Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

7. Reviderede servicestandarder for det specialiserede socialområde

Sagsnr.: 00.00.00-P19-304-10 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Reviderede servicestandarder for det specialiserede socialområde

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

14. december 2010 godkendte Byrådet servicestandarden på det specialiserede socialområde i Børne- og Familieafdelingen (nu Center for Børn og Forebyggelse). Samtidig besluttedes, at servicestandarden skulle evalueres ultimo 2011. De reviderede servicestandarder fremlægges hermed til orientering.

Arbejdet med evaluering af servicestandarden er en del af arbejdet med at genoprette økonomien i Center for Børn og Forebyggelse og sikre en bedre balance mellem økonomi og faglighed. Der er sket følgende centrale ændringer i servicestandarden (se bilag ”Servicestandarder på det specialiserede socialområde – 1. feb. 2012” og
øvrige bilag):

Handicapområdet:

 • Aflastning til børn med middelsvær belastning ændres som udgangspunkt fra almindelig institutionsaflastning til enten klubtilbud på Agerbo, nat/dag aflastning på Tjørringhus eller et nyt professionelt barnepigetilbud (jf. bilag ”Professionel barnepige”)

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • Kvalitetstandard m.h.t. befordring (se bilag ”Servicestandard for kørsel, cbf”)

 • Ydelsesplan m.h.t. aflastning (jf. bilag ”Bilag Servicestandard – ydelsespakker Agerbo og Tjørringhus”)

 • Hedebocentret, der også leverer ydelser på handicapområdet, er skrevet ind i handicapdelen af servicestandarderne

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 

Almenområdet:

 • Unge over 16 år i niveau D og E tilbydes i højere grad ambulante tilbud som MST, MST-CM

 • Unge over 12 år skal i stigende grad tilbydes MST, MST-CM og MTFC

 • Nyt dagbehandlingstilbud på Toften, ”Børnehuset”, med henblik på at undgå anbringelse

 • Loft over antal vederlag ved aflastning i familier

 • En større differentiering af den ambulante familiebehandling (jf. bilag ”Familiecenter Herning-2012-takstberegninger-endelige rev. 100112-kk”)

 • Etablering af kommunale plejefamilier

 • Større fokus på slægts- og netværksanbringelser

 • Behandlingspsykologernes arbejde er indføjet og beskrevet (jf. bilag "Beskrivelse for Behandlingspsykologer")

 

Derudover tages der bl.a. følgende initiativer:

 • En bedre samordning af Sundhedsplejens indsats i familier med særlige behov og arbejdet i Børne- og Familierådgivningen.

 • Forsøg med en arbejdsform, der kan kendes fra Sverige, hvor en tæt opfølgning og større forebyggende indsats fra rådgiverne er central.

 • Arbejde med at gøre anbringelser tidsbegrænsede, som vi bl.a. kender det fra MTFC.

 • Orienteringsmøder for samarbejdspartnere om Barnets Reform.

 • Der er igangsat et analysearbejde af hele det specialiserede socialområde i samarbejde med SSB.

 • Der afvikles i første halvdel af 2012 et udredningsarbejde i Center for Børn og Forebyggelse, hvor der er fokus på at få de bedst mulige sagsgange og den bedst mulige opgavefordeling. Herunder vurderes visitationsudvalgets sammensætning og arbejdsform.

 • Der afholdes i 2012 lukkedage i Børne- og Familierådgivningen (februar, maj og august/september), hvor der sker en revisitering af relevante områder.

 • Der etableres ultimo 2012 et MultifunC-tilbud i samarbejde med Århus kommune og Region Midtjylland.

 • Det undersøges hvilke erfaringer, andre kommuner har med en tættere kontakt mellem sagsbehandler og skole i første halvdel af 2012.

 • Der er for 2012 lavet en mere fokuseret økonomisk opfølgningsprocedure i samarbejde med Center for Økonomi og Udvikling.

 • Et uddannelsestilbud drevet af Åmoseskolen på Tjørringhus er under planlægning.

 

Handicap- og Psykiatrichef Ejnar Tang deltager under sagens behandling.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

 • Servicestandarder på det specialiserede socialområde - 1. feb. 2012
 • Professionel barnepige
 • Servicestandard for kørsel, cbf
 • Bilag Servicestandard - ydelsespakker Agerbo og Tjørringhus
 • Familiecenter Herning-2012-takstberegninger-endelige rev. 100112-kk
 • Beskrivelse for Behandlingspsykologer
 • Autismeprojektet - beskrivelse af tilbud