Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 24. oktober 2019

Sted: Fuglesang sø Centret - Herning

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen - (evt. ny medlem). Gitte Nørgaard, Chef for sygeplejen i Herning Kommune.
Fraværende /med afbud: Ingen

1. Rundvisning på Fuglsangsø Centret

v/ Lone Lei

SRØ fik en god rundvisning og efterfølgende info om nye tiltag på centret bl.a. Heart work med en skole. De er certificeret som Marte Meo center og derudover har de valgt at prioritere stedet som et uddannelsessted for mange faggruppe.

2. Ordstyrer

Elsebeth H. Sørensen

3. Nyt fra Herning kommune

v/ Gitte Nørgaard, Chef for sygeplejen.

Besøg fra Norge - Flekkefjord kommune

En gruppe nordmænd besøger Sundhed og Ældre i Herning Kommune - den 30. oktober 2019 for at høre om hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre, daghjem, plejecentre, hjælpemidler osv.

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:
• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.
• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Vaccination 2019

Den årlige influenza-vaccination rundt på kommunens aktivitetscentrene er rykket til november måned. Der gøres en ihærdig indsats fra Danske Lægers Vaccinations Service for at få danskerne til at lade sig vaccinere og nedbringe sygdomsrisiko i den kommende vinter.

Budgetforlig

12 boliger i den allerede planlagte udvidelse af Kildehøj i Vildbjerg.
- 16 nye boliger på Vesterled i Herning.
- Et nyt projekt - Generationernes Hus - tænkes placeret et sted i Herning. Det skal blandt andet rumme 54 plejeboliger, men samtidig andre boligformer så som seniorboliger, ungdomsboliger, ældreboliger eller familieboliger. Projektet skal nu videreudvikles i forvaltningen.
- Derudover er der forskellige overvejelser om et privat plejecenter i Gødstrup. Hvis det bliver til realitet, forventes det at indeholde 50-60 nye plejeboliger.
- En udvidelse af Rosenlund i Snejbjerg med 10-20 plejeboliger.
- En omlægning af 10 ældreboliger på Toftebo til plejeboliger.
- En ny etape på Fuglsangsø Centret, herunder boliger til ældre handicappede.

Andre tiltag på Ældreområdet

Værdighedspuljen fra staten er gjort permanent, og de 15,6 millioner kroner, der er Herning Kommunes andel bruges blandt andet på at fastholde tiltag som puljemidlerne har været brugt til: Opnormering på plejecentre, daghjem og aflastning, de åbnede pladser på Fuglsangsø Centret og Rosenlund og to millioner til at opretholde klippekort til sårbare brugere af hjemmeplejen.

Øget pres på Sygepleje Området

Der kommer hele tiden mange opgaver til sygeplejeområdet både fra egen læge og fra hospitalet, hvor indlæggelser er kortere og mange opgaver løses ambulant. Det medfører vi har øget fokus på at få borgere til at møde i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. Det går rigtigt godt. Mange synes det er dejligt at gå i klinik, når det passer den enkelte borger og ikke sidde hjemme og vente på sygeplejersken kommer. Derved løser vi flere sygeplejeopgaver og anvender mindre tid på vejen. Vi har stor fokus på at lære borgeren op og derved få afsluttet ydelserne, når det er muligt.
De borgere som ikke kan komme i sygeplejeklinik og som har brug for sygepleje i eget hjem får det på vanligt vis.

Udvidelse på Rehabiliteringscenteret

I august åbnede vi 10 nye pladser i den nye tilbygning på Rehabiliteringscenteret. Det er især til borger med neurologiske udfordringer. Vi har ansat nye medarbejdere inden for dette speciale og arbejder på kompetenceudvikling for øvrige medarbejdere.

4. Nyt fra formanden

v/ Elsbeth H. Sørensen

Referat fra fællesmødet ældrerådet og senior råd er udsendt.
Midttrafik / ældrerådet indgået aftale mht. hjælp af rejsekort for seniorer via 7 eleven.

Valg til senior råd nov. 2019. Der er udarbejdet fælles retningslinjer + at der bliver vist billeder af kontaktpersoner fra det enkelte råd.
For vores vedkommende er det formand, næstformand og 2 menige medlemmer Jette Nielsen som rep. Koloritten og Kurt Poulsen som rep. Toftebo.
Der afholdes valg et sted og det er på Toftebo plejecenter d. 20. nov. fra kl. 10-12.

Alle de medlemmer der modtager mail fra de 2 ovennævnte aktivitetscentre vil modtage en mail vedr. valget. Udvalget håber at kunne rekruttere 1- 3 nye medlemmer.
Erik Rabæk er på valg i år og modtager genvalg.

5. Orientering fra ældrerådet

v/ Karen Lintrup og Hanne Østergaard

Ældrerådet har haft fokus på kommunens kvalitets standarder inden for ældre gruppen samt nøgletal fra hjemmeplejen. En forebyggende indsats er stigende inden for ældre med god virkning.

Der har været afholdt fællesmøde med socialudvalget og af emner blev der bl.a. diskuteret: placering af nye plejeboliger, klippekort, buskort til bybusser og flextrafik.
Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside: referater fra ældrerådsmøder.

6. Evt.

Erik Rabæk foreslog om der var interesse for en foredragsholder til en af vores møder.
2 punkter blev udsat til næste møde.

7. Næste møde og julefrokost

Sted: Koloritten
Dato: 27. nov. kl. 13.00 - 15.30

8. Referent

Angela Thygesen