Seniorråd Øst

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Øst. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement. 

Seniorråd Øst - medlemmer
Foto Navn og adresse Email
 Elsebeth Happle Soerensen

Formand

Elsbeth Happle Sørensen

Mobil: 40276249

 

elsbeth@happle.dk
 Erik Rahbaek

Næstformand

Erik Rabæk

tmer@mail.dk
 Anglea Thygesen Aeldreraad

Referent og repræsentant fra Ældrerådet

Angela Thygesen

jeg.angela@gmail.com
 Jette Vejloe Nielsen Jette Nielsen  jannik1988@live.dk
Kurt Poulsen

Kurt Poulsen

 kp47@hotmail.dk
 Hanne Hesselvig Oestergaard

Rep. fra Ældrerådet

Hanne Østergaard
Skivevej 39, Sunds

 hanneh.niels@mail.dk
 Karen Lintrup

Rep. fra Ældrerådet

Karen Lintrup
Østerbyvej 17,

7400 Herning

 kmagerlund@gmail.com
 Foto er på vej

Inge Thomassen

Mobil 21 43 38 15.

ingeth13@gmail.com 

 Foto er på vej

Repræsentant fra Herning Kommune

Gitte Rasmussen
Chef for plejecentre, Sundhed og Ældre

Mobil: 41171726,
Tlf.: 96285710

gitte.rasmussen@herning.dk

Sted: Lind Plejecenter

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen

Fraværende med afbud: Gitte Nørgaard, Chef for sygeplejen i Herning Kommune

1. Rundvisning på Centret

Ved Centerleder Gundi Halfmann.

SRØ fik en god rundvisning og efterfølgende info om stedet. bl.a. Heart work med Lind Skole, som har været en del af Lind plejecenter i de 5 år stedet har eksisteret.
Åse Jonassen fortalte om følgende:

 • Centret er Eden certificeret og bygger på 3 værdi platforme - Ensomhed, kedsomhed, hjælpsomhed.

De 3 ovennævnte områder kan minimeres med dyr, børn og planter. Medarbejdere har fokus på at skabe stemning af familieliv på stedet. Personalet har været på et 3 dages kursus, som Eden Danmark står for. Ligeledes kommer rep. fra organisationen på et årligt 3 dages ophold på stedet for at fornemme om man opretholder ovennævnte platforme. Der er 19 registrerede Eden centre i DK.
Læs artikel og se film om stedet på Herning kommunes hjemmeside.
Læs mere på www.edendenmark.dk

2. Nyt fra formand

Ved Elsbeth H. Sørensen

Elsebeth uddelte samtykke erklæring vedr. billede på HK hjemmeside.
Gav et tilbageblik på 2019 som overraskede os i hvad / hvilke emner, der har været diskuteret og nyt fra HK.
Pia Voetman er fremadrettet ansat på Toftebo i Hammerrum. Toftebos venner nedsat bestyrelse. Ny leder på Holtbjerg aktivitetscenter.

Elsbeth kontaktet at Det danske madhus vedr. info og prøvesmagning på deres produkter.
Forslag at vi vil opfordre medlemmer, af alle seniorråd i kommunen om et fælles møde med dem.
SRØ ønsker større synlighed - de 5 valgte medlemmer, arbejder på flere fronter vedr. synlighed.
Fællesmøde ælderådet og seniorråd d. 23 marts på rådhuset.

3. Nyt fra ældrerådet

Ved Hanne Østergaard, Karen Lintrup og Angela Thygesen.

 • Prøvesmagning fra Det Danske Madhus.
 • Afgivet høringssvar vedr. balanceplan i HK.
 • Flere sygeplejeklinikker i nærmiljøet for at styrke borgerens velfærd m.m.
 • Omsorgstandpleje for ældre - hvordan fungerer det?
 • Renovering af Bredgade Vest - overslag og tidsinterval.
 • Bonusvenner - der mangler stadig frivillige hænder.
 • Værdighedspolitik / kvalitetskrav inden for ældreområdet.
 • Nyt digitalt platform - www.boblberg.dk

Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside med referater fra ældrerådsmøder.

4. Evt.

Intet.

5. Næste møde

Emne: Flextrafik

6. Sted - dato - tid

Koloritten d. 23. april kl. 13.00

7. Referent

Angela Thygesen.


Sted: Koloritten, Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Chef for plejecentre i Herning Kommune Gitte Rasmussen og Inge Thomassen.
Fraværende /med afbud -Ingen

1. Præsentationsrunde

Alle fortalte kort lidt om dem selv.

2. Nyt fra kommunen

ved Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune.

Bonusvenner til mennesker med demenssygdom

Ældresagen er i 2019 i samarbejde med Sundhed og Ældre involveret i rekruttering af frivillige bonusvenner, som undervises i demenssygdom og får mulighed for at være med i et daghjem, så de kan opleve sig godt klædt på til at møde ind i et hjem for at være sammen med en borger med demenssygdom. Bonusvennerne får også mulighed for at mødes med hinanden i et netværk. Aktuelt er 10 bonusvenner tilknyttet. Målet i projekt-året 2019 var at tilknytte 20 frivillige. Der er således plads til flere frivillige - og der arbejdes på, at projektet fortsætter ind i 2020.

Den gode smag

Emnet var i fokus til et kostfagligt møde den 1. oktober for alle kostfaglige medarbejdere tilknyttet Sundhed og Ældre. Dvs. fra Dit Lokale Køkken, fra alle kommunens plejecentre, de tre plejecentre drevet af Danske Diakonhjem, Rehabiliteringscenter og Bytoften.

Professor ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Ole G. Mouritsen, som også er centerleder i "Smag for livet", formidlede viden om mad og smag, umami, mundfølelse og gav både smagsprøver og gode tips til arbejdet i køkkenerne.

Plejecentrene - Marte Meo

To Herning-plejecentre opnår international anerkendelse.
De to kommunale plejecentre, Lindegården og Fuglsangsø Centret har som de første i Danmark fået en Marte Meo-certificering. Metoden har hjulpet med at nedbringe antallet af voldsindberetninger markant. 

Siden maj har Fuglsangsø Centeret og Lindegården Plejecenter arbejdet målrettet på at blive Marte Meo-certificeret, og det er nu lykkedes. 
Torsdag 31. oktober var de to centerledere Astrid Hindhede og Eva Østergaard i Nyborg, hvor deres ansøgning blev godkendt af et certificeringsudvalg under Marte Meo Foreningen. Dermed bliver plejecentrene de første i Danmark, der kan kalde sig Marte Meo-certificerede.  
- Vi er enormt stolte af anerkendelsen. Specielt, fordi vi kan se, at det virker, både i konkrete tal og i vores beboeres livsglæde.

Mindre vold - mere glæde 

Marte Meo-metoden er baseret på korte videooptagelser, som bruges til at analysere og fremme samspillet mellem mennesker. På den måde bliver personalet, der arbejder med demente, opmærksomme på, hvilken støtte borgeren har brug for netop nu og kan understøtte borgerens egne ressourcer.

I 2016 og 17 gennemførte Herning Kommune i samarbejde med Marte Meo supervisor Gitte Henriksen et arbejdsmiljøprojekt, som undersøgte effekterne af Marte Meo-metoden. Projektet viste, at antallet af voldsindberetninger i gennemsnit faldt med 62 % på de tre plejecentre, der var med i projektet. Herudover blev det psykiske arbejdsmiljø hos de ansatte også markant forbedret. 

Stort forarbejde 

Marte Meo er ikke en ny metode i Herning. Lindegården har siden 2001 anvendt metoden i den daglige omsorg og pleje. Også Fuglsangsø Centret har brugt Marte Meo, siden centret åbnede i august 2014.  
Alligevel er der sket forandringer i processen til at blive certificeret, for både Lindegården og Fuglsangsø Centeret har siden maj måned skruet væsentligt op for brugen af Marte Meo på alle afdelinger. Det stiller nemlig store krav at blive certificeret Marte Meo.  
Der skal minimum være en certificeret Marte Meo-terapeut ansat på plejecentret. Derudover skal alle ansatte, der er i kontakt med borgere eller pårørende, have et kursus, senest fire måneder efter de er ansat. Det gælder også for eksempel køkkenpersonale og pedeller. 

Fakta

Marte Meo betyder ved egen kraft og er en pædagogisk metode, som oprindeligt stammer fra Holland. Den har til formål at holde fokus på det der lykkes i samspillet med mennesker. Specielt mennesker med demens har særlig brug for oplevelsen af et positivt og konfliktfrit samvær.
TeamEffect-App til medarbejderne på plejecentrene
TeamEffect er en app, som medarbejderne på plejecentrene har mulighed for at benytte via telefon, tablet eller computer. Hver dag når arbejdsdagen er slut, bedømmer medarbejderen sin arbejdsdag på en åben 5-trins farveskala fra grøn til rød.
Formålet med appen er at skabe trivsel. Medarbejderen har mulighed for hurtigt at lade lederen vide, hvordan arbejdsdagen er gået og kan dermed "lukke arbejdsdagen". Lederen har i værktøjet adgang til alle bedømmelser og kommentarer og har på den måde mulighed for at komme tættere på medarbejderne i hverdagen - også medarbejdere i aften - og nattevagt.

3. Nyt fra Formanden

Elsbeth uddelte revideret seniorråds folder.

4. Emner til 2020

Der blev foreslået følgende emner til møderne i 2020.
• Lind plejecenter - oplæg om Eden modellen.
• Rehabiliteringscenter i Herning
• Kommunikationscenter
• Kørsel med Flex trafik og andre kørselsformer for seniorer.
• Visitation i Herning kommune.

5. Evt.

Mødedatoer aftales fra gang til gang.
Valg til SRØ - svært af få nye medlemmer. Vi er glade for at Inge Thomassen har sagt ja til at være med i rådet.

Hvad kan vi gøre fremadrettet?
Tvivl om Fuglsangsø centret hører under øst eller vest. Vi fik opklaret dette - det er under Vest.

Program for det første halve år 2020 for søndagscafe i Nørregade 30 uddelt. God og varieret program.

Karen oplyste at hun var blevet kontaktet af en, om at få opsat lyskryds ved Fuglesangsø centret - Vesterholmvej pga. af trafik og busstoppestedet. Ønske om trafik måling.
Man kan skrive til kommunen om vej og trafik på "giv-et-praj".

6. Nyt fra ældrerådet

v/ Hanne Østergård og Karen Lintrup.

Oplæg fra Chef for visitationen Birgitte Nystrup vedr. de nye kvalifikationskrav.
Koloritten ønsker flere P pladser til handicappede.
Ældresagen skal have en ny formand i Herning.

7. Næste møde

27. februar 2020 - Sted oplyses med dagsorden.

Referent Angela Thygesen.


Sted: Fuglesang sø Centret - Herning

Tilstede: Elsbeth H. Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Jette Nielsen, Inge Thomassen - (evt. ny medlem). Gitte Nørgaard, Chef for sygeplejen i Herning Kommune.
Fraværende /med afbud: Ingen

1. Rundvisning på Fuglsangsø Centret

v/ Lone Lei

SRØ fik en god rundvisning og efterfølgende info om nye tiltag på centret bl.a. Heart work med en skole. De er certificeret som Marte Meo center og derudover har de valgt at prioritere stedet som et uddannelsessted for mange faggruppe.

2. Ordstyrer

Elsebeth H. Sørensen

3. Nyt fra Herning kommune

v/ Gitte Nørgaard, Chef for sygeplejen.

Besøg fra Norge - Flekkefjord kommune

En gruppe nordmænd besøger Sundhed og Ældre i Herning Kommune - den 30. oktober 2019 for at høre om hjemmepleje, sygepleje, aktivitetscentre, daghjem, plejecentre, hjælpemidler osv.

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:
• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.
• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.
• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Vaccination 2019

Den årlige influenza-vaccination rundt på kommunens aktivitetscentrene er rykket til november måned. Der gøres en ihærdig indsats fra Danske Lægers Vaccinations Service for at få danskerne til at lade sig vaccinere og nedbringe sygdomsrisiko i den kommende vinter.

Budgetforlig

12 boliger i den allerede planlagte udvidelse af Kildehøj i Vildbjerg.
- 16 nye boliger på Vesterled i Herning.
- Et nyt projekt - Generationernes Hus - tænkes placeret et sted i Herning. Det skal blandt andet rumme 54 plejeboliger, men samtidig andre boligformer så som seniorboliger, ungdomsboliger, ældreboliger eller familieboliger. Projektet skal nu videreudvikles i forvaltningen.
- Derudover er der forskellige overvejelser om et privat plejecenter i Gødstrup. Hvis det bliver til realitet, forventes det at indeholde 50-60 nye plejeboliger.
- En udvidelse af Rosenlund i Snejbjerg med 10-20 plejeboliger.
- En omlægning af 10 ældreboliger på Toftebo til plejeboliger.
- En ny etape på Fuglsangsø Centret, herunder boliger til ældre handicappede.

Andre tiltag på Ældreområdet

Værdighedspuljen fra staten er gjort permanent, og de 15,6 millioner kroner, der er Herning Kommunes andel bruges blandt andet på at fastholde tiltag som puljemidlerne har været brugt til: Opnormering på plejecentre, daghjem og aflastning, de åbnede pladser på Fuglsangsø Centret og Rosenlund og to millioner til at opretholde klippekort til sårbare brugere af hjemmeplejen.

Øget pres på Sygepleje Området

Der kommer hele tiden mange opgaver til sygeplejeområdet både fra egen læge og fra hospitalet, hvor indlæggelser er kortere og mange opgaver løses ambulant. Det medfører vi har øget fokus på at få borgere til at møde i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. Det går rigtigt godt. Mange synes det er dejligt at gå i klinik, når det passer den enkelte borger og ikke sidde hjemme og vente på sygeplejersken kommer. Derved løser vi flere sygeplejeopgaver og anvender mindre tid på vejen. Vi har stor fokus på at lære borgeren op og derved få afsluttet ydelserne, når det er muligt.
De borgere som ikke kan komme i sygeplejeklinik og som har brug for sygepleje i eget hjem får det på vanligt vis.

Udvidelse på Rehabiliteringscenteret

I august åbnede vi 10 nye pladser i den nye tilbygning på Rehabiliteringscenteret. Det er især til borger med neurologiske udfordringer. Vi har ansat nye medarbejdere inden for dette speciale og arbejder på kompetenceudvikling for øvrige medarbejdere.

4. Nyt fra formanden

v/ Elsbeth H. Sørensen

Referat fra fællesmødet ældrerådet og senior råd er udsendt.
Midttrafik / ældrerådet indgået aftale mht. hjælp af rejsekort for seniorer via 7 eleven.

Valg til senior råd nov. 2019. Der er udarbejdet fælles retningslinjer + at der bliver vist billeder af kontaktpersoner fra det enkelte råd.
For vores vedkommende er det formand, næstformand og 2 menige medlemmer Jette Nielsen som rep. Koloritten og Kurt Poulsen som rep. Toftebo.
Der afholdes valg et sted og det er på Toftebo plejecenter d. 20. nov. fra kl. 10-12.

Alle de medlemmer der modtager mail fra de 2 ovennævnte aktivitetscentre vil modtage en mail vedr. valget. Udvalget håber at kunne rekruttere 1- 3 nye medlemmer.
Erik Rabæk er på valg i år og modtager genvalg.

5. Orientering fra ældrerådet

v/ Karen Lintrup og Hanne Østergaard

Ældrerådet har haft fokus på kommunens kvalitets standarder inden for ældre gruppen samt nøgletal fra hjemmeplejen. En forebyggende indsats er stigende inden for ældre med god virkning.

Der har været afholdt fællesmøde med socialudvalget og af emner blev der bl.a. diskuteret: placering af nye plejeboliger, klippekort, buskort til bybusser og flextrafik.
Læs mere på Herning Kommunes hjemmeside: referater fra ældrerådsmøder.

6. Evt.

Erik Rabæk foreslog om der var interesse for en foredragsholder til en af vores møder.
2 punkter blev udsat til næste møde.

7. Næste møde og julefrokost

Sted: Koloritten
Dato: 27. nov. kl. 13.00 - 15.30

8. Referent

Angela Thygesen


Mødet blev afholdt på Toftebo center Hammerum.

Referat

Afbud fra: Angela, Preben og Jette.

1. Valg af referent og ordstyrer

Referat: Erik Rahbæk.

2. Nyt fra Gitte Rasmussen

Gitte informerede om ideer og tanker, omkring opførelse af et nyt plejehjem i kommunen.
Gitte informerede ligeledes om arbejdsgangen i plejesektoren.

3. Indkomne forslag

Fra Gitte R. at få vores billede også på hjemmesiden, ligesom ældrerådet.
Seniorråd øst er og bliver nu lagt på kommunens hjemmeside med billeder.

4. Nyt fra formanden

Møde med "faglige seniorer", evaluering af frivillige dagen, strategi om etablering af vores søndagscafe på Holtbjerg aktivitetscenter. Etablering af navneskilte til seniorråd øst.
Ca. 10 tilmeldt fra diverse seniorråd. Snak om etablering af søndagscafe på Holtbjerg, der skal være min. 8 frivillige inden en eventuel opstart, lige nu er der 4 personer ifølge Elsbeth.

5. Nyt fra ældreråd

Hanne informerede om nyt fra ældreråd, blandt andet om økonomi. Bodil Markmøller har været til møde med borgmesteren, de talte bl.a. om et kommende nyt plejehjem. Orientering om klippekort og regler for disse.

6. Næste møde emner, dato, og lokalitet

Næste møde er den 24. oktober kl. 13.00 - 15.00, Fuglsangsø centeret lokale 2. Gitte Nørgård fra Sygeplejen deltager i mødet. Desuden rundvisning på centeret.


Sted: Holtbjerg Aktivitetshus Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Hanne Østergaard, Kurt Poulsen, Angela Thygesen, Martinus Nielsen, Gitte Rasmussen, Chef for plejecentre i Herning Kommune og Preben Troelsen

Fraværende /med afbud: Jette Nielsen

Punkter på mødet

1. Præsentationsrunde

Nyt medlem Martinus budt velkommen og en kort præsentations runde.

2. Nyt fra Herning Kommune

v/ Gitte Rasmussen, chef for plejecentre i Herning Kommune.

Sundhed og Ældre har fået ny chef

Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

Eden registrering

Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden registreret. Vi aftaler at seniorråd øst skal lægge et møde på Lind plejecenter og høre om, hvad et Eden plejecenter står for.

Marte Meo plejecenter

Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver, at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis.

Nyt plejecenter

Plejeboligplanen blev godkendt i Byrådet den 13. november 2018.
Af plejeboligplanen fremgår et forventet udbygningsbehov af plejeboligkapaciteten med ca. 176 boliger, som skal stå færdig i 2028. Lige nu ses der på mulige placeringer. Man anbefaler at der bygges fladt og demensvenligt, med mulighed for at komme ud, at der er frihedssættende rammer.

Psykiatriske akutte sygeplejersker i 2 årig projekt

Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.

Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud.
Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Udvidelse af Rehabiliteringscenter

Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen.

3. Nyt fra Formanden Elsbeth H. Sørensen

Den nye folder blev uddelt og gennemgået. Stor tilfredshed med resultatet.
Alle fik nogle foldere som skulle uddeles i området.

IT kursus som er blevet afholdt forskellige steder i Kommunen har haft en god tilslutning. Der blev uddelt en agenda som man benyttede til undervisningen.

Faglige seniorer er indbudt til et orienterende møde på Koloritten d. 12/9-19. de 3 andre senior råd er inviteret - tilmelding d. 19/8 -19 til Elsbeth.

De nye vedtægter for senior råd uddeles på næste møde.
Fremover udsendes dagsorden til møderne 14 dage inden mødets afholdelse.
Akutte informationer sendes fra formanden.

4. Nyt fra ældrerådet

Afholdt tema dag vedr. ældrerådets mission / vision.
Pga gode diskussioner på mødet gives der et udførligt referat senere fra ældrerådsmødet

5. Rundvisning v/ Pia Voetmann

En god rundvisning af stedet og de muligheder der er.

6. Evt.

Forslag fremme om der er et behov for en søndags cafe i Holtbjerg området.
Er der interessenter i område man kan kontakt?
Punktet er på dagsorden til næste møde.
Opfordring til at 2 medlemmer fra SRØ kontakter Herningsholm pensionistklub for at fortælle Om SRØ - kan de evt. bruge nogle af rådes kompetencer.

7. Næste møde

Sted: Toftebo Plejecenter i Hammerum
Tid: 28. august kl. 13.00


Sted: Koloritten, Herning
Tilstede: Erik Rahbek, Jette Nielsen, Kurt Poulsen, Preben Troelsen, Hanne Østergaard, Elsbeth Happle Sørensen, Elin Mogensen (chef for Træning og Aktivitet) og Gitte Henriksen fra demensteam Herning.
Fraværende: Angela Thygesen (meldt afbud) Karen Lindtrup

Oplæg

Gitte Henriksen fortæller om Marte meo metoden til demensramte borger. Hun sender et referat senere.

Information fra kommunen

Elin Mogensen informerer om nyheder fra hendes område.

Forebyggende hjemmebesøg har nu gennemført en projektperiode med at finde vej til målgruppen af borgere over 65 år i særlig risiko. Der er besluttet systematisk henvendelse til borgere, der har mistet en ægtefælle - henvendelsen sker 10-12 uger efter. Også borgere, hvis ægtefælle flytter på plejecenter bliver tilbudt besøg - her sker henvendelsen efter 6-8 uger. De borgere der ringer afbud til det tilbudte møde, får den forebyggende hjemmebesøgskonsulent ofte en god dialog med i telefonen. Tilbuddet om forbyggende hjemmebesøg er vigtig at gøre synlig - på sundhedsdage, i pensionist- og seniorklubber mv.

Hjælpemiddelområdet er økonomisk udfordret. Både i 2017 og 2018 har der været et større merforbrug. Der er en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:
• En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre, og hvor en ny sundhedsprofil viser, at en større andel af borgerne har multisygdom - dvs. lever med flere kroniske sygdomme - og en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
• Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information - og udviklingen af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter. Der er også ønske om en øget grad af selvhjulpenhed - for nogle netop ved brug af flere hjælpemidler.
• Hjælpemidler for at plejepersonale kan blive på arbejdsmarkedet i flere år ved at mindske nedslidning og sygefravær - samt hjælpemidler for at fremme rekruttering af personale til plejen.

Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode. Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.

Ny tværfaglig palliativ indsats. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.

Fra medlemmerne

 • Hanne informerer om "Ældre borger i digitalt samfund". Flyers bliver delt ud til alle Aktivitetscentre og andre steder som venteværelser hos læger etc.
 • Kurt fortæller om "bussens venner" fra Toftebo. Har selv løst problemet med at bussen ikke kan parkere ved Løvbakkernes Parkeringspladsen, da det er vanskeligt at få låst op fra Kommunens side. Og man ikke vil udlevere en nøgle. Kurt mødte en politiker som vil hjælpe.
 • Elsbeth informerede om, at Jegge Erik Christensen stopper med frivilligt arbejde og at Gitte Rasmussen sender blomster som tak for mange års hjælp.

At vi inviterer konsulenten fra "faglige seniorer" til et møde, hvor vi bliver klogere på deres arbejde.

Næste møde

Holtbjerg Aktivitetshus torsdag 23. maj 2019 kl 13-15. 
Gitte Rasmussen inviteres

referent: Elsbeth Happle Sørensen, 14.marts 2019


Sted: Koloritten, Herning

Tilstede: Elsbeth Happle Sørensen, Erik Rabæk, Karen Lintrup, Kurt Poulsen, Erik (Jegge) Christensen, Angela Thygesen.

Fraværende /med afbud: Jette Nielsen, Hanne Østergaard, Preben Troelsen, Gitte Rasmussen / Chef for plejecentre i Herning Kommune.

1. Nyt fra medlemmer

Elsbeth kontaktet faglige seniorer og modtaget brev derfra. De vil gerne komme og give en orientering hvis det har interesse - det kunne være for alle senior råd i Herning Kommune.
Angela udsendt info / inspiration til den nye folder og hvad SRØ ellers har arbejdet med.
Erik (Jegge) oplyste emner fra de tidligere år som rådet har fået indsigt i.

2. Ny Seniorråds folder

De tilstedeværende var næsten alle interesseret i at billede, navn, email og tlf. nr. skulle være i folderen, så borgere kunne kontakte os.
Der blev uddelt samtykke accept, som skal underskrives og afleveres på borgerservice hvor billedet skal tages.

Forslag til billede på egen side i folderen

 • Obelisk v/ rundkørsel i Birk
 • Billede af Nørregade 30 hvor der afholdes søndags cafe.
 • Toftebo i Hammerum

Hvilke aktiviteter har SRØ arbejdet med

 • Oprettelse af søndags cafe i Nørregade 30, Herning.
 • Info og nyt fra plejecentre, hjemmeplejen, mad service, ensomhed blandt ældre, mødestruktur.

Hvad vil SRØ arbejde med fremadrettet

 • Ensomhed blandt ældre
 • Synlighed af SRØ i nærmiljøet. (Erik R. og Kurt T. påtaget sig opgaven at kontakte pensionist klub i Sjællandsgade, for at fortælle om SRØ)
 • Flere medlemmer til rådet.
 • Søndags cafe forbliver i Nørregade 30, Herning
 • Ønske om oprettelse af søndags cafe i Holtbjerg området.

Hvad vil vi kendes på

 • Åbenhed - positiv - lyttende

3. Næste møde og emne

Sted: koloritten i Herning
Dato: 11 marts
Tid: 13.00 - 15.00
Emne: Oplæg om Marte Meo v/ Gitte Henriksen.

4. Referent

Angela Thygesen.


Kontaktinfo

Formand for Øst
Elsbeth Happle Sørensen
Mobil 40 27 62 49

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail