Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

39. Balanceplan CBF, Børn og Unge

Sagsnr.: 00.01.00-S00-1-15 Sagsbehandler: Ellen Dissing  

Balanceplan CBF, Børn og Unge

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:Bo U. Bertelsen

Sagsresume

I forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 blev det konstateret at Børn og Familieområdet, Børn og Unge er udfordret økonomisk i 2015, hvor der forventes et merforbrug på op i mod 20 mio. kr. Der er på baggrund af budgetopfølgningen udarbejdet en balanceplan med det formål at mindske merforbruget i 2015 og sikre balance i de kommende år.

Sagsfremstilling

Merforbrug i Center for Børn og Forebyggelse

Center for Børn og Forebyggelse forventer et merforbrug på 15- 20 mio. kr. i 2015. De økonomiske udfordringer på de specialiserede tilbud til børn og unge er en tendens som ses i hele landet. Udgifter til bl.a. børn med funktionsnedsættelse finansieres fra dette område.

 

Center for Børn og Forebyggelse har de sidste 2½ år kørt et pilotprojekt (Sveriges programmet) i 20 % af kommunen. Erfaringerne herfra er så gode at Byrådet har besluttet at rulle det ud over hele kommunen. Samtidig med denne udrulning ønsker Børn og Forebyggelse at udvikle og nytænke måden vi støtter op om familierne på - herunder også familier med børn med funktionsnedsættelse - og den måde vi organiserer opgaveløsningen på.

 

På mødet vil Centerchef Bo Bertelsen gennemgå planen.

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet drøfter balanceplanen og afgiver eventuelt et høringssvar
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Balanceplanen drøftet.

På næste møde ønskes et punkt om inklusionsbørn.

 

Birgit Hagen laver udkast til høringssvar og sender det til godkendelse blandt rådets medlemmer.

Høringssvar sendes efterfølgende til Lotte Mikkelsen.

 

 

Bilag

  • Balanceplan - Børn og Forebyggelse