Seniorråd Nord

Her kan du se, hvordan du kan kontakte seniorråd Nord. Du kan læse referater fra deres møder.

Følg med i drøftelserne i rådet via referater, der bliver lagt på hjemmesiden herunder. 

Husk at tilmelde dig nyhedsbreve fra Seniorrådene, hvis du er interesseret i at følge med. 

Opsæt dit nyhedsabonnement.

Medlemmerne er valgt lokalt. 

Pr. 1. januar 2020.

Seniorråd Nord
Foto

Kontaktoplysninger

Mail
Magda Boegedal

Formand

Magda Bøgedal

Rørsangervej 8A, Timring,
7480 Vildbjerg

Tlf.: 21226750

magdaboegedal@gmail.com

Jytte Birkkjaer Jensen

Jytte Birkkjær Jensen

Mejsevej 5,
7480 Vildbjerg

Tlf: 22638834

cirkeline@mail.dk
John Kristensen

John Kristensen

Skovvænget 5,
7480 Vildbjerg

Tlf.: 30231819

karenjohn@live.dk
foto er på vej

Kirsten Hartmann Rømer

Ågårdsvej 129
7480 Vildbjerg

Tlf.: 25212075

kirstenromer@fiberpost.dk
Ruth Mathiasen

Ruth Mathiasen

Fasanvej 7,
6973 Ørnhøj

Tlf: 24805070

ruth.fasanvej@gmail.com
Kvinde

Kirstine Madsen

Vads Dal 4,
6973 Ørnhøj

Tlf: 40626285

stinne@net.dialog.dk
Fotograf er på vej

Holger Skovbjerg

Søparken 16
7451 Sunds

Tlf.: 20863069

holger.skovbjerg@gmail.com
 Bent Noergaard

Næstformand og sekretær

Bent Nørgaard

Nyskovvej 21, Ilskov,
7451 Sunds

Tlf: 30279811

bentno@live.dk
 Lis Moelbaek

Lis Mølbæk

Østergårds Alle 7 1.1,
7490 Aulum

Tlf.: 97476620

lis.m@dlgmail.dk
 Joern Katkjaer

Sekretær

Jørn Katkjær

Østvænget 99 B, Hodsager,
7490 Aulum

Tlf: 20480552

jornkat@icloud.com
Foto er på vej

Anna Lise Vesterby

Hodsagervej 34
7490 Haderup

Tlf.: 40886028

al.vesterby@yahoo.dk
Hans Ejner

Repr. fra Ældreråd

Hans-Ejner Juulsen

Østvænget 81, Hodsager, 7490 Aulum

Tlf: 61358354

juulsen@os.dk
 Margit Ørndrup

Repr. fra Ældreråd

Margit Ørndrup

Sunds Hovedgade 7,
7451 Sunds

Tlf: 61653888

margitorndrup@gmail.com
Elin Mogensen

Chef Elin Mogensen, Bethaniagade 3,
7400 Herning

Tlf: 29403347

 elin.mogensen@herning.dk

Fremmødte: Magda, Jytte, John, Kirsten, Ruth, Bent, Lis, Jørn, Hans Ejner, Margit.
Afbud fra: Holger,g Anne Lise og Kirstine

DAGSORDEN

1. Tilføjelse til dagsorden

Ingen

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

4. FORMANDEN

Magda bød velkommen.

Frivilligdagen er aflyst på grund af corona.

Der har været afholdt et møde med Formanden fra de 4 råd med en konsulent om "Generationernes hus". Hvad kunne man tænke sig, at der skulle værre i og området, hvor det skulle ligge.

5. Information fra Herning Kommune

Sunds Aktiv Center

Der er af politikerne bevilget 7 mio. kr. til udbygning af Sunds Aktiv Center, da pladsforholdene på aktivitetscentret er meget udfordret. De meste centrale aktivitetslokaler er samtidig gennemgangsrum, fordi centerdelen er bygget midt i plejecentret omkranset af boliger og produktionskøkken, som skal passere gennem. Særlig her i Covid-tiden opleves Sunds som det mest udfordrende sted at genåbne. Der er behov for bedre vilkår for både daghjem, personalestøttede aktiviteter, motionstilbud, aktiviteter - samt café og samlingssal. Og der skal være sygeplejeklinik. En arbejdsgruppe har gennem de sidste måneder arbejdet med forslag til tegninger - her deltager brugerrepræsentanter fra centerråd sammen med personale fra både aktivitets- og plejecenter.

Genåbning af aktivitetscentre

Der var en annonce i Herning Folkeblad i onsdags - omkring sæsonstart, som vil være anderledes i år end normalt. Der vil blive skrevet rundt til dem, der var medlemmer i sidste sæson om, hvordan der lokalt åbnes op - og nye brugere må ringe ind og forhøre sig. Vi vil gerne starte gradvist op og give god og grundig introduktion til, hvordan vi passer på hinanden.

Hjælpemiddelområdet

Området har skullet beskrive forslag til besparelser, fordi vi gennem de senere år ikke har kunnet holde budgettet. Forbruget kan bl.a. henføres til velfærdsteknologi og teknologisk udvikling, at der bliver flere ældre og behovet for hjælpemidler stiger med alderen, at flere borgere lever med flere sygdomme, at vi har en tilgang som støtter selvhjulpenhed og det kan forudsætte hjælpemidler - og behovet for arbejdsmiljøhjælpemidler til pleje- og forflytningsopgaver. Administrationen har ikke kunnet præsentere de ønskede besparelsesforslag pga. stram lovregulering og Ankestyrelsens afgørelser lægger linjen for serviceniveauet. Social- og Sundhedsudvalget har godkendt forsøg på besparelser vedr.

  • Hjælpemidler til lysskærmning - afgørelser om afslag prøves i Ankestyrelsen.
  • Vægtdyner - afgørelser om afslag prøves i Ankestyrelsen.
  • Hurtigere afhentning af hjælpemidler.

Det er ikke forslag, vi finder ret store besparelser ved, så der også foreslået projekter omkring "Bedre brug af hjælpemidler ved øget kompetenceniveau på plejecentre" samt "Bedre koordinering mellem Visitationsenheden og Hjælpemiddelenheden". Vi skal undersøge om det vil give mulighed for besparelser.
Social- og Sundhedsudvalget anmoder om at få forelagt et mulighedskatalog med mulige besparelsespotentiale på 8-10 mio. kr. på det øvrige Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre.

Plejecentre

TV2 dokumentarprogrammet "Plejehjemmene bag facaden" giver anledning til en drøftelse af, hvad / om udsendelsen giver anledning til handlinger / ændret adfærd i Herning Kommune. Social- og Sundhedsudvalget har drøftet emnet med udgangspunkt i dialoger med Ældrerådet og Ældresagen, administrative tiltag, drøftelser i ledergruppe og samarbejdsudvalg, fokus på klageforhold - hvor mange modtages og hvordan håndteres de, tilsyn og ledelsesvurderinger.
I dag foretages tilsynet på plejecentrene af Styrelsen for Patientsikkerhed og Herning Kommunes Tilsynsenhed.
Chef for plejecentrene Gitte Rasmussen er meget interesseret i at indgå på Seniorrådsmøder, hvor emnet drøftes.

14.08.20/ Elin Mogensen

6. ÆLDRERÅDET

Man skal sørge for, at alle får den behandling, de har brug for både fra personale og pårørende, alle skal værre godt klædt på til det arbejde man udfører. Social og sundhedshjælper bliver sendt ud til mange forskellige mennesker, så nogle gange kan der værre opgaver, som de måske ikke helt er uddannet til og som de så må søge hjælp til ved andre kollegaer som er uddannet til den opgave. Man kan i dag komme ind som voksenlærling i hjemmeplejen. Der må gøres noget mere for at få hænder nok til at hjælper andre.
Er det virkelig nødvendig at der skal video overvågning før der sker noget på nogle plejehjem.
Det må værre lederens opgave at motiverer personalet til at alle regler bliver overholdt. Mange forkerte oplevelser bliver klaret ved dialog. Når vi er på besøg på et plejehjem er det altid lederen, vi taler med, hvad siger personalet.
Hvis en opdager at der sker noget et sted, som man mener ikke er i orden, så meld det ind til Seniorrådet eller Ældrerådet som så sørger for at den, der har med området bliver informeret.

Der har ikke været holdt mange møder i år på grund af corona.

Der kommer muligvis et privat plejehjem i området omkring Gødstrup.
Angående det der har været skrevet omkring udvidelse af plejehjem, kan der komme yderlige omkostninger i forbindelse med tilbygning, der skal måske laves ydelige brandsikring af plejehjemmet.

Boblberg.dk er en digital platform for fællesskab,prøv selv at gå ind og se på den.

Man prøver om det kan lade sig gøre at næste valg til ældrerådet kan blive sammen med kommunevalget.

7. RÅDSMEDLEMMER

Angående seniorrådsmødet med Ældrerådet er Bent forhindret så Jørn deltager sammen med Magda.

Jørn havde hørt at man på en demensafdeling havde fået kulørt porcelæn og bestik, hvilket betød at den demente bedre kunne huske, hvad der var hvad,
Tak til Lis for hun sørger for kaffe og brød til os.

Næste møde 20 November
(Nærme følger når vi kommer tættere på).

Ref.Bent


Deltagere: Magda, Jytte, Kirsten, Ruth, Kirstine, Holger, Lis, Marianne, Jørn, Anne Lise, Bent

Afbud fra: John

Fra Ældrerådet: Margit og Hans Ejner

Fra Herning Kommune: Jane Andersen

Referat

1. Tilføjelser til dagsorden

Ingen.

2. Godkendelse af Dagorden

Godkendt.

3. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

4. Konstituering efter valget

Formand: Magda

Næstformand: Bent

Sekretær: Bent/Jørn

5. Nyt fra Herning Kommune

Elderlearn

Forebyggelsesudvalget har besluttet at indgå et samarbejde med Elderlearn. Elderlearn er en socialøkonomisk virksomhed, der har til formål at afskaffe ensomhed blandt ældre og hjælpe udlændinge med at blive integreret i det danske samfund. Elderlearn har således gjort det til sit koncept at skabe synergi mellem sine to målgrupper, ældre borgere, der er ensomme eller i risiko for at blive det, og udlændinge, der vil integreres i det danske samfund og lære bedre dansk. Det gøres ved konkret udfra interesser, afstand og tidrsum at "matche" udlændinge, der arbejder på at lære dansk, med potentielt ensomme ældre, så to personer mødes og taler med hinanden. For den ældre giver mødet selskab, der kan skabe trivsel, glæde samt indhold i hverdagen, og den ældre får mulighed for at bidrage og være en ressource for et andet menneske. For udlændingen giver mødet muligheden for at lære bedre dansk og lære om dansk kultur samt glæden ved en ny relation. Gennem Elderlearns arbejde har det vist sig, at mere end 50% af de deltagende udlændinge får lyst til at arbejde inden for omsorgsområdet som fx SOSU-personale.

Elderlearn indhenter straffeattester for alle udlændinge, der deltager, og understøtter særligt de første gange møderne samt følger løbende op på, hvordan det går. Alle ældre kan deltage, så længe man har lyst og er i stand til at føre en samtale. Elderlearn rekrutterer som udgangspunkt de ældre via plejecentre, hjemmepleje, de forebyggende hjemmebesøg, foreninger, netværk m.v. Udlændinge rekrutteres fx på sprogskolen, i sociale boligområder via den boligsociale helhedsplan og evt. på SOSU-skolens grundforløb 2, hvor der kan være udfordringer med sproget for nogle elever. I løbet af projektperioden afprøves, hvad der virker. Elderlearns erfaring er, at der ingen udfordringer er i at rekruttere udlændinge, mens det kan være sværere at finde nok ældre deltagere.

Elderlearn samarbejde med en række forskellige kommuner, myndigheder og organisationer, herunder Ældre Sagen, Sundhedsstyrelsen, Ensomme Gamles Værn og De Danske Sprogcentre.

Boblberg

Forebyggelsesudvalget har på møde den 21. oktober 2019 besluttet, at Herning Kommune pr. 1. januar 2020 skal tilbyde en internetbaseret borger-til-borger platform kaldet Boblberg. (datoen er efterfølgende ændret til 1. marts).
Formålet med Boblberg-platformen er at understøtte sociale fællesskaber baseret på brugernes egne interesser. Platformen gør det ligeledes muligt at synliggøre de frivillige tilbud samt at finde frivillige til forskellige foreninger m.m.
Indholdet på platformen oprettes af borgeren selv indenfor de emner, der interesserer dem. Platformen henvender sig til alle aldersgrupper. Der er ingen reklamer på platformen.
Boblberg har alle rettigheder til at skrive, redigere og slette indhold.
Ved opstart af platformen udarbejdes en fælles implementeringsplan. Heri vil indgå, at kommunen i samarbejde med Boblberg udarbejder informationsmateriale og at Boblberg afholder og deltager i events om platformens muligheder. Boblberg sørger for uddeling af informati-onsmateriale til bibliotek, sundhedscenter, aktivitetscentre, læger, uddannelsesinstitutioner m.v. Der aftales et antal præsentationer, hvor Boblberg deltager i personalemøder for at præsentere platformen. Derudover vil der i fællesskab blive udarbejdet artikler, annoncer og pressemeddelelse.

Work Force planning

Arbejdet med Rekruttering i Hjemmeplejen

- Branding og Rekruttering
- Hjemmesiden kan ses på www.hjemmeplejen.herning.dk
- Instagram
- Ny intern Kommunikations App
- Hjemmeplejen begynder en kampagne i 2020 - med Billeder og de gode historier fra medarbejderne, for at vise karriereveje, udviklingsmuligheder, kollegafællesskab og indsigt i arbejdet - Fokus på kompetencer, teknologi mv.

