Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat fra 15. november 2019

Mødet afholdt i Sundhedscentret Aulum

Deltager: Magda, Jytte, John, Ruth, Lis, Marianne, Gerda, Jørn, Kirsten og Bent
Fra Ældrerådet: Hans Ejner og Margit
Fra Herning Kommune: Mie Toft

Magda bød velkommen til det sidste møde i år, dog er der valget tilbage.
Magda sender referat fra mødet med ældrerådet rundt.
Angående rejsekortet kan kun købes online. Borgerservice kan give en orientering om hvordan man gør det.

Valg i 2019

På valg i år er John, Bent, Lis, Gerda og Kirsten. Alle modtager genvalg på nær Gerda.
En stor tak til Gerda for den tid hun har været med.
Valg til seniorråd er sat i alle aviser i vores område, på Facebook og Herning Kommunes hjemmeside.
Magda tager Vedtægter med på valgdagen.
De ny valgte tiltræder 1 januar 2020.

Ældrerådet

Budget på ældreområdet er ca 700 mill. Der er ikke rigtig lagt direkte besparelse ind på området som man kunne frygte. Planen er 200 nye Plejeboliger inden for de næste 10 år. Måske et privat Plejehjem i Gødstrup, lad os se om det bliver til noget.

Der har været tale om Buskort til de ældre i Herning mellem 10 og 14.

Angående visitation til plejehjem. Visitationen gør lidt mere ud af det og kigger også på ensomhedstryghed. Chefen for området siger alle bliver behandlet ens, de har forskellige kriterier at gå efter. Der bliver også hørt efter om de selv ønsker det. Vi bliver generelt ældre før vi behøver hjælp. Der er også dem, der ikke er trygge, hvis partneren kommer på plejehjem.

I kan gå ind på Kommunens hjemmeside og læse, hvad der står i referaterne fra de andres seniorrådsmøder på ældre herning.dk.

Information fra Kommunen

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:

• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.

• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.

• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Bonusvenner til mennesker med demenssygdom

Ældresagen er i 2019 i samarbejde med Sundhed og Ældre involveret i rekruttering af frivillige bonusvenner, som undervises i demenssygdom og får mulighed for at være med i et daghjem, så de kan opleve sig godt klædt på til at møde ind i et hjem for at være sammen med en borger med demenssygdom. Bonusvennerne får også mulighed for at mødes med hinanden i et netværk. Aktuelt er 10 bonusvenner tilknyttet. Målet i projekt-året 2019 var at tilknytte 20 frivillige. Der er således plads til flere frivillige - og der arbejdes på, at projektet fortsætter ind i 2020.

Hjælpemiddeldepotet

De er udfordret i den daglige drift af de bygningsmæssige rammer, som ikke er velegnede til depotdrift. Depotet oplever også kapacitetsmæssige udfordringer, da der ses en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver. Det er vurderingen, at det nuværende hjælpemiddeldepot ikke kan ud- eller ombygges, så det er velegnet til depotdrift. Der skal arbejdes med at finde en brugbar løsning.

Den gode smag

Emnet var i fokus til et kostfagligt møde den 1. oktober for alle kostfaglige medarbejdere tilknyttet Sundhed og Ældre. Dvs. fra Dit Lokale Køkken, fra alle kommunens plejecentre, de tre plejecentre drevet af Danske Diakonhjem, Rehabiliteringscenter og Bytoften.
Professor ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Ole G. Mouritsen, som også er centerleder i "Smag for livet", formidlede viden om mad og smag, umami, mundfølelse og gav både smagsprøver og gode tips til arbejdet i køkkenerne.

Overgange mellem hospital og kommune

Denne overgang skal opleves sammenhængende for borgerne - og være understøttet af smidige arbejdsgange. På den baggrund blev der 9. oktober holdt et møde med deltagelse af ergo- og fysioterapeuter fra Herning og Holstebro sygehus samt ergo- og fysioterapeuter fra Herning kommune.
Her blev gennemgået aftaler for kommunikation og man fik præsenteret for hinanden indbyrdes, hvad det fx betyder for sygehusets opgaveløsning at indlæggelsespapirerne er opdateret - og hvad det betyder for kommunen i planlægning af udskrivelsen, at oplysninger om funktionsevne og hjælpemidler svarer til det aktuelle behov. Meget kan dog inden for kort tid ændre sig i begge retninger, og det er der også forståelse for. Men det var udbytterigt at mødes og tale sammen på tværs af sektorer.

Bordet rundt

Alle var glade for at værre med og få en orientering om hvad der sker i vores område, så hvis nogen spørger kan man give et svar, eller henvise til hvor spørgsmålet kan besvares.

Der har været talt om at lave en fælles julefrokost for alle seniorråd i kommunen. Magda og Bent tager det op på næste møde med Ældrerådet.


Referent Bent