Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement.

På Plejehjemmet Søglimt i Sunds.
Der mødte 8 personer frem heraf 2 nye.

Magda Bøgedal bød velkommen og fortalte lidt om hvad seniorrådet. Blandt andet at vi er jeres kontakt ind til Ældrerådet, så hvis i har et problem som vi skal have ældrerådet til at tage op med kommunen, så kom til os med det. Det skal generelle sager, da vi ikke kan tage personlige sager op.

Vi holder 4 møder om Året, som holdes rundt på kommunens institutioner. Hver gang kommer en fra kommunen og fortæller om, hvad der sker om ting, der har med seniorrådets opgaver at gøre.

Som borger kan du spørge os om et problem, og vi kan måske svare eller finde ud af det, når det er generelle sager.

Fra Ældrerådet var Margit Ørndrup til stede og fortalte lidt om, hvad Ældrerådet laver. Kommunen skal spørge Ældrerådet om sager, der vedrører de ældre og give et høringssvar tilbage til kommunen.

Resultat af valget

På valg var John Kristensen, Lis Mølbæk, Gerda Thorsager, Bent Nørgaard, Kirsten Rømer. Gerda ønskede ikke at forsætte. De øvrige blev genvalgt.

Nyvalgt blev Kirsten Hartmann Rømer, Anne Lise Vesterby, Holger Skovbjerg
Rigtig velkommen til jer.

Medlemslisten opdateres i 2020.

Næste møde i 2020

Formanden takkede for god ro og orden under afvikling af valget.

Konstituering vil foregå på mødet 24 januar 2020.

 

Referent Bent


Medlemmerne er valgt lokalt. 

Pr. 1. januar 2020.

Seniorråd Nord
Foto

Kontaktoplysninger

Mail
Magda Boegedal

Magda Bøgedal

Rørsangervej 8A, Timring,
7480 Vildbjerg

Tlf.: 21226750

magdaboegedal@gmail.com

Jytte Birkkjaer Jensen

Jytte Birkkjær Jensen

Mejsevej 5,
7480 Vildbjerg

Tlf: 22638834

cirkeline@mail.dk
John Kristensen

John Kristensen

Skovvænget 5,
7480 Vildbjerg

Tlf.: 30231819

karenjohn@live.dk
foto er på vej

Kirsten Hartmann Rømer

Ågårdsvej 129
7480 Vildbjerg

Tlf.: 25212075

kirstenromer@fiberpost.dk
 Ruth Mathiasen

Ruth Mathiasen

Fasanvej 7,
6973 Ørnhøj

Tlf: 24805070

ruth.fasanvej@gmail.com
 fotograf på vej

Kirstine Madsen

Vads Dal 4,
6973 Ørnhøj

Tlf: 40626285

stinne@net.dialog.dk
Fotograf er på vej

Holger Skovbjerg

Søparken 16
7451 Sunds

Tlf.: 20863069

holger.skovbjerg@gmail.com
 Bent Noergaard

Bent Nørgaard

Nyskovvej 21, Ilskov,
7451 Sunds

Tlf: 30279811

bentno@live.dk
 Lis Moelbaek

Lis Mølbæk

Østergårds Alle 7 1.1,
7490 Aulum

Tlf.: 97476620

lis.m@dlgmail.dk
 Joern Katkjaer

Jørn Katkjær

Østvænget 99 B, Hodsager,
7490 Aulum

Tlf: 20480552

jornkat@icloud.c
Foto er på vej

Anna Lise Vesterby

Hodsagervej 34
7490 Haderup

Tlf.: 40886028

al.vesterby@yahoo.dk
Hans Ejner

Repr. fra Ældreråd

Hans-Ejner Juulsen

Østvænget 81, Hodsager, 7490 Aulum

Tlf: 61358354

juulsen@os.dk
 Margit Ørndrup

Repr. fra Ældreråd

Margit Ørndrup

Sunds Hovedgade 7,
7451 Sunds

Tlf: 61653888

margitorndrup@gmail.com
Elin Mogensen

Chef Elin Mogensen, Bethaniagade 3,
7400 Herning

Tlf: 29403347

 elin.mogensen@herning.dk

Mødet afholdt i Sundhedscentret Aulum

Deltager: Magda, Jytte, John, Ruth, Lis, Marianne, Gerda, Jørn, Kirsten og Bent
Fra Ældrerådet: Hans Ejner og Margit
Fra Herning Kommune: Mie Toft

Magda bød velkommen til det sidste møde i år, dog er der valget tilbage.
Magda sender referat fra mødet med ældrerådet rundt.
Angående rejsekortet kan kun købes online. Borgerservice kan give en orientering om hvordan man gør det.

Valg i 2019

På valg i år er John, Bent, Lis, Gerda og Kirsten. Alle modtager genvalg på nær Gerda.
En stor tak til Gerda for den tid hun har været med.
Valg til seniorråd er sat i alle aviser i vores område, på Facebook og Herning Kommunes hjemmeside.
Magda tager Vedtægter med på valgdagen.
De ny valgte tiltræder 1 januar 2020.

Ældrerådet

Budget på ældreområdet er ca 700 mill. Der er ikke rigtig lagt direkte besparelse ind på området som man kunne frygte. Planen er 200 nye Plejeboliger inden for de næste 10 år. Måske et privat Plejehjem i Gødstrup, lad os se om det bliver til noget.

Der har været tale om Buskort til de ældre i Herning mellem 10 og 14.

Angående visitation til plejehjem. Visitationen gør lidt mere ud af det og kikker også på ensomhed-trykhed. Chefen for området siger alle bliver behandlet ens, de har forskellige kriterier at gå efter. Der bliver også hørt efter om de selv ønsker det. Vi bliver generelt ældre før vi behøver hjælp. Der er også dem, der ikke er trygge, hvis partneren kommer på plejehjem.

I kan gå ind på Kommunens hjemmeside og læse, hvad der står i referaterne fra de andres seniorrådsmøder på ældre herning.dk.

Information fra Kommunen

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:

• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.

• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.

• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Bonusvenner til mennesker med demenssygdom

Ældresagen er i 2019 i samarbejde med Sundhed og Ældre involveret i rekruttering af frivillige bonusvenner, som undervises i demenssygdom og får mulighed for at være med i et daghjem, så de kan opleve sig godt klædt på til at møde ind i et hjem for at være sammen med en borger med demenssygdom. Bonusvennerne får også mulighed for at mødes med hinanden i et netværk. Aktuelt er 10 bonusvenner tilknyttet. Målet i projekt-året 2019 var at tilknytte 20 frivillige. Der er således plads til flere frivillige - og der arbejdes på, at projektet fortsætter ind i 2020.

Hjælpemiddeldepotet

De er udfordret i den daglige drift af de bygningsmæssige rammer, som ikke er velegnede til depotdrift. Depotet oplever også kapacitetsmæssige udfordringer, da der ses en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver. Det er vurderingen, at det nuværende hjælpemiddeldepot ikke kan ud- eller ombygges, så det er velegnet til depotdrift. Der skal arbejdes med at finde en brugbar løsning.

Den gode smag

Emnet var i fokus til et kostfagligt møde den 1. oktober for alle kostfaglige medarbejdere tilknyttet Sundhed og Ældre. Dvs. fra Dit Lokale Køkken, fra alle kommunens plejecentre, de tre plejecentre drevet af Danske Diakonhjem, Rehabiliteringscenter og Bytoften.
Professor ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Ole G. Mouritsen, som også er centerleder i "Smag for livet", formidlede viden om mad og smag, umami, mundfølelse og gav både smagsprøver og gode tips til arbejdet i køkkenerne.

Overgange mellem hospital og kommune

Denne overgang skal opleves sammenhængende for borgerne - og være understøttet af smidige arbejdsgange. På den baggrund blev der 9. oktober holdt et møde med deltagelse af ergo- og fysioterapeuter fra Herning og Holstebro sygehus samt ergo- og fysioterapeuter fra Herning kommune.
Her blev gennemgået aftaler for kommunikation og man fik præsenteret for hinanden indbyrdes, hvad det fx betyder for sygehusets opgaveløsning at indlæggelsespapirerne er opdateret - og hvad det betyder for kommunen i planlægning af udskrivelsen, at oplysninger om funktionsevne og hjælpemidler svarer til det aktuelle behov. Meget kan dog inden for kort tid ændre sig i begge retninger, og det er der også forståelse for. Men det var udbytterigt at mødes og tale sammen på tværs af sektorer.

Bordet rundt

Alle var glade for at værre med og få en orientering om hvad der sker i vores område, så hvis nogen spørger kan man give et svar, eller henvise til hvor spørgsmålet kan besvares.

Der har været talt om at lave en fælles julefrokost for alle seniorråd i kommunen. Magda og Bent tager det op på næste møde med Ældrerådet.


Referent Bent


Mødet afholdt på Ågården i Vildbjerg

Fremmødte: Magda - Jytte - John - Ruth - Lis - Marianne - Gerda - Jørn - Kirsten - Bent.
Fra Ældrerådet: Margit, afbud fra Hans-Ejner
Herning Kommune: Gitte Nørgaard

1 - Tilføjelse til Dagsorden: Ingen
2 - Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 - Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

NYT FRA

Formanden

Vi skal have valg. På valg er John - Lis - Gerda - Kirsten - Bent.
Valgstedet bliver Sundhedscentret i Aulum.
Møde dato bliver sendt rundt når Magda og Bent har været til møde med Ældrerådet 16 September, hvor vi formoder at der bliver lavet en dato for alle Seniorrådene.

ÆLDRERÅDET

Frivillig Fredag afholdes 23 August på Tinghuspladsen og biblioteket.

Temadag 1 Oktober i Huset nr 7 kl. 14.

Angående egen betaling på rehabiliteringscentret. Visitationen afgør hvem der skal betale.

Status på klippekort fremover bliver det 27 min. om ugen - gælder også plejecenter men ikke friplejehjem.

Der kommer en ny sundhedsaftale.

Der ventes på et udspil fra regeringen.
Ældrerådet er inviteret til at komme med Budgetforslag på ældreområdet.

Angående placering af et nyt plejehjem til 170. Skal det værre i et nyt område eller en tilbygning til eksisterende plejecenter.

Ældrerådet har været samlet en dag til drøftelse af forskellige ting det kommer der en pjece ud af.

Hjemmeplejen prøver at uddanne flere hjælper til hjemmeplejen. Velfærdsuddannelsen prioriteres højt. Det skal værre attraktivt at værre sundhedshjælper. Der er også mulighed for voksenlære.

HERNING KOMMUNE

ved Gitte Nørgaard

Psykiatriske akut sygeplejersker

Projekt med psykiatriske akut sygeplejersker og døgnåbent telefon for borgere som har ondt i psyken på Skovlyset er kommer godt i gang. Der har været over 400 opkald fra borgere på telefonen og akut sygeplejerskerne har mange henvendelser og opgaver hver dag.

Rehabiliteringscenter

Udvidelsen med 10 pladser er nu åbnet og de første patienter har indtaget nogle af stuerne. Det er et dejligt hus, som har de rammer som pleje og behandling har brug for. Foruden det er et sted, som er rart at være.
Den officielle åbning er ved at blive planlagt. Det vil være muligt at afholde et kommende seniorrådsmøde på Rehabiliteringscenteret og få et oplæg og rundvisning.

40 nye studiepladser

Der bliver etableret 40 nye studiepladser for sygeplejestuderende i Herning med opstart i efteråret 2020. Det bliver en station under VIA University Collage i Holstebro.
Det er de første 3 semestre som afvikles i Herning foruden praktik som i forvejen afvikles i sygeplejedistrikter, på udvalgte plejecentre og Rehabiliteringscenteret. Foruden Hospitalsenheden Vest. Det kommer på sigt til at fremme vores rekruttering af sygeplejersker til både kommunen og hospitalet i Gødstrup.

"Kom godt hjem" projektet

Det går planmæssigt og vi gennemfører både Modtagebesøg inden for 24 timer og vi er kommet godt i gang med videomøder omkring planlægning af udskrivelse sammen med hospitalet og kommunal visitation og kommunale sygeplejersker.

Andet

Information på kommunens hjemmeside

Brug søgefeltet og skriv et emne/ord eller andet.

Benyt evt. www.aeldre.herning.dk

Her er samlet mange oplysninger målrettet ældre i kommunen.

Tegn abonnement på nyheder. Det er muligt at tegne mange forskellige abonnementer - eksempelvis referater fra seniorråd, nyheder fra plejecenter og meget andet.

Næste møde

15. November - sted følger med indkaldelse.

(ref. Bent)


Møde afholdt på Plejecentret Birketoft i Aulum.

Tilstede var: Magda Bøgedal, John Kristensen, Ruth Mathiasen, Lis Mølbæk, Marianne Kiilerich, Gerda Thorsager, Jørn Katkjær, Hans Ejner Juulsen, Bent Nørgaard. Fra Herning Kommune Gitte Rasmussen.
Afbud fra: Jytte Birkjær Jensen, Margit Ørndrup

Referat

1: Tilføjelse til Dagsorden: Ingen
2: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3: Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

NYT FRA

1 Formanden

Den nye pjece om seniorrådet blev omdelt. De der ønskede det fik nogle stykker med hjem.
Der blev også udleveret nye love og vedtægter som er ens for alle Seniorråd i kommunen.

2 Ældrerådet

Angående omtale for at få mere plejepersonale ved at flere af dem der er ansat i dag kom op på fuld tid.
Kun få af dem ønsker 37 timers uge på grund af de skiftende arbejdstider. Ældrerådets næste møde er på Vesterled angående kvalitetsstandard. Visitation for høringssvar. 
Der skal også kommes med forslag til placering af et nyt plejehjem til 70 personer i et plan. Herning By - Hammerum - Snejbjerg der er mange forskellige meninger om placering.
Budget hænger nogenlunde sammen. Der skal spares 800.000 kr på § 18 midler.
Angående regioner mon det ikke afgøres ved kommende valg.

3 Herning Kommune

• Sundhed og Ældre har fået ny chef.
Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

• Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden certificeret. Vi aftaler at seniorråd Nord skal lægge et møde på Lind Plejecenter og høre om hvad et Eden plejecenter står for.

• Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis. Der aftales at Gitte Henriksen, der er Marte Meo superviser, skal inviteres med til et seniorrådsmøde og fortælle om Marte Meo tilgangen.

• Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt. Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud. Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

• Udvidelse af Rehabiliteringscenter. Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre, at vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen".

• Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode. Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på  hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.

• Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.

• Ny tværfaglig palliativ indsats. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at fore-bygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.

Birketoft

Else Krappe som har været Forstander på Plejecentret Birketoft siden 2008. Birketoft er under Danske Diakonhjem som i samarbejde med Herning kommune driver stedet der er 51 Lejligheder i 4 afsnit.
Hun fortalte om arbejdet der og vi var rundt at se det hele, og vi fik en pjece med hjem.

Næste møde

6 August 2019 på Ågaarden i Vildbjerg

Ref: Bent


På Kildehøj i Vildbjerg.
Afbud fra Kirstine øvrige Rådsmedlemmer var til stede.

Nyt fra formanden

Magda bød velkommen til alle. Der blev omdelt en tekst til den nye brochure med billede af os.
Teksten blev godkendt til den ene side, den anden side er beregnet til Søndagscafeer i området.
De enkelte cafeer sender en kort tekst om deres cafe til Magda som så samler det og sender dem ind til kommunen.
Alle Søndagscafeer får et tilskud fra Herning Kommune,de fleste foreninger er selvstændige som selv styrer de penge de får. De enkelte cafeer sender deres program ind til Mie så lægger hun dem på hjemmesiden.

Fra Ældrerådet

Ældrerådet har været forelagt besparelse. Der skal spares 7 mill. blandt andet på busser m.m Man vil spare på § 18 midler, Klippekortet er væk fra 2020. Udskydning af at åbne 4 nye aflastningsstuer, udskyde udvidelse sf Kildehøj. Man har fra Ældrerådets side sagt der ikke må spares på varme hænder. Friplejehjemmet i Ørnhøj søger om udvidelse, de har samme økonomi som andre Plejehjem. Der er ikke pres på plejehjem for tiden nogle steder er der ledige pladser.
Angående Videokonsultation holdes der pause i øjeblikket, der køres videre med de forsøg der er i gang.
Når der kommer en ny hjemmeside,tjek om den virker hos jer.
Hvad kan vi gøre for at løfte faget om at passe de ældre, der tages elever ind også som voksenlære.
Hvad sker der med regionerne, aftale om hvordan det skal være de næste 3 år. It systemerne kan ikke tale sammen, hvad sker der på de forskellige platforme.

Nyt fra kommunen

v/ Jane Andersen

Forebyggende hjemmebesøg

Der har nu været gennemført en projektperiode med at finde vej til målgruppen 65+ i særlig risiko. Sagen har været på Forebyggelsesudvalgsmøde samt Social og Sundhedsudvalgsmøde og er godkendt her. Især systematisk henvendelse til borgere der har mistet en ægtefælle/samlever - eller hvor en ægtefælle/samlever er flyttet på plejecenter er blevet en målgruppe, hvor besøgene opleves meget relevante.

Deltids-/fuldtidsbeskæftigelse

Kommunens HR-afdeling har undersøgt, hvor mange medarbejdere, der er tilfredse med deres ugentlige arbejdstimer og hvor mange, der gerne ville have flere/ færre timer. Målet er at få et billede af, om mange gerne vil op i tid, og drøfte hvordan vi vil kunne imødekomme det i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft især på social- og sundhedsområdet. Overordnet set peger undersø-gelsen på, at ca. hver tredje er interesseret i at komme op i tid.
Alle ledere er blevet præsenteret for resultaterne fra egen afdeling og skal nu i samarbejdsudvalg drøfte barrierer i forhold til højere timetal, samt hvordan disse barrierer kan bearbejdes.

CURA - det nye omsorgssystem

Det nye omsorgssystem fungerer efter hensigten, men der er rigtig meget at lære. Det kræver forståelse og overbærenhed indbyrdes og på tværs af afdelinger. Alle er indforstået med, at vi bygger vejen mens vi går den. Men det er en stor opgave og vi ved, at hele 2019 vil gå med at blive fortrolig med den nye dokumentation og nye arbejdsgange.

Salg af tilkøbsydelser

Vi har fra hjemmeplejen solgt flere rengøringsydelser som tilkøb, og oplever det fungerer godt at man får den vanlige hjælper/ assistent til at udføre ekstra rengøring, sylte/ bage eller lign. ting.

Hjemmeside for den kommunale hjemmepleje

Hjemmeplejen arbejder på at få sin egen hjemmeside, for at sikre bedre information omkring den kommunale hjemmepleje - både for borgere, pårørende samt kommende kollegaer. Når den er oppe og køre vil vi meget gerne have feedback på hjemmesiden - kontakt gerne Jane Andersen med kommentarer.
Hjemmesiden forventes at komme op i februar/marts 2019 - ellers kan i også følge Hjemmeplejen på Instagram; https://www.instagram.com/fagligehaender/

En værdig død

På Finansloven for 2018 er der afsat et årligt beløb på 60 mio. kr. til kommunerne til indsatser, der kan understøtte en værdig død i eget hjem - herunder i plejeboliger.
Herning Kommune får herefter tildelt 906.000 kr. årligt via bloktilskuddet fra 2018 og frem til ind-satser, der kan fremme en værdig død.
Med afsæt i de eksisterende indsatser ønsker Sundhed og Ældre at udvikle de eksisterende og eventuelt etablere nye indsatser og samarbejdsformer med henblik på at understøtte, at borgere, som ønsker at dø i eget hjem, oplever en værdig død - herunder med inddragelse af pårørende og frivillige organisationer eks. Røde Kors/Vågetjenesten.

Næste Møde

10 Maj 2019 på Birketoft Fra Kommunen Gitte Rasmussen
Ref/bent


1. Dagsorden og godkendelse af referat

Godkendt.

2. Nyt fra formanden

Vi skal have udarbejdet en pjece for Seniorråd Nord i Herning Kommune, som skal opbygges tilsvarende Ældrerådets pjece som blandt andet skal indeholde følgende:

  • hvad er seniorrådet
  • at styrke hverdagen for de ældre i samarbejde med Ældrerådet og derved skabe en synlighed og sammenhæng med Ældrerådet.
  • Der skal være fokus på vores arbejdsopgaver i rådet - vi lytter til din mening - artikel om befolkningssammensætning, søndags cafe

Magda laver et tekstoplæg til næste møde - vi skal inden 31/12 få taget et vellignende foto på borgerservice. Dette er meget vigtigt for at vi kan færdiggøre projektet.

Pjecen skal ophænges på relevante steder i de forskellige byer i en A4 lomme.

Rådets medlemmer underskrev på mødet en samtykkeerklæring, så kommunene har accept til at bruge vores personoplysninger.

3. Ældrerådet

Visitation er et at de væsentlige punkter:

  • hvad kikker man på
  • hvor meget kan den enkelte hjælp til
  • hvad er deres fysisk/psykisk formået og
  • får de den ekstra hjælp, som de har brug for.

Gennemgangen har været positiv, visitator er dygtig til at vurdere ændringer i behovet, så hjælperen kan tilrettes og der er god kontakt på tværs af de forskellige enheder.

Budgetopfølgning

Der er styr på området - der mangler få millioner ud af et budget på 640 mill. og kommunen har været dygtig til at få puljepenge hjem. Konklusionen er, at de ældre i Herning Kommune er i god gænge.

4. Kommunen v/ Elin Mogensen

Forebyggende hjemmebesøg

De har nu gennemført en projektperiode med at finde vej til målgruppen 65+ i særlig risiko. Sagen bringes ind for Forebyggelsesudvalget på næste møde. Især systematisk henvendelse til borgere der har mistet en ægtefælle/samlever - eller hvor en ægtefælle/samlever er flyttet på plejecenter er blevet en målgruppe, hvor besøgene opleves meget relevante.

Frivillig bygger bro

Et arrangement den 31. oktober for alle centerråd på kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse. Oplæg fra hvert centerråd om planlagte tiltag for at bygge bro til lokalsamfundet - i forsøg på at synliggøre og tilbyde mulighed for samvær. Til arrangementet var et oplæg ved Poul Erik Tindbæk om frivillighed. Han talte bl.a. om livsfaser - i gamle dage var der tre: barn - voksen - gammel. Senere kom fasen at være "ung" - mellem barn og voksen, en livsfase (ungdom) som er kendt og anerkendt. Nu er tilkommet fasen at være "fuldvoksen" - mellem voksen og gammel. Som fuldvoksen tager man afsked med arbejdslivet, og der er nu 20-25 år i en livsfase (visdom), hvor det kan give mening at indgå i fællesskaber, hvor man både giver og modtager = frivillig.

Deltids-/fuldtidsbeskæftigelse

Kommunens HR-afdeling har undersøgt, hvor mange medarbejdere, der er tilfredse med deres ugentlige arbejdstimer og hvor mange, der gerne ville have flere/ færre timer. Målet er at få et billede af, om mange gerne vil op i tid, og drøfte, hvordan vi vil kunne imødekomme det i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft især på social- og sundhedsområdet. Overordnet set peger undersøgelsen på, at ca. hver tredje er interesseret i at komme op i tid.
Alle ledere er blevet præsenteret for resultaterne fra egen afdeling og skal nu i samarbejdsudvalg drøfte barrierer i forhold til højere timetal, samt hvordan disse barrierer kan bearbejdes.

CURA - det nye omsorgssystem

Det nye omsorgssystem fungerer efter hensigten, men der er rigtig meget at lære. Det kræver forståelse og overbærenhed indbyrdes og på tværs af afdelinger. Alle er indforstået med, at vi bygger vejen mens vi går den. Men det er en stor opgave og vi ved, at hele 2019 vil gå med at blive fortrolig med den nye dokumentation og nye arbejdsgange.

Hjælpemiddelområdet

Området udviste i 2017 et samlet merforbrug. Forventet regnskab pr. 1. august 2018 viser et forventet merforbrug på 6,6 mio. kr. i 2018. Der ses en række udviklingstendenser, som har betydning for udgifterne på området:
• Den nye sundhedsforbruger, som er bevidst om at søge information
• Udvikling af velfærdsteknologi, teknologi og nye produkter
• En demografisk udvikling, hvor der bliver flere ældre.
• En ny sundhedsprofil, hvor en større andel af borgerne har multisygdom (flere kroniske sygdomme), og hvor en større andel af borgerne lider af svær overvægt.
• En øget grad af selvhjulpenhed - for nogle netop ved brug af flere hjælpemidler.
• Øget fokus på arbejdsmiljøet for at mindske nedslidning, sygefravær, understøtte rekruttering af personale til plejen samt at understøtte, at plejepersonalet skal blive på arbejdsmarkedet i flere år end tidligere.

Bonusvenner projektet er godt i gang

Der er allerede frivillige som har meldt sig til opstart. I første omgang får de undervisning af demenskonsulent og skal tilknyttes daghjem.

5. Rådsmedlemmer

Dialog omkring visitation - opfølgning på demens projektet med frivillige samt debat omkring robotteknologien i fremtiden

6. Næste møde

25. januar 2019 på Kildehøj, Vildbjerg.

 

Referent Jørn Katkjær.


Pkt. 1) Tilføjelse til dagsorden: Ingen

Pkt. 2) Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

Pkt. 3) Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt.

Nyt fra formanden

Magda startede sit indlæg med en trist information. Medlem af rådet Elsebeth Jensen fra Vildbjerg er pludselig afgået ved døden. Vi mindedes Elsebeth med 1 min. stilhed. Æret være Elsebeths minde.

Der er blevet udarbejdet et A4 prospekt til ophængning i de relevante byer med overskriften " Vi lytter til din mening" med info - formålsbeskrivelse og foto.
Vi er jo desværre i den situation, at vi ikke kan bruge billedet efter Elsebeths død - der er efterfølgende forsøgt at redigere på dette, men det er ikke muligt - så vi tager et nyt foto ved vores næste møde.
Kommunen sørger for produktion og det bliver lamineret og de enkelte medlemmer sørger for ophængning i deres område.
Magda gjorde opmærksom på Søndagscafe d. 17.9.

Nyt fra

Ældrerådet v/ Margit Ørndrup, Sunds.

Tilgængelighed i den nye gågade, som er renoveret for 83 millioner. Cityforeningen & grundejerne har været inddraget. Der bliver kikket på tilgængelighed for handicappede så man undgår trapper - får lavet rækværk og ramper hvor der er behov.

Frivillighedsdag med fokus på værdighedspolitik. Pårørende inddrages yderligere. Der er lavet pjecer eller gå ind på kommunens hjemmeside.

Der åbnes nu op for, at købe ekstra hjælp udover visitering til rengøring - praktisk hjælp, plejeledsagelse eller lign. Dette tilkøbes og administreres gennem kommunen - se deres hjemmeside. Der var en del debat omkring dette - særligt prisen på 410,- + moms.

Temadag d. 1-10 i Huset nr. 7. Deltagelse koster 75 kr. tilmelding senest d. 20-9.
Værgemål: Bedre forløb i statsforvaltningen hvor der nu er 6-8 måneders ventetid.
Fællesmøde d. 11-9 hvor Magda & Bent deltager fra rådet.
Ældrepris i kommunen skal uddeles. Der er nedsat et udvalg til indstilling af emner.

Fra Kommunen v/ Gitte Nørgaard

Nye indsatser på ældreområdet
• Ensomme ældre
Der er givet 4.759.000kr fra pulje, hvor vi kan lave en indsats for at få ensomme ældre med i aktiviteter. Det er muligt at medarbejdere kan følge de borgere, som er svære at få med til aktiviteten.

• Demensvenlig indretning på plejecentre 
Vi har i anden runde modtaget 2,1 million kr. til at forbedre lys forhold, ude arealer osv.

• Aftalekort
Vi har i samarbejde mellem sygepleje, terapeut, visitationen og Hospitalsenheden vest udviklet et aftalekort, som skaber tryghed for borgere og pårørende ved udskrivelse fra sygehuset. Kortet som udleveres ved udskrivelsen indeholder aftaler for, hvornår blandt andre hjemmeplejen kommer til første besøg, tlf nr. på sygeplejersker og terapeuter. Vi har plan om at indføre kortet hurtigst muligt.

• Sygeplejeklinikker
Der er rigtig godt gang i sygeplejeklinikkerne over hele kommunen. De har for første år været åbent hele sommeren til gavn for borgere og medarbejdere. Vi arbejder fortsat på at få flere borgere til at modtage deres sygepleje i klinikkerne.

• Bonusven til personer med demens
Formålet er at frivillige sikrer værdige og meningsfulde oplevelser for borgere med demens, så deres pårørende kan tage hjemmefra med god samvittighed og foretage sig dét, der giver dem fornyet glæde og overskud til at komme hjem igen.
ÆldreSagen indgår som samarbejdspartnere. En demenskonsulent indgår i samarbejdet, hvor frivillige efter en introduktionsperiode i tilknytning til et daghjem bliver knyttet an til et hjem, hvor borger med demens og dennes pårørende har behov for en "bonusven".
Den frivillige får erfaring med samvær med borgere med demens via et forløb i daghjem, hvor personale og øvrige frivillige er til rådighed for sparring og erfaringsudveksling.

• Frivillige bygger bro
Formålet er forebyggende og sundhedsfremmende attraktive initiativer. Centerrådene bliver tovholdere for nye initiativer, netværk og sociale samværstilbud, hvor man om muligt lokalt kan gå på tværs af aktivitetscenter/-hus, frivillige foreninger, lokale interesseorganisationer mv. Det kan være spisefællesskaber, fester, udflugter eller hvad man lokalt finder interesse i.

• Frivilligt chaufførkorps
Formålet er at flere borgere kan deltage i aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte - på trods af, at de ikke kan transportere sig selv.
Afsættet er primært i de mindre byer/ landområder, hvorfra borgere skal kunne transportere sig til aktivitetscentre/-huse i de lidt større byer for at kunne deltage i aktiviteter. Der er tale om transport til aktiviteter, som der ikke kan bevilges kørsel til ad anden vej.
Centerrådene og aktivitetskoordinatorer lokalt bliver tovholdere for, hvordan en samarbejdsmodel kan etableres.

Fra Rådsmedlemmer

Der blev opfordret til, at bruge kommunens hjemmeside til relevant information omkring de emner der på byrådets dagsorden - man kan let gå ind på hjemmesiden og hakke de emner af, som har ens interesse, og de vil så blive fremsendt til ens mail, når der er nyt.
Den planlagte udflugt her i efteråret bliver af praktiske årsager udskudt til Foråret 2019. Det kommer med som emne på vores næste møde.

Næste møde

er på Sundhedscentret i Aulum den 16 November.
Husk: Eventuelt afbud senest 14 November - Ring eller SMS til Magda på 21226750 eller Bent på 30279811.


Kontaktinfo

Formand for Nord
Magda Bøgedal
Rørsangervej 8A
Timring, 7480 Vildbjerg

Tlf:. 74541461
Mobil: 21226750
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail