Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

37. Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Handleplan 2015 - Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 18. august, at Handleplan 2015 for Handicap- og Psykiatriområdet blev sendt i høring i MED-systemet og i Handicaprådet. Handleplanen blev behandlet igen på et udvalgsmøde den 23. september 2015 på baggrund af høringssvarene.

Sagsfremstilling

Handleplan 2015 indeholdt en række forslag til håndtering af en del af det forventede underskud på 14,2 mio. kr. i 2015 samt en række gennemgribende forslag til ny økonomisk styring, organisatorisk udvikling, omstilling og effektivisering. På mødet i Sundhedsudvalget den 23. september blev udvalget konkret bedt om at tage stilling til

  • Etablering af Bo- og Støttecenter Herning, ved sammenlægning af Socialpædagogisk Center, Lindekollegiet og Aflastningen på området for  udviklingshæmmede.
  • Etablering af Center for Socialpsykiatri, ved sammenlægning af Skovlyset, Socialpsykiatrisk Center og Skiftesporet på psykiatriområdet.

 

Endvidere blev indstillet, at administrationen bemyndigedes til at igangsætte forskellige tiltag, som var beskrevet i handleplanen, herunder arbejdet med overgang til rammestyring på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri, og til at arbejde videre med udarbejdelse af beslutningsforslag vedrørende

  • Etablering af "ældrecenter" for udviklingshæmmede og
  • Etablering af Blå Kors Herning - Pensionat og Varmestue, ved sammenlægning af Blå Kors Varmestue og Blå Kors Pensionat.

 

Indstillingen blev tiltrådt dog således,

 

at psykiatriområdet fortsætter med de nuværende styringsprincipper,

at der ikke etableres et center for socialpsykiatri,

at psykiatriområdet bærer en forholdsmæssig andel af merforbruget og skal finde en løsning herpå,

at der afsættes 0,8 mio. kr. i 2016 til en pulje til tværfaglige udviklingsprojekter med inddragelse af ledere og medarbejderne på Handicap- og Psykiatriområdet.

at de decentrale enheder vil indgå i den fremtidige visitationsmodel for de områder, som indgår i rammestyringen.

at rammestyringen følges tæt og evalueres løbende.

 

 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Birgit Hagen orienterede om modtaget kvitteringsbrev i forhold til høringssvar vedrørende budget 2016. Hun efterlyste en begrundelse for ikke at følge Handicaprådets forslag i høringssvaret.

 

Handicaprådet påpegede det vigtige arbejde i at evaluere rammestyringen.

Der var en drøftelse i forhold til rammens størrelse på området.