6. Nyt fra Ældrerådet

Sygeplejen

Sygeplejen er udfordret økonomisk og det betyder blandt andet at der oprettes flere sygeplejeklinikker, så ressourcerne udnyttes mere effektivt.

Læs mere om Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af balanceplan under punkt 4 fra deres møde.

Regions Ældreråd

Det regionale Ældreråd består af Formand og Næstformand for Ældreråd i de kommuner, der er i regionen. 

Dette Ældreråd har drøftet Telemedicin, Videobesøg og Videosamtaler. Ventetiden til speciallæge er lang, så de råder folk til at henvende sig i god tid.

Høreapparat

I kommunen får borgeren det høreapparat, der er brug for. Der er det samme beløb i tilskud som på det private marked.

Ensomhed

Der er skrevet et nyt afsnit ind i Værdighedspolitikken omkring ensomhed.

Se mere om Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse af ensomhed på mødet den 17. dec. 2019 punkt 117.

Se mere om Værdighedspolitikken.


På Plejehjemmet Søglimt i Sunds.
Der mødte 8 personer frem heraf 2 nye.

Magda Bøgedal bød velkommen og fortalte lidt om hvad seniorrådet. Blandt andet at vi er jeres kontakt ind til Ældrerådet, så hvis i har et problem som vi skal have ældrerådet til at tage op med kommunen, så kom til os med det. Det skal generelle sager, da vi ikke kan tage personlige sager op.

Vi holder 4 møder om Året, som holdes rundt på kommunens institutioner. Hver gang kommer en fra kommunen og fortæller om, hvad der sker om ting, der har med seniorrådets opgaver at gøre.

Som borger kan du spørge os om et problem, og vi kan måske svare eller finde ud af det, når det er generelle sager.

Fra Ældrerådet var Margit Ørndrup til stede og fortalte lidt om, hvad Ældrerådet laver. Kommunen skal spørge Ældrerådet om sager, der vedrører de ældre og give et høringssvar tilbage til kommunen.

Resultat af valget

På valg var John Kristensen, Lis Mølbæk, Gerda Thorsager, Bent Nørgaard, Kirsten Rømer. Gerda ønskede ikke at forsætte. De øvrige blev genvalgt.

Nyvalgt blev Kirsten Hartmann Rømer, Anne Lise Vesterby, Holger Skovbjerg
Rigtig velkommen til jer.

Medlemslisten opdateres i 2020.

Næste møde i 2020

Formanden takkede for god ro og orden under afvikling af valget.

Konstituering vil foregå på mødet 24 januar 2020.

 

Referent Bent


Mødet afholdt i Sundhedscentret Aulum

Deltager: Magda, Jytte, John, Ruth, Lis, Marianne, Gerda, Jørn, Kirsten og Bent
Fra Ældrerådet: Hans Ejner og Margit
Fra Herning Kommune: Mie Toft

Magda bød velkommen til det sidste møde i år, dog er der valget tilbage.
Magda sender referat fra mødet med ældrerådet rundt.
Angående rejsekortet kan kun købes online. Borgerservice kan give en orientering om hvordan man gør det.

Valg i 2019

På valg i år er John, Bent, Lis, Gerda og Kirsten. Alle modtager genvalg på nær Gerda.
En stor tak til Gerda for den tid hun har været med.
Valg til seniorråd er sat i alle aviser i vores område, på Facebook og Herning Kommunes hjemmeside.
Magda tager Vedtægter med på valgdagen.
De ny valgte tiltræder 1 januar 2020.

Ældrerådet

Budget på ældreområdet er ca 700 mill. Der er ikke rigtig lagt direkte besparelse ind på området som man kunne frygte. Planen er 200 nye Plejeboliger inden for de næste 10 år. Måske et privat Plejehjem i Gødstrup, lad os se om det bliver til noget.

Der har været tale om Buskort til de ældre i Herning mellem 10 og 14.

Angående visitation til plejehjem. Visitationen gør lidt mere ud af det og kigger også på ensomhedstryghed. Chefen for området siger alle bliver behandlet ens, de har forskellige kriterier at gå efter. Der bliver også hørt efter om de selv ønsker det. Vi bliver generelt ældre før vi behøver hjælp. Der er også dem, der ikke er trygge, hvis partneren kommer på plejehjem.

I kan gå ind på Kommunens hjemmeside og læse, hvad der står i referaterne fra de andres seniorrådsmøder på ældre herning.dk.

