Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

18. Generel økonomiorientering

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-20 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Generel økonomiorientering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Kommunens regnskab for 2020 og overførsler fra 2020 til 2021 blev godkendt på Byrådsmødet den 20. april 2021. Der gives en orientering om resultatet for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 16, Børn og Familie.


Endvidere gives en generel orientering om økonomien for 2021 samt om budgetprocessen for budget 2022.


Mariane Nannerup deltager under punktets behandling.

Sagsfremstilling

Regnskab 2020:


Driftsresultatet 2020 og de vedtagne overførsler udgør følgende for Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri og Serviceområde 16, Børn og Familie:
1.000 kr.

Korrigeret

budget 2020

Resultat

2020

Afvigelse

2020

Overført

til 2021

Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri

328.695

331.736

-3.041

-2.649

Serviceområde 16, Børn og Familie

272.092

256.040

16.053

12.104

Note: I afvigelseskolonnerne er + = mindreforbrug og - = merforbrug


I forbindelse med Byrådets behandling af overførselssagen blev det i øvrigt besluttet at tilføre 5 mio. kr. til Børne- og Familieudvalget og 8 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget i 2021. Overførslerne er finansieret af midler, der ved regnskabsafslutningen 2020 ellers ville tilgå de likvide aktiver, og kan disponeres frit af de to udvalg.


Økonomi 2021:


Årets første politiske budgetopfølgning for 2021 er foretaget pr. 31. marts.


Fagudvalgsbehandlingen i Social- og Sundhedsudvalget finder sted den 19. maj. Der orienteres om resultatet af behandlingen. Fagudvalgsbehandlingen i Børne- og Familieudvalget finder først sted den 2. juni.


Budget 2022:


Budgetforslagene for 2022 bliver ligeledes behandlet på fagudvalgsmøderne i maj/juni. som noget nyt i år starter budgethøringsperioden umiddelbart efter budgetmaterialet er blevet præsenteret for byrådet på et møde den 22. juni 2021. Høringsperioden løber således i perioden 23. juni - 8. september 2021. Der afholdes et fælles orienteringsmøde for de høringsberettigede den 25. august 2021. Nærmere information om orienteringsmødet vil blive udsendt på mail.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.