Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. oktober 2015
Mødested: Mødelokale C3.17, Rådhuset

Dagsordenpunkter

36. Orientering om renovering af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads

Sagsnr.: 05.05.06-P20-2-13 Sagsbehandler: Mari Lohne  

Orientering om renovering af Bredgade mellem Torvet og Poulsens Plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsfremstilling

Byplanudvalget har netop godkendt et skitseoplæg fra Rambøll. Forslaget indeholder planer for ny belægning, nye træer, ny belysning samt flere aktivitets-og opholdssteder for børn og voksne i alle aldre. Der er indarbejdet elementer som vand, grønt i øjenhøjde, kunst, leg, ly og læ.

Anlægsarbejdet starter fra Torvet til januar 2016. Hvis vi får meget sne og frost så skubber vi starttidspunktet. Når entreprenøren, som skal udføre arbejdet er fundet, laver vi en oversigtstegning som viser arbejdsforløbet. Arbejdet starter ved torvet og slutter ved Poulsens Plads.

 

Tidsplan

  • August 2015 - Politisk behandling i Byplanudvalget.
  • September 2015 til januar 2016 - Projektering, høring og udbud.
  • Januar 2016 - Rydning af træer samt kloak-og ledningsarbejder.
  • Marts 2016 - Belægnings-og inventararbejder starter.
  • Efterår 2016 - Kloak- og ledningsarbejder slutter.
  • Forår 2017 - Belægnings-, beplantning-og inventararbejder slutter.

 

Omdannelsen af gågaderne i Herning er en del af bymidteplanen. Planen har til hensigt at skabe en spændende by med et mangfoldigt byliv og et godt byrum. 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

 

Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Handicaprådet er inddraget i arbejdet via en nedsat arbejdsgruppe. Der er møde i denne arbejdsgruppe den 28. oktober 2015, hvor Henrik Henriksen og Kim Thrane Christensen fra Dansk Blindesamfund deltager.