Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: b2.01

Dagsordenpunkter

6. Strukturomlægning på det specialiserede socialområde 2013 til høring i Handicaprådet

Sagsnr.: 00.00.00-P19-117-11 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Strukturomlægning på det specialiserede socialområde 2013 til høring i Handicaprådet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med godkendelse af rammeaftalen for 2012 er det besluttet, at reducere udgifterne og dermed taksterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 fastholdes taksterne (p/l fremskrevet). I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.
 
Herning Kommune skal gennem en målrettet indsats løse de samme opgaver for færre udgifter. Forvaltningerne skal have fokus på stordriftsfordele, nye samarbejdsformer og samordning af tilbud på tværs af børn og ungeområdet og voksenområdet. Det er kernen i den strukturomlægning, der skal analyseres og vurderes nærmer.

Sagsfremstilling

Takstreduktionerne 2013 – 14 skal ses i sammenhæng med, at der med rammeaftalen for 2011 blev gennemført takstreduktioner på 5 %. Hertil kommer at Herning Kommune de senere år har gennemført en række effektiviseringer på det specialiserede socialområde.
 
Der er ro på taksten i 2012, og der lægges i rammeaftalen for 2012 op til et øget fokus på udvikling af omkostningseffektive løsninger, herunder sammenlægning og omlægning af tilbud, fælles metodeudvikling, takstdifferentiering m.v. Tiden frem til 2013 skal derfor bruges til at gennemføre strategiske tiltag, fordi en generel og ensartet procentvis takstreduktion af samtlige institutionsbudgetter vil betyde, at nogle institutioner ikke længere kan løse deres opgaver.
 
Omlægningerne skal gennemføres i forhold til en gruppe borgere, som er blandt de mest udsatte og sårbare. Det giver en særlig udfordring, når der skal fastlægges en politisk prioritering af serviceniveauet set i forhold til de øvrige kommunale serviceområder.
 
Opgaverne på det specialiserede socialområde er forankret i to forvaltninger, Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse. Den struktur laves der ikke om på. Men opgaveløsningen skal ske på tværs af de administrative organisatoriske skel, på tværs af de traditionelle målgruppe- og aldersopdelinger og på tværs af de traditionelle opdelinger i undervisningstilbud, støttetilbud, botilbud, beskæftigelsestilbud og fritidstilbud.
 
Kommissoriet fastlægger formål og udstikker retning og rammer for analysen. Der afgrænses i forhold til tidligere analyser på området og i forhold til igangsætning af andre tiltag på området, og endelig fremlægges forslag til projektorganisering og proces.
 
Børne- og Familieudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har på udvalgsmøde den 7. december besluttet at sende kommissoriet til høring i Handicaprådet inden endelig politisk stillingtagen.

 

Formanden for Handicaprådet har udarbejdet forslag til høringssvar som er vedlagt som bilag. Kommentarer til høringssvaret bedes sendt til formanden, som vil indarbejde disse kommentarer forud for mødet.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at Handicaprådet godkender det endelige forslag til høringssvar.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Forslaget til høringssvar blev godkendt.

Bilag

  • Høring - kommissorium for strukturomlægning af det specialiserede område.
  • Forslag til høring om strukturomlægning på det specialiserede socialområde