Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement. 

Seniorråd Øst - medlemmer
Foto Navn og adresse Email
 Elsebeth Happle Soerensen

Formand

Elsbeth Happle Sørensen

Mobil: 40276249

 

elsbeth@happle.dk
 Erik Rahbaek

Næstformand

Erik Rabæk

tmer@mail.dk
 Anglea Thygesen Aeldreraad

Referent og repræsentant fra Ældrerådet

Angela Thygesen

jeg.angela@gmail.com
 Jette Vejloe Nielsen Jette Nielsen  jannik1988@live.dk
Kurt Poulsen

Kurt Poulsen

 kp47@hotmail.dk
 Hanne Hesselvig Oestergaard

Rep. fra Ældrerådet

Hanne Østergaard
Skivevej 39, Sunds

 hanneh.niels@mail.dk
 Karen Lintrup

Rep. fra Ældrerådet

Karen Lintrup
Østerbyvej 17,

7400 Herning

 kmagerlund@gmail.com
 Gitte Rasmussen

Repræsentant fra Herning Kommune

Gitte Rasmussen
Chef for plejecentre, Sundhed og Ældre

Mobil: 41171726,
Tlf.: 96285710

gitte.rasmussen@herning.dk

Mødet blev afholdt på Toftebo center Hammerum.

Referat

Afbud fra: Angela, Preben og Jette.

1. Valg af referent og ordstyrer

Referat: Erik Rahbæk.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen

Gitte informerede om ideer og tanker, omkring opførelse af et nyt plejehjem i kommunen.
Gitte informerede ligeledes om arbejdsgangen i plejesektoren.

3. Indkomne forslag

Fra Gitte R. at få vores billede også på hjemmesiden, ligesom ældrerådet.
Seniorråd øst er og bliver nu lagt på kommunens hjemmeside med billeder.

4. Nyt fra formanden

Møde med "faglige seniorer", evaluering af frivillige dagen, strategi om etablering af vores søndagscafe på Holtbjerg aktivitetscenter. Etablering af navneskilte til seniorråd øst.
Ca. 10 tilmeldt fra diverse seniorråd. Snak om etablering af søndagscafe på Holtbjerg, der skal være min. 8 frivillige inden en evtuel opstart, lige nu er der 4 personer ifølge Elsbeth.

5. Nyt fra ældreråd

Hanne informerede om nyt fra ældreråd, blandt andet om økonomi. Bodil Markmøller har været til møde med borgmesteren, de talte bl.a. om et kommende nyt plejehjem. Orientering om klippekort og regler for disse.

6. Næste møde emner, dato, og lokalitet

Næste møde er den 24. oktober kl. 13.00 - 15.00, Fuglsangsø centeret lokale 2. Gitte Nørgård fra Sygeplejen deltager i mødet. Desuden rundvisning på centeret.


Sted: Holtbjerg Aktivitetshus Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Martinus Nielsen, Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune og Preben Troelsen

Fraværende /med afbud: Jette Nielsen

Punkter på mødet

1. Præsentationsrunde

Nyt medlem Martinus budt velkommen og en kort præsentations runde.

2. Nyt fra Herning Kommune

v/ Gitte Rasmussen, chef for plejecentre i Herning Kommune.

Sundhed og Ældre har fået ny chef

Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

Eden registrering

Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden registreret. Vi aftaler at seniorråd øst skal lægge et møde på Lind plejecenter og høre om, hvad et Eden plejecenter står for.

Marte Meo plejecenter

Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver, at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis.

Nyt plejecenter

Plejeboligplanen blev godkendt i Byrådet den 13. november 2018.
Af plejeboligplanen fremgår et forventet udbygningsbehov af plejeboligkapaciteten med ca. 176 boliger, som skal stå færdig i 2028. Lige nu ses der på mulige placeringer. Man anbefaler at der bygges fladt og demensvenligt, med mulighed for at komme ud, at der er frihedssættende rammer.

Psykiatriske akutte sygeplejersker i 2 årig projekt

Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.

Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Udvidelse af Rehabiliteringscenter

Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen.

3. Nyt fra Formanden Elsbeth H. Sørensen

Den nye folder blev uddelt og gennemgået. Stor tilfredshed med resultatet.
Alle fik nogle foldere som skulle uddeles i området.

