Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

9. Evaluering af frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

Sagsnr.: 27.00.00-P25-1-16 Sagsbehandler: Mie Klarsø  

Evaluering af frikommuneforsøg "Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: Christina Nielsen, Signe L. Eggers-Weber,

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre, Handicap og Psykiatri og Børn og Unge har i samarbejde med Tilsynsenheden i perioden 2016-2020 deltaget i forskellige frikommuneforsøg. Forsøgene er en del af frikommunenetværket ”Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde”, som Herning Kommune har indgået i sammen med Favrskov, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og Aabenraa Kommuner. Det overordnede formål med forsøgene er at bidrage til en bedre opgaveløsning, og til at borgerne opnår øget selvbestemmelse og frihed i deres hverdag.


Forsøgene er nu slutevalueret af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og Handicaprådet orienteres derfor for de endelige resultater og den videre proces.

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret på mødet den 23. februar 2021. Børne- og Familieudvalget blev orienteret på mødet den 10. marts 2021.


Resultater af frikommuneforsøgene


Herning Kommune har deltaget i følgende forsøg:

  • Forsøg med teknologiske hjælpemidler, bl.a. trædemåtter, bevægelsessensorer og kamerakig på botilbud og plejecentre, forsøg med særlige døråbnere på botilbud og plejecentre og forsøg med teknologiske hjælpemidler på botilbud på børneområdet.
  • Forsøg med flytning/flyttesager. I forsøget har vi fået lovhjemmel til udenom Familieretshuset at behandle flyttesager for borgere over 18 år med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan give et informeret samtykke til en flytning. Der er tale om flytning til det bedst mulige tilbud. Det vil sige det tilbud, som omsorgsmæssigt er det mest hensigtsmæssige for borgeren.
  • Forsøg med tilkøbsydelser i hjemmeplejen og på botilbud. I forsøget har borgere, som I forvejen modtager enten praktisk hjælp og pleje fra Hjemmeplejen eller socialpædagogisk støtte på deres botilbud, fået mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp og støtteTeknologi

Herning Kommune har et stort antal af godkendte teknologier, og der har været størst potentiale for anvendelsen på plejecentre og botilbud for voksne:


Teknologiske hjælpemidler på plejecentre/botilbud

Teknologiske hjælpemidler ved hjemmeboende borgere tilknyttet hjemmeplejen

Særlige døråbnere på plejecentre/botilbud

Teknologiske hjælpemidler til Børn og Unge

Herning

158 (13 kamera)

2

10

2

Favrskov

46 (11 kamera)

0

0

-

Skive

14

-

-

-

Silkeborg

12

-

-

-

Aabenraa

11

-

-

-

Holstebro

9 (4 kamera)

-

-

-

Randers

8 (1 kamera)

-

-

-


I forhold til teknologiforsøgets virkning, er VIVEs konklusion, at borgere med den afprøvede teknologi opnår øget livskvalitet, frihed og privatliv, at de pårørende er trygge og tilfredse med teknologien, og at medarbejderne opnår et bedre arbejdsmiljø.

I forsøget er der gode erfaringer med brug af kamerakig. Det er en afgørende teknologi til bl.a. at give borgeren ro (vedkommende bliver ikke forstyrret i samme grad), minimere konfliktniveauet og samtidig sikre borgerens sikkerhed ved at kunne åbne op for kamerakig og se, om borgeren bliver ængstelig og har behov for hjælp.


Interviewundersøgelsen viser, at hovedparten af både pårørende, medarbejdere og ledere er tilfredse med forsøget og ønsker at fortsætte med anvendelse af teknologier, herunder også kamerakig og særlige døråbnere, men understreger samtidig, at teknologierne skal være et supplement til plejen og ikke må træde i stedet for direkte omsorg.


På børneområdet har Herning Kommune deltaget i forsøg med teknologiske hjælpemidler på botilbud på børneområdet. Målgruppen for dette forsøg er børn og unge med betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne (for eksempel middelsvær til svær retardering eller infantil autisme), som er anbragt eller anbragt i aflastning på opholdssted eller døgninstitution. Forsøget udvidede mulighederne for at benytte teknologiske hjælpemidler til børn og unge. Der var forventet en lille volumen til forsøget, men der har været inkluderet færre borgere end forventet, grundet færre borgere end forventet med behov.


Forsøget vedrørende børn og unge omfatter kun børn og unge i aflastning. Det er derfor kun relevant for et fåtal af børn eller unge. VIVE har gennemført interviewundersøgelse i forhold til børn- og ungeforsøget. Datagrundlaget for forsøget er for spinkelt til at kunne drage konklusioner. Selvom det må formodes, at der vil findes lignende resultater som de ovenfor nævnte på voksenområdet, vil det kræve afprøvning i større skala at få solid viden på området.


Der har været størst potentiale for anvendelsen af teknologiske hjælpemidler og særlige døråbnere på plejecentre og botilbud for voksne. Anvendelsen på botilbud på børneområdet har været begrænset. Kun Herning Kommune har indgået i forsøget vedrørende børn og unge.


I forbindelse med offentliggørelsen af evalueringerne d. 14. januar deltog Fuglsangsø Centret med et indslag i TV Midtvest omkring deres brug af kamera. https://www.tvmidt-vest.dk/herning/demente-bliver-videoovervaaget-i-herning


Flytninger

Vedrørende flytteforsøget, så har Herning foretaget 32 flytteforløb i forsøgsperioden. Flytningerne har været fra botilbud til botilbud; børnebotilbud til voksenbotilbud; eget hjem til botilbud bofællesskab/botilbud til plejebolig samt bofællesskab til botilbud.2017

2018

2019

2020

SUM

Herning

5

11

8

8

32

Favrskov

0

1

7

4

12

Randers

0

0

0

3

3

Silkeborg

0

3

3

5

11

Skive

0

0

0

0

0

Aabenraa

0

3

3

0

6


VIVE fremhæver, at det stabile antal af flyttesager i Herning, ifølge medarbejderne selv skyldes, at man fra starten af har haft en tydelig organisering af forløbene, medarbejdere med særlig viden og erfaringer på området samt mulighed for hjælp og rådgivning i forløbene.

VIVEs konklusion er, at forsøget viser, at kommunerne er i stand til at håndtere flyttesager uden om Familieretshuset, men at der er nogle udfordringer der skal overvejes, bl.a. organisering og procedure for flyttesager, opsporingen af målgruppen og faglige vurderinger af borgernes grundlag for at give samtykke, herunder stiltiende samtykke.


Oplevelsen og erfaringerne med forsøget er positive fra både pårørende og værger. De oplever, at borgerne opnår en bedre boligsituation og en højere livskvalitet. For Herning Kommune betyder forsøget smidigere og hurtigere sagsgange, og dermed en hurtigere tilpasning af indsatsen til borgerens aktuelle behov.


Tilkøb

Forsøget med tilkøbsydelser har haft en mindre volumen end det var forventet i alle forsøgskommuner. I Hjemmeplejen er der i forsøgsperioden solgt tilkøb, i form af ekstra rengøring, til 18 borgere – flere af dem har købt rengøring flere gange. På botilbud i Handicap og Psykiatri er der solgt tilkøb, i form af socialpædagogisk ledsagelse, til 11 borgere. På trods af det begrænsede salg, viser VIVEs evaluering, at borgerne har været glade for muligheden. VIVE har I deres evaluering også talt med en stor gruppe af borgere, der har fravalgt tilkøb. Fravalget skyldes primært, at de ikke ser et behov for det, og at det er for dyrt.


Den videre proces

Regeringen vil nu læse evalueringerne fra VIVE og tage stilling til, om resultaterne af forsøgende giver anledning til at ændre lovgivningen. I så fald vil Regeringen søge Folketingets opbakning til indarbejde forsøgene i den generelle lovgivning.


Kommunerne kan fortsætte med forsøgene i 2021, mens det afgøres om forsøgene indarbejdes i den generelle lovgivning. Forsøgene, herunder forsøgene for de to børn, fortsætter således i resten af 2021, idet generelt opleves tilfredshed med de muligheder og erfaringer, forsøgene har givet.


Formanden for Handicaprådet indstiller,


at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.