Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. maj 2021
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

17. Temadrøftelse - psykiatri voksen og projekt Styrmand i eget liv

Sagsnr.: 27.00.00-P20-6-19 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Temadrøftelse - psykiatri voksen og projekt Styrmand i eget liv

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådet har ønsket en temadrøftelse om voksen-psykiatriområdet. Handicap- og Psykiatrichef Kirsten Bundgaard og centerleder Dorte Påskesen indleder temadrøftelsen med en overordnet præsentation af den kommunale psykiatri for borgere over 18 år og et oplæg om status på den kommunale psykiatris projekt 'Styrmand i eget liv'.

Sagsfremstilling

Den kommunale psykiatri for voksne

Herning Kommunes borgere med psykiske lidelser kan få støtte fra en række forskellige kommunale fagområder: Børn og Unge, Social og Beskæftigelse, Sundhed og Ældre eller Handicap og Psykiatri, afhængigt af fx borgernes alder, forsørgelsesgrundlag og graden af den psykiske lidelse samt eventuelle andre problemstillinger som fx anden sygdom eller misbrug.


Herning Kommunes handicap- og psykiatriområde yder støtte til borgere med psykiske lidelser over 18 år. Støtten ydes med afsæt i de indsatsformer, som fremgår af Serviceloven:

 • Tidlig, forebyggende indsats
 • Aktivitets- og samværstilbud
 • Aflastning
 • Bostøtte
 • Midlertidigt og længerevarende botilbud
 • og i begrænset omfang: behandling


Handicap og Psykiatris psykiatriområdet er siden 15. august 2020 organiseret som et samlet center med to afdelinger: Skiftesporet og Skovlyset. Psykiatriområdet har desuden driftsoverenskomst og samarbejde med de private/selvejende tilbud Nyboder og Minihøjskolen.


Styrmand i eget liv

Socialstyrelsen har i 2020-2022 bevilget socialpsykiatrien i Herning Kommune i alt 3.750.000 kr. til at gennemføre projektet "Styrmand i eget liv". Midlerne er en del af Socialstyrelsens "Sociale investeringspulje til recovery og rehabilitering: Partnerskab om strategisk omlægning". Fire udvalgte kommuner samarbejder med Socialstyrelsen om at udvikle og afprøve et koncept for omlægning af socialpsykiatrien mod øget recovery-orientering. Erfaringer fra projektet skal efterfølgende udbredes til andre kommuner. Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2020 - 30. september 2022.


Projektet skal give borgerne endnu bedre mulighed for at komme sig efter psykisk sygdom og mulighed for at være 'styrmand i eget liv'. Det skal ske gennem en øget recovery-orientering i socialpsykiatrien i Herning Kommune og hos socialpsykiatriens nære samarbejdspartnere.


Projektet er et centralt element i:

 • de bestræbelser på at arbejde på et højere ambitionsniveau på psykiatriområdet, som fremgik af Byrådets beslutning den 18. december 2018, om ny organisering af Social, Sundhed og Beskæftigelse
 • den udvikling af handicap- og psykiatriområdet, som fremgår af Udviklingskataloget for Handicap og Psykiatri, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 17. december 2019.


Status på projektet i Herning Kommune

I Herning Kommunes projekt er der identificeret fire veje til øget recovery-orientering i socialpsykiatrien. Projektet er organiseret omkring disse recovery-veje:


 1. Etablering af én indgang til socialpsykiatrien, som er let tilgængelig for borgere, der henvender sig til socialpsykiatrien for første gang: Formålet med recovery-vej 1 er, at kommunale medarbejdere med uddannelse i en specifik recovery-tilgang og borgere med brugerbaggrund (peers) kommer tættere på borgerne i en mere opsøgende og rådgivende enhed. Der er i første omgang tale om en afprøvning i projektperioden.
 2. Udvikle peer-støtte (støtte fra borgere med brugerbaggrund) samt etablere kompetence- og metodehus: Formålet med recovery-vej 2 er, at der etableres en model for et metode- og kompetencehus, og der udvikles en model for anvendelse af peer-kompetencer (kompetencer opnået gennem brugerbaggrund) samt for nye tilbud og indsatser. Recovery-vej 2 skal sikre, at medarbejdere såvel som borgere med brugerbaggrund (peers) er kvalificerede til den indsats, som de skal være en del af, så borgerne får den bedst mulige støtte.
 3. Etablere recovery-skole i samarbejde med civilsamfundet: Formålet med recovery-vej 3 er at øge muligheden for, at borgere og pårørende lærer om psykisk sygdom og veje til at komme sig, samtidig med at borgerne skal have bedre mulighed for at deltage i civilsamfundets tilbud og aktiviteter.
 4. Udvikle samarbejdsstrukturer og formulere ny politik på området: Formålet med recovery-vej 4 er at skabe organisatorisk forankring og tværgående koordinering af projektets målsætninger, tiltag og resultater


Der er planlagt eller igangsat handlinger i alle fire recovery-veje. Det er sket til trods for, at situationen omkring Corona har været en udfordring i de tiltag, som forudsætter, at man samler et større antal medarbejdere, samarbejdspartnere mv. end det har været hensigtsmæssigt i størstedelen af projektperioden indtil nu. Socialstyrelsen giver udtryk for tilfredshed med projektets fremdrift og formåen.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at den kommunale psykiatri og projekt "Styrmand i eget liv" drøftes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Drøftet.