Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

13. Formandsberetning 2020

Sagsnr.: 27.69.48-G01-1-18 Sagsbehandler: Käthe Skov Eriksen  

Formandsberetning 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formandsberetning Handicaprådet 2020

2020 har været et anderledes år på alle fronter – herunder også i forhold til Handicaprådets virke. Mange ting har måtte stilles i bero, mens der blev givet alt fokus på at håndtere den sundhedskrise, som ramte os alle.


Heldigvis har vi i Herning Kommune i 2020 ikke været udsat for store smitteudbud på vores tilbud på det sociale område. Det er godt, at der er blevet passet på vores udsatte borgere, for hvem en så markent ændring af vores hverdag kan være svær at håndtere.


På trods af de vanskelige forudsætninger, så har der ved årets udgang været afholdt 4 møder i 2020 i Handicaprådet. Et møde blev aflyst på grund af corona restriktioner til gengæld blev der afholdt ét ekstraordinært møde vedr. udviklingskatalog på Handicap- og Psykiatriområdet. I alt har Handicaprådet behandlet 28 punkter i løbet af 2020.


Ud af de 28 punkter har 3 været temadrøftelse om budgetforlig, Bevæg dig for livet og Boblberg.


Fra medlemmerne af Rådet er der stor opbakning til arbejdet, som også ses på den høje fremmødeprocent.


Der er afgivet høringsvar til Herning Kommune i flere sager, hvor Rådets bemærkninger har ført til ændringer inden endelig politisk vedtagelse.


Handicapprisen 2020 blev uddelt, men under helt andre forhold, end vi normalt har mulighed for. Det at kunne mødes i Byrådssalen og holde fælles tale for de nominerede og en særlig tale for prismodtageren var ikke muligt i 2020. Så derfor blev uddelingen af handicapprisen 2020 foretaget på modtagerens adresse. Det lykkedes alligevel at gøre overrækkelsen til en god oplevelse og samtidig at få givet prismodtageren, og de nominerede, den opmærksomhed, som de fortjener for den indstats de gør overfor vores handicappede borgere.


Kigges der frem mod det nye år – 2021 har vi spændende emner på årshjulet. Blandt andet drøftelser om forebyggende hjemmebesøg samt evaluering af coronas indvirkning på hverdagen i 2020, Bo- og uddannelsestilbud for børn med handicap i Herning Kommune, temadag om FNs Verdensmål, Psykiatrien i Herning Kommune - børn og voksen,
Økonomi samt fysisk handicappede i Herning Kommune - børn og voksne.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at formandens beretning godkendes.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Godkendt.