Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

3. Forespørgsel fra Handicaprådet om jobmuligheder for handicappede

Sagsnr.: 15.20.00-G01-21-12 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Forespørgsel fra Handicaprådet om jobmuligheder for handicappede

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har rettet en forespørgsel om, hvilke tiltag der gøres for at bedre handicappedes jobmuligheder på arbejdsmarkedet.

 

Herning Kommune har i Jobcenter Herning en medarbejder, som har særlig fokus på mulighederne for kompensation eller støtte til fastholdelse af personer med handicap og nedsat arbejdsevne.
 
Medarbejderen arbejder på baggrund af den lovgivning/de forskellige støtteordninger, som findes, med det formål at fremme tilknytningen på arbejdsmarkedet for personer med handicap eller funktionshæmning.
 
De handicappede/funktionshæmmede, eller evt. borgerens sagsbehandler/konsulent – i tilfælde af, at borgeren allerede er kendt i systemet som ledig eller sygemeldt, kontakter medarbejderen på jobcentret, som vurderer, om borgerne opfylder betingelserne for hjælp efter de særlige støtteordninger.
 
Jobcenter Herning oplever ikke, at kommunens virksomheder er afvisende overfor at ansætte/fastholde handicappede i arbejde, men grundet den store ledighed i området er gruppen selvfølgelig ramt på samme måde som ledige borgere uden funktionsnedsættelse.

Sagsfremstilling

Nedenfor er støtteordningerne kort omtalt.
 
Personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng
Aflønning af en person (kollega eller nyansat) som hjælper den handicappede lønmodtager eller selvstændige erhvervsdrivende med enkelte arbejdsopgaver, som den handicappede p.g.a. sit handicap ikke selv er i stand til at udføre.
 
Personlig assistance under efter- og videreuddannelse
Aflønning af en personlig assistent der hjælper en person med handicap til at kunne gennemføre efter- og videreuddannelse inden for den handicappedes uddannelsesområde.
 
Hjælpemidler - anskaffelse af hastende karakter
Støtte til anskaffelse af nødvendige hjælpemidler, der enten forebygger, at en person med handicap udstødes af arbejdsmarkedet, eller som skønnes nødvendige i forbindelse med ansættelse.
 
Isbryderordningen
Ordning med tilskud i seks måneder til nyuddannede, som har svært ved at få et job på grund af et handicap. Der skal være tale om en normal jobfunktion på en almindelig arbejdsplads. Ordningen omfatter nyuddannede med en uddannelse på mindst 18 måneder, som mangler erhvervserfaring inden for uddannelsens arbejdsområde. Den handicappede skal starte i jobbet senest 2 år efter, at uddannelsen er afsluttet. Virksomheden kan få tilskud på halvdelen af lønnen i op til 6 måneder, i særlige tilfælde dog 12 måneder. 
 
Fortrinsadgang til offentlige stillinger
For ledige offentlige stillinger, stadepladser og hyrevognsbevillinger gælder det, at handicappede har fortrinsadgang. Det betyder, at en offentlig arbejdsgiver på opfordring af det lokale jobcenter eller den handicappede selv er forpligtet til at indkalde en handicappet ansøger til jobsamtale, medmindre arbejdsgiver vurderer, at ansøgeren ikke opfylder de formelle uddannelseskrav til den ledige stilling.

 

Jobcenterchef Troels Kjærgaard og konsulent Henriette Lundager Mortensen vil deltage under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Troels Kjærgaard og Henriette Mortensen orienterede om antal ledige samt antal borgere i fleksjob og skånejob.

Statistik fra januar 2012 medsendes referatet.

Det opleves, at virksomhederne er klar til at tage socialt ansvar.

Antallet af borgere med personlig assistance i arbejdsmæssig sammenhæng er pt. ca. 150.  Dette tal har været stigende gennem en periode.

Der er ikke stor efterspørgsel på muligheden for personlig assistance under efter- og videreuddannelse.

Der opleves en stigning i antallet af borgere, der bevilges hjælpemidler i forbindelse med ansættelse.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

  • Nøgletal for januar 2012