Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

8. Orientering om ny anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri

Sagsnr.: 27.54.08-G01-1-21 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Orientering om ny anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 23. februar 2021 to forslag om ny anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri. Forslagene blev godkendt på baggrund af nedenstående sagsfremstilling. Handicaprådet orienteres her om Social- og Sundhedsudvalgets beslutning.


"Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 17. december 2019 et udviklingskatalog for Handicap og Psykiatri. Udviklingskataloget indeholder fire udviklingsspor, som skal være retningsgivende for udviklingen af Handicap og Psykiatri i de kommende år. Udviklingsspor 1 handler om en samlet kapacitetsplan for Handicap og Psykiatri. Udviklingsspor 4b handler om tilbud til ældre borgere fra handicap- og psykiatriområdet.


På kort sigt har Handicap og Psykiatri helt konkrete og aktuelle kapacitetsudfordringer, som kræver aktuel håndtering.


Derfor fremsættes to forslag om anvendelse af ledige bygninger i Handicap og Psykiatri; et forslag om midlertidig anvendelse af den ledige bygning på Herluf Trolles Vej 1 i Herning til et specialiseret dagtilbud samt et forslag om midlertidig anvendelse af den ledige bygning på Lyngen 3 i Aulum til et botilbud og eventuelt dagtilbud for midaldrende borgere med udviklingshæmning, såfremt bygningen viser sig egnet til dette formål. Forslagene skal ses som eventuelt midlertidige løsninger, som anvendes indtil der er mulighed for at etablere andre mere langsigtede løsninger.


Sagsfremstilling

Ny anvendelse af Herluf Trolles Vej 1, Herning

Handicap og Psykiatris kapacitetsplan indeholder anbefalinger om udvidelse af både bolig- og dagtilbudskapaciteten i Handicap og Psykiatri, for at imødekomme områdets kapacitetsudfordringer. Anbefalingerne i kapacitetsplanen er relativt langsigtede, men en del af kapacitetsbehovet eksisterer her og nu. Det gælder i særdeleshed behovet for dagtilbudskapacitet, idet kapaciteten her ikke er blevet udvidet i takt med de seneste års udvidelser af boligkapaciteten i Handicap og Psykiatri. Særligt udvidelsen af Mosaikken nødvendiggør en etablering af et antal meget specialiserede dagtilbudspladser.


Aktuelt er der behov for to meget specialiserede dagtilbudspladser til borgere fra Mosaikken med helt særlige udfordringer, som gør, at Handicap og Psykiatris eksisterende dagtilbud ikke kan imødekomme deres behov for en meget specialiseret indsats og særlige fysiske rammer.


Derfor foreslår forvaltningen, at bygningen på Herluf Trolles Vej 1, som tidligere husede botilbuddet Fortuna, anvendes som specialiseret dagtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser med foreløbigt op til fire pladser. Det er forvaltningens vurdering, at tilbuddet på sigt kan få en kapacitet på mellem otte og 12 pladser, afhængigt af hvilke borgere, der visiteres til tilbuddet. Forslaget indebærer at:


  • Tilbuddet hurtigst muligt etableres som aktivitets- og samværstilbud med hjemmel i servicelovens § 104.
  • Tilbuddet rent organisatorisk bliver en del af autismeområdet, sammen med botilbuddene Mosaikken, Thrigesvej og Nørrevænget. Det vil blive et selvstændigt tilbud, som vil have fælles ledelse med Mosaikken.


Bygningen blev oprindeligt opført som dagtilbud og kan relativt hurtigt indrettes hensigtsmæssigt til det formål igen.


Ny anvendelse af Lyngen 3, Aulum

Handicap og Psykiatriområdets udviklingskatalog indeholder et konkret forslag om, at et stigende antal borgere frem over får det rette tilbud på ældreområdet, når deres livssituation ændrer sig til, at de i overvejende grad har behov for pleje- og omsorgstilbud. Antallet af borgere, som er flyttet til et tilbud på ældreområdet, har endnu ikke nået det forventede niveau. Det betyder, at forventningen om frigørelse af kapacitet i tilbud, som er hensigtsmæssige for midaldrende borgere i Handicap og Psykiatri, ikke er blevet indfriet. Det giver aktuelle kapacitetsudfordringer i handicapområdets botilbud.


Derfor foreslår forvaltningen, at det undersøges, om der er mulighed for, at bygningen på Lyngen 3 kan anvendes som botilbud og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning, og om det er hensigtsmæssigt at anvende bygningen på denne måde. Det vil indebære, at der skal undersøges forhold omkring økonomi, bygningens anvendelighed og lovhjemmel. Organisatorisk forventes tilbuddet koblet op på de øvrige botilbud/bofællesskaber, som ligger i gåafstand fra dette tilbud.


Forslaget har dels til formål at sikre midaldrende borgere med udviklingshæmning den mest hensigtsmæssige bolig og støtte i et tilbud, som er målrettet deres behov, dels at sikre ledig og attraktiv kapacitet for yngre borgere i de eksisterende botilbud.


Lyngen 3 har fire lejligheder med varierende faciliteter og størrelse, som er blevet istandsat i 2020.

Aktuelt er bygningen ledig, så den kan anvendes som isolationsfaciliteter ved eventuelt udbrud af Covid-19 på et botilbud.


Nye, midlertidige løsninger

Forslagene om anvendelse af Herluf Trolles Vej 1 i Herning samt Lyngen 3 i Aulum skal ses som midlertidige løsninger, som kan anvendes, indtil der er mulighed for at etablere andre mere langsigtede løsninger.


Alternativet til tilbuddene på Herluf Trolles Vej 1 og Lyngen 3 er aktuelt, at pladserne købes eksternt, såfremt pladserne findes eksternt. Erfaringer fra tidligere analyser har vist, at udgiften til egne tilbud er 15% lavere end udgiften til sammenlignelige eksterne tilbud. Dertil kommer udgifterne forbundet med længere transport til dagtilbud samt den ulempe at borgere i eksterne botilbud får længere til deres kendte netværk og nærmiljø.


Økonomi

Det anslås, at de samlede årlige driftsudgifter til de to tilbud vil være mellem 3 og 4 mio. kr.:

  • Fortuna: 1-1,5 mio. kr. pr år. ved et tilbud med fire borgere på modul 5
  • Lyngen: 2-2,5 mio. kr. pr år. ved et tilbud med fire borgere i botilbud og dagtilbud på modul 5.


Oprettelse og drift af de to tilbud finansieres inden for rammen af Serviceområde 13.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at bygningen på Herluf Trolles Vej 1 i Herning anvendes som specialiseret dagtilbud for borgere med autismespektrumforstyrrelser med foreløbigt op til fire pladser,

at kapaciteten i det specialiserede dagtilbud kan udvides op til 12 pladser, hvis der bliver behov for det,

at forvaltningen undersøger mulighederne for at bygningen på Lyngen 3 i Aulum kan anvendes som botilbud og dagtilbud for borgere med udviklingshæmning,

at bygningen på Lyngen 3 i Aulum anvendes som botilbud og dagtilbud, hvis undersøgelser viser, at det er hensigtsmæssigt at anvende bygningen på denne måde.


Beslutning

Godkendt som indstillet."


Formanden for Handicaprådet indstillet,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.