Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Temadrøftelse - psykiatri voksen og projekt Styrmand i eget liv

Sagsnr.: 27.00.00-P20-6-19 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Temadrøftelse - psykiatri voksen og projekt Styrmand i eget liv

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet har ønsket en temadrøftelse om voksen-psykiatriområdet. Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard og centerleder Dorte Påskesen indleder temadrøftelsen med en overordnet præsentation af den kommunale psykiatri for borgere over 18 år og et oplæg om status på den kommunale psykiatris projekt 'Styrmand i eget liv'.

Sagsfremstilling

Den kommunale psykiatri for voksne

Herning Kommunes borgere med psykiske lidelser kan få støtte fra en række forskellige kommunale fagområder: Børn og Unge, Social og Beskæftigelse, Sundhed og Ældre eller Handicap og Psykiatri, afhængigt af fx borgernes alder, forsørgelsesgrundlag og graden af den psykiske lidelse samt eventuelle andre problemstillinger som fx anden sygdom eller misbrug.


Herning Kommunes handicap- og psykiatriområde yder støtte til borgere med psykiske lidelser over 18 år. Støtten ydes med afsæt i de indsatsformer, som fremgår af Serviceloven:

 • Tidlig, forebyggende indsats
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Aflastning
 • Bostøtte
 • Midlertidigt og længerevarende botilbud
 • og i begrænset omfang: behandling


Handicap og Psykiatris psykiatriområdet er siden 15. august 2020 organiseret som et samlet center med to afdelinger: Skiftesporet og Skovlyset. Psykiatriområdet har desuden driftsoverenskomst og samarbejde med de private/selvejende tilbud Nyboder og Minihøjskolen.


Styrmand i eget liv

Socialstyrelsen har i 2020-2022 bevilget socialpsykiatrien i Herning Kommune i alt 3.750.000 kr. til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv". Midlerne er en del af Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning". Fire udvalgte kommuner samarbejder med Socialstyrelsen om at udvikle og afprøve et koncept for omlægning af socialpsykiatrien mod øget recovery-orientering. Erfaringer fra projektet skal efterfølgende udbredes til andre kommuner. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020 - 30. september 2022.


Projektet skal give borgerne endnu bedre mulighed for at komme sig efter psykisk sygdom og mulighed for at være 'styrmand i eget liv'. Det skal ske gennem en øget recovery-orientering i socialpsykiatrien i Herning Kommune og hos socialpsykiatriens nære samarbejdspartnere.


Projektet er et centralt element i:

 • de bestræbelser på at arbejde på et højere ambitionsniveau på psykiatriområdet, som fremgik af Byrådets beslutning den 18. december 2018, om ny organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • den udvikling af handicap- og psykiatriområdet, som fremgår af Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 17. december 2019.


Status på projektet i Herning Kommune

I Herning Kommunes projekt er der identificeret fire veje til øget recovery-orientering i socialpsykiatrien. Projektet er organiseret omkring disse recovery-veje:


 1. Etablering af én indgang til socialpsykiatrien, som er let tilgængelig for borgere, der henvender sig til socialpsykiatrien for første gang: Formålet med recovery-vej 1 er, at kommunale medarbejdere med uddannelse i en specifik recovery-tilgang og borgere med brugerbaggrund (peers) kommer tættere på borgerne i en mere opsøgende og rådgivende enhed. Der er i første omgang tale om en afprøvning i projektperioden.
 2. Udvikle peer-støtte (støtte fra borgere med brugerbaggrund) samt etablere kompetence- og metodehus: Formålet med recovery-vej 2 er, at der etableres en model for et metode- og kompetencehus, og der udvikles en model for anvendelse af peer-kompetencer (kompetencer opnået gennem brugerbaggrund) samt for nye tilbud og indsatser. Recovery-vej 2 skal sikre, at medarbejdere såvel som borgere med brugerbaggrund (peers) er kvalificerede til den indsats, som de skal være en del af, så borgerne får den bedst mulige støtte.
 3. Etablere recovery-skole i samarbejde med civilsamfundet: Formålet med recovery-vej 3 er at øge muligheden for, at borgere og pårørende lærer om psykisk sygdom og veje til at komme sig, samtidig med at borgerne skal have bedre mulighed for at deltage i civilsamfundets tilbud og aktiviteter.
 4. Udvikle samarbejdsstrukturer og formulere ny politik på området: Formålet med recovery-vej 4 er at skabe organisatorisk forankring og tværgående koordinering af projektets målsætninger, tiltag og resultater