IT kursus som er blevet afholdt forskellige steder i Kommunen har haft en god tilslutning. Der blev uddelt en agenda som man benyttede til undervisningen.

Faglige seniorer er indbudt til et orienterende møde på Koloritten d. 12/9-19. de 3 andre senior råd er inviteret - tilmelding d. 19/8 -19 til Elsbeth.

De nye vedtægter for senior råd uddeles på næste møde.
Fremover udsendes dagsorden til møderne 14 dage inden mødets afholdelse.
Akutte informationer sendes fra formanden.

4. Nyt fra ældrerådet

Afholdt tema dag vedr. ældrerådets mission / vision.
Pga gode diskussioner på mødet gives der et udførligt referat senere fra ældrerådsmødet

5. Rundvisning v/ Pia Voetmann

En god rundvisning af stedet og de muligheder der er.

6. Evt.

Forslag fremme om der er et behov for en søndags cafe i Holtbjerg området.
Er der interessenter i område man kan kontakt?
Punktet er på dagsorden til næste møde.
Opfordring til at 2 medlemmer fra SRØ kontakter Herningsholm pensionistklub for at fortælle Om SRØ - kan de evt. bruge nogle af rådes kompetencer.

7. Næste møde

Sted: Toftebo Plejecenter i Hammerum
Tid: 28. august kl. 13.00


Sted: Koloritten, Herning
Tilstede: Erik Rahbek, Jette Nielsen, Kurt Poulsen, Preben Troelsen, Hanne Østergaard, Elsbeth Happle Sørensen, Elin Mogensen (chef for Træning og Aktivitet) og Gitte Henriksen fra demensteam Herning.
Fraværende: Angela Thygesen (meldt afbud) Karen Lindtrup

Oplæg

Gitte Henriksen fortæller om Marte meo metoden til demensramte borger. Hun sender et referat senere.

Information fra kommunen

Elin Mogensen informerer om nyheder fra hendes område.

Forebyggende hjemmebesøg har nu gennemført en projektperiode med at finde vej til målgruppen af borgere over 65 år i særlig risiko. Der er besluttet systematisk henvendelse til borgere, der har mistet en ægtefælle - henvendelsen sker 10-12 uger efter. Også borgere, hvis ægtefælle flytter på plejecenter bliver tilbudt besøg - her sker henvendelsen efter 6-8 uger. De borgere der ringer afbud til det tilbudte møde, får den forebyggende hjemmebesøgskonsulent ofte en god dialog med i telefonen. Tilbuddet om forbyggende hjemmebesøg er vigtig at gøre synlig - på sundhedsdage, i pensionist- og seniorklubber mv.

Hjælpemiddelområdet er økonomisk udfordret. Både i 2017 og 2018 har der været et større merforbrug. Der er en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:
• En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre, og hvor en ny sundhedsprofil viser, at en større andel af borgerne har multisygdom - dvs. lever med flere kroniske sygdomme - og en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
• Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information - og udviklingen af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter. Der er også ønske om en øget grad af selvhjulpenhed - for nogle netop ved brug af flere hjælpemidler.
• Hjælpemidler for at plejepersonale kan blive på arbejdsmarkedet i flere år ved at mindske nedslidning og sygefravær - samt hjælpemidler for at fremme rekruttering af personale til plejen.

Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode. Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.

Ny tværfaglig palliativ indsats. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.

Fra medlemmerne

 • Hanne informerer om "Ældre borger i digitalt samfund". Flyers bliver delt ud til alle Aktivitetscentre og andre steder som venteværelser hos læger etc.
 • Kurt fortæller om "bussens venner" fra Toftebo. Har selv løst problemet med at bussen ikke kan parkere ved Løvbakkernes Parkeringspladsen, da det er vanskeligt at få låst op fra Kommunens side. Og man ikke vil udlevere en nøgle. Kurt mødte en politiker som vil hjælpe.
 • Elsbeth informerede om, at Jegge Erik Christensen stopper med frivilligt arbejde og at Gitte Rasmussen sender blomster som tak for mange års hjælp.

At vi inviterer konsulenten fra "faglige seniorer" til et møde, hvor vi bliver klogere på deres arbejde.

