Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 10. maj 2019

Møde afholdt på Plejecentret Birketoft i Aulum.

Tilstede var: Magda Bøgedal, John Kristensen, Ruth Mathiasen, Lis Mølbæk, Marianne Kiilerich, Gerda Thorsager, Jørn Katkjær, Hans Ejner Juulsen, Bent Nørgaard. Fra Herning Kommune Gitte Rasmussen.
Afbud fra: Jytte Birkjær Jensen, Margit Ørndrup

Referat

1: Tilføjelse til Dagsorden: Ingen
2: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3: Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

NYT FRA

1 Formanden

Den nye pjece om seniorrådet blev omdelt. De der ønskede det fik nogle stykker med hjem.
Der blev også udleveret nye love og vedtægter som er ens for alle Seniorråd i kommunen.

2 Ældrerådet

Angående omtale for at få mere plejepersonale ved at flere af dem der er ansat i dag kom op på fuld tid.
Kun få af dem ønsker 37 timers uge på grund af de skiftende arbejdstider. Ældrerådets næste møde er på Vesterled angående kvalitetsstandard. Visitation for høringssvar. 
Der skal også kommes med forslag til placering af et nyt plejehjem til 70 personer i et plan. Herning By - Hammerum - Snejbjerg der er mange forskellige meninger om placering.
Budget hænger nogenlunde sammen. Der skal spares 800.000 kr på § 18 midler.
Angående regioner mon det ikke afgøres ved kommende valg.

3 Herning Kommune

• Sundhed og Ældre har fået ny chef.
Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

• Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden certificeret. Vi aftaler at seniorråd Nord skal lægge et møde på Lind Plejecenter og høre om hvad et Eden plejecenter står for.

• Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis. Der aftales at Gitte Henriksen, der er Marte Meo superviser, skal inviteres med til et seniorrådsmøde og fortælle om Marte Meo tilgangen.

• Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt. Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud. Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

• Udvidelse af Rehabiliteringscenter. Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre, at vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen".

• Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode. Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på  hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.

• Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.

• Ny tværfaglig palliativ indsats. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at fore-bygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.

Birketoft

Else Krappe som har været Forstander på Plejecentret Birketoft siden 2008. Birketoft er under Danske Diakonhjem som i samarbejde med Herning kommune driver stedet der er 51 Lejligheder i 4 afsnit.
Hun fortalte om arbejdet der og vi var rundt at se det hele, og vi fik en pjece med hjem.

Næste møde

6 August 2019 på Ågaarden i Vildbjerg

Ref: Bent