Information fra Kommunen

Forebyggende hjemmebesøg

Med en ny lovændring fra 1. juli 2019 skal der fremadrettet tilbydes:

• Mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år. Aldersgrænsen for de tilbagevendende årlige tilbud om forebyggende hjemmebesøg rykkes derved fra 80 år til 82 år. Det betyder, at 81-årige som udgangspunkt ikke længere automatisk skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg.

• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, i deres fyldte 75. og 80. år.

• Et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed f.eks. ved overgangen fra arbejdsliv til pension.

• Forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne. Aldersgrænsen rykkes derved fra 65-79 år til 65-81 år.

Bonusvenner til mennesker med demenssygdom

Ældresagen er i 2019 i samarbejde med Sundhed og Ældre involveret i rekruttering af frivillige bonusvenner, som undervises i demenssygdom og får mulighed for at være med i et daghjem, så de kan opleve sig godt klædt på til at møde ind i et hjem for at være sammen med en borger med demenssygdom. Bonusvennerne får også mulighed for at mødes med hinanden i et netværk. Aktuelt er 10 bonusvenner tilknyttet. Målet i projekt-året 2019 var at tilknytte 20 frivillige. Der er således plads til flere frivillige - og der arbejdes på, at projektet fortsætter ind i 2020.

Hjælpemiddeldepotet

De er udfordret i den daglige drift af de bygningsmæssige rammer, som ikke er velegnede til depotdrift. Depotet oplever også kapacitetsmæssige udfordringer, da der ses en stigning i antal hjælpemidler og tilknyttede opgaver. Det er vurderingen, at det nuværende hjælpemiddeldepot ikke kan ud- eller ombygges, så det er velegnet til depotdrift. Der skal arbejdes med at finde en brugbar løsning.

Den gode smag

Emnet var i fokus til et kostfagligt møde den 1. oktober for alle kostfaglige medarbejdere tilknyttet Sundhed og Ældre. Dvs. fra Dit Lokale Køkken, fra alle kommunens plejecentre, de tre plejecentre drevet af Danske Diakonhjem, Rehabiliteringscenter og Bytoften.
Professor ved Institut for Fødevarevidenskab ved Københavns Universitet, Ole G. Mouritsen, som også er centerleder i "Smag for livet", formidlede viden om mad og smag, umami, mundfølelse og gav både smagsprøver og gode tips til arbejdet i køkkenerne.

Overgange mellem hospital og kommune

Denne overgang skal opleves sammenhængende for borgerne - og være understøttet af smidige arbejdsgange. På den baggrund blev der 9. oktober holdt et møde med deltagelse af ergo- og fysioterapeuter fra Herning og Holstebro sygehus samt ergo- og fysioterapeuter fra Herning kommune.
Her blev gennemgået aftaler for kommunikation og man fik præsenteret for hinanden indbyrdes, hvad det fx betyder for sygehusets opgaveløsning at indlæggelsespapirerne er opdateret - og hvad det betyder for kommunen i planlægning af udskrivelsen, at oplysninger om funktionsevne og hjælpemidler svarer til det aktuelle behov. Meget kan dog inden for kort tid ændre sig i begge retninger, og det er der også forståelse for. Men det var udbytterigt at mødes og tale sammen på tværs af sektorer.

Bordet rundt

Alle var glade for at værre med og få en orientering om hvad der sker i vores område, så hvis nogen spørger kan man give et svar, eller henvise til hvor spørgsmålet kan besvares.

Der har været talt om at lave en fælles julefrokost for alle seniorråd i kommunen. Magda og Bent tager det op på næste møde med Ældrerådet.


Referent Bent


Mødet afholdt på Ågården i Vildbjerg

Fremmødte: Magda - Jytte - John - Ruth - Lis - Marianne - Gerda - Jørn - Kirsten - Bent.
Fra Ældrerådet: Margit, afbud fra Hans-Ejner
Herning Kommune: Gitte Nørgaard

1 - Tilføjelse til Dagsorden: Ingen
2 - Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3 - Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

NYT FRA

Formanden

Vi skal have valg. På valg er John - Lis - Gerda - Kirsten - Bent.
Valgstedet bliver Sundhedscentret i Aulum.
Møde dato bliver sendt rundt når Magda og Bent har været til møde med Ældrerådet 16 September, hvor vi formoder at der bliver lavet en dato for alle Seniorrådene.

ÆLDRERÅDET

Frivillig Fredag afholdes 23 August på Tinghuspladsen og biblioteket.

Temadag 1 Oktober i Huset nr 7 kl. 14.

Angående egen betaling på rehabiliteringscentret. Visitationen afgør hvem der skal betale.

Status på klippekort fremover bliver det 27 min. om ugen - gælder også plejecenter men ikke friplejehjem.

Der kommer en ny sundhedsaftale.

Der ventes på et udspil fra regeringen.
Ældrerådet er inviteret til at komme med Budgetforslag på ældreområdet.

Angående placering af et nyt plejehjem til 170. Skal det værre i et nyt område eller en tilbygning til eksisterende plejecenter.

Ældrerådet har været samlet en dag til drøftelse af forskellige ting det kommer der en pjece ud af.

Hjemmeplejen prøver at uddanne flere hjælper til hjemmeplejen. Velfærdsuddannelsen prioriteres højt. Det skal værre attraktivt at værre sundhedshjælper. Der er også mulighed for voksenlære.

HERNING KOMMUNE

ved Gitte Nørgaard

Psykiatriske akut sygeplejersker

Projekt med psykiatriske akut sygeplejersker og døgnåbent telefon for borgere som har ondt i psyken på Skovlyset er kommer godt i gang. Der har været over 400 opkald fra borgere på telefonen og akut sygeplejerskerne har mange henvendelser og opgaver hver dag.

Rehabiliteringscenter

Udvidelsen med 10 pladser er nu åbnet og de første patienter har indtaget nogle af stuerne. Det er et dejligt hus, som har de rammer som pleje og behandling har brug for. Foruden det er et sted, som er rart at være.
Den officielle åbning er ved at blive planlagt. Det vil være muligt at afholde et kommende seniorrådsmøde på Rehabiliteringscenteret og få et oplæg og rundvisning.

40 nye studiepladser

Der bliver etableret 40 nye studiepladser for sygeplejestuderende i Herning med opstart i efteråret 2020. Det bliver en station under VIA University Collage i Holstebro.
Det er de første 3 semestre som afvikles i Herning foruden praktik som i forvejen afvikles i sygeplejedistrikter, på udvalgte plejecentre og Rehabiliteringscenteret. Foruden Hospitalsenheden Vest. Det kommer på sigt til at fremme vores rekruttering af sygeplejersker til både kommunen og hospitalet i Gødstrup.

"Kom godt hjem" projektet

Det går planmæssigt og vi gennemfører både Modtagebesøg inden for 24 timer og vi er kommet godt i gang med videomøder omkring planlægning af udskrivelse sammen med hospitalet og kommunal visitation og kommunale sygeplejersker.

Andet

Information på kommunens hjemmeside

Brug søgefeltet og skriv et emne/ord eller andet.

Benyt evt. www.aeldre.herning.dk

Her er samlet mange oplysninger målrettet ældre i kommunen.

Tegn abonnement på nyheder. Det er muligt at tegne mange forskellige abonnementer - eksempelvis referater fra seniorråd, nyheder fra plejecenter og meget andet.

Næste møde

15. November - sted følger med indkaldelse.

(ref. Bent)


Møde afholdt på Plejecentret Birketoft i Aulum.

Tilstede var: Magda Bøgedal, John Kristensen, Ruth Mathiasen, Lis Mølbæk, Marianne Kiilerich, Gerda Thorsager, Jørn Katkjær, Hans Ejner Juulsen, Bent Nørgaard. Fra Herning Kommune Gitte Rasmussen.
Afbud fra: Jytte Birkjær Jensen, Margit Ørndrup

Referat

1: Tilføjelse til Dagsorden: Ingen
2: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
3: Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt

NYT FRA

1 Formanden

Den nye pjece om seniorrådet blev omdelt. De der ønskede det fik nogle stykker med hjem.
Der blev også udleveret nye love og vedtægter som er ens for alle Seniorråd i kommunen.

2 Ældrerådet

Angående omtale for at få mere plejepersonale ved at flere af dem der er ansat i dag kom op på fuld tid.
Kun få af dem ønsker 37 timers uge på grund af de skiftende arbejdstider. Ældrerådets næste møde er på Vesterled angående kvalitetsstandard. Visitation for høringssvar. 
Der skal også kommes med forslag til placering af et nyt plejehjem til 70 personer i et plan. Herning By - Hammerum - Snejbjerg der er mange forskellige meninger om placering.
Budget hænger nogenlunde sammen. Der skal spares 800.000 kr på § 18 midler.
Angående regioner mon det ikke afgøres ved kommende valg.

3 Herning Kommune

• Sundhed og Ældre har fået ny chef.
Anne Ramsgård afløser Lis Bukholt som gik på efterløn 1. april. Anne kommer fra en stilling som chef for staben i Sundhed og Ældre.

• Lind plejecenter har de sidste 4 år arbejdet på at blive Eden certificeret. Vi aftaler at seniorråd Nord skal lægge et møde på Lind Plejecenter og høre om hvad et Eden plejecenter står for.