Næste møde

Holtbjerg Aktivitetshus torsdag 23. maj 2019 kl 13-15. 
Gitte Rasmussen inviteres

referent: Elsbeth Happle Sørensen, 14.marts 2019


Sted: Koloritten, Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Kurt Poulsen, Erik (Jegge) Christensen, Angela Thygesen.

Fraværende /med afbud: Jette Nielsen, Hanne Østergaard, Preben Troelsen, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune.

1. Nyt fra medlemmer

Elsbeth kontaktet faglige seniorer og modtaget brev derfra. De vil gerne komme og give en orientering hvis det har interesse - det kunne være for alle senior råd i Herning Kommune.
Angela udsendt info / inspiration til den nye folder og hvad SRØ ellers har arbejdet med.
Erik (Jegge) oplyste emner fra de tidligere år som rådet har fået indsigt i.

2. Ny Seniorråds folder

De tilstedeværende var næsten alle interesseret i at billede, navn, email og tlf. nr. skulle være i folderen, så borgere kunne kontakte os.
Der blev uddelt samtykke accept, som skal underskrives og afleveres på borgerservice hvor billedet skal tages.

Forslag til billede på egen side i folderen

 • Obelisk v/ rundkørsel i Birk
 • Billede af Nørregade 30 hvor der afholdes søndags cafe.
 • Toftebo i Hammerum

Hvilke aktiviteter har SRØ arbejdet med

 • Oprettelse af søndags cafe i Nørregade 30, Herning.
 • Info og nyt fra plejecentre, hjemmeplejen, mad service, ensomhed blandt ældre, mødestruktur.

Hvad vil SRØ arbejde med fremadrettet

 • Ensomhed blandt ældre
 • Synlighed af SRØ i nærmiljøet. (Erik R. og Kurt T. påtaget sig opgaven at kontakte pensionist klub i Sjællandsgade, for at fortælle om SRØ)
 • Flere medlemmer til rådet.
 • Søndags cafe forbliver i Nørregade 30, Herning
 • Ønske om oprettelse af søndags cafe i Holtbjerg området.

Hvad vil vi kendes på

 • Åbenhed - positiv - lyttende

3. Næste møde og emne

Sted: koloritten i Herning
Dato: 11 marts
Tid: 13.00 - 15.00
Emne: Oplæg om Marte Meo v/ Gitte Henriksen.

4. Referent

Angela Thygesen.


Møde i Seniorråd Øst

Sted: Toftebo Centret, Hammerum

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Erik (Jegge) Christensen, Preben Troelsen, Angela Thygesen.
Ingen afbud

1. Velkommen og præsentations runde

Elsbeth bød velkommen og til ny medlem i SRØ Preben Troelsen. Derefter var der en kort præsentations runde.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune

Herning Kommune har fået sats midler 4.759.000 kr. til ensomme ældre hjemmehjælpsmodtagere også kaldt " øje for fællesskabet ".
Gitte oplyste at klippekort systemet var godt implementeret i ældreområdet. Borger får tildelt ½ time ugentlig som de selv bestemmer over - evt. til gå ture, indkøb, længere udflugt m/personale. Det har vist, at sociale aktiviteter er 3 gange så efterspurgt sammenlignet med pleje og rengørings ydelser.
Ovennævnte udløste en god diskussion på mødet.
Flere nævnte at ensomhed blandt ældre er meget udbredt og en indsats er nødvendig.
Herning Kommune har ligeledes fået tildelt pulje midler 2.148.039 kr. til demensvenlig indretning. 7 plejecentre har søgt og 5 har fået tildelt midler. Sørvad, Fuglsangsø, Lindegården, Søglimt og Lind plejecenter.

3. Nyt fra formanden Elsbeth H. Sørensen

Ny folder for alle seniorråd i kommunen.
Der bliver en side i den nye folder for det lokale senior råd med følgende emner:
• Hvad arbejdes der med?
• Hvad er der lykkes med at få gennemført?
• Evt. billeder, tlf. mail adr. af de personer der sidder i rådet?
Besluttet at januar mødet skal omhandle ovennævnte punkter, så folderen kan blive færdig.
Angela undersøger hvilke opgaver det tidligere SRØ har arbejdet med.

4. Nyt fra cafeen i Nørregade 30 v/ Erik Rabæk

Nyt program for det første halve år af 2019 blev fremlagt. Et godt varieret program. Der er pt. 6 hjælpere.
Program kan læses på Herning Kommunes hjemmeside under søndags cafe. Cafeen er blevet en stor succes.

