Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 11. marts 2019

Sted: Koloritten, Herning
Tilstede: Erik Rahbek, Jette Nielsen, Kurt Poulsen, Preben Troelsen, Hanne Østergaard, Elsbeth Happle Sørensen, Elin Mogensen (chef for Træning og Aktivitet) og Gitte Henriksen fra demensteam Herning.
Fraværende: Angela Thygesen (meldt afbud) Karen Lindtrup

Oplæg

Gitte Henriksen fortæller om Marte meo metoden til demensramte borger. Hun sender et referat senere.

Information fra kommunen

Elin Mogensen informerer om nyheder fra hendes område.

Forebyggende hjemmebesøg har nu gennemført en projektperiode med at finde vej til målgruppen af borgere over 65 år i særlig risiko. Der er besluttet systematisk henvendelse til borgere, der har mistet en ægtefælle - henvendelsen sker 10-12 uger efter. Også borgere, hvis ægtefælle flytter på plejecenter bliver tilbudt besøg - her sker henvendelsen efter 6-8 uger. De borgere der ringer afbud til det tilbudte møde, får den forebyggende hjemmebesøgskonsulent ofte en god dialog med i telefonen. Tilbuddet om forbyggende hjemmebesøg er vigtig at gøre synlig - på sundhedsdage, i pensionist- og seniorklubber mv.

Hjælpemiddelområdet er økonomisk udfordret. Både i 2017 og 2018 har der været et større merforbrug. Der er en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:
• En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre, og hvor en ny sundhedsprofil viser, at en større andel af borgerne har multisygdom - dvs. lever med flere kroniske sygdomme - og en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
• Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information - og udviklingen af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter. Der er også ønske om en øget grad af selvhjulpenhed - for nogle netop ved brug af flere hjælpemidler.
• Hjælpemidler for at plejepersonale kan blive på arbejdsmarkedet i flere år ved at mindske nedslidning og sygefravær - samt hjælpemidler for at fremme rekruttering af personale til plejen.

Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode. Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.

Ny tværfaglig palliativ indsats. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.

Fra medlemmerne

  • Hanne informerer om "Ældre borger i digitalt samfund". Flyers bliver delt ud til alle Aktivitetscentre og andre steder som venteværelser hos læger etc.
  • Kurt fortæller om "bussens venner" fra Toftebo. Har selv løst problemet med at bussen ikke kan parkere ved Løvbakkernes Parkeringspladsen, da det er vanskeligt at få låst op fra Kommunens side. Og man ikke vil udlevere en nøgle. Kurt mødte en politiker som vil hjælpe.
  • Elsbeth informerede om, at Jegge Erik Christensen stopper med frivilligt arbejde og at Gitte Rasmussen sender blomster som tak for mange års hjælp.

At vi inviterer konsulenten fra "faglige seniorer" til et møde, hvor vi bliver klogere på deres arbejde.

Næste møde

Holtbjerg Aktivitetshus torsdag 23. maj 2019 kl 13-15. 
Gitte Rasmussen inviteres

referent: Elsbeth Happle Sørensen, 14.marts 2019