• Lindegården og Fuglsangsø plejecenter arbejder på at blive Marte Meo plejecentre. Det kræver at alt personale fra pleje til pedel har gennemgået et Marte Meo grundkursus og kan anvende Marte Meo i praksis. Der aftales at Gitte Henriksen, der er Marte Meo superviser, skal inviteres med til et seniorrådsmøde og fortælle om Marte Meo tilgangen.

• Psykiatriske akut sygeplejersker i 2 årig projekt. Vi har fået 4 millioner til et 2 årig projekt sammen med Psykiatri, hvor vi har ansat 4 psykiatriske sygeplejersker ind i nuværende akut team, som skal yde akut hjælp til borgere i eget hjem, på plejecentre og bosteder. Samarbejdspartnere kan som med vores nuværende akut team kontakte de psykiatriske akut sygeplejersker og få hjælp og sparring.
Den anden indsats i projektet er, at borgere med ondt i psyken kan ringe direkte til en døgnåbent telefon på Skovlyset i Handicap og Psykiatri og få samtale/rådgivning eller medarbejderen kan sende akut team ud. Vi har fokus på at skabe lighed i sundhed og forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

• Udvidelse af Rehabiliteringscenter. Der udvides med 10 pladser, og de 6 tages i brug til juli 2019. Det er for at sikre, at vi som kommune har den nødvendige kapacitet i forhold til behovet i "Det nære sundhedsvæsen".

• Hjælpemidler i en tidsbegrænset periode. Det er via ny lovgivning fra 1. januar 2018 blevet muligt for kommunerne at bevilge hjælpemidler til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse. Målgruppen for midlertidige hjælpemidler er typisk borgere, som udskrives fra hospitalet og fortsat er i fysisk bedring eller borgere, som er syge og behandles hjemme, hvor et hjælpemiddel kan betyde, at de fx kan undgå indlæggelse eller hjemmepleje om natten. Hjælpemidlet skal i væsentlig grad lette den daglige tilværelse for borgeren og kompensere for nedsættelse af funktionsevnen. Ændringen af lovgivningen vurderes ikke at tilføje flere udgifter på  hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarden for ordningen kommer til høring i Ældreråd og Handicapråd.

• Center for Kommunikation på Brahmsvej 8 i Herning er organisatorisk blev knyttet til Sundhed og Ældre fra 1. januar 2019. Center for Kommunikation var tidligere en amtsinstitution, som blev knyttet til Handicap og Psykiatri ved kommunesammenlægningen. Ændringen betyder ikke noget for stedets drift. Center for Kommunikation leverer ydelser til mennesker med kommunikationshandicap - herunder tale-, høre- og synsproblemer og erhvervet hjerneskade, samt til mennesker med behov for handicapteknologiske hjælpemidler. Center for Kommunikation har abonnementsaftale med Vestklynge-kommunerne (Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Herning kommuner) - og sælger også ydelser til andre kommunale og private instanser.

• Ny tværfaglig palliativ indsats. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom. Opgaven er at fore-bygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Hidtil har tilbuddet i Herning Kommune været båret af sygeplejersker med særlig tovholderfunktion og faglig indsats i hjemmene hos borgere med livstruende sygdom og i den sidste terminale fase. Nu er teamet udvidet med en fysioterapeut med særlig faglig viden på området, som er tilknyttet 20 timer ugentlig - og en ergoterapeut fra hjælpemiddelområdet har fået 4 timer ugentlig til særlige opgaver for målgruppen.

Birketoft

Else Krappe som har været Forstander på Plejecentret Birketoft siden 2008. Birketoft er under Danske Diakonhjem som i samarbejde med Herning kommune driver stedet der er 51 Lejligheder i 4 afsnit.
Hun fortalte om arbejdet der og vi var rundt at se det hele, og vi fik en pjece med hjem.

Næste møde

6 August 2019 på Ågaarden i Vildbjerg

Ref: Bent


På Kildehøj i Vildbjerg.
Afbud fra Kirstine øvrige Rådsmedlemmer var til stede.

Nyt fra formanden

Magda bød velkommen til alle. Der blev omdelt en tekst til den nye brochure med billede af os.
Teksten blev godkendt til den ene side, den anden side er beregnet til Søndagscafeer i området.
De enkelte cafeer sender en kort tekst om deres cafe til Magda som så samler det og sender dem ind til kommunen.
Alle Søndagscafeer får et tilskud fra Herning Kommune,de fleste foreninger er selvstændige som selv styrer de penge de får. De enkelte cafeer sender deres program ind til Mie så lægger hun dem på hjemmesiden.

Fra Ældrerådet

Ældrerådet har været forelagt besparelse. Der skal spares 7 mill. blandt andet på busser med mere. Man vil spare på § 18 midler, Klippekortet er væk fra 2020. Udskydning af at åbne 4 nye aflastningsstuer, udskyde udvidelse sf Kildehøj. Man har fra Ældrerådets side sagt der ikke må spares på varme hænder. Friplejehjemmet i Ørnhøj søger om udvidelse, de har samme økonomi som andre Plejehjem. Der er ikke pres på plejehjem for tiden nogle steder er der ledige pladser.
Angående Videokonsultation holdes der pause i øjeblikket, der køres videre med de forsøg der er i gang.
Når der kommer en ny hjemmeside,tjek om den virker hos jer.
Hvad kan vi gøre for at løfte faget om at passe de ældre, der tages elever ind også som voksenlære.
Hvad sker der med regionerne, aftale om hvordan det skal være de næste 3 år. It systemerne kan ikke tale sammen, hvad sker der på de forskellige platforme.

Nyt fra kommunen

v/ Jane Andersen

Forebyggende hjemmebesøg

Der har nu været gennemført en projektperiode med at finde vej til målgruppen 65+ i særlig risiko. Sagen har været på Forebyggelsesudvalgsmøde samt Social og Sundhedsudvalgsmøde og er godkendt her. Især systematisk henvendelse til borgere der har mistet en ægtefælle/samlever - eller hvor en ægtefælle/samlever er flyttet på plejecenter er blevet en målgruppe, hvor besøgene opleves meget relevante.

Deltids-/fuldtidsbeskæftigelse

Kommunens HR-afdeling har undersøgt, hvor mange medarbejdere, der er tilfredse med deres ugentlige arbejdstimer og hvor mange, der gerne ville have flere/ færre timer. Målet er at få et billede af, om mange gerne vil op i tid, og drøfte hvordan vi vil kunne imødekomme det i en tid, hvor vi mangler arbejdskraft især på social- og sundhedsområdet. Overordnet set peger undersø-gelsen på, at ca. hver tredje er interesseret i at komme op i tid.
Alle ledere er blevet præsenteret for resultaterne fra egen afdeling og skal nu i samarbejdsudvalg drøfte barrierer i forhold til højere timetal, samt hvordan disse barrierer kan bearbejdes.

CURA - det nye omsorgssystem

Det nye omsorgssystem fungerer efter hensigten, men der er rigtig meget at lære. Det kræver forståelse og overbærenhed indbyrdes og på tværs af afdelinger. Alle er indforstået med, at vi bygger vejen mens vi går den. Men det er en stor opgave og vi ved, at hele 2019 vil gå med at blive fortrolig med den nye dokumentation og nye arbejdsgange.

Salg af tilkøbsydelser

Vi har fra hjemmeplejen solgt flere rengøringsydelser som tilkøb, og oplever det fungerer godt at man får den vanlige hjælper/ assistent til at udføre ekstra rengøring, sylte/ bage eller lign. ting.

Hjemmeside for den kommunale hjemmepleje

Hjemmeplejen arbejder på at få sin egen hjemmeside, for at sikre bedre information omkring den kommunale hjemmepleje - både for borgere, pårørende samt kommende kollegaer. Når den er oppe og køre vil vi meget gerne have feedback på hjemmesiden - kontakt gerne Jane Andersen med kommentarer.
Hjemmesiden forventes at komme op i februar/marts 2019 - ellers kan i også følge Hjemmeplejen på Instagram; https://www.instagram.com/fagligehaender/

En værdig død

På Finansloven for 2018 er der afsat et årligt beløb på 60 mio. kr. til kommunerne til indsatser, der kan understøtte en værdig død i eget hjem - herunder i plejeboliger.
Herning Kommune får herefter tildelt 906.000 kr. årligt via bloktilskuddet fra 2018 og frem til ind-satser, der kan fremme en værdig død.
Med afsæt i de eksisterende indsatser ønsker Sundhed og Ældre at udvikle de eksisterende og eventuelt etablere nye indsatser og samarbejdsformer med henblik på at understøtte, at borgere, som ønsker at dø i eget hjem, oplever en værdig død - herunder med inddragelse af pårørende og frivillige organisationer eks. Røde Kors/Vågetjenesten.

Næste Møde

10 Maj 2019 på Birketoft Fra Kommunen Gitte Rasmussen
Ref/bent


Kontaktinfo

Formand for Nord
Magda Bøgedal
Rørsangervej 8A
Timring, 7480 Vildbjerg

Tlf:. 74541461
Mobil: 21226750
Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail