Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

5. Orientering vedr. servicestandarder for bostøtte og botilbud på handicap- og psykiatriområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-314-10 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Orientering vedr. servicestandarder for bostøtte og botilbud på handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Administrationen har med henblik på at skabe mere synlighed i forhold til de ydelser, der tilbydes på handicap- og psykiatriområdet beskrevet servicerammer for bostøtte og botilbud.
Social- og Sundhedsudvalget er på møde 11. januar 2012 orienteret nærmere om servicestandarderne med beslutning om, at Handicaprådet også skal orienteres herom.

Sagsfremstilling


 • Administrationen har med henblik på at understøtte en mere systematisk og gennemsigtig sagsbehandling på det specialiserede socialområde siden ultimo 2010 arbejdet med at udvikle visitationsredskaber og metoder. Herudover har administrationen med henblik på at skabe mere synlighed i forhold til de ydelser, der visiteres til, udarbejdet servicerammer for bostøtte og botilbud.
  Servicerammerne har til formål at beskrive de ydelser, der ligger indenfor den lovgivningsmæssige ramme og dermed skabe mere synlighed overfor borgere og pårørende i forhold til de ydelser, Herning Kommune tilbyder på handicap og psykiatriområdet.
  Der er udelukkende tale om en lovgivningsmæssig beskrevet serviceramme og ikke som på ældreområdet et politisk fastlagt serviceniveau, beskrevet i kvalitetsstandarder.
   
   Administrationen har i samarbejde med interne leverandører udarbejdet servicerammer på handicap- og psykiatriområdet med beskrivelse af ydelser indenfor 4 lovområder:

 • Lov om Social Service § 85 (bostøtte)

 • Lov om almene boliger § 105 stk. 2 med støtte efter § 85 i Lov om Social service (bofællesskab)

 • Lov om Social Service § 107 (midlertidig botilbud)

 • Lov om Social Service § 108 og ABL § 105, stk. 2 (længerevarende botilbud)

 
Inden for hvert lovområde har administrationen udarbejdet servicerammer med beskrivelse af ydelser indenfor de fire fagområder, som kendetegner handicap og psykiatriområdet i Herning Kommune:

 • Autisme

 • Udviklingshæmmede

 • Senhjerneskadede

 • Sindslidende (socialpsykiatri)

 
For så vidt angår socialpsykiatriområdet er der i Herning Kommune pt. ikke særskilt visitation til bofællesskab, hvorfor der ikke er udarbejdet en serviceramme for denne ydelse. Bofællesskab kan i dag indgå, som en del af leverandørens tilbud ift. § 85 bostøtte.
 
Administrationen har således udarbejdet forslag til 15 servicerammer for handicap- og psykiatriområdet.
 
Servicerammerne beskriver målgruppe (modtagere af ydelsen) og rammen for det indhold i ydelsen, man som borger kan forvente at blive visiteret til ud fra en konkret individuel vurdering. Herudover er der i servicerammerne beskrevet en række andre faktorer som bl.a. formål med ydelsen og sagsbehandlingsfrist.

 

Jane Andersen, leder af myndigheds- og visitationsafdelingen, Handicap og Psykiatri deltager under punktets behandling


 

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at servicestandarderne for bostøtte og botilbud på Handicap- og Psykiatriområdet tages til efterretning
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

 

Bilag

 • Serviceramme udviklingshæmmede jan 2012
 • Serviceramme socialpsykiatri jan 2012
 • Serviceramme senhjerneskade jan 2012
 • Serviceramme autisme jan 2012