Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 28. august 2019

Mødet blev afholdt på Toftebo center Hammerum.

Referat

Afbud fra: Angela, Preben og Jette.

1. Valg af referent og ordstyrer

Referat: Erik Rahbæk.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen

Gitte informerede om ideer og tanker, omkring opførelse af et nyt plejehjem i kommunen.
Gitte informerede ligeledes om arbejdsgangen i plejesektoren.

3. Indkomne forslag

Fra Gitte R. at få vores billede også på hjemmesiden, ligesom ældrerådet.
Seniorråd øst er og bliver nu lagt på kommunens hjemmeside med billeder.

4. Nyt fra formanden

Møde med "faglige seniorer", evaluering af frivillige dagen, strategi om etablering af vores søndagscafe på Holtbjerg aktivitetscenter. Etablering af navneskilte til seniorråd øst.
Ca. 10 tilmeldt fra diverse seniorråd. Snak om etablering af søndagscafe på Holtbjerg, der skal være min. 8 frivillige inden en eventuel opstart, lige nu er der 4 personer ifølge Elsbeth.

5. Nyt fra ældreråd

Hanne informerede om nyt fra ældreråd, blandt andet om økonomi. Bodil Markmøller har været til møde med borgmesteren, de talte bl.a. om et kommende nyt plejehjem. Orientering om klippekort og regler for disse.

6. Næste møde emner, dato, og lokalitet

Næste møde er den 24. oktober kl. 13.00 - 15.00, Fuglsangsø centeret lokale 2. Gitte Nørgård fra Sygeplejen deltager i mødet. Desuden rundvisning på centeret.