Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

2. Forespørgsel vedrørende Borgerstyret personlig assistance (BPA) ordning

Sagsnr.: 00.00.00-P19-762-10 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Forespørgsel vedrørende Borgerstyret personlig assistance (BPA) ordning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Lone Rasmussen

Sagsresume

Formanden for Handicaprådet har bedt om en redegørelse vedrørende BPA ordning.

 

Der er i øjeblikket 10 borgere med en BPA ordning, som har valgt at overdrage arbejdsgiveransvaret til private firmaer.

 

9 benytter sig af forskellige firmaer, som er beliggende uden for Herning Kommune.  

5 borgere har valgt: Handicapformidlingen
2 borgere har valgt Bruger-Hjælperformidlingen
1 borger har valgt LOBPA
1 borger har valgt BPA PRO TEAM 

1 benytter firma, som er beliggende i kommunen.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med ordningen er, at borgere med omfattende funktionsnedsættelser så vidt muligt kan fastholde eller opbygge et selvstændigt liv.

 

I ganske særlige tilfælde, hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed jf. §§ 83 og 84 i Lov om Social Service, kan der ydes et BPA-tilskud til borgere, der er visiteret til en hjælper-ordning.

 

Ordningen kan tildeles borgere over 18 år ud fra en konkret, individuel helhedsvurdering. Den kan kun bevilges til personer, der opfylder betingelserne for målgruppen.

 

Udgangspunktet er, at kommunen udbetaler et tilskud til borgeren, der selv er arbejdsgiver og ansætter hjælpere.

 

Borgeren kan vælge at overgive arbejdsgiveransvaret til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed.

 

Et af de afgørende krav er, at borgeren - tilskudsmodtageren - kan fungere som arbejdsleder for sine hjælpere, og det vil sige:

 

  • varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne

  • udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce

  • udvælge hjælpere, herunder varetagelse af ansættelsessamtaler

  • varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne

  • afholde personalemøder med hjælperne

  • afholde medarbejderudviklingssamtaler

 

Det er i ordningen sådan, at man kan bevilges tilskud til ansættelse af hjælpere i eget hjem til personlig og praktisk hjælp, ledsagelse og overvågning på baggrund af en individuel helhedsvurdering.

 

Birgitte N. Andersen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Birgitte Nystrup Andersen orienterede om ordningen, herunder betingelser for målgruppen samt arbejdsgiveransvaret.

I Herning Kommune er der p.t. 13 borgere, som har en BPA-ordning.

Der foretages revurderingsbesøg ca. 1 gang årligt.

Der er ingen beføjelser til at føre tilsyn med firmaerne, som administrerer ordningen for borgeren.

Der er ikke fastlagt beløb for administrationsbidrag. Bidraget er udregnet efter anbefalinger fra KL.

 

Orienteringen taget til efterretning.