Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

4. Høring af forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-314-10 Sagsbehandler: Jane Andersen  

Høring af forslag til kvalitetsstandard for aflastning på handicap- og psykiatriområdet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Social- og Sundhedsuvalget har 11. januar 2012 drøftet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Servicelovens § 84, stk. 1 med beslutning om høring af Handicaprådet forud for endelig politisk godkendelse

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for aflastning jf. Lov om Social Service § 84, stk. 1, hvorefter Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 
Aflastning gives med henblik på at aflaste den pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og udmøntes i praksis udenfor hjemmet ved tilbud om midlertidig døgnophold til den handicappede.
Den handicappede er kendetegnet med en funktionsnedsættelse i en sådan en grad, at handicappet er af indgribende karakter i hverdagslivet. Der er tale om borgere som er omsorgskrævende og har behov for døgnstøtte. 
Formålet med kvalitetsstandarden er at fastlægge et niveau for antal døgn, der kan bevilges til borgere med behov for aflastning på Handicap- og Psykiatriområdet.
 
I den forbindelse vil administrationen gøre opmærksom på, at der allerede foreligger en politisk godkendt kvalitetsstandard for aflastning jf. Servicelovens § 84, stk. 1. Denne kvalitetsstandard dækker målgruppen indenfor Sundheds og Ældreområdet. Der er her tale om borgere med behov for en generaliseret hjælp og uden specialpædagogisk bistand. Serviceniveauet er her fastlagt til 21 dage om året – med mulighed for i enkelte tilfælde at bevilge af ekstra dage.
 
Det forslag til kvalitetsstandard for aflastning, der her fremlægges, er målrettet borgere, som betjenes i Handicap og Psykiatri. Der er tale om forældre til voksne børn, hvis handicaps er så omfattende, at deres funktionsniveau er nedsat i en så betydelig grad, at såfremt forældrene ikke magtede at have dem boende i eget hjem, så ville disse borgere oppebære en bevilling til et længerevarende botilbud jf. servicelovens § 108. På den baggrund er niveauet for antal døgn, der kan bevilges som aflastning efter SEL § 84, stk. 1 foreslået fastlagt til op til 120 døgn.
 
At flytte hjemmefra og i botilbud kan være en væsentligt indgriben i den unge samt forældrenes liv. Ved at visitere midlertidigt til aflastning fremfor botilbud gives mulighed for at skabe de bedste betingelser for opretholdelse af livskvalitet for såvel forældre som for den handicappede, samtidig med at den handicappede har mulighed for at blive i eget hjem længst muligt, indtil de er klar til at flytte hjemmefra.
At tilbyde aflastning frem for botilbud er i tråd med princippet om ”mindst mulig indgriben” i et så handicappet menneskes liv, hvorfor det er administrationens vurdering, at der med fastlæggelse af serviceniveauet i antal døgn for aflastning bør støttes op omkring det hensigtsmæssige i, at den handicappede kan blive i eget hjem.
 
Aflastning foreslås bevilget i et omfang på op til 120 døgn årligt, hvilket normeringsmæssigt svarer til 20 weekender om året. Med dette niveau er der mulighed for at skabe gode betingelser for den voksne unge samt forældrene i forhold til at få det almindelige hverdagsliv til at fungere. Ud fra et økonomisk perspektiv er de 120 døgns aflastning fortsat væsentligt billigere end bevilling af botilbud efter SEL § 108.
 
I det fremlagte forslag indgår ikke afløsning, idet aflastning for denne målgruppe gives uden for hjemmet med det sigte at træne borgeren i at modnes ved at deltage i overnatninger i fremmed regi, samt en prioritering for de pårørende til at blive aflastet og være i eget hjem. Desuden er det ofte en så specialiseret indsats, der er behov for, at denne ikke umiddelbart kan stilles til rådighed i eget hjem.

 

Jane Andersen, leder af myndigheds- og visitationsafdelingen, Handicap og Psykiatri, deltager under punktets behandling.

 

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet forslag til høringssvar som er vedlagt som bilag. Kommentarer til høringssvaret bedes sendt til formanden, som vil indarbejde disse kommentarer forud for mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet godkender det endelig forslag til høringssvar.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Jane Andersen orienterede om baggrunden udarbejdelsen af kvalitetsstandarden.

 

Forslaget til høringssvar blev godkendt.

Bilag

  • SOS 11-01-2012: Forslag til kvalitetsstandarder for aflastning på handicap og psykiatriområdet