Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

21. Orientering om sagsbehandling af ansøgning om protese

Sagsnr.: 27.60.00-A00-1-21 Sagsbehandler: Ellen Bagge Grimstrup  

Orientering om sagsbehandling af ansøgning om protese

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Der har på det seneste været kritik i medierne af Herning Kommune vedrørende bevilling af proteser. På den baggrund gives en generel orientering om processen for sagsbehandling vedrørende proteser.

Sagsfremstilling

Sagsbehandling

Ansøgning vedrørende proteser sagsbehandles i Hjælpemiddelenheden i Sundhed og Ældre.


Herning Kommunes sagsbehandlingsfrist er på 2 måneder. Udredning varetages af en hjælpemiddelterapeut med speciale i amputationer og proteser, som samarbejder med bl.a. fysioterapeuter i Genoptræningsenheden.


Den første henvendelse til kommunen kommer typisk som en genoptræningsplan fra hospitalet i forbindelse med amputation. De trænende terapeuter har fokus på borgerens funktionsniveau og tager i træningen afsæt i borgerens ressourcer og udviklingsmuligheder med det mål at opnå bedst mulig funktionsevne.


Hvis genoptræningen viser, at borger vurderes som protese-egnet, bliver der indkaldt til et fællesmøde med to bandagister, som kommer med tilbud på proteser ud fra borgerens forventede funktions- og aktivitetsniveau. En bandagist har en uddannelse bag sig på 5½ år og kan designe, fremstille og individuelt tilpasse proteser, bandager og andre hjælpemidler til mennesker med medfødte eller erhvervede handicaps.


Hjælpemiddelterapeuten indhenter oplysninger fra ansøger, læger, evt. pårørende, trænende terapeuter, bandagister og foretager øvrig relevant søgning af viden om proteser og afgørelser i øvrigt. Alle relevante oplysninger sendes i partshøring, hvor borger får mulighed for at kommentere på alle oplysninger – inden der træffes en afgørelse i sagen.


Lovgrundlag

Ansøgning om proteser behandles efter Servicelovens §112:

”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

  1. I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne
  2. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
  3. Er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv”


Ankestyrelsens principafgørelse 8-19 vedr. bl.a. udstyr til sports- og fritidsaktiviteter:

”Udstyr til sports- og fritidsaktiviteter kan ikke bevilges som et hjælpemiddel efter serviceloven, da udstyr til fritidsaktiviteter ikke i væsentlig grad afhjælper de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad letter den daglige tilværelse.”


I sagsbehandlingen lægges der vægt på, at hjælpemidlet skal være en væsentlig lettelse i hverdagen – dvs. i den daglige tilværelse – med andre ord, at borger kan blive mest mulig selvhjulpen. Alder og tidligere forventede hverdagsaktiviteter tages med i vurderingen af protesevalg.


Hvilket hjælpemiddel der bevilges, beror altid på en individuel vurdering. Hvis borger er benamputeret over knæet, vil der være tale om at bevilge enten manuelt eller elektronisk knæled. Et protese-led vil være omfattet af garanti fra leverandøren på 6 år. I den periode vil der typisk skulle udskiftes delkomponenter som fx liner (beskyttende strømpe konstrueret til at stabilisere stumpens bløddele, ødem og form) og/eller hylster fordi ”stumpen” konstant forandrer sig, ligesom resten af kroppen gør.


Ifølge lovgivningen vælges det bedste og billigste produkt, hvilket betyder at man skal vælge det produkt, der tilgodeser de daglige aktiviteter. Er der et dyrere produkt, skal det vurderes om dette produkt i væsentlig yderligere grad letter den daglige tilværelse – altså om denne yderligere afhjælpning står mål med prisforskellen på produkterne, og om den yderligere afhjælpning er en nødvendig afhjælpning i hverdagen.


Der findes mange hjælpemidler, der vil overkompensere borgeren og dermed ikke i forhold til lovgivningen kan komme i spil. Prisen har en betydning, når der vurderes på, at produktet skal være bedst egnet og billigst. Hvis det billigere hjælpemiddel afhjælper borger i væsentlig grad, vil det være det, der bliver bevilget.


Klagemulighed

Borger kan klage over afgørelsen inden for 4 uger fra de har modtaget denne. Kommunen skal inden for 4 uger revurdere sagen på baggrund af klagen og evt. indhente nye oplysninger – og derefter enten træffe en ny afgørelse eller fastholde afgørelsen. Hvis afgørelsen fastholdes, sendes sagen og alle sagens akter til Ankestyrelsen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.