. august kl. 9.00 Aktivitetscenteret i Lind.
Gitte Henriksen vil fortælle om dements i 30 minutter.

Ref. Klara Søndergaard


Møde afholdt på Friplejehjem Højbo, Arnborg

Deltagere

Deltager fra Herning Kommune: Jane Andersen, chef for hjemmeplejen.
Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.
Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.
Afbud: Lisbeth Hansen og Niels Hedegaard.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat.

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune

v/ Jane Andersen, chef for hjemmeplejen.

Jane Andersen præsenterede sig selv og fortalte godt om arbejdet i Hjemmeplejen.
Vi fik en fin forståelse af, hvad der er sygepleje og servicepleje.

Forebyggende hjemmebesøg har nu gennemført en projektperiode med at finde vej til målgrup-pen 65+ i særlig risiko. Sagen bringes ind for Forebyggelsesudvalget på næste møde. Især systematisk henvendelse til borgere der har mistet en ægtefælle/samlever - eller hvor en ægtefæl-le/samlever er flyttet på plejecenter er blevet en målgruppe, hvor besøgene opleves meget relevante.

Deltids-/fuldtidsbeskæftigelse

Kommunens HR-afdeling har undersøgt, hvor mange medarbejdere, der er tilfredse med deres ugentlige arbejdstimer og hvor mange, der gerne ville have flere/ færre timer. Målet er at få et billede af, om mange gerne vil op i tid, og drøfte hvordan vi vil kun-ne imødekomme det i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft især på social- og sundhedsområdet. Overordnet set peger undersøgelsen på, at ca. hver tredje er interesseret i at komme op i tid.
Alle ledere er blevet præsenteret for resultaterne fra egen afdeling og skal nu i samarbejdsudvalg drøfte barrierer i forhold til højere timetal, samt hvordan disse barrierer kan bearbejdes.

CURA - det nye omsorgssystem. Det nye omsorgssystem fungerer efter hensigten, men der er rigtig meget at lære. Det kræver forståelse og overbærenhed indbyrdes og på tværs af afdelinger. Alle er indforstået med, at vi bygger vejen mens vi går den. Men det er en stor opgave og vi ved, at hele 2019 vil gå med at blive fortrolig med den nye dokumentation og nye arbejdsgange.

Hjælpemiddelområdet udviste i 2017 et samlet merforbrug. Forventet regnskab pr. 1. august 2018 viser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2018. Der ses en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:
• Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information
• Udvikling af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter
• En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre.
• En ny sundhedsprofil, hvor en større andel af borgerne har multisygdom (flere kroniske sygdomme), og hvor en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
• En øget grad af selvhjulpenhed - for nogle netop ved brug af flere hjælpemidler.
• Øget fokus på arbejdsmiljøet for at mindske nedslidning, sygefravær, understøtte rekrutte-ring af personale til plejen samt at understøtte, at plejepersonalet skal blive på arbejds-markedet i flere år end tidligere.

Salg af tilkøbsydelser
Vi har fra hjemmeplejen solgt flere rengøringsydelser som tilkøb, og oplever det fungerer godt at man får den vanlige hjælper/ assistent til at udføre ekstra rengøring, sylte/ bage eller lign. ting.

Hjemmeside for den kommunale hjemmepleje
Hjemmeplejen arbejder på at få sin egen hjemmeside, for at sikre bedre information omkring den kommunale hjemmepleje - både for borgere, pårørende samt kommende kollegaer. Når den er oppe og køre vil vi meget gerne have feedback på hjemmesiden - kontakt gerne Jane Andersen med kommentarer.
Se Hjemmeplejen på vores hjemmeside - forventes at komme op i januar 2019 - ellers kan i også følge Hjemmeplejen på Instagram; https://www.instagram.com/fagligehaender/

En værdig død
På Finansloven for 2018 er der afsat et årligt beløb på 60 mio. kr. til kommunerne til indsatser, der kan understøtte en værdig død i eget hjem - herunder i plejeboliger.
Herning Kommune får herefter tildelt 906.000 kr. årligt via bloktilskuddet fra 2018 og frem til ind-satser, der kan fremme en værdig død.
Med afsæt i de eksisterende indsatser ønsker Sundhed og Ældre at udvikle de eksisterende og eventuelt etablere nye indsatser og samarbejdsformer med henblik på at understøtte, at borgere, som ønsker at dø i eget hjem, oplever en værdig død - herunder med inddragelse af pårørende og frivillige organisationer eks. Røde Kors/Vågetjenesten.

3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry Jensen berettede om deres arbejde.
Ændring af busruterne og konsekvenserne heraf.
Ældrerådsvalget kan kommer til at forgå digitalt fremover?
Video-kommunikation ud til borgerne/brugerne. Det er sat i gang i Herning nord.
Det skal give mere tryghed, reducerede ventetider osv.
Søndagscafeer er gode. Der må gerne komme flere.

4. Nyt fra Seniorrådet v/ Henning Poulsen

Lind Plejecenter er et åbent plejecenter, der samarbejder med foreninger, skolen, børnehaver o.lign. Det giver stor gensidig forståelse og glæde.
Alle os i bestyrelsen er blevet fotograferet til pjecen.
Vi mailer frem og tilbage om pjecens formulering, indtil det er allerbedst. Deadline 4. marts.
Hvilke aktiviteter er godt i gang? Hvilke ønskes ? Kom med forslag.
Nye aktiviteter: samarbejde om at hjælpe borgerne i småbyerne med læge- og tandlægebesøg
og oplevelser.

5. Evt.

Dorthe, lederen af Friplejehjemmet Højbo, gav os en information om forskellen mellem et friplejehjem og kommunalt. Det ville vi gerne høre.

Næste møde 21. maj -19 kl. 9.00
Skarrild Kulturcenter, Folkestuen, Skolevej 6.

ref.: Klara Søndergaard


Deltagere

Deltager fra Herning Kommune: Gitte Nørgaard.

Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen, Mads Videbæk og Niels Hedegaard.

Seniorråd syd: Henning Poulsen, Steen Nygaard, Lisbeth Hansen, Vagn Mikkelsen, Poul Kæseler og Klara Søndergaard.

Mødet blev afholdt på Sandfeltgården i Kibæk.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat.

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune v/ Gitte Nørgaard.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.

Projektmidler til udvidelse af Akut Team

Herning Kommune har fået 4.033.000kr til et 2 årigt projekt, hvor vi ansætter 4 psykiatriske sygeplejersker som sammen med nuværende akut sygeplejersker skal møde borgerne med både en psykiatrisk og somatisk tilgang. I projektet bliver der døgnåbent telefonrådgivning på Skovlyset, hvor borgere med psykiske udfordringer kan ringe ind og ved behov kan akut sygeplejersken kører ud. Projektet er forankret både i Handicap og Psykiatri og Sundhed og Ældre.

Aftalekort

Vi har i samarbejde mellem sygepleje, terapeut, visitationen og Hospitalsenheden vest udviklet et aftalekort, som skaber tryghed for borgere og pårørende ved udskrivelse fra sygehuset. Kortet som udleveres ved udskrivelsen indeholder aftaler for, hvornår blandt andre hjemmeplejen kommer til første besøg, tlf nr. på sygeplejersker og terapeuter. Vi har plan om at indføre kortet hurtigst muligt.

Sygeplejeklinikker

Der er rigtig godt gang i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. De har for første år været åbent hele sommeren til gavn for borgere og medarbejdere. Vi arbejder fortsat på at få flere borgere til at modtage deres sygepleje i klinikkerne.

Nyt Journalsystem

Vi er nu kommet godt i gang med det nye journalsystem. Alle medarbejdere arbejder hårdt med at lære det nye system at kende og gøre brug af alle de gode muligheder, for at lave bedre dokumentation til gavn for borgerne og lettere arbejdsgange for medarbejderne.

Borgernær uddannelse for sygeplejersker

Der er oprettet en specialuddannelse for sygeplejersker, som arbejder i kommunen. Vi har valgt at tilbyde 1 sygeplejerske i hver af de 4 distrikter denne mulighed. Denne uddannelse vil give dem øgede kompetencer på at arbejde i "Det nære sundhedsvæsen" i det kommunale felt. Det bliver rigtigst spændende at se, hvad det bibringer udviklingen i sygeplejen til gavn for borgerne.

3. Nyt fra Ældrerådet

Jens Henry gav en fin referat fra deres sidste møde i Ældrerådet.
Vi fik en god information angående de meget varierende priser indenfor Flex-kørsel ( 4 - 14 kr ca) alt efter hvilken kommune, man bor i.
At en læge er knyttet til plejehjemmet er en rigtig god ide, viser erfaringer.
Ældrerådsprisen blev opgivet.
Gå også selv ind og læs deres referat på kommunens hjemmeside.

4. Nyt fra Seniorrådet

Derefter diskuterede vi Seniorrådets indflydelse i samfundet. Kan vi gøre mere?
Der bliver fremstillet en folder for hver af de 4 seniorråd. Disse samles så i en fælles folder med fotos af Seniorrådets bestyrelsesmedlemmer + omtale af vore aktiviteter og nye ideer.
Vi har været med til at starte søndagscafeer i Sdr. Felding, Snejbjerg og Lind bl.a. i samarbejde med Ældrerådet. Dette samarbejde ønsker vi naturligvis fortsætter.

Nyt: Foredrag i de mindste omegnsbyer Arnborg, Fasterholt, Simmelkær, Studsgård osv. Emne: Hvordan er det at blive ældre i vore små byer?
Vi fik til opgave, at udtænke flere ideer til næste møde.