5. Nyt fra ældrerådet v/ Hanne Østergaard og Karen Lintrup

Bodil Markmøller møde med Lars Krarup - omhandlende bl.a. buskort og flextrafik takst.
Der mangler dagligvare butik i den central østlige bydel af Herning. Mange ældre har svært ved at handle ind. Aldi som tidligere lå i Søndergade er lukket.
Budget forlig er indgået og der skal reduceres med 2,4 mil. kr. i 2019.
Herning Kommune er med i projekt frikommune med særlige ydelser - læs mere på hjemmeside under ældrerådet.
Der er behov for flere plejeboliger på ældreområdet. Det forventes at et nyt plejehjem bliver bygget i Herning området, med mulighed for fleksible boligenheder. Der er ligeledes stor fokus på demens området, da flere ældre bliver ramt af denne sygdom. Der er stort pres på akut pladser.

6. Nyt fra medlemmer

Angela oplyste at man kan abonnere via sundhedsstyrelsens hjemmeside og få sidste nyt vedr. senior/ældre området.
Der er en tema dag om ensomhed blandt ældre d. 29/1 - 19 på Hotel Regina. Og det er gratis.
Faglige seniorer kan man ligeledes få tilsendt nyhedsmail via deres hjemmeside med nyt for ovennævnte aldersgruppe.

7. Rundvisning

Centerleder Jakob Skovbakke gav os en rundvisning.


8. Næste møde

D. 24. januar - kl. 13.00 - 15.00.
Sted: Koloritten - Herning.

9. Referent

Angela Thygesen.


Seniorrådsmøde

Sted: Koloritten, Markedspladsen 2, Herning
Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Jane Andersen (Chef for hjemmeplejen i Herning Kommune), Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen
Fraværende /med afbud: Erik (Jegge) Christensen.

1. Velkommen og præsentations runde

Angela Thygesen bød velkommen og til Kurt Poulsen, nyt medlemmer af SRØ. Derefter var der en præsentations runde.

2. Nyt fra Søndags cafe i Nørregade 30

Program for det sidste halve år er fastlagt. Der mødte 30 personer op til det første arrangement og eftermiddagen gik fint.
Der er pt. 6 hjælpere, men der er brug for flere hænder, da nogle af de fast af og til skal have en fri søndag.
Program kan læses på H K hjemmeside under søndags cafe.

3. Nyt fra Jane Andersen / chef for hjemmeplejen i Herning Kommune

Sæsonstart for aktivitetscentre

På Herning Kommunes Hjemmeside fremgår, at borgere over 60 år og førtidspensionister kan købe medlemskab på aktivitetscentre fra den 16. august 2018 - og at tilmelding til holdene foregår fra den 23. august - kl. 9.00 - på både Fuglsangsø Centret og Aktiv Centret.

Tre nye initiativer på ældreområdet

Social- og Sundhedsudvalget støttede den 18. april 2018 tre nye indsatser på ældreområdet.

• Bonusven til personer med demens 
Formålet er, at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.
ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

Frivillige bygger bro
Formålet er forebyggende og sundhedsfremmende attraktive initiativer.
Centerrådene bliver tovholdere for nye initiativer, netværk og sociale samværstilbud, hvor man om muligt lokalt kan gå på tværs af aktivitetscenter/-hus, frivillige foreninger, lokale interesseorganisationer mv. Det kan være spisefællesskaber, fester, udflugter eller hvad man lokalt finder interesse i.

Frivilligt chaufførkorps
Formålet er, at flere borgere kan deltage i aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte - på trods af, at de ikke kan transportere sig selv.
Afsættet er primært i de mindre byer/ landområder, hvorfra borgere skal kunne transportere sig til aktivitetscentre/-huse i de lidt større byer for at kunne deltage i aktiviteter. Der er tale om transport til aktiviteter, som der ikke kan bevilges kørsel til ad anden vej.
Centerrådene og aktivitetskoordinatorer lokalt bliver tovholdere for, hvordan en samarbejdsmodel kan etableres.

