Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

1. Orientering omkring forebyggende hjemmebesøg

Sagsnr.: 27.35.04-G01-1-21 Sagsbehandler: Mie Kaastrup Toft  

Orientering omkring forebyggende hjemmebesøg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Ved behandlingerne af kvalitetsstandarderne den 8. oktober 2020, skrev Handicaprådet i høringssvaret, at Rådet havde et ønske om at høre mere om de forebyggende hjemmebesøg.


Beskrivelsen af tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg er synligt for borgeren på kommunens hjemmeside. Se omtalen af tilbud om forebyggende hjemmebesøg https://aeldre.herning.dk/forebyggende-hjemmebesoeg

Vedhæftet som bilag er skabelon for brev, der udsendes til særlig sårbare borgere.


Medarbejdere fra Sundhed og Ældre deltager i punktet med henblik på mulighed for at spørge ind til særlige områder, som har Handicaprådets interesse i relation til de forebyggende hjemmebesøg.


Formanden for Handicaprådet indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Der var endvidere en kort orientering om "Lær at takle hverdagen som pårørende".


Bilag

 • Brev - tilbud om besøg til risikogrupper
 

2. Tilgængelighed for alle - Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

Sagsnr.: 00.13.10-G01-1-21 Sagsbehandler: Søren Juul Baunsgaard  

Tilgængelighed for alle - Det Blå Rum ved Fuglsang Sø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Orientering om tilgængelighedsforhold ifm. Det Blå Rum ved Fuglsang Sø i Herning.

Sagsfremstilling

Det Blå Rum er etableret iht. gældende retningslinier for tilgængelighed. Herudover er der arbejdet med tilgængelighed som universelt design ud over normale standarder bl.a. ift.


 • Hæve-/sænkekøkken i anlæggets fællesrum
 • Særlig rampe til kajakker på bådebro, så man som nybegynder, ældre eller kørestolsbruger kan komme i vandet på en nem og tryg måde
 • Rampe i vand med gelænder ved badebro
 • Ledelinier på anlægget
 • Plads til kørestol i sauna (og kørestol, der kan tåle sauna)
 • Hc-p-plads også til minbus tæt på anlægget
 • Fast belægning fra hc-p-plads til anlægget
 • Ramper i terrænet så man kan færdes rundt på egen hånd i kørestol


Anlægget skaber ligeværdig adgang for alle, både når det gælder ankomst til og færden rundt på/ i anlægget mellem fælleshus (herunder omklædning med brusere og toiletter, som overholder gældende regler), bådehus og broanlæg med sauna samt adgang til vandet for bevægelseshæmmede via ramper til/ på såvel bade- som bådebro.


Endvidere giver anlægget gode muligheder for at etablere nye kajakaktiviteter i samarbejde med Parasport Danmark, hvor ramper og broernes beskyttede rammer skaber tryghed for nybegyndere og giver gode muligheder for vandtilvænning, hvor anlæggets robusthed og funktionalitet sikrer tryghed og tilgængelighed for alle.


I hele projektudformning er der trukket på en række aktører i forhold til at sikre let adgang for alle, herunder særligt rådgivers tilgængelighedsrevision samt Parasport Danmark.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Der blev på mødet givet forslag til opmærksomhedspunkter i ft. tilgængelighed i det videre arbejde med projektet.

Bilag

 • Blå RUm
 

3. COVID-19 - aktuel status

Sagsnr.: 14.00.08-A00-1-20 Sagsbehandler: Karin Locander  

COVID-19 - aktuel status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

COVID-19 - Status på den aktuelle situation.

Sagsfremstilling

Administrationen vil på mødet give en status for den aktuelle situation i ft. corona - herunder restriktioner for besøg på visse områder.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering om status på den aktuelle situation tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

4. Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

Sagsnr.: 27.00.00-P05-4-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri: halvårlig status

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: Steen Holk Bank

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019 (punkt 115) et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget er udarbejdet med afsæt i de politiske budgetmål for Handicap og Psykiatri samt anbefalinger fra konsulentfirmaerne Incitare og Muusmanns undersøgelser på handicap- og psykiatriområdet.


Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 21. oktober 2020 (punkt 94) orienteret om status på udviklingskataloget og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Sagsresume

Det er besluttet, at Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status på udviklingskataloget halvårligt, og at der sker i sammenhæng med budgetopfølgningerne. Social- og Sundhedsudvalget blev senest orienteret om status på udvalgets møde den 27. maj 2020. Denne rapport er således den anden af to status-rapporter i 2020.


Status på udviklingskataloget

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17. februar 2020, punkt 16, blev udvalget orienteret om status på de konkrete anbefalinger, som fremgik af konsulentundersøgelser fra Incitare og Muusmann. Udvalget blev ved samme lejlighed orienteret om, at der i efterfølgende opfølgninger tages udgangspunkt i de fire udviklingsspor i Handicap og Psykiatris Udviklingskatalog, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år:


 • Spor 1: Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan
 • Spor 2: Etablering af alternative og nye løsninger
 • Spor 3: Visitationen - nye tilgange
 • Spor 4: Tidligere kendskab til borgere og livsfaser


En oversigt over status på udviklingskatalogets fire spor fremgår af bilag 1. I oversigten gøres status på:

 • Igangsatte og planlagte handlinger
 • Sporenes forventede økonomiske effekt (i det omfang, beregningen kan foretages på nuværende tidspunkt)


Generel status er, at der er igangsat initiativer til 'sporarbejde' på alle fire udviklingsspor. Derudover er der i august 2020 taget hul på udbredelsen og implementeringen af det, som nu kaldes et ’fornyet syn på kerneopgaven’ i hele Handicap og Psykiatri. Det fornyede syn på kerneopgaven er det, som i Muusmanns terminologi hed ’et nyt mindset’ og som i udviklingskataloget blev kaldt en ’vision’ for arbejdet i Handicap og Psykiatri. Det fornyede syn på kerneopgaven er henvendt til borgerne, og er et udtryk for, hvilket Handicap og Psykiatri borgerne kan forvente at møde i fremtiden.


Sagsantal i Samarbejde, rådgivning og visitation

I forbindelse med Muusmanns serviceeftersyn af Handicap og Psykiatri blev der udarbejdet en benchmark analyse af seks sammenlignelige kommuners specialiserede socialområde. Analysen af sagstal i myndighedsafdelingerne viste, at Herning Kommune havde det højeste antal borgersager pr. sagsbehandler.


Opgørelse pr. 30.6.2019

Herning

Holstebro

Horsens

Kolding

Ringkøning

Viborg

Sager pr sagsbehandler, alle §§

132

69

71

64

103

91


Ansættelser og omorganisering af sagsbehandlere har medført, at sagstallet i pr. fuldtidsmedarbejder i Samarbejde, rådgivning og visitation er nedbragt siden benchmark-analysen.

En opgørelse af sagstallet pr. 1.10.2020 viser et gennemsnitligt sagstal på 99 pr. fuldtidsmedarbejder.


Økonomi

Nedenstående tabel viser den forventede økonomiske effekt af tiltagene i udviklingsplanens fire spor i 2020, samt aktuel status på opnåelse af den økonomiske effekt:

Spor

Tiltag

Mål, økonomisk effekt i 2020

Status, økonimisk effekt pr. 1.10.2020

Status

1

Flere tilbud i Herning Kommune til herningborgere - kapacitetsplan

- 250.000 kr.

0 kr.

Forventes delvist opnået i år

2

Etablering af nye og alternative løsninger

- 250.000 kr.

- 460.000 kr.

Opnået

3

Visitationen - nye tilgange

- 1.500.000 kr.

- 4.400.000 kr.

Opnået

4a

Tidligere kendskab til borgerne (overgang fra ung til voksen)

* 0 kr.

0 kr.

Ingen målsætning i 2020

4b

Livsfaser (ældreområdet)

- 500.000 kr.

0 kr.

Forventes ikke opnået i år

Alle

- 2.500.000 kr.

- 4.800.000 kr.

Opnået

*) I punkt 4a er der ikke indregnet forventning om effekt før i 2021-2024. samlet økonomisk effekt for perioden 2020-2024 er - 0,7 mio. kr.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

 • Status på Udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri, oktober 2020
 

5. Læringsforløb om patientsikkerhed i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.03.00-G20-1-20 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Læringsforløb om patientsikkerhed i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

For at højne patientsikkerheden og øge kvaliteten af de opgaver, som botilbud i Handicap og Psykiatri løser med afsæt i sundhedsloven, har Handicap og Psykiatri i efteråret 2020 igangsat et læringsforløb om patientsikkerhed, som grundlag for videreudvikling af botilbuddenes daglige praksis vedrørende borgernes helbred og sundhed.


Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om læringsforløbene i Handicap og Psykiatri på mødet den 15. december 2020, og besluttede at sende sagen til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

På botilbud arbejdes både med afsæt i serviceloven og sundhedsloven. Socialtilsynet fører tilsyn med, at botilbuddene lever op til bestemmelserne i serviceloven, og siden 1. januar 2017 har Styrelsen for Patientsikkerhed haft til opgave at føre tilsyn med, at botilbuddene lever op til bestemmelserne i sundhedsloven. I Handicap og Psykiatri er der arbejdet med at højne patientsikkerheden siden opgaven blev defineret 2017; bl.a. er der arbejdet med udarbejdelse af instrukser for medarbejdernes opgaveløsning.


Det har været en stor opgave at implementere nye instrukser og rutiner på botilbuddene, så det sikres, at der i den daglige praksis med borgerne leves op til bestemmelserne i både serviceloven og sundhedsloven. Og på grund af opgavens omfang, har der i Handicap og Psykiatri været tvivl om, hvor vidt man i hele organisationen er nået i mål med at sikre praksis vedrørende patientsikkerhed.


På den baggrund har Handicap og Psykiatri i efteråret igangsat et læringsforløb om patientsikkerhed. Læringsforløbet til formål at højne patientsikkerheden i botilbuddene. Læringsforløbet er gennemført ved at en ekstern konsulent har gennemført såkaldte 'hjælpetilsyn' på de tre botilbud, hvor der tidligere er varslet tilsyn. Hjælpetilsynene er udført på samme måde som Styrelsen for Patientsikkerhed udfører tilsyn, og der er afrapporteret fra hjælpetilsynene ud fra de samme målepunkter og kategorier, som styrelsen anvender. Hjælpetilsynene har derfor ført til en række anbefalinger til det fortsatte arbejde med at øge patientsikkerheden på de tre botilbud.


Resultater, handleplaner og fortsat læring

Hjælpetilsynene har - helt som forventet - vist, at botilbud i Handicap og Psykiatri fortsat har behov for læring i forhold til implementering af rutiner og retningslinjer vedrørende patientsikkerhed. For at fortsætte læringen arbejdes der derfor videre med udviklingen af den daglige praksis vedrørende patientsikkerhed på følgende måder:


Der udarbejdes konkrete handleplaner for håndtering af de forhold, som hjælpetilsynenes anbefalinger omhandlede

 • Der søges sparring på de udarbejdede handleplaner hos konsulenten, som gennemførte hjælpetilsynene
 • Der gennemføres yderligere et hjælpetilsyn, på Rosenholm i december 2020
 • Viden og læring fra de gennemførte hjælpetilsyn udbredes til hele Handicap og Psykiatri
 • Der igangsættes kompetenceudvikling vedrørende patientsikkerhed og medicinhåndtering på leder- og medarbejderniveau


Arbejdet med at højne patientsikkerheden kan forventes at have et stort fokus i hele Handicap og Psykiatri i en lang periode, indtil det er indarbejdet konsekvent i hele områdets faglige praksis.


Kommende tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført risikobaseret tilsyn på Skovlyset i 2018. I foråret 2020 var der varslet risikobaseret tilsyn på Sabroesvej, Thrigesvej og Mosaikken, men tilsynene blev aflyst af Styrelsen for Patientsikkerhed på grund af situationen omkring Corona/Covid-19. Der er endnu ikke varslet tilsyn igen, men det forventes, at det sker i løbet af 2021.


Ny løsning til dokumentation

Som en del af arbejdet med patientsikkerhed, skal medarbejdere på botilbud dokumentere borgernes helbredstilstand i forhold til 12 såkaldt "sygeplejefaglige punkter". Handicap og Psykiatri er blevet gjort opmærksom på, at den måde, som man hidtil har blevet dokumenteret på, ikke lever op til kravene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Handicap og Psykiatri samarbejder derfor nu med Sundhed og Ældre om en ny fælles dokumentationsmetode, der anvender en del af fagsystemet, som hidtil har været forbeholdt Sundhed og Ældre, og som lever op til styrelsens krav.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen om læringsforløb om patientsikkerhed i Handicap og Psykiatri tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

6. Orientering om nyt fremmødeprojekt på Valdemarsskolen

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om nyt fremmødeprojekt på Valdemarsskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund, Helle Aarø-Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har fra Socialstyrelsen fået tildelt 3.535.610 kr. i perioden 2021-2023. Tilskuddet er målrettet en særlig fraværsindsats for socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (det specialiserede område). En gruppe af børn og unge, hvor risikoen for at udvikle et problematisk skolefravær er særligt stor. I den forbindelse har Valdemarskolen og PPR indgået et partnerskab, for at udvikle en særlig fraværsindsats for målgruppen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje om Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. En pulje der fokuserer på socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

I den forbindelse har PPR og Valdemarskolen indgået et partnerskab i arbejdet med at modne en indsatsmodel for begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd hos målgruppen. Indsatsmodellen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats i barnets kontekst.

Formålet med projektet:

Bekymrende og problematisk skolefravær kan have mange årsager og dermed mange løsninger. Derfor kan vi ikke arbejde med en one-size-fits-all indsats i fraværssager. Der er derimod behov for at skabe et tæt og koordineret samarbejde mellem de mange forskellige aktører, der skal arbejde sammen om at få barnet/den unge tilbage i skolen. En samarbejdsmodel kan skabe en systematisk tilgang til både opsporing, afdækning og inddragelse. Derudover muliggøres forskelligartede indsatser, hvilket der er behov for.

Projektet står på fundamentet af de eksisterende fraværsindsatser i Herning Kommune, hvorfor det sammentænkes med andre indsatser og erfaringer.


Målgruppe:

Projektets målgruppe afgrænses til elever i 0.-10. klasse med begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd, der visiteres eller er visiteret til Herning Kommunes specialskole, Valdemarskolen. Et stabilt fremmøde i skolen er særligt vigtigt for denne målgruppe i relation til at opnå et hverdagsliv, der er så tæt på det almene som muligt.


Projektets målsætninger:

 • At børn og unge, der deltager i indsatsen, øger deres fremmøde i skolen
 • At børn og unge, der deltager i indsatsen, opnår øget trivsel og mestring
 • Antallet af skolevægrende elever på Valdemarskolen reduceres
 • Antallet af elever på reduceret skema mindskes
 • At barnet og familien oplever sig inddraget i indsatsen på en meningsfuld måde
 • Der arbejdes målrettet med inddragelse af barnets stemme i forløbet
 • At der opbygges en systematisk praksis for opsporing og afdækning af årsager til skolefravær og skolevægring
 • Tværprofessionelt samarbejde understøtter en koordineret indsats.Indsatser i projektet:

Indsatserne i projektet vil være forskelligartede og kan både rettes mod barnet og det omgivende miljø. Derfor vil der lægges vægt på, at de indsatser der bringes i spil, ikke retter sig snævert til barn eller familie, men i særlig grad også rettes til skolen og det faglige læringsmiljø. Herunder også de sociale fællesskaber, som barnet/den unge er en del af.


En særlig indsats vi ønsker at afprøve via dette projekt er ”det tomme klasselokale”. Tanken er at børn med bekymrende fravær visiteres til en særlig ikke-fysisk klasse. Her vil der kobles et særligt fraværsteam til eleverne, bestående af en læreruddannet ressourceperson (ansat på Valdemarskolen), en psykolog samt en fremskudt socialrådgiver (ansat i PPR). I fællesskab skal fraværsteamet hjælpe de fraværende børn tilbage i skole via individuelt tilrettelagte indsatser.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen om et nyt fremmødeprojekt på Valdemarskolen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Handicaprådet ønsker at følge projektet løbende i projektperioden.

Bilag

 • Tilsynsrapport for tilsynsbesøget den 11. februar.pdf
 • Meddelelse fra Styrelsen for Patientsikker om ophævelse af påbud.pdf
 

7. Orientering om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Sagsnr.: 29.09.15-K02-1-20 Sagsbehandler: Alice Eijgendaal  

Orientering om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsynsbesøg på Tjørringhus den 23. november 2020. Styrelsen gav i den forbindelse en række påbud.

Der har været et opfølgende tilsynsbesøg den 11. februar 2021. Der afventes endelig tilbagemelding fra dette besøg.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed påtalte flere forhold af kritisk betydning for patientsikkerheden.


Der blev straks i forlængelse af besøget i november igangsat en handleplan og et læringsforløb, der omfatter instrukser, journalisering og håndtering af medicin m.v. Handleplanen omfatter implementering af et digitalt modul, der tages i brug på tværs af fagområderne. Læringsforløbet sker med involvering af ekstern rådgiver.

På baggrund af tilsynet i november 2020 traf Styrelsen for Patientsikkerhed afgørelse om påbud den 26. januar 2021.Påbuddene bliver ikke ophævet, før styrelsen har kontrolleret og konstateret, at kravene efterleves. Der var derfor et nyt tilsynsbesøg den 11. februar.

Status i sagen er, at styrelsens skriftlige afgørelse efter seneste tilsynsbesøg afventes.


Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter sundhedslovgivningen, herunder tilsyn med privatpraktiserende læger og sygehuse. Tjørringhus har ikke tidligere haft tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed.


Børne- og Familieudvalget blev orienteret om sagen på mødet den 28. januar 2021.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

8. Orientering om ny anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.54.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Orientering om ny anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 23. februar 2021 to forslag om ny anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri. Forslagene blev godkendt på baggrund af nedenstående sagsfremstilling. Handicaprådet orienteres her om Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.


"Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019 et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget indeholder fire udviklingsspor, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år. Udviklingsspor 1 handler om en samlet kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri. Udviklingsspor 4b handler om tilbud til ældre borgere fra handicap- og psykiatriområdet.


På kort sigt har Handicap og Psykiatri helt konkrete og aktuelle kapacitetsudfordringer, som kræver aktuel håndtering.


Derfor fremsættes to forslag om anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri; et forslag om midlertidig anvendelse af den ledige bygning på Herluf Trolles Vej 1 i Herning til et specialiseret dagtilbud samt et forslag om midlertidig anvendelse af den ledige bygning på Lyngen 3 i Aulum til et botilbud og eventuelt dagtilbud for midaldrende borgere med udviklingshæmning, såfremt bygningen viser sig egnet til dette formål. Forslagene skal ses som eventuelt midlertidige løsninger, som anvendes indtil der er mulighed for at etablere andre mere langsigtede løsninger.


Sagsfremstilling

Ny anvendelse af Herluf Trolles Vej 1, Herning

Handicap og Psykiatris kapacitetsplan indeholder anbefalinger om udvidelse af både bolig- og dagtilbudskapaciteten i Handicap og Psykiatri, for at imødekomme områdets kapacitetsudfordringer. Anbefalingerne i kapacitetsplanen er relativt langsigtede, men en del af kapacitetsbehovet eksisterer her og nu. Det gælder i særdeleshed behovet for dagtilbudskapacitet, idet kapaciteten her ikke er blevet udvidet i takt med de seneste års udvidelser af boligkapaciteten i Handicap og Psykiatri. Særligt udvidelsen af Mosaikken nødvendiggør en etablering af et antal meget specialiserede dagtilbudspladser.


Aktuelt er der behov for to meget specialiserede dagtilbudspladser til borgere fra Mosaikken med helt særlige udfordringer, som gør, at Handicap og Psykiatris eksisterende dagtilbud ikke kan imødekomme deres behov for en meget specialiseret indsats og særlige fysiske rammer.


Derfor foreslår forvaltningen, at bygningen på Herluf Trolles Vej 1, som tidligere husede botilbuddet Fortuna, anvendes som specialiseret dagtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser med foreløbigt op til fire pladser. Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet på sigt kan få en kapacitet på mellem otte og 12 pladser, afhængigt af hvilke borgere, der visiteres til tilbuddet. Forslaget indebærer at:


 • Tilbuddet hurtigst muligt etableres som aktivitets- og samværstilbud med hjemmel i servicelovens § 104.
 • Tilbuddet rent organisatorisk bliver en del af autismeområdet, sammen med botilbuddene Mosaikken, Thrigesvej og Nørrevænget. Det vil blive et selvstændigt tilbud, som vil have fælles ledelse med Mosaikken.


Bygningen blev oprindeligt opført som dagtilbud og kan relativt hurtigt indrettes hensigtsmæssigt til det formål igen.


Ny anvendelse af Lyngen 3, Aulum

Handicap og Psykiatriområdets udviklingskatalog indeholder et konkret forslag om, at et stigende antal borgere frem over får det rette tilbud på ældreområdet, når deres livssituation ændrer sig til, at de i overvejende grad har behov for pleje- og omsorgstilbud. Antallet af borgere, som er flyttet til et tilbud på ældreområdet, har endnu ikke nået det forventede niveau. Det betyder, at forventningen om frigørelse af kapacitet i tilbud, som er hensigtsmæssige for midaldrende borgere i Handicap og Psykiatri, ikke er blevet indfriet. Det giver aktuelle kapacitetsudfordringer i handicapområdets botilbud.


Derfor foreslår forvaltningen, at det undersøges, om der er mulighed for, at bygningen på Lyngen 3 kan anvendes som botilbud og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning, og om det er hensigtsmæssigt at anvende bygningen på denne måde. Det vil indebære, at der skal undersøges forhold omkring økonomi, bygningens anvendelighed og lovhjemmel. Organisatorisk forventes tilbuddet koblet op på de øvrige botilbud/bofællesskaber, som ligger i gåafstand fra dette tilbud.


Forslaget har dels til formål at sikre midaldrende borgere med udviklingshæmning den mest hensigtsmæssige bolig og støtte i et tilbud, som er målrettet deres behov, dels at sikre ledig og attraktiv kapacitet for yngre borgere i de eksisterende botilbud.


Lyngen 3 har fire lejligheder med varierende faciliteter og størrelse, som er blevet istandsat i 2020.

Aktuelt er bygningen ledig, så den kan anvendes som isolationsfaciliteter ved eventuelt udbrud af Covid-19 på et botilbud.


Nye, midlertidige løsninger

Forslagene om anvendelse af Herluf Trolles Vej 1 i Herning samt Lyngen 3 i Aulum skal ses som midlertidige løsninger, som kan anvendes, indtil der er mulighed for at etablere andre mere langsigtede løsninger.


Alternativet til tilbuddene på Herluf Trolles Vej 1 og Lyngen 3 er aktuelt, at pladserne købes eksternt, såfremt pladserne findes eksternt. Erfaringer fra tidligere analyser har vist, at udgiften til egne tilbud er 15% lavere end udgiften til sammenlignelige eksterne tilbud. Dertil kommer udgifterne forbundet med længere transport til dagtilbud samt den ulempe at borgere i eksterne botilbud får længere til deres kendte netværk og nærmiljø.


Økonomi

Det anslås, at de samlede årlige driftsudgifter til de to tilbud vil være mellem 3 og 4 mio. kr.:

 • Fortuna: 1-1,5 mio. kr. pr år. ved et tilbud med fire borgere på modul 5
 • Lyngen: 2-2,5 mio. kr. pr år. ved et tilbud med fire borgere i botilbud og dagtilbud på modul 5.


Oprettelse og drift af de to tilbud finansieres inden for rammen af Serviceområde 13.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at bygningen på Herluf Trolles Vej 1 i Herning anvendes som specialiseret dagtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser med foreløbigt op til fire pladser,

at kapaciteten i det specialiserede dagtilbud kan udvides op til 12 pladser, hvis der bliver behov for det,

at forvaltningen undersøger mulighederne for at bygningen på Lyngen 3 i Aulum kan anvendes som botilbud og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning,

at bygningen på Lyngen 3 i Aulum anvendes som botilbud og dagtilbud, hvis undersøgelser viser, at det er hensigtsmæssigt at anvende bygningen på denne måde.


Beslutning

Godkendt som indstillet."


Formanden for Handicaprådet indstillet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

9. Evaluering af frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Evaluering af frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: Christina Nielsen, Signe L. Eggers-Weber,

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri og Børn og Unge har i samarbejde med Tilsynsenheden i perioden 2016-2020 deltaget i forskellige frikommuneforsøg. Forsøgene er en del af frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, som Herning Kommune har indgået i sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Det overordnede formål med forsøgene er at bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.


Forsøgene er nu slutevalueret af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Handicaprådet orienteres derfor for de endelige resultater og den videre proces.

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret på mødet den 23. februar 2021. Børne- og Familieudvalget blev orienteret på mødet den 10. marts 2021.


Resultater af frikommuneforsøgene


Herning Kommune har deltaget i følgende forsøg:

 • Forsøg med teknologiske hjælpemidler, bl.a. trædemåtter, bevægelsessensorer og kamerakig på botilbud og plejecentre, forsøg med særlige døråbnere på botilbud og plejecentre og forsøg med teknologiske hjælpemidler på botilbud på børneområdet.
 • Forsøg med flytning/flyttesager. I forsøget har vi fået lovhjemmel til udenom Familieretshuset at behandle flyttesager for borgere over 18 år med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan give et informeret samtykke til en flytning. Der er tale om flytning til det bedst mulige tilbud. Det vil sige det tilbud, som omsorgsmæssigt er det mest hensigtsmæssige for borgeren.
 • Forsøg med tilkøbsydelser i hjemmeplejen og på botilbud. I forsøget har borgere, som I forvejen modtager enten praktisk hjælp og pleje fra Hjemmeplejen eller socialpædagogisk støtte på deres botilbud, fået mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp og støtteTeknologi

Herning Kommune har et stort antal af godkendte teknologier, og der har været størst potentiale for anvendelsen på plejecentre og botilbud for voksne:


Teknologiske hjælpemidler på plejecentre/botilbud

Teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere tilknyttet hjemmeplejen

Særlige døråbnere på plejecentre/botilbud

Teknologiske hjælpemidler til Børn og Unge

Herning

158 (13 kamera)

2

10

2

Favrskov

46 (11 kamera)

0

0

-

Skive

14

-

-

-

Silkeborg

12

-

-

-

Aabenraa

11

-

-

-

Holstebro

9 (4 kamera)

-

-

-

Randers

8 (1 kamera)

-

-

-


I forhold til teknologiforsøgets virkning, er VIVEs konklusion, at borgere med den afprøvede teknologi opnår øget livskvalitet, frihed og privatliv, at de pårørende er trygge og tilfredse med teknologien, og at medarbejderne opnår et bedre arbejdsmiljø.

I forsøget er der gode erfaringer med brug af kamerakig. Det er en afgørende teknologi til bl.a. at give borgeren ro (vedkommende bliver ikke forstyrret i samme grad), minimere konfliktniveauet og samtidig sikre borgerens sikkerhed ved at kunne åbne op for kamerakig og se, om borgeren bliver ængstelig og har behov for hjælp.


Interviewundersøgelsen viser, at hovedparten af både pårørende, medarbejdere og ledere er tilfredse med forsøget og ønsker at fortsætte med anvendelse af teknologier, herunder også kamerakig og særlige døråbnere, men understreger samtidig, at teknologierne skal være et supplement til plejen og ikke må træde i stedet for direkte omsorg.


På børneområdet har Herning Kommune deltaget i forsøg med teknologiske hjælpemidler på botilbud på børneområdet. Målgruppen for dette forsøg er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne (for eksempel middelsvær til svær retardering eller infantil autisme), som er anbragt eller anbragt i aflastning på opholdssted eller døgninstitution. Forsøget udvidede mulighederne for at benytte teknologiske hjælpemidler til børn og unge. Der var forventet en lille volumen til forsøget, men der har været inkluderet færre borgere end forventet, grundet færre borgere end forventet med behov.


Forsøget vedrørende børn og unge omfatter kun børn og unge i aflastning. Det er derfor kun relevant for et fåtal af børn eller unge. VIVE har gennemført interviewundersøgelse i forhold til børn- og ungeforsøget. Datagrundlaget for forsøget er for spinkelt til at kunne drage konklusioner. Selvom det må formodes, at der vil findes lignende resultater som de ovenfor nævnte på voksenområdet, vil det kræve afprøvning i større skala at få solid viden på området.


Der har været størst potentiale for anvendelsen af teknologiske hjælpemidler og særlige døråbnere på plejecentre og botilbud for voksne. Anvendelsen på botilbud på børneområdet har været begrænset. Kun Herning Kommune har indgået i forsøget vedrørende børn og unge.


I forbindelse med offentliggørelsen af evalueringerne d. 14. januar deltog Fuglsangsø Centret med et indslag i TV Midtvest omkring deres brug af kamera. https://www.tvmidt-vest.dk/herning/demente-bliver-videoovervaaget-i-herning


Flytninger

Vedrørende flytteforsøget, så har Herning foretaget 32 flytteforløb i forsøgsperioden. Flytningerne har været fra botilbud til botilbud; børnebotilbud til voksenbotilbud; eget hjem til botilbud bofællesskab/botilbud til plejebolig samt bofællesskab til botilbud.2017

2018

2019

2020

SUM

Herning

5

11

8

8

32

Favrskov

0

1

7

4

12

Randers

0

0

0

3

3

Silkeborg

0

3

3

5

11

Skive

0

0

0

0

0

Aabenraa

0

3

3

0

6


VIVE fremhæver, at det stabile antal af flyttesager i Herning, ifølge medarbejderne selv skyldes, at man fra starten af har haft en tydelig organisering af forløbene, medarbejdere med særlig viden og erfaringer på området samt mulighed for hjælp og rådgivning i forløbene.

VIVEs konklusion er, at forsøget viser, at kommunerne er i stand til at håndtere flyttesager uden om Familieretshuset, men at der er nogle udfordringer der skal overvejes, bl.a. organisering og procedure for flyttesager, opsporingen af målgruppen og faglige vurderinger af borgernes grundlag for at give samtykke, herunder stiltiende samtykke.


Oplevelsen og erfaringerne med forsøget er positive fra både pårørende og værger. De oplever, at borgerne opnår en bedre boligsituation og en højere livskvalitet. For Herning Kommune betyder forsøget smidigere og hurtigere sagsgange, og dermed en hurtigere tilpasning af indsatsen til borgerens aktuelle behov.


Tilkøb

Forsøget med tilkøbsydelser har haft en mindre volumen end det var forventet i alle forsøgskommuner. I Hjemmeplejen er der i forsøgsperioden solgt tilkøb, i form af ekstra rengøring, til 18 borgere – flere af dem har købt rengøring flere gange. På botilbud i Handicap og Psykiatri er der solgt tilkøb, i form af socialpædagogisk ledsagelse, til 11 borgere. På trods af det begrænsede salg, viser VIVEs evaluering, at borgerne har været glade for muligheden. VIVE har I deres evaluering også talt med en stor gruppe af borgere, der har fravalgt tilkøb. Fravalget skyldes primært, at de ikke ser et behov for det, og at det er for dyrt.


Den videre proces

Regeringen vil nu læse evalueringerne fra VIVE og tage stilling til, om resultaterne af forsøgende giver anledning til at ændre lovgivningen. I så fald vil Regeringen søge Folketingets opbakning til indarbejde forsøgene i den generelle lovgivning.


Kommunerne kan fortsætte med forsøgene i 2021, mens det afgøres om forsøgene indarbejdes i den generelle lovgivning. Forsøgene, herunder forsøgene for de to børn, fortsætter således i resten af 2021, idet generelt opleves tilfredshed med de muligheder og erfaringer, forsøgene har givet.


Formanden for Handicaprådet indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

 

10. Forslag til Handicaprådets temadrøftelser 2021

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-14 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Forslag til Handicaprådets temadrøftelser 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formandskabet for Handicaprådet har følgende forslag til temadrøftelser for møderne i 2021.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til plan for temadrøftelser på de kommende møder i Handicaprådet - 2021.


 • Marts - Forebyggende hjemmebesøg samt evaluering af coronas indvirkning på hverdagen i 2020
 • April - Temadag om FNs Verdensmål
 • Maj - Psykiatrien i Herning Kommune - børn og voksen
 • August - Økonomi samt fysisk handicappede i Herning Kommune - børn og voksne
 • November - Beretning/Årshjul


Der foreligger endvidere forslag om et ekstra møde i Handicaprådet 2. kvartal 2021, hvor der vil være mulighed for at dykke ned i drøftelserne om det fornyede syn på kerneopgaven i Handicap og Psykiatri. Temadrøftelsen vil have en varighed af ca. 2 timer.


Boblerliste:

Bo- og uddannelsestilbud for børn med handicap i Herning Kommune

Yderligere temadrøftelser som udløber af temadagen om FNs Verdensmål.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at forslag til temadrøftelser godkendes
at der fastlægges tidspunkt for temadrøftelse om det fornyede syn på kerneopgaven i Handicap og Psykiatri.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Der fastlægges tidspunkt for temadrøftelse om "fornyet syn på kerneopgaven" august 2021.

 

11. Temadag om FNs Verdensmål

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2-21 Sagsbehandler: Karin Locander  

Temadag om FNs Verdensmål

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til program for Handicaprådets temadag 15. april 2021 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Handicaprådet besluttede på møde 8. oktober 2020 at afholde en temadag om FNs Verdensmål 15. april 2021. Forslag til program til Handicaprådets godkendelse:


10.00 - 10.15

Kaffe og rundstykker

10.15 - 10.25

Birgit Jonassen byder velkommen og præsenterer dagens program

10.25 - 11.00

Introduktion til FNs Verdensmål: Hvad handler de om, og hvorfor har vi fået dem?

Hvilke proces har vi haft administrativt og politisk omkring Verdensmålene i Herning Kommune indtil videre?

Hvordan vil de enkelte politiske udvalg arbejde med Verdensmålene?


Oplæg v./ udviklingskonsulent Kristine Hundahl, By, Erhverv og Kultur

11.00 - 11.45

Et oplæg om social bæredygtighed med efterfølgende drøftelse v./ Søren Linér Christensen

11.45 - 12.00

Intro til gruppearbejde:

Hvilke Verdensmål kunne være mest oplagt for Handicaprådet at beskæftige sig med?


Oplæg v./ udviklingskonsulent Kristine Hundahl, By, Erhverv og Kultur

12.00 - 12.45

Frokost

12.45 - 13.15

Gruppearbejde:

Hvordan vil vi arbejde med FNs Verdensmål i Handicaprådet?

Og med hvilke Verdensmål?

13.15 - 13.30

Bordformændene præsenterer, hvad grupperne er kommet frem til

13.30 - 13.45

Pause

13.45 - 14.15

Prioritering af temaer, som Handicaprådet vil arbejde med, samt tidsplan for arbejdet


Gruppedrøftelser:

Gruppe 1 - Birgit, Elisabeth, Karlo, Anne Marie C., Michael

Gruppe 2 - Bent Ole, Lise Lotte, John, Anne Marie Søe, Anne Mette


Bordformænd:

Gruppe 1 - Birgit

Gruppe 2 - Anne Marie Søe


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at udkast til temadagens program godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Hvis det på grund af coronarestriktioner ikke er muligt at afholde temadag den 15. april 2021 med fysisk fremmøde, flyttes temadagen til ultimo maj 2021.

 

12. Handicapprisen 2020

Sagsnr.: 00.05.07-G01-2-20 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Handicapprisen 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Handicaprådets Handicappris blev annonceret i en video med formanden på Herning.dk og Facebook, samt nyhedsmail ud til abonnenter.

Ved fristens udløb var der indkommet 3 indstillinger som kandidater til Handicapprisen 2020.

Sagsfremstilling

Ud fra de 3 modtagne kandidater til prisen valgte Handicaprådet i en mailhøring de 2 kandidater, som gik videre.


 • Orla Bredgaard, formand for polio- og trafik og ulykkeskadede
 • De frivillige hos LEV og Fermaten, LEV Disco


Handicaprådet var enige om at modtageren af Handicapprisen 2020, skulle være De frivillige hos LEV og Fermaten, LEV Disco.


Handicapprisen 2020 blev uddelt den 3. december 2020, men under helt andre forhold, end vi normalt har mulighed for. Uddelingen af prisen blev foretaget på modtagerens adresse.

Det lykkedes alligevel at gøre overrækkelsen til en god oplevelse og samtidig at få givet prismodtageren, og de nominerede, den opmærksomhed, som de fortjener for den indstats de gør overfor vores handicappede borgere.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orientering tages til efterretning.Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

 

13. Formandsberetning 2020

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Formandsberetning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formandsberetning Handicaprådet 2020

2020 har været et anderledes år på alle fronter – herunder også i forhold til Handicaprådets virke. Mange ting har måtte stilles i bero, mens der blev givet alt fokus på at håndtere den sundhedskrise, som ramte os alle.


Heldigvis har vi i Herning Kommune i 2020 ikke været udsat for store smitteudbud på vores tilbud på det sociale område. Det er godt, at der er blevet passet på vores udsatte borgere, for hvem en så markent ændring af vores hverdag kan være svær at håndtere.


På trods af de vanskelige forudsætninger, så har der ved årets udgang været afholdt 4 møder i 2020 i Handicaprådet. Et møde blev aflyst på grund af corona restriktioner til gengæld blev der afholdt ét ekstraordinært møde vedr. udviklingskatalog på Handicap- og Psykiatriområdet. I alt har Handicaprådet behandlet 28 punkter i løbet af 2020.


Ud af de 28 punkter har 3 været temadrøftelse om budgetforlig, Bevæg dig for livet og Boblberg.


Fra medlemmerne af Rådet er der stor opbakning til arbejdet, som også ses på den høje fremmødeprocent.


Der er afgivet høringsvar til Herning Kommune i flere sager, hvor Rådets bemærkninger har ført til ændringer inden endelig politisk vedtagelse.


Handicapprisen 2020 blev uddelt, men under helt andre forhold, end vi normalt har mulighed for. Det at kunne mødes i Byrådssalen og holde fælles tale for de nominerede og en særlig tale for prismodtageren var ikke muligt i 2020. Så derfor blev uddelingen af handicapprisen 2020 foretaget på modtagerens adresse. Det lykkedes alligevel at gøre overrækkelsen til en god oplevelse og samtidig at få givet prismodtageren, og de nominerede, den opmærksomhed, som de fortjener for den indstats de gør overfor vores handicappede borgere.


Kigges der frem mod det nye år – 2021 har vi spændende emner på årshjulet. Blandt andet drøftelser om forebyggende hjemmebesøg samt evaluering af coronas indvirkning på hverdagen i 2020, Bo- og uddannelsestilbud for børn med handicap i Herning Kommune, temadag om FNs Verdensmål, Psykiatrien i Herning Kommune - børn og voksen,
Økonomi samt fysisk handicappede i Herning Kommune - børn og voksne.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at formandens beretning godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt.

 

14. Eventuelt

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Formanden gjorde opmærksom på information om nyt samarbjede mellem DH og KL, som er udsendt pr. mail.

Deltagelse i det nationale handicaprådsmøde blev drøftet. Frist for tilmelding til Käthe Skov Eriksen er den 24. marts 2021.

 

15. Meddelelser fra andre

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelelser fra andre

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Lise-Lotte Bjerge orienterede om møde i DHs forretningsudvalg med deltagelse af Thorkild Olesen, med fokus på evaluering af inklusion i Folkeskolen.

 

16. Meddelser fra formanden

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Meddelser fra formanden

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Ikke yderligere bemærkninger.