Der er planlagt eller igangsat handlinger i alle fire recovery-veje. Det er sket til trods for, at situationen omkring Corona har været en udfordring i de tiltag, som forudsætter, at man samler et større antal medarbejdere, samarbejdspartnere mv. end det har været hensigtsmæssigt i størstedelen af projektperioden indtil nu. Socialstyrelsen giver udtryk for tilfredshed med projektets fremdrift og formåen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at den kommunale psykiatri og projekt "Styrmand i eget liv" drøftes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Drøftet.

 

18. Generel økonomiorientering

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Generel økonomiorientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens regnskab for 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 blev godkendt på Byrådsmødet den 20. april 2021. Der gives en orientering om resultatet for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 16, Børn og Familie.


Endvidere gives en generel orientering om økonomien for 2021 samt om budgetprocessen for budget 2022.


Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020:


Driftsresultatet 2020 og de vedtagne overførsler udgør følgende for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 16, Børn og Familie:
1.000 kr.

Korrigeret

budget 2020

Resultat

2020

Afvigelse

2020

Overført

til 2021

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

328.695

331.736

-3.041

-2.649

Serviceområde 16, Børn og Familie

272.092

256.040

16.053

12.104

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


I forbindelse med Byrådets behandling af overførselssagen blev det i øvrigt besluttet at tilføre 5 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget og 8 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Overførslerne er finansieret af midler, der ved regnskabsafslutningen 2020 ellers ville tilgå de likvide aktiver, og kan disponeres frit af de to udvalg.


Økonomi 2021:


Årets første politiske budgetopfølgning for 2021 er foretaget pr. 31. marts.


Fagudvalgsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget finder sted den 19. maj. Der orienteres om resultatet af behandlingen. Fagudvalgsbehandlingen i Børne- og Familieudvalget finder først sted den 2. juni.


Budget 2022:


Budgetforslagene for 2022 bliver ligeledes behandlet på fagudvalgsmøderne i maj/juni. som noget nyt i år starter budgethøringsperioden umiddelbart efter budgetmaterialet er blevet præsenteret for byrådet på et møde den 22. juni 2021. Høringsperioden løber således i perioden 23. juni - 8. september 2021. Der afholdes et fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede den 25. august 2021. Nærmere information om orienteringsmødet vil blive udsendt på mail.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

19. Høring omkring kvalitetsstandarder i Handicaprådet

Sagsnr.: 27.36.00-P23-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Høring omkring kvalitetsstandarder i Handicaprådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Den årlige revision af kvalitetsstandarderne i Sundhed og Ældre sendes til høring hos Ældrerådet, der holder møde den 26. maj 2021 og til Handicaprådet, der holder møde den 20. maj 2021

Social- og Sundhedsudvalget har førstebehandlet sagen den 21. april 2021, og det forventes, at andenbehandlingen kan ske 16. juni 2021.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse nr. 1575 af 27. december 2014 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86, skal kommunalbestyrelsen hvert år revidere og godkende kvalitetsstandarderne.


Formålet med kvalitetsstandarderne er at oplyse borgerne om det aktuelle serviceniveau. Derudover indeholder kvalitetstandarderne en række praktiske oplysninger, der er nyttig viden for borgere, der modtager hjælpen.


Kvalitetsstandarder er derfor som udgangspunkt et borgerrettet dokument, der tydeliggør det politiske vedtagne serviceniveau. De benyttes også som arbejdsredskab for Visitationsenheden og leverandører af hjemmehjælp.


Kvalitetsstandarderne er således centrale i dialogen mellem politikere, borgere og fagpersoner.


Årlig revision

Der er mindre redaktionelle ændringer i enkelte af de eksisterende kvalitetsstandarderne. Ændringerne har ingen betydning for serviceniveauet.

Bilag 1 viser en oversigt over de kvalitetsstandarder, der er omfattet af revisionen for 2021.


I tre af kvalitetsstandarderne er hjælp til håndtering af affaldssortering tilføjet som en del af den praktiske hjælp.Disse tre indgår i den samlede kvalitetsstandard for praktisk hjælp, pleje og omsorg, og som er vedlagt i bilag 2 sammen med andre kvalitetsstandarder, hvor der er ændringer til.


Ny kvalitetsstandard for ydelsen: Hovedrengøring

På baggrund af Ankestyrelsens praksis er der udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard på ydelsen hovedrengøring. Med Ankestyrelsens praksis blev det klart, at kommunens nuværende kvalitetsstandard for praktisk hjælp ikke giver tilstrækkeligt grundlag for bevilling af hovedrengøring. Der er derfor udarbejdet en selvstændig kvalitetsstandard, hvor ydelsen beskrives som hovedrengøringsopgaver, der er nødvendige og i tæt tilknytning til de huslige opgaver i hjemmet. Hovedrengøring er grundig rengøring i de rum, som borgeren er bevilget hjælp til rengøring af. Opgaverne kan være vask af paneler eller dørkarme, vask eller afkalkning af fliser i badeværelse mv.. Kvalitetsstandarden vedhæftes som bilag.


Ydelsen bevilges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af behovet for hovedrengøring og forudsætter, at borgeren allerede er bevilget praktisk hjælp.


Det forventes, at der årligt bevilges hovedrengøring til cirka 1.700 borgere og at den årlige udgift til levering af hovedrengøring udgør cirka 1 mio. kroner. Udgiften afholdes på SO18 Sundhed og Ældre.Social- og Sundhedsudvalget har 1. behandlet sagen den 21. april 2021 (punkt nr. 26) og forventes at 2. behandle sagen den 16. juni 2021


Fristen for at aflevere høringssvar er 28. maj 2021.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at sagen drøftes
at der tages stilling til, hvorvidt der skal afgives høringssvar.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Drøftet.

Handicaprådet ønsker at afgive høringssvar.

Bilag

 • Bilag 1 - Oversigt over reviderede kvalitetsstandarder - 2021
 • Bilag 2 til høring i Handicapråd og Ældreråd
 

20. COVID-19 - aktuel status

Sagsnr.: 14.00.08-A00-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

COVID-19 - aktuel status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

COVID-19 - Status på den aktuelle situation.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet give en status for den aktuelle situation i ft. corona.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

21. Orientering om sagsbehandling af ansøgning om protese

Sagsnr.: 27.60.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Orientering om sagsbehandling af ansøgning om protese

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der har på det seneste været kritik i medierne af Herning Kommune vedrørende bevilling af proteser. På den baggrund gives en generel orientering om processen for sagsbehandling vedrørende proteser.

Sagsfremstilling

Sagsbehandling

Ansøgning vedrørende proteser sagsbehandles i Hjælpemiddelenheden i Sundhed og Ældre.


Herning Kommunes sagsbehandlingsfrist er på 2 måneder. Udredning varetages af en hjælpemiddelterapeut med speciale i amputationer og proteser, som samarbejder med bl.a. fysioterapeuter i Genoptræningsenheden.


Den første henvendelse til kommunen kommer typisk som en genoptræningsplan fra hospitalet i forbindelse med amputation. De trænende terapeuter har fokus på borgerens funktionsniveau og tager i træningen afsæt i borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder med det mål at opnå bedst mulig funktionsevne.


Hvis genoptræningen viser, at borger vurderes som protese-egnet, bliver der indkaldt til et fællesmøde med to bandagister, som kommer med tilbud på proteser ud fra borgerens forventede funktions- og aktivitetsniveau. En bandagist har en uddannelse bag sig på 5½ år og kan designe, fremstille og individuelt tilpasse proteser, bandager og andre hjælpemidler til mennesker med medfødte eller erhvervede handicaps.


Hjælpemiddelterapeuten indhenter oplysninger fra ansøger, læger, evt. pårørende, trænende terapeuter, bandagister og foretager øvrig relevant søgning af viden om proteser og afgørelser i øvrigt. Alle relevante oplysninger sendes i partshøring, hvor borger får mulighed for at kommentere på alle oplysninger – inden der træffes en afgørelse i sagen.


Lovgrundlag

Ansøgning om proteser behandles efter Servicelovens §112:

”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

 1. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
 2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
 3. Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv”


Ankestyrelsens principafgørelse 8-19 vedr. bl.a. udstyr til sports- og fritidsaktiviteter:

”Udstyr til sports- og fritidsaktiviteter kan ikke bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven, da udstyr til fritidsaktiviteter ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter den daglige tilværelse.”


I sagsbehandlingen lægges der vægt på, at hjælpemidlet skal være en væsentlig lettelse i hverdagen – dvs. i den daglige tilværelse – med andre ord, at borger kan blive mest mulig selvhjulpen. Alder og tidligere forventede hverdagsaktiviteter tages med i vurderingen af protesevalg.


Hvilket hjælpemiddel der bevilges, beror altid på en individuel vurdering. Hvis borger er benamputeret over knæet, vil der være tale om at bevilge enten manuelt eller elektronisk knæled. Et protese-led vil være omfattet af garanti fra leverandøren på 6 år. I den periode vil der typisk skulle udskiftes delkomponenter som fx liner (beskyttende strømpe konstrueret til at stabilisere stumpens bløddele, ødem og form) og/eller hylster fordi ”stumpen” konstant forandrer sig, ligesom resten af kroppen gør.


Ifølge lovgivningen vælges det bedste og billigste produkt, hvilket betyder at man skal vælge det produkt, der tilgodeser de daglige aktiviteter. Er der et dyrere produkt, skal det vurderes om dette produkt i væsentlig yderligere grad letter den daglige tilværelse – altså om denne yderligere afhjælpning står mål med prisforskellen på produkterne, og om den yderligere afhjælpning er en nødvendig afhjælpning i hverdagen.


Der findes mange hjælpemidler, der vil overkompensere borgeren og dermed ikke i forhold til lovgivningen kan komme i spil. Prisen har en betydning, når der vurderes på, at produktet skal være bedst egnet og billigst. Hvis det billigere hjælpemiddel afhjælper borger i væsentlig grad, vil det være det, der bliver bevilget.


Klagemulighed

Borger kan klage over afgørelsen inden for 4 uger fra de har modtaget denne. Kommunen skal inden for 4 uger revurdere sagen på baggrund af klagen og evt. indhente nye oplysninger – og derefter enten træffe en ny afgørelse eller fastholde afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen og alle sagens akter til Ankestyrelsen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

22. Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-21 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Anbefalinger fra Det Centrale Handicapråd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

I forbindelse med Handicaprådenes Dag blev den nye gap-undersøgelse offentliggjort. Undersøgelsen ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap” er foretaget af VIVE for Det Centrale Handicapråd og viser en aktuel status på tilliden på handicapområdet på tværs af kommunale forvaltninger. Med den nye viden om, hvor der kan sættes ind for at øge tilliden, har Det Centrale Handicapråd desuden udarbejdet en række anbefalinger til regeringen og social- og ældreministeren samt til kommunalbestyrelser og de kommunale handicapråd. Anbefalingerne skal sikre fokus på arbejdet med at mindske tillidskløften.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at anbefalingerne fra Det Centrale Handicapråd drøftes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Drøftet.

Bilag

 • DCH_anbefalinger til øget tillid på handicapomrpådet
 

23. Meddelser fra formanden

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Orientering om kommende arrangementer i Handicaprådet;

 • Temadag den 3. juni 2001 kl.10.00 - 14.15 - FNs Verdensmål
 • Temadrøftelse den 16. august 2001 kl. 15.00 - 17.00 - Fornyet syn på kerneopgaven


Beslutning

Til efterretning.


Handicaprådet ønsker, at Handicaprådets stedfortrædere inviteres til at deltage i de 2 temadage, den 3. juni og den 16. august.

 

24. Meddelelser fra andre

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Deltagelse i DHs generalforsamling blev drøftet.

 

25. Eventuelt

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Intet.