5. Eventuelt

Herunder fastsættelse af næste mødested OG ny mødedatoer i 2019.
Tirsdag den 15. januar klokken 9.00 Højbo Plejecenter, Skjernvej 21 , Arnborg.
21. maj, 27. august og 19. november 2019.


Tak for et godt møde. Vi ses næste år.

Ref.: Klara


Deltagere fra Ældrerådet: Jens Henry Jensen og Mads Videbæk.

Gitte Rasmussen chef for plejecentrene ved Herning Kommune.

Fra Seniorråd Syd: Henning S. Poulsen, Lisbeth Hansen, Steen Nygaard, Vagn Mikkelsen og Klara Søndergaard.

Afbud fra Niels Hedegaard og Poul Kæseler.

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat.

Godkendt.

2. Orientering fra Herning Kommune v/ Gitte Rasmussen

A. Der skal i september 2018 implementeres et nyt journalsystem i Sundhed og Ældre. Alt personale er allerede nu i gang med oplæring i Fællessprog 3, som er en fællesforståelse, der er landsdækkende og som det nye system er bygget op omkring.

B. Klippekortsordningen på plejecentrene er nu et år gammel og man er stadig glad for ordningen, mange kommer ud og med til aktiviteter, der ikke var mulige før.

C. Den 1. januar 2018 blev der indført levebo miljø på alle plejecentrene. Der laves nu mad til beboerne på plejecentrene igen. Der tilstræbes, at maden laves så tæt på beboerne som muligt. Dette giver anledning til en tæt dialog om maden mellem køkkenpersonalet og beboerne. Beboerne får mere direkte indflydelse på madplanen og kan med det samme fortælle, hvad de mener om dagens menu. Samtidig er der en skøn duft af mad og bagværk, hvilket blandt andet får de småtspisende til at spise mere.

D. Penge til endnu mere demensvenlig indretning på vore plejecentre. 5 plejecentre, som til sammen har fået godt 2 millioner kr. til demensvenlig indretning af inden - og udendørs arealer. Sørvad Plejecenter skal have en atriumgård med planter, vand og fugle. Plejecenter Søglimt i Sunds skal have nye stier og indhegning af haven, samt solafskærmning i indendørs gange og fællesarealer. Fuglsangsø Centret skal også have nye stier og indhegning af deres have, samt bedre lys på nogle af deres gange og fællesarealer. Lindegården får døgnrytmelys på mørke gangarealer , Lind plejecenter udbygger deres udeareal bla. med legeplads for børn. Pengene er givet i forbindelse med den nationale demenshandlingsplan 2025, hvor der som led i aftalen blev afsat midler til en ansøgningspulje til flere demensegnede boliger.

E. Vi mærker en stigende udfordring i at kunne rekruttere nye medarbejdere. Der arbejdes på forskellige tiltag i Sundhed og ældre for at imødekomme udfordringen. Vi har blandt andet lige nu et projekt, der er målrettet flygtninge i Herning kommune. Hvor vi tilbyder en IGU uddannelse på tre af kommunens plejecentre. Målet er, at flygtninge kommer godt i gang med at blive en del af det danske arbejdsmarked.

3. Nyt fra Ældrerådet

Der blev fokuseret meget på de ældres hospitalsophold - varighed - økonomien herved - er det kommunen, der tager over eller er det patientens egenbetaling? Kommer de meget hurtigt hjem må kommunen have det bed i budgetplanlægningen.
Tilgængelighed i Bredgade blev drøftet.
Der ønskes en revidering af værdighedspolitikken (respekt for de ældre, demens og svage).
En Ældrepris søges oprettet.

Mandag den 1. oktober 2018 fra kl 14.00 -17.00 er der Ældrerådets temadag i Huset nr. 7, Nørregade 7, Herning.
Det er en rigtig god dag. Alle ældre fra Kommunen er velkomne. Tilmelding 9628 4002.
Bodil Markmøller, Niels Ole Frederiksen og Rebecca Tinggaard underholder.

Aktivitetscentrenes tilbud-, udbud- og betaling blev behandlet.

4. Nyt fra Seniorrådet

En ny lov er fremsat/vedtaget: fremtidsfuldmagt.
Det betyder, at hvis man bliver "umulig", kan andre tage over og løse de problemer, der følger med. (notat- sagfører skriver - tinglyses)

Fællesmøde: 11. september 9.30 Rådhusets kantine.
Ældreråd + 4 Seniorråd.
- evaluering af frivillig fredag.
- temadag.
- Hvem tager med? Dagsorden sendes ud af Henning Poulsen.

5. Evt.

Herunder fastsættelse af næste mødested.

20. november 2018. Sandfeltgaarden, Kibæk.
Ref. Klara Søndergaard


Kontaktinfo

Formand for Syd
Henning S. Poulsen
Snejbjerg

Tlf:. 97161399
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail