Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

7. Orientering om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Sagsnr.: 29.09.15-K02-1-20 Sagsbehandler: Alice Eijgendaal  

Orientering om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX
Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Styrelsen for Patientsikkerhed var på tilsynsbesøg på Tjørringhus den 23. november 2020. Styrelsen gav i den forbindelse en række påbud.

Der har været et opfølgende tilsynsbesøg den 11. februar 2021. Der afventes endelig tilbagemelding fra dette besøg.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed påtalte flere forhold af kritisk betydning for patientsikkerheden.


Der blev straks i forlængelse af besøget i november igangsat en handleplan og et læringsforløb, der omfatter instrukser, journalisering og håndtering af medicin m.v. Handleplanen omfatter implementering af et digitalt modul, der tages i brug på tværs af fagområderne. Læringsforløbet sker med involvering af ekstern rådgiver.

På baggrund af tilsynet i november 2020 traf Styrelsen for Patientsikkerhed afgørelse om påbud den 26. januar 2021.Påbuddene bliver ikke ophævet, før styrelsen har kontrolleret og konstateret, at kravene efterleves. Der var derfor et nyt tilsynsbesøg den 11. februar.

Status i sagen er, at styrelsens skriftlige afgørelse efter seneste tilsynsbesøg afventes.


Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn efter sundhedslovgivningen, herunder tilsyn med privatpraktiserende læger og sygehuse. Tjørringhus har ikke tidligere haft tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed.


Børne- og Familieudvalget blev orienteret om sagen på mødet den 28. januar 2021.

Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.