Udvalg: Handicaprådet
Mødedato: 18. marts 2021
Mødested: Teams-møde

Dagsordenpunkter

6. Orientering om nyt fremmødeprojekt på Valdemarsskolen

Sagsnr.: 27.00.00-G01-2-21 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om nyt fremmødeprojekt på Valdemarsskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRØvrige sagsbehandlere: Mette Wemmelund, Helle Aarø-Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har fra Socialstyrelsen fået tildelt 3.535.610 kr. i perioden 2021-2023. Tilskuddet er målrettet en særlig fraværsindsats for socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser (det specialiserede område). En gruppe af børn og unge, hvor risikoen for at udvikle et problematisk skolefravær er særligt stor. I den forbindelse har Valdemarskolen og PPR indgået et partnerskab, for at udvikle en særlig fraværsindsats for målgruppen.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har modtaget midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje om Model for samarbejde og indsatser til børn og unge med bekymrende skolefravær. En pulje der fokuserer på socialt udsatte samt børn og unge med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

I den forbindelse har PPR og Valdemarskolen indgået et partnerskab i arbejdet med at modne en indsatsmodel for begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd hos målgruppen. Indsatsmodellen tager udgangspunkt i en helhedsorienteret indsats i barnets kontekst.

Formålet med projektet:

Bekymrende og problematisk skolefravær kan have mange årsager og dermed mange løsninger. Derfor kan vi ikke arbejde med en one-size-fits-all indsats i fraværssager. Der er derimod behov for at skabe et tæt og koordineret samarbejde mellem de mange forskellige aktører, der skal arbejde sammen om at få barnet/den unge tilbage i skolen. En samarbejdsmodel kan skabe en systematisk tilgang til både opsporing, afdækning og inddragelse. Derudover muliggøres forskelligartede indsatser, hvilket der er behov for.

Projektet står på fundamentet af de eksisterende fraværsindsatser i Herning Kommune, hvorfor det sammentænkes med andre indsatser og erfaringer.


Målgruppe:

Projektets målgruppe afgrænses til elever i 0.-10. klasse med begyndende- og/eller problematisk skolefravær eller skolevægringsadfærd, der visiteres eller er visiteret til Herning Kommunes specialskole, Valdemarskolen. Et stabilt fremmøde i skolen er særligt vigtigt for denne målgruppe i relation til at opnå et hverdagsliv, der er så tæt på det almene som muligt.


Projektets målsætninger:

  • At børn og unge, der deltager i indsatsen, øger deres fremmøde i skolen
  • At børn og unge, der deltager i indsatsen, opnår øget trivsel og mestring
  • Antallet af skolevægrende elever på Valdemarskolen reduceres
  • Antallet af elever på reduceret skema mindskes
  • At barnet og familien oplever sig inddraget i indsatsen på en meningsfuld måde
  • Der arbejdes målrettet med inddragelse af barnets stemme i forløbet
  • At der opbygges en systematisk praksis for opsporing og afdækning af årsager til skolefravær og skolevægring
  • Tværprofessionelt samarbejde understøtter en koordineret indsats.Indsatser i projektet:

Indsatserne i projektet vil være forskelligartede og kan både rettes mod barnet og det omgivende miljø. Derfor vil der lægges vægt på, at de indsatser der bringes i spil, ikke retter sig snævert til barn eller familie, men i særlig grad også rettes til skolen og det faglige læringsmiljø. Herunder også de sociale fællesskaber, som barnet/den unge er en del af.


En særlig indsats vi ønsker at afprøve via dette projekt er ”det tomme klasselokale”. Tanken er at børn med bekymrende fravær visiteres til en særlig ikke-fysisk klasse. Her vil der kobles et særligt fraværsteam til eleverne, bestående af en læreruddannet ressourceperson (ansat på Valdemarskolen), en psykolog samt en fremskudt socialrådgiver (ansat i PPR). I fællesskab skal fraværsteamet hjælpe de fraværende børn tilbage i skole via individuelt tilrettelagte indsatser.


Indstilling

Formanden for Handicaprådet indstiller,

at orienteringen om et nyt fremmødeprojekt på Valdemarskolen tages til efterretning.
Formanden for Handicaprådet indstiller,

Beslutning

Til efterretning.

Handicaprådet ønsker at følge projektet løbende i projektperioden.

Bilag

  • Tilsynsrapport for tilsynsbesøget den 11. februar.pdf
  • Meddelelse fra Styrelsen for Patientsikker om ophævelse af påbud.pdf