Nyt dokumentationssystem/ omsorgssystem

Der skal afvikles over 50 dags-kurser i september måned - med op til 25 deltagere pr. kursus - for at nå rundt af alle medarbejdere i Sundhed og Ældre. Det er en meget stor planlægningsopgave, der er gået forud - og nu venter en stor opgave, for alle medarbejdere i Sundhed og Ældre i at blive oplært i det nye dokumentationssystem.

Sundhedsstyrelsens fællesskabspulje

Herning kommune har fået tildelt 4,7 mio. kr. til at give ensomme hjemmehjælpsmodtagere øget mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteter. Pengene skal udmøntes over fire år og bruges til at øge hjemmeplejens kompetencer, øge hjemmeplejens kendskab til aktiviteter i nærområderne (aktivitetscentre, foreninger mv.), give mulighed for at de kan ledsage borgere mv. Projektet planlægges hen over efteråret og bliver til handling i starten af det nye år.

Tilkøbs-/ merkøbsydelser i Hjemmeplejen

Som led i et frikommune forsøg er hjemmeplejen i lighed med de private leverandører begyndt at sælge ydelser til borgere som i forvejen modtager hjælp fra Hjemmeplejen. Forsøget løber frem til 2021 - og i kan læse mere om forsøget på www.herning.dk/om-os/frikommune.
Man kan købe praktisk hjælp, personlig pleje eller ledsagelse - pjece blev omdelt på mødet.

MEP (moderniserings- og effektiviseringsprogrammet)

Regeringen og KL indgik i 2016 aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Programmet betyder, at der fra 2018 hvert år skal frigives 1 mia. kr. til styrket velfærd. Heraf skal kommunerne selv finansiere og prioritere halvdelen. Kommunernes servicedriftsramme bliver således reduceret med 0,5 mia. kr. årligt.

I forbindelse med budgetlægningen for 2017 og 2018 har Herning kommune indregnet budgetreduktioner på 15 mio. kr. i 2019, 22,5 mio. kr. i 2020 og 30 mio.kr. i 2021 vedrørende MEP (moderniserings- og effektiviserings-programmet).
Budgetreduktionerne har været placeret centralt i Herning kommunes budget.

På Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11. juni 2018, pkt. 180, blev det besluttet
• at fordele budgetreduktionen på 15 mio. kr. i 2019 på serviceområder i forhold til deres andel af de samlede servicedriftsudgifter
• at fordele en budgetreduktion på 30 mio. kr. i 2020-2022 på serviceområder i forhold deres andel af de samlede servicedriftsudgifter
• at reducere budgetrammen til overførselsområdet med 10 mio. kr. pr. år i 2019-2022.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder er budgettet reduceret med 4,7 mio. kr. i 2019 og 9,4 mio. kr. i 2020-2022.
Social og Sundhedsudvalget behandler budget reduktionerne 19.09.2018, hvorefter de forventes at komme i høring.

4. Nyt fra ældrerådet v/ Hanne Østergaard og Karen Lintrup

Ældrerådet har indbudt Marius Reese og Mari Lohne vedr. tilgængelighedsløsninger som er valgt i Bredgade i forlængelse af en avisartikel om flere fald. Rådet fik en god information om projektet, og de udfordringer der havde været, da der skulle tages mange hensyn til bl.a. ejere af ejendomme, borgere med forskellige handicap m.m.
Vedr. rejsekort kan borgere fremover få hjælp på borgerservice.


Sted:
Toftebo Centret - Hammerum

Tilstede:
Elsbeth Sørensen, Jette Nielsen, Erik Rabæk, Erik (Jegge) Christensen, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune, Angela Thygesen

Fraværende /med afbud:
Karen Lintrup, Hanne Østergaard

1. Velkommen og præsentations runde

Angela Thygesen bød velkommen til de 2 nye medlemmer af Senior Råd Øst (SRØ). Derefter var der en præsentations runde.

2. Seniorrådsarbejde, vedtægter med mere

Medlemmer fortalte kort om SRØ distrikt i Herning Kommune og der blev udleveret vedtægter. Cafeen i Nørregade blev omtalt og der var ønske om flere frivillige til at hjælpe på dagen. Referater fra tidligere møder kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.
De nye fælles vedtægter for alle seniorråd forventes godkendt af byrådet i 2018.

3. Godkendelse af referat fra april mødet

Referat blev godkendt.

4. Nyt fra kommunen v/ Gitte Rasmussen

Orientering fra plejecentrene

Plejecentrene er godt i gang med at ansætte ferieafløsere.
Der skal i september 2018 implementeres et nyt journalsystem i Sundhed og Ældre. Alt personale er allerede nu i gang med oplæring i Fællessprog 3, som er en fællesforståelse, der er landsdækkende og som det nye system er bygget op omkring.

Klippekortsordningen på plejecentrene er nu et år gammel og man er stadig glad for ordningen, mange kommer ud og med til aktiviteter, der ikke var mulige før.

1. januar 2018 blev der indført levebo miljø på alle plejecentrene. Der laves nu mad til beboerne på plejecentrene igen. Der tilstræbes, at maden laves så tæt på beboerne som muligt. Dette giver anledning til en tæt dialog om maden mellem køkkenpersonalet og beboerne. Beboerne får mere direkte indflydelse på madplanen og kan med det samme fortælle, hvad de mener om dagens menu. Samtidig er der en skøn duft af mad og bagværk, hvilket får de småtspisende til at spise mere. 

5. Nyt fra ældrerådet

Angela Thygesen gav et referat fra mødet i maj måned. Ældrerådets medlemmer er tildelt deres arbejdsgrupper og der er i det nye ældreråd sat fokus på synlighed de næste 4 år. Ny folder fra ældrerådet er udarbejdet og godkendt af ældrerådet. Omdeles i øjeblikket.

Dansk ældreråd afholdt landskonference på Nyborg strand d. 7-8. maj. Med ca. 450 delegerede.
Emne: Har vi et værdigt samfund at blive ældre i?
Danske Ældreråd har en hjemmeside som er relevant for mange seniorer/ældre.

Ældrerådet mødes med Social og Sundhedsudvalget d. 19. juni. På mødet skal der bl.a. diskuteres udvalgets forventninger til Ældrerådet.

Referatet fra mødet kan læses på Herning Kommunes hjemmeside.

6. Emner til næste møde

Orientering om sygeplejen eller hjemmeplejen.

7. Eventuelt

Jegge udleverede dagsorden forslag.
Bisidder til visitationsmøde m/ beboer der ikke har familie? Hvad gør man i den situation?
Konstituering af Senior Råd Øst?

8. Næste møde

Den 5 september - kl. 13.00 - 15.00
Sted: Koloritten

9. Referent

Angela Thygesen.


Sted: Koloritten - Herning
Tilstede: Erik (Jegge) Christensen, Erik Rahbæk, Hanne Østergaard, Gitte Rasmussen fra Herning kommune og Angela Thygesen
Fraværende /med afbud: Karen Lintrup

1. Senior Råd Øst`s fremtid

SRØ mangler medlemmer. Der er gjort tiltag til at øge medlemstilgang - skrivelse ud til medlemmer i SRØ område via aktivitetscentre: 

 • Toftebo Aktivitetscenter
 • Holtbjerg Aktivitetscenter
 • Koloritten.

Hanne Østergaard og Bodil Markmøller var til stede, da Toftebo aktivitetscenter holdt åbent hus d. 6/4. De fik denne dag et nyt medlem Elsebeth H. Sørensen.

Fremadrettet løbende opfølgning på at få flere medlemmer i SRØ.

2. Cafe Nørregade 30

Erik Rabæk kunne oplyse, at 2 personer forlader udvalget til sommerferien.
Erik R. har udarbejdet et opslag som er hængt op flere steder i Herning + internettet.
Vi har fået en tilkendegivelse fra Hanne Kirkegård som er repræsenteret i Ældrerådet.
Opfølgning løbende på at få flere frivillige til cafeen.

3. Nyt fra Ældrerådet

Et nedsat udvalg fra ældrerådet har udarbejdet forslag til ny folder.
Folderen blev godkendt på mødet. Den trykkes i 500 eksemplarer og kommer derudover på kommunens hjemmeside.

Et nedsat udvalg arbejder med planlægning af ældredagen d. 1. okt. 2018.
Derudover fik ældrerådet en orientering af Ole Arndal fra Center for Kommunikation som drives af Herning Kommune. 
Ældrerådet er til repræsentant skabsmøde / Ældrepolitisk konference d. 7+8 maj i Nyborg.

Næste ældrerådsmøde er d. 16. maj.

4. Evt.

SRØ kom med et forslag til ældredagen - at kontakte Bent Hansen, tidligere formand for Danske Regioner og Regionsformand i Region Midtjylland.
Selve dagen kunne evt. holdes på Herning bibliotek.

5. Næste møde

Den 6. juni kl. 13.30 på Toftebo Centret i Hammerum.

 

Referent Angela Thygesen


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Rasmussen, Erik Rahbæk, Jens Henry Jensen og Bodil Schou.

Fraværende:

Erik Christensen (Jegge), Preben Troelsen og Kaj Juul.

Velkomst:

Erik bød velkommen.

Valg:

Erik blev valgt.

Godkendelse af referat:

Referatet fra den 08.06.17, er godkendt med rettelser. Bodil Schou havde sendt afbud, og referatet fra den 10.05. 17 var udsendt til alle og på Herning Kommune hjemmeside. Jens Henry beklagede.

Valg til Seniorråd Øst:

Valg til Seniorråd Øst, vi venter til planlægningen efter valget til Ældrerådet den 25.10.17. I de fire seniorråd er der valg samme tidspunkt. Vi skal have lavet et valgprogram, som skal indeholde fakta om vedtægterne og dato for valget. Forslag til, at få Herning Folkeblad til at deltage med en artikel. Erik kontakter Jesper Wind på HF. I den forbindelse, at fortælle om søndagscafeen i Nørregade 30. Samtidig sendes en E-mail til centerrådet på Koloritten med en opfordring til at informerer medlemmerne i, at der snart er valg til seniorråd Øst. Desuden spørger alle i rådet, deres netværk, om nogen vil opstille.

Næste møde:

Næste møde den 01.11.17 kl. 13.00 på Koloritten.

Referent: Bodil Schou


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Nørregaard (afbud fra Gitte Rasmussen), Erik Rahbæk, Ove Madsen, Jens Henry Jensen, Bodil Schou, Preben Troelsen. 

Fraværende:

Svend Erik Jensen, Kaj Juel, Erik (Jegge) Christensen.

Velkomst:

Den fungerende formand Erik R bød velkommen til Gitte Nørgaard, som orienterede om nye opgaver fra Regionen til Herning Kommune. Rehabiliteringscenteret udvider med 10 ekstra pladser i 2018, derefter bliver der 40 pladser. Sygeplejeklinik starter op igen på Toftebo.

Ordstyrer:

Ingen valg af ordstyrer.

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidst godkendt

Valg af formand:

Fungerende formand opfordre til at være opmærksom på valg af ny formand og ny næst formand. En del forvirring om hvad vi gør for nuværende. Vi skal tage stilling til om vi vil fortsætte i seniorråd øst,- Ove Madsen trækker sig fra rådet. Skal vi forsøge med en forespørgsel til Seniorråd Vest, Bodil kontakter Ellen Birkjær, Erik Rahbæk kontakter Gitte Rasmussen.

Resten af punkterne udgår

Næste møde torsdag den 8. juni på Koloritten.

Referent: Bodil Schou


Sted: På Koloritten

Deltagere:

Gitte Rasmussen, Erik Rahbæk, Jens Henry Jensen og Erik (Jegge).

Fraværende:

Preben Troelsen, Kaj Juul, Gitte Rasmussen kommer senere og Svend Erik Jensen.

Velkomst:

Erik bød velkommen

Godkendelse af referat:

Referatet fra sidst godkendt. Erik orienterede om, at der ikke er fulgt op på beslutningen om, at han kontakter Jesper Wind for at informere om søndagscafeen Nørregade 30.

Valg til Seniorråd Øst:

Onsdag den 29.11 kl 15.00, på Koloritten. Gitte booker lokale og bestiller brød. Erik byder velkommen, Bodil fortæller om hvad der er arbejdet med de sidste 2 år. Gitte opdatere folderen/ brochuren, som Ove og Inga fra Toftebo har udarbejdet i 2011. De vil blive omdelt i næste uge. Der bliver lavet en plakat som kan hænges op på Koloritten. Teksten skal indeholde opstillingsmøde for Seniorrådet Øst.

Referent: Bodil Schou


Kontaktinfo

Formand for Øst
Elsbeth Happle Sørensen

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail