Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Referat 25. Januar 2019

På Kildehøj i Vildbjerg.
Afbud fra Kirstine øvrige Rådsmedlemmer var til stede.

Nyt fra formanden

Magda bød velkommen til alle. Der blev omdelt en tekst til den nye brochure med billede af os.
Teksten blev godkendt til den ene side, den anden side er beregnet til Søndagscafeer i området.
De enkelte cafeer sender en kort tekst om deres cafe til Magda som så samler det og sender dem ind til kommunen.
Alle Søndagscafeer får et tilskud fra Herning Kommune,de fleste foreninger er selvstændige som selv styrer de penge de får. De enkelte cafeer sender deres program ind til Mie så lægger hun dem på hjemmesiden.

Fra Ældrerådet

Ældrerådet har været forelagt besparelse. Der skal spares 7 mill. blandt andet på busser med mere. Man vil spare på § 18 midler, Klippekortet er væk fra 2020. Udskydning af at åbne 4 nye aflastningsstuer, udskyde udvidelse sf Kildehøj. Man har fra Ældrerådets side sagt der ikke må spares på varme hænder. Friplejehjemmet i Ørnhøj søger om udvidelse, de har samme økonomi som andre Plejehjem. Der er ikke pres på plejehjem for tiden nogle steder er der ledige pladser.
Angående Videokonsultation holdes der pause i øjeblikket, der køres videre med de forsøg der er i gang.
Når der kommer en ny hjemmeside,tjek om den virker hos jer.
Hvad kan vi gøre for at løfte faget om at passe de ældre, der tages elever ind også som voksenlære.
Hvad sker der med regionerne, aftale om hvordan det skal være de næste 3 år. It systemerne kan ikke tale sammen, hvad sker der på de forskellige platforme.

Nyt fra kommunen

v/ Jane Andersen

Forebyggende hjemmebesøg

Der har nu været gennemført en projektperiode med at finde vej til målgruppen 65+ i særlig risiko. Sagen har været på Forebyggelsesudvalgsmøde samt Social og Sundhedsudvalgsmøde og er godkendt her. Især systematisk henvendelse til borgere der har mistet en ægtefælle/samlever - eller hvor en ægtefælle/samlever er flyttet på plejecenter er blevet en målgruppe, hvor besøgene opleves meget relevante.

Deltids-/fuldtidsbeskæftigelse

Kommunens HR-afdeling har undersøgt, hvor mange medarbejdere, der er tilfredse med deres ugentlige arbejdstimer og hvor mange, der gerne ville have flere/ færre timer. Målet er at få et billede af, om mange gerne vil op i tid, og drøfte hvordan vi vil kunne imødekomme det i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft især på social- og sundhedsområdet. Overordnet set peger undersø-gelsen på, at ca. hver tredje er interesseret i at komme op i tid.
Alle ledere er blevet præsenteret for resultaterne fra egen afdeling og skal nu i samarbejdsudvalg drøfte barrierer i forhold til højere timetal, samt hvordan disse barrierer kan bearbejdes.

CURA - det nye omsorgssystem

Det nye omsorgssystem fungerer efter hensigten, men der er rigtig meget at lære. Det kræver forståelse og overbærenhed indbyrdes og på tværs af afdelinger. Alle er indforstået med, at vi bygger vejen mens vi går den. Men det er en stor opgave og vi ved, at hele 2019 vil gå med at blive fortrolig med den nye dokumentation og nye arbejdsgange.

Salg af tilkøbsydelser

Vi har fra hjemmeplejen solgt flere rengøringsydelser som tilkøb, og oplever det fungerer godt at man får den vanlige hjælper/ assistent til at udføre ekstra rengøring, sylte/ bage eller lign. ting.

Hjemmeside for den kommunale hjemmepleje

Hjemmeplejen arbejder på at få sin egen hjemmeside, for at sikre bedre information omkring den kommunale hjemmepleje - både for borgere, pårørende samt kommende kollegaer. Når den er oppe og køre vil vi meget gerne have feedback på hjemmesiden - kontakt gerne Jane Andersen med kommentarer.
Hjemmesiden forventes at komme op i februar/marts 2019 - ellers kan i også følge Hjemmeplejen på Instagram; https://www.instagram.com/fagligehaender/

En værdig død

På Finansloven for 2018 er der afsat et årligt beløb på 60 mio. kr. til kommunerne til indsatser, der kan understøtte en værdig død i eget hjem - herunder i plejeboliger.
Herning Kommune får herefter tildelt 906.000 kr. årligt via bloktilskuddet fra 2018 og frem til ind-satser, der kan fremme en værdig død.
Med afsæt i de eksisterende indsatser ønsker Sundhed og Ældre at udvikle de eksisterende og eventuelt etablere nye indsatser og samarbejdsformer med henblik på at understøtte, at borgere, som ønsker at dø i eget hjem, oplever en værdig død - herunder med inddragelse af pårørende og frivillige organisationer eks. Røde Kors/Vågetjenesten.

Næste Møde

10 Maj 2019 på Birketoft Fra Kommunen Gitte Rasmussen
